Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Produkty platformy Azure

Przejrzyj produkty platformy Azure.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Twórz aplikacje następnej generacji przy użyciu funkcji sztucznej inteligencji przeznaczonych dla dowolnego dewelopera i scenariusza.

Detektor anomalii platformy Azure AI

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Azure AI Bot Service

Twórz boty i łącz je między kanałami.

Wyszukiwanie platformy Azure AI

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji.

Azure Databricks

Projektuj rozwiązania sztucznej inteligencji przy użyciu analiz opartych na platformie Apache Spark™.

Azure Machine Learning

Używaj usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego.

Azure Open Datasets

Platforma w chmurze do hostowania nadzorowanych, otwartych zestawów danych oraz ich udostępniania w celu przyśpieszenia opracowywania modeli uczenia maszynowego.

Usługi platformy Azure AI

Dodaj funkcje poznawcze do aplikacji za pomocą interfejsów API i usług sztucznej inteligencji.

Azure AI Video Indexer

Łatwo wyodrębniaj istotne szczegółowe informacje z plików dźwiękowych i wideo przy użyciu sztucznej inteligencji dla multimediów.

Wizja niestandardowa platformy Azure AI

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów do własnego, unikatowego przypadku użycia.

Data Science Virtual Machines

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji.

Azure AI Immersive Reader

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu.

Kinect DK

Twórz pod kątem rzeczywistości mieszanej przy użyciu czujników sztucznej inteligencji.

Language Understanding (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników.

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu & i uzyskiwanie danych do badań.

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać.

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Funkcja usługi Mowa, która weryfikuje i identyfikuje osoby mówiące.

Zamiana mowy na tekst

Funkcja usługi Mowa, która dokładnie konwertuje dźwięk na tekst.

Tłumaczenie mowy

Łatwo integruj tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją.

Język platformy Azure AI

Dodaj funkcje języka naturalnego za pomocą pojedynczego wywołanie interfejsu API.

Zamiana tekstu na mowę

Funkcja usługi Mowa, która konwertuje tekst na realistycznie brzmiącą mowę.

Tłumacz platformy Azure AI

Łatwo wykonuj tłumaczenie maszynowe przy użyciu prostego wywołania interfejsu API REST.

Azure AI Metrics Advisor

Usługa sztucznej inteligencji, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy.

Azure OpenAI Service

Stosuj zaawansowane modele językowe i kodowania do różnych przypadków użycia.

Personalizacja platformy Azure AI

Dostarczaj spersonalizowane, istotne środowiska dla poszczególnych użytkowników.

Bezpieczeństwo treści dzięki platformie Azure AI

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo.

Health Bot

Usługa zarządzana przygotowana specjalnie na potrzeby opracowywania wirtualnych asystentów ochrony zdrowia.

Analiza dokumentów platformy Azure AI

Usługa zarządzana przygotowana specjalnie na potrzeby opracowywania wirtualnych asystentów ochrony zdrowia.

Studio AI platformy Azure

Twoja platforma do opracowywania rozwiązań generatywnej AI i niestandardowych pomocników.

Ochrona połączeń operatora platformy Azure

Pomóż chronić klientów przed potencjalnymi nadużyciami i oszustwami telefonicznymi przy użyciu inteligentnych rozwiązań sztucznej inteligencji.

Copilot dla rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Ochrona w tempie i skali sztucznej inteligencji dzięki funkcji asystenta obsługiwanego przez generatywną sztuczną inteligencję.

Analiza

Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane o dowolnych typach, ilości i szybkości.

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa.

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych.

Azure Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa.

Azure Data Lake Storage

Skalowalne, bezpieczne magazyny typu data lake na potrzeby analizy o wysokiej wydajności.

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym.

Azure Databricks

Projektuj rozwiązania sztucznej inteligencji przy użyciu analiz opartych na platformie Apache Spark™.

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym na podstawie szybko zmieniających się danych przesyłanych strumieniowo.

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona analiza w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania szczegółowych informacji.

Data Catalog

Lepiej wykorzystaj możliwości firmowych zasobów danych.

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analiz upraszczająca obsługę danych big data.

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń.

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm.

Power BI Embedded

Zacznij używać usługi Power BI pod własną marką, aby szybko i łatwo udostępniać klientom niezwykłe pulpity nawigacyjne oraz analizy we własnych aplikacjach.

Microsoft Graph Data Connect — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Bezpieczny łącznik o wysokiej przepływności zaprojektowany, aby kopiować wybrane zestawy danych platformy Microsoft 365 dotyczące produktywności do Twojej dzierżawy platformy Azure.

Azure Chaos Studio

Zwiększ odporność aplikacji, symulując awarie i inne zakłócenia za pomocą wstrzykiwania błędów.

Microsoft Fabric

Zmień sposób, w jaki wszyscy uzyskują dostęp do danych i szczegółowych informacji, zarządzają nimi i z nich korzystają, łącząc ze sobą wszystkie źródła danych i usługę analiz na jednej platformie obsługiwanej przez sztuczną inteligencję.

Microsoft Purview

Chroń swoje zasoby danych i zarządzaj nimi.

Usługa Azure HDInsight w ramach usługi Azure Kubernetes Service (AKS) — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wdrażaj obciążenia analizy typu open-source i uprość zarządzanie kontenerem w chmurze.

Azure Operator Insights

Usuwaj silosy danych i dostarczaj szczegółowe informacje biznesowe i analityczne z ogromnych zestawów danych.

Obliczenia

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za używane zasoby.

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze.

Azure CycleCloud

Twórz, używaj oraz optymalizuj klastry HPC i duże klastry obliczeniowe w dowolnej skali oraz zarządzaj nimi.

Azure Quantum

Zacznij korzystać z różnorodnego wyboru współczesnego sprzętu kwantowego, oprogramowania i rozwiązań i poznawaj ten asortyment.

Azure Spot Virtual Machines

Aprowizuj nieużywaną pojemność obliczeniową z dużymi rabatami, aby uruchamiać obciążenia przerywane.

Azure Spring Apps

Twórz i wdrażaj aplikacje platformy Spring Boot za pomocą w pełni zarządzanej usługi firm Microsoft i VMware.

Azure VMware Solution

Natywnie uruchamiaj obciążenia programu VMware na platformie Azure.

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie zasobami obliczeniowymi w skali chmury.

Cloud Services

Twórz wysoko dostępne i nieskończenie skalowalne aplikacje oraz interfejsy API w chmurze.

Linux Virtual Machines

Aprowizuj maszyny wirtualne z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko.

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Migruj obciążenia programu SQL Server do chmury z najniższym całkowitym kosztem posiadania (TCO).

Statyczne aplikacje internetowe

Usprawnione tworzenie pełnego stosu — od kodu źródłowego do globalnej wysokiej dostępności.

Virtual Machine Scale Sets

Zarządzaj tysiącami maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows oraz skaluj je w górę.

Maszyny wirtualne

Aprowizuj maszyny wirtualne z systemem Windows lub Linux w kilka sekund.

Azure Virtual Desktop

Umożliw korzystanie z bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z dowolnego miejsca.

Windows Virtual Machines

Aprowizuj maszyny wirtualne z oprogramowaniem SQL Server, SharePoint i nie tylko.

Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux.

Azure VM Image Builder

Uprość proces tworzenia obrazu za pomocą łatwego w użyciu narzędzia.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Wdrażaj i skaluj kontenery w zarządzanym środowisku Kubernetes.

Azure Functions

Wykonuj funkcje bezserwerowego kodu opartego na zdarzeniach za pomocą kompleksowego środowiska deweloperskiego.

Azure Container Instances

Uruchamiaj kontenery za pomocą izolacji funkcji hypervisor.

Azure Service Fabric

Wdrażaj i obsługuj skalowalne aplikacje rozproszone, które pracują w trybie ciągłym.

Azure Modeling and Simulation Workbench

Bezpieczny obszar roboczy do współpracy na żądanie na potrzeby badań i projektów inżynieryjnych.

Kontenery

Szybciej twórz konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanych narzędzi.

App Configuration

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby konfigurowania aplikacji.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Wdrażaj i skaluj kontenery w zarządzanym środowisku Kubernetes.

Azure Kubernetes Fleet Manager — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Bezproblemowo zarządzaj klastrami Kubernetes na dużą skalę.

Azure Red Hat OpenShift

Wdrażaj i skaluj kontenery na zarządzanej platformie Red Hat OpenShift.

Azure Container Apps

Twórz i wdrażaj nowoczesne aplikacje i mikrousługi przy użyciu kontenerów bezserwerowych.

Azure Functions

Wykonuj funkcje bezserwerowego kodu opartego na zdarzeniach za pomocą kompleksowego środowiska deweloperskiego.

Web App for Containers

Uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe w systemach Windows i Linux.

Azure Container Instances

Uruchamiaj kontenery za pomocą izolacji funkcji hypervisor.

Azure Service Fabric

Wdrażaj i obsługuj skalowalne aplikacje rozproszone, które pracują w trybie ciągłym.

Azure Container Registry

Twórz, przechowuj, zabezpieczaj i replikuj obrazy kontenerów i artefakty.

Azure Container Storage — wersja zapoznawcza

Zarządzaj woluminami trwałymi dla aplikacji kontenerów stanowych.

Bazy danych

Wspieraj szybki rozwój i szybsze wprowadzanie innowacji dzięki bezpiecznym, w pełni zarządzanym usługom baz danych klasy korporacyjnej.

Azure Cache for Redis

Przyspiesz działanie aplikacji, korzystając z buforowania danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach.

Azure Cosmos DB

Twórz i modernizuj skalowalne aplikacje o wysokiej wydajności.

Azure Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa.

Azure Database for MariaDB

Wdrażaj aplikacje w chmurze za pomocą gotowej do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzanej społecznościowej bazy danych MariaDB.

Azure Database for MySQL

W pełni zarządzana, skalowalna baza danych MySQL.

Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL.

Azure Database Migration Service

Przyspiesz migrację danych na platformę Azure.

Azure SQL

Migruj, modernizuj i wprowadzaj innowacje w nowoczesnej rodzinie baz danych SQL w chmurze.

Azure SQL Database

Twórz skalowalne aplikacje dzięki zarządzanej i inteligentnej bazie danych SQL w chmurze.

Azure SQL Edge

Prywatnie korzystaj z usług na platformie Azure.

Azure SQL Managed Instance

Modernizuj aplikacje SQL Server za pomocą zarządzanego, zawsze aktualnego wystąpienia SQL w chmurze.

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Migruj obciążenia programu SQL Server do chmury z najniższym całkowitym kosztem posiadania (TCO).

Table Storage

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą.

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Modernizuj klastry danych oprogramowania Cassandra za pomocą wystąpienia zarządzanego w chmurze.

Azure confidential ledger

Zabezpieczony przed manipulowaniem magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami.

Narzędzia deweloperskie

Twórz i ciągle dostarczaj aplikacje w chmurze oraz zarządzaj nimi — przy użyciu dowolnej platformy i języka.

App Configuration

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby konfigurowania aplikacji.

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania.

Azure DevTest Labs

Szybko twórz środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia.

Azure Pipelines

Ciągle twórz, testuj i wdrażaj na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze.

Zestawy SDK

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia.

Visual Studio

Zaawansowane i elastyczne środowisko do tworzenia aplikacji w chmurze.

Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze.

Azure Load Testing

Optymalizuj wydajność aplikacji przy użyciu testowania obciążenia na dużą skalę.

Microsoft Dev Box

Usprawnij programowanie za pomocą bezpiecznych, gotowych do kodowania stacji roboczych w chmurze.

Azure Deployment Environments

Szybko uruchamiaj środowiska infrastruktury aplikacji za pomocą szablonów opartych na projektach.

Microsoft Playwright Testing

Skalowalna, kompleksowa usługa testowania nowoczesnych aplikacji internetowych.

Azure Managed Confidential Consortium Framework {CCF} WERSJ A ZAPOZNAWCZA

Tworzenie usług stanowych w stylu konsorcjum klasy korporacyjnej oraz aplikacji o zdecentralizowanym zaufaniu dzięki wspólnemu źródłu prawdy

DevOps

Szybciej dostarczaj innowacje dzięki prostym, niezawodnym narzędziom do ciągłego dostarczania.

Azure Artifacts

Twórz i hostuj pakiety oraz udostępniaj je zespołowi.

Azure Boards

Planuj, śledź i omawiaj pracę między zespołami.

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania.

Azure DevTest Labs

Szybko twórz środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia.

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci.

Azure Pipelines

Ciągle twórz, testuj i wdrażaj na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze.

Azure Repos

Uzyskaj dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu.

Azure Test Plans

Testuj i dostarczaj bez obaw za pomocą zestawu narzędzi do testowania eksploracyjnego.

Devops Tool Integrations

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps.

Azure Load Testing

Optymalizuj wydajność aplikacji przy użyciu testowania obciążenia na dużą skalę.

Azure Managed Grafana

Wdrażaj pulpity nawigacyjne Grafana jako w pełni zarządzaną usługę platformy Azure.

Microsoft Dev Box

Usprawnij programowanie za pomocą bezpiecznych, gotowych do kodowania stacji roboczych w chmurze.

Azure Deployment Environments

Szybko uruchamiaj środowiska infrastruktury aplikacji za pomocą szablonów opartych na projektach.

GitHub Advanced Security for Azure DevOps

Programuj bezpiecznie od pomysłu do gotowego produktu.

Microsoft Playwright Testing

Skalowalna, kompleksowa usługa testowania nowoczesnych aplikacji internetowych.

Rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe

Korzystaj z innowacji platformy Azure w dowolnym miejscu — zapewniaj elastyczność i innowacyjność przetwarzania w chmurze dla obciążeń lokalnych.

Azure Arc

Zabezpieczaj, rozwijaj i obsługuj infrastrukturę, aplikacje i usługi platformy Azure w dowolnym miejscu.

Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL.

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania.

Azure ExpressRoute

Korzystaj z szybkiego, niezawodnego i prywatnego połączenia z platformą Azure.

Azure IoT Edge

Rozszerz rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe.

Microsoft Sentinel

Natywne dla chmury rozwiązanie SIEM i inteligentna analiza zabezpieczeń.

Azure SQL Database

Twórz skalowalne aplikacje dzięki zarządzanej i inteligentnej bazie danych SQL w chmurze.

Azure SQL Edge

Prywatnie korzystaj z usług na platformie Azure.

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe ponad granicami chmury.

Microsoft Defender dla Chmury

Rozszerz ochronę przed zagrożeniami na dowolną infrastrukturę.

Azure Stack HCI

Uruchamiaj obciążenia produkcyjne i aplikacje natywne dla chmury w dowolnym miejscu.

Azure Stack Hub

Usługa Azure Stack Hub jest sprzedawana jako zintegrowany system sprzętowy wraz z oprogramowaniem zainstalowanym wstępnie na zweryfikowanym sprzęcie.

Azure Stack Edge

Zarządzane urządzenie platformy Azure umożliwiające korzystanie z zasobów obliczeniowych i magazynowych oraz inteligencji platformy Azure na urządzeniach brzegowych.

Azure Modular Datacenter

Pełne, wytrzymałe rozwiązanie centrum danych.

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials to lokalna implementacja usługi Azure Kubernetes Service (AKS) na platformie Kubernetes, która automatyzuje uruchamianie aplikacji konteneryzowanych na dużą skalę.

Azure Operator Insights

Usuwaj silosy danych i dostarczaj szczegółowe informacje biznesowe z ogromnych zestawów danych.

Azure Operator Service Manager

Uprość wdrażanie i uaktualnianie złożonych usług operatorów oraz zarządzanie nimi.

Azure Operator Nexus

Odkryj platformę hybrydową stworzoną z myślą o aplikacjach sieci komórkowej o znaczeniu krytycznym, która może obsługiwać wdrażanie zarówno skonteneryzowanych, jak i zwirtualizowanych funkcji sieciowych.

Azure Programmable Connectivity

Uprość globalne zarządzanie interfejsami API sieci w wielu sieciach operatorów za pomocą ujednoliconego interfejsu.

Tożsamość

Zarządzaj tożsamościami i dostępem użytkowników, aby zapewnić ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami urządzeniom, danym, aplikacjom i infrastrukturze.

Tożsamość Microsoft Entra (wcześniej Azure AD)

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego.

Microsoft Entra Domain Services

Zarządzaj kontrolerami domeny w chmurze.

Azure Active Directory External Identities

Zarządzanie tożsamościami i dostępem użytkowników w chmurze.

Integracja

Bezproblemowo integruj lokalne i oparte na chmurze aplikacje, dane i procesy w całym przedsiębiorstwie.

API Management

Publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników bezpiecznie i na dużą skalę.

Azure Health Data Services

Ujednolicaj dane medyczne i chronione informacje zdrowotne oraz zarządzaj nimi w chmurze.

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę.

Logic Apps

Zautomatyzuj dostęp do danych i korzystanie z nich w ramach wielu chmur.

Service Bus

Łączenie środowisk chmur prywatnych i publicznych.

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikacja — subskrypcja.

Microsoft Energy Data Services

Przyspiesz swoją podróż do modernizacji danych energetycznych i transformacji cyfrowej.

Microsoft Azure Data Manager for Agriculture — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Usługa Azure Data Manager for Agriculture rozszerza Platformę Inteligentnych Danych Firmy Microsoft o specyficzne dla branży funkcje i łączniki danych, aby łączyć dane farm z różnorodnych źródeł, umożliwiając organizacjom korzystanie z zestawów danych wysokiej jakości i przyspieszanie opracowywania cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa.

Internet rzeczy

Łącz zasoby lub środowiska, uzyskuj szczegółowe informacje i podejmuj świadome działania w celu przekształcania firmy.

API Management

Publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników bezpiecznie i na dużą skalę.

Azure Cosmos DB

Twórz i modernizuj skalowalne aplikacje o wysokiej wydajności.

Azure Digital Twins

Używaj analizy przestrzennej IoT do tworzenia modeli środowisk fizycznych.

Azure IoT Central

Przejdź od weryfikacji koncepcji do weryfikacji wartości.

Azure IoT Edge

Rozszerz rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe.

Azure IoT Hub

Łącz i monitoruj miliardy zasobów IoT oraz zarządzaj nimi.

Operacje usług Azure IoT

Odblokuj szczegółowe informacje dla inteligentnych akcji lokalnych i globalnej widoczności. Obsługiwane przez usługę Azure Arc.

Azure Functions

Wykonuj bezserwerowe, oparte na zdarzeniach funkcje kodu za pomocą kompleksowego środowiska deweloperskiego.

Azure Machine Learning

Używaj usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego.

Azure Maps

Dodaj dane lokalizacji i wizualizacje mapowań do aplikacji i rozwiązań biznesowych.

Azure RTOS

Tworzenie osadzonych rozwiązań IoT i łączenie z nimi staje się łatwe.

Azure Sphere

Twórz, łącz i utrzymuj zabezpieczone inteligentne urządzenia IoT od brzegu sieci do chmury.

Azure SQL Edge

Prywatnie korzystaj z usług na platformie Azure.

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym na podstawie szybko zmieniających się danych przesyłanych strumieniowo.

Azure Time Series Insights

Wizualizuj dane IoT w czasie rzeczywistym.

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę.

Kinect DK

Twórz pod kątem rzeczywistości mieszanej przy użyciu czujników sztucznej inteligencji.

Logic Apps

Zautomatyzuj dostęp do danych i korzystanie z nich w ramach wielu chmur.

Notification Hubs

Wysyłaj powiadomienia push do każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

Windows 10 IoT Core Services

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usług zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń.

Windows dla IoT

Twórz inteligentne rozwiązania brzegowe za pomocą światowej klasy narzędzi dla deweloperów, długoterminowej pomocy technicznej i zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

Zarządzanie i ład

Uprość, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze i zapewnianie ich zgodności z przepisami.

Microsoft Copilot dla platformy Azure — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość operacje z chmury do brzegu sieci i zarządzanie nimi dzięki pomocnikowi sztucznej inteligencji.

Automatyzacja

Uprość zarządzanie chmurą przez automatyzację procesów.

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure.

Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Defender

Chroń środowisko cyfrowe, odnajdując wszystkie zasoby uwidaczniane w Internecie za pomocą usługi Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender.

Azure Backup

Uprość ochronę danych dzięki wbudowanym funkcjom do zarządzania kopiami zapasowymi na dużą skalę.

Azure Blueprints — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk.

Azure Lighthouse

Umożliwianie dostawcom usług precyzyjnego zarządzania klientami na dużą skalę.

Azure Managed Applications

Uprość zarządzanie ofertami w chmurze.

Azure Migrate

Uprość migrację i modernizację dzięki ujednoliconej platformie.

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze.

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci.

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę.

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji.

Szablony usługi Azure Resource Manager

Dostarczaj infrastrukturę jako kod dla wszystkich swoich zasobów platformy Azure przy użyciu usługi Resource Manager.

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure.

Azure Site Recovery

Zapewniaj nieprzerwaną pracę firmy dzięki wbudowanej usłudze odzyskiwania po awarii.

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce.

Microsoft Cost Management

Monitoruj, przydzielaj i optymalizuj koszty chmury przy zachowaniu przezroczystości, dokładności i wydajności.

Microsoft Azure Portal

Twórz i monitoruj wszystkie produkty platformy Azure oraz zarządzaj nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli.

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci.

Traffic Manager

Kieruj ruch przychodzący w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności.

Azure Automanage

Automatyzacja infrastruktury w chmurze i w środowisku lokalnym bez wysiłku.

Azure Resource Mover

Uprość sposób przenoszenia wielu zasobów między regionami świadczenia platformy Azure.

Microsoft Purview

Nadzoruj i chroń swój obszar danych i zarządzaj nim.

Azure Chaos Studio

Zwiększ odporność aplikacji, wprowadzając błędy i symulując awarie.

Azure Managed Grafana

Wdrażaj pulpity nawigacyjne Grafana jako w pełni zarządzaną usługę platformy Azure.

Centrum zarządzania aktualizacjami — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Centralnie zarządzaj aktualizacjami i zgodnością na dużą skalę.

Multimedia

Dostarczaj zawartości wideo o wysokiej jakości w dowolnym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu.

Azure Media Player

Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego.

Content Delivery Network

Szybka, niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym.

Content Protection

Bezpiecznie dostarczaj zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay.

Kodowanie

Kodowanie w jakości studyjnej w skali chmury.

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartości do praktycznie wszystkich urządzeń z możliwością skalowania.

Media Services

Koduj, przechowuj oraz przesyłaj strumieniowo wideo i dźwięk na dużą skalę.

Migracja

Uprość i przyspiesz migrację do chmury dzięki wytycznym, narzędziom i zasobom.

Azure Database Migration Service

Przyspiesz migrację danych na platformę Azure.

Azure Migrate

Uprość migrację i modernizację dzięki ujednoliconej platformie.

Azure Site Recovery

Zapewniaj nieprzerwaną pracę firmy dzięki wbudowanej usłudze odzyskiwania po awarii.

Microsoft Cost Management

Monitoruj, przydzielaj i optymalizuj koszty chmury przy zachowaniu przezroczystości, dokładności i wydajności.

Azure Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do obliczeń brzegowych.

Rzeczywistość mieszana

Połącz świat fizyczny ze światem cyfrowym, aby tworzyć atrakcyjne środowiska współpracy.

Azure Digital Twins

Używaj analizy przestrzennej IoT do tworzenia modeli środowisk fizycznych.

Kinect DK

Twórz pod kątem rzeczywistości mieszanej przy użyciu czujników sztucznej inteligencji.

Remote Rendering

Renderuj interakcyjną zawartość 3D o wysokiej jakości z przesyłaniem strumieniowym w czasie rzeczywistym.

Spatial Anchors

Twórz środowiska rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników.

Object Anchors — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Automatycznie wyrównuj i kotwicz zawartość 3D do obiektów w świecie fizycznym.

Rozwiązania mobilne

Twórz wieloplatformowe i natywne aplikacje dla dowolnych urządzeń przenośnych.

API Management

Publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników bezpiecznie i na dużą skalę.

App Configuration

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby konfigurowania aplikacji.

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze.

Wyszukiwanie platformy Azure AI

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji.

Azure Maps

Dodaj dane lokalizacji i wizualizacje mapowań do aplikacji i rozwiązań biznesowych.

Usługi platformy Azure AI

Dodaj funkcje poznawcze do aplikacji za pomocą interfejsów API i usług sztucznej inteligencji.

Notification Hubs

Wysyłaj powiadomienia push do każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

Spatial Anchors

Twórz środowiska rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników.

App Center

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne.

Azure Communication Services

Twórz wielokanałowe środowiska komunikacji.

Azure Operator 5G Core

Zmodernizuj sieć za pomocą elastycznego, skalowalnego mobilnego rdzenia pakietów technologii 5G.

Ochrona połączeń operatora platformy Azure

Pomóż chronić klientów przed potencjalnymi nadużyciami i oszustwami telefonicznymi przy użyciu inteligentnych rozwiązań sztucznej inteligencji.

Sieć

Połącz infrastrukturę i usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom i użytkownikom możliwie najlepsze środowisko.

Application Gateway

Twórz bezpieczne, skalowalne frontony internetowe o wysokiej dostępności na platformie Azure.

Azure Bastion

W pełni zarządzana usługa, która pomaga zabezpieczyć zdalny dostęp do maszyn wirtualnych.

Azure DDoS Protection

Chroń zasoby platformy Azure przed atakami typu rozproszona odmowa usługi (DDoS).

Azure DNS

Hostuj domenę systemu nazw domen (DNS) na platformie Azure.

Azure ExpressRoute

Korzystaj z szybkiego, niezawodnego i prywatnego połączenia z platformą Azure.

Azure Firewall

Chroń swoje zasoby usługi Azure Virtual Network za pomocą zabezpieczeń sieci natywnych dla chmury.

Azure Orbital Ground Station

Szybko pozyskuj dane z kosmosu do chmury za pomocą usługi satelitarnej stacji naziemnej.

Azure Route Server

Umożliw urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę tras z sieciami wirtualnymi na platformie Azure.

Azure Private 5G Core

Szybko wdrażaj prywatne sieci 5G i zarządzaj nimi w obszarze brzegowym przedsiębiorstwa.

Brama komunikacji platformy Azure

Łączy sieci stałe i komórkowe operatorów za pomocą usługi Microsoft Teams.

Azure Operator 5G Core

Zmodernizuj sieć za pomocą elastycznego, skalowalnego mobilnego rdzenia pakietów technologii 5G.

Azure Front Door

Nowoczesna sieć CDN w chmurze, która zapewnia użytkownikom zoptymalizowane środowiska w dowolnym miejscu.

Menedżer funkcji sieciowych platformy Azure

Rozszerz zarządzanie platformą Azure w celu wdrażania funkcji sieciowych 5G i SD-WAN na urządzeniach brzegowych.

Azure Virtual Network Manager

Centralnie zarządzaj sieciami wirtualnymi na platformie Azure z poziomu pojedynczego okienka.

Azure NAT Gateway

Zapewnij wysoce niezawodną, bezpieczną i skalowalną łączność wychodzącą z Internetem.

Azure Programmable Connectivity

Uprość globalne zarządzanie interfejsami API sieci w wielu sieciach operatorów za pomocą ujednoliconego interfejsu.

Azure Private Link

Prywatny dostęp do usług hostowanych na platformie Azure z zachowaniem danych w sieci firmy Microsoft.

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów.

Content Delivery Network

Szybka, niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym.

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci.

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci.

Traffic Manager

Kieruj ruch przychodzący w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności.

Virtual Network

Utwórz własną infrastrukturę sieci prywatnej w chmurze.

Virtual WAN

Optymalizuj i automatyzuj łączność między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure.

VPN Gateway

Ustanów bezpieczną łączność między środowiskami lokalnymi.

Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych.

Zabezpieczenia

Chroń przedsiębiorstwo przed zaawansowanymi zagrożeniami w różnych obciążeniach chmury hybrydowej.

App Configuration

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby konfigurowania aplikacji.

Application Gateway

Twórz bezpieczne, skalowalne frontony internetowe o wysokiej dostępności na platformie Azure.

Microsoft Entra Domain Services

Zarządzaj kontrolerami domeny w chmurze.

Microsoft Defender dla Chmury

Chroń środowiska wielochmurowe i hybrydowe.

Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Defender

Chroń środowisko cyfrowe, odnajdując wszystkie zasoby uwidaczniane w Internecie za pomocą usługi Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender.

Azure Bastion

W pełni zarządzana usługa, która pomaga zabezpieczyć zdalny dostęp do maszyn wirtualnych.

Azure DDoS Protection

Chroń zasoby platformy Azure przed atakami typu rozproszona odmowa usługi (DDoS).

Azure Dedicated HSM

Zarządzaj w chmurze używanymi sprzętowymi modułami zabezpieczeń.

Azure Firewall

Chroń swoje zasoby usługi Azure Virtual Network za pomocą zabezpieczeń sieci natywnych dla chmury.

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów.

Azure Front Door

Nowoczesna sieć CDN w chmurze, która zapewnia użytkownikom zoptymalizowane środowiska w dowolnym miejscu.

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie.

Microsoft Sentinel

Natywne dla chmury rozwiązanie SIEM i inteligentna analiza zabezpieczeń.

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi.

Azure confidential ledger

Zabezpieczony przed manipulowaniem magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami.

VPN Gateway

Ustanów bezpieczną łączność między środowiskami lokalnymi.

Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych.

Microsoft Azure Attestation

Ujednolicone rozwiązanie służące do zdalnego weryfikowania wiarygodności platformy i integralności na niej działających plików binarnych.

Copilot dla rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Ochrona w tempie i skali sztucznej inteligencji dzięki funkcji asystenta obsługiwanego przez generatywną sztuczną inteligencję.

Przechowywanie

Uzyskaj bezpieczny i wysoce skalowalny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń.

Archive Storage

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych.

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze.

Azure Backup

Uprość ochronę danych dzięki wbudowanym funkcjom do zarządzania kopiami zapasowymi na dużą skalę.

Azure Data Lake Storage

Skalowalne, bezpieczne magazyny typu data lake na potrzeby analizy o wysokiej wydajności.

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym.

Azure Files

Proste, bezpieczne i bezserwerowe udziały plików w chmurze klasy korporacyjnej.

Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC).

Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp.

Azure Blob Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów.

Azure Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do obliczeń brzegowych.

Azure Disk Storage

Magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości.

Azure confidential ledger

Zabezpieczony przed manipulowaniem magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami.

Azure Elastic SAN

Usługa Elastic SAN to natywna dla chmury usługa sieci magazynowania (SAN) oparta na platformie Azure. Uzyskaj dostęp do kompleksowego środowiska, takiego jak lokalna sieć SAN.

Queue Storage

Efektywnie skaluj aplikacje według ruchu.

Konta usługi Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności.

Eksplorator usługi Storage

Wyświetlaj zasoby usługi Microsoft Azure Storage i wchodź z nimi w interakcje.

Azure Managed Lustre

Azure Managed Lustre to w pełni zarządzany, chmurowy, równoległy system plików, który umożliwia klientom uruchamianie obciążeń obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) w chmurze.

Akcje magazynu Azure — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość zarządzanie danymi magazynu na ogromną skalę

Infrastruktura pulpitu wirtualnego

Zapewnij pracownikom możliwość bezpiecznej pracy z dowolnego miejsca dzięki chmurowej infrastrukturze pulpitów wirtualnych.

Azure Lab Services

Skonfiguruj wirtualne laboratoria na potrzeby zajęć, szkoleń, maratonów programistycznych i innych powiązanych scenariuszy.

Azure Virtual Desktop

Umożliw korzystanie z bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z dowolnego miejsca.

Microsoft Dev Box — WERSJA ZAPOZNAWCZA

Usprawnij programowanie za pomocą bezpiecznych, gotowych do kodowania stacji roboczych w chmurze.

Internet

Szybko i wydajnie twórz, wdrażaj i skaluj rozbudowane aplikacje internetowe.

API Management

Publikuj interfejsy API dla deweloperów, partnerów i pracowników bezpiecznie i na dużą skalę.

App Configuration

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby konfigurowania aplikacji.

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze.

Wyszukiwanie platformy Azure AI

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji.

Azure Maps

Dodaj dane lokalizacji i wizualizacje mapowań do aplikacji i rozwiązań biznesowych.

Azure SignalR Service

Łatwo dodawaj funkcje internetowe czasu rzeczywistego.

Content Delivery Network

Szybka, niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym.

Notification Hubs

Wysyłaj powiadomienia push do każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

Statyczne aplikacje internetowe

Usprawnione tworzenie pełnego stosu — od kodu źródłowego do globalnej wysokiej dostępności.

Azure Communication Services

Twórz wielokanałowe środowiska komunikacji.

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikacja — subskrypcja.

Azure Fluid Relay

Łatwo dodawaj do aplikacji środowiska współpracy w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Fluid Framework.

Web App for Containers

Uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe w systemach Windows i Linux.

Microsoft Playwright Testing

Skalowalna, kompleksowa usługa testowania nowoczesnych aplikacji internetowych.