Azure Site Recovery — cennik

Zautomatyzowana replikacja ułatwiająca ochronę usług

Usługa Azure Site Recovery może pomóc w ochronie ważnych usług, koordynując zautomatyzowaną replikację i odzyskiwanie chronionych wystąpień w dodatkowej lokalizacji.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Site Recovery jest rozliczana na podstawie liczby chronionych wystąpień. Każde wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest bezpłatne przez pierwsze 31 dni, tak jak to opisano poniżej.

Cena dla pierwszych 31 dni Cena po 31 dniach
Usługa Azure Site Recovery przy użyciu witryn należących do klienta Bezpłatnie $- miesięcznie na chronione wystąpienie
Azure Site Recovery: odzyskiwanie na platformę Azure Bezpłatnie $- miesięcznie na chronione wystąpienie
Opłata za usługę Azure Site Recovery między regionami świadczenia usługi Azure jest naliczana zgodnie ze stawką za usługę Azure Site Recovery odzyskującą do platformy Azure.

Usługa Azure Site Recovery jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej liczby wystąpień chronionych w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca liczba ciągle chronionych wystąpień wynosiłaby 20, a w drugiej połowie miesiąca wystąpienia nie byłyby w ogóle chronione, średnia dzienna liczba chronionych wystąpień w tym miesiącu wyniosłaby 10.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

 • Każde wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest bezpłatne przez pierwsze 31 dni tej ochrony. Od 32. dnia opłaty za ochronę wystąpienia są naliczane według powyższych stawek.

 • Tak, nie ma znaczenia, jak długo używasz usługi Azure Site Recovery. Przez pierwsze 31 dni opłaty usługi Azure Site Recovery dla każdego chronionego wystąpienia nie są naliczane. Jeśli na przykład 10 wystąpień podlegało ochronie przez ostatnie 6 miesięcy, a 11 wystąpienie zostało połączone z usługą Azure Site Recovery, opłaty usługi Azure Site Recovery za to wystąpienie nie będą naliczane przez pierwsze 31 dni. Opłaty usługi Azure Site Recovery za pierwsze 10 wystąpień będą nadal naliczane, ponieważ były one chronione przez dłużej niż 31 dni.

 • Tak. Nawet jeśli usługa Azure Site Recovery będzie bezpłatna przez pierwsze 31 dni dla chronionego wystąpienia, mogą zostać naliczone opłaty za usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych. Opłaty za zasoby obliczeniowe platformy Azure mogą zostać również naliczone dla odzyskanej maszyny wirtualnej.

 • W przypadku korzystania z usługi Site Recovery zostaną naliczone opłaty za licencję usługi Site Recovery, usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych wychodzących.

  Licencja usługi Site Recovery jest przyznawana na chronione wystąpienie, a wystąpienie jest maszyną wirtualną lub serwerem fizycznym.

  • Jeśli dysk maszyny wirtualnej jest replikowany na konto magazynu w warstwie Standardowa, opłata za usługę Azure Storage jest naliczana za wykorzystanie magazynu. Na przykład jeśli dysk źródłowy ma rozmiar 1 TB, a używane jest 400 GB magazynu, usługa Site Recovery tworzy wirtualny dysk twardy o rozmiarze 1 TB na platformie Azure, ale opłata za magazyn jest naliczana za 400 GB (plus za miejsce w magazynie używane dla dzienników replikacji).
  • Jeśli dysk maszyny wirtualnej jest replikowany do konta magazynu w warstwie Standardowa, opłata za usługę Azure Storage jest naliczana za wykorzystanie magazynu. Na przykład jeśli rozmiar dysku źródłowego to 50 GB, usługa Site Recovery tworzy 50 GB dysk na platformie Azure, a Azure mapuje go na najbliższy dysk magazynu Premium (P10). Koszty są obliczane dla dysku P10, a nie dla rozmiaru dysku 50 GB. Dowiedz się więcej. Jeśli używasz konta usługi Premium Storage, wymagane jest standardowe konto magazynu do rejestrowania dzienników replikacji, a opłata będzie naliczana również za miejsce w magazynie standardowym używane do przechowywania tych dzienników.
  • Dyski nie są tworzone, dopóki nie zostanie wykonany test trybu failover lub przejście w tryb failover. W stanie replikacji opłaty naliczane są opłaty za magazyn w kategorii „Stronicowe obiekty blob i dyski” zgodnie z kalkulatorem cen magazynu. Te opłaty zależą od typu magazynu — w warstwie Premium lub Standardowa — i typu nadmiarowości danych, w tym LRS, GRS, RA-GRS i innych.
  • Jeśli wybrano opcję używania dysków zarządzanych w trybie failover, opłaty za dyski zarządzane będą stosowane po przejściu w tryb failover lub teście przełączenia w tryb failover. Opłaty za dyski zarządzane nie są stosowane podczas replikacji. Podczas replikacji będą naliczane opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob”. Te opłaty zależą od typu magazynu — w warstwie Premium lub Standardowa — i typu nadmiarowości danych, w tym LRS, GRS, RA-GRS i innych.

   Przykład: replikacja maszyny wirtualnej do magazynu w warstwie Premium z dyskiem systemu operacyjnego o pojemności 128 GB i dyskiem danych o pojemności 500 GB:

   1. Podczas replikacji: opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob” będą naliczane w przypadku dysków magazynu w warstwie Premium o rozmiarach P10 i P20. Na potrzeby rozliczeń rozmiary replikowanych dysków (128 GB i 500 GB) są zaokrąglane do rozmiaru najbliższego niezarządzanego dysku w warstwie Premium P10 (128 GB) i P20 (512 GB). W ramach zmian różnicowych funkcji rejestrowania podczas replikacji używane jest również konto magazynu w warstwie Standardowa. Opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob” są naliczane w oparciu o ilość miejsca do przechowywania wykorzystanego przez dzienniki w warstwie Standardowa.
   2. Podczas testu trybu failover lub po przejściu w tryb failover dysków zarządzanych: opłaty za dyski zarządzane w warstwie Premium są naliczane w przypadku rozmiarów P10 i P20.

   Przykład: replikacja maszyny wirtualnej do magazynu w warstwie Standardowa z dyskiem systemu operacyjnego o pojemności 32 GB i dyskiem danych o pojemności 250 GB:

   1. Podczas replikacji: opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob” są naliczane w przypadku magazynu w warstwie Standardowa.
   2. Podczas testu trybu failover lub po przejściu w tryb failover dysków zarządzanych: opłaty za dyski zarządzane w warstwie Standardowa są naliczane w przypadku rozmiarów S4 (32 GB) i S15 (256 GB). Jak widać, rozmiary dysków (32 GB i 250 GB) są zaokrąglane do najbliższego dysku zarządzanego w warstwie Standardowa o rozmiarze S4 (32 GB) i S15 (256 GB).
  • Jeśli nie wybrano opcji używania dysków zarządzanych w trybie failover, po przejściu w tryb failover będą naliczane opłaty za magazyn w kategorii „Usługa Unmanaged Disks i stronicowe obiekty blob” zgodnie z kalkulatorem cen magazynu. Te opłaty zależą od typu magazynu — w warstwie Premium lub Standardowa — i typu nadmiarowości danych, w tym LRS, GRS, RA-GRS i innych.
  • Opłaty za transakcje magazynu są naliczane podczas replikacji w stanie stabilnym i za zwykłe operacje maszyn wirtualnych po przejściu w tryb failover lub testowemu przełączeniu w tryb failover. Jednak te opłaty są niewielkie.

  Koszty są ponoszone również podczas testowania trybu failover, w którym to przypadku zastosowanie będą miały koszty maszyny wirtualnej, magazynu, transferu danych wychodzących i transakcji magazynu.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure ułatwia najlepsze wykorzystanie licencji lokalnie i w chmurze. Korzyści te umożliwiają użycie licencji na system Windows Server z pakietem Software Assurance w celu korzystania z maszyn wirtualnych z podstawową stawką obliczeniową we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, dzięki czemu można uzyskać nawet 40-procentowe lub większe oszczędności. Skorzystaj ze swojej korzyści użycia hybrydowego podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.

 • Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Site Recovery.

  Licencjonowanie produktów serwerowych firmy Microsoft na potrzeby odzyskiwania po awarii

  Należy pamiętać, że gdy wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest odzyskiwane w lokacji odzyskiwania, oprogramowanie działające wewnątrz chronionego wystąpienia musi być również poprawnie licencjonowane. Klient końcowy musi licencjonować produkty serwerowe firmy Microsoft w następujący sposób, w zależności od wybranej lokacji odzyskiwania.

  Lokalnie* Dedykowany sprzęt dostawcy usług Współużytkowany sprzęt dostawcy usług Azure
  Windows Server
  • W pełni licencjonowane serwery lub
  • Licencje użytkowników końcowych, za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Licencje użytkowników końcowych za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance (na przykład dedykowane przypisanie zasobów zewnętrznych)
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Usługa Azure Site Recovery pozwala teraz używać korzyści użycia hybrydowego platformy Azure podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.
  Inne serwery firmy Microsoft (SQL, Exchange, SharePoint itp.)
  • W pełni licencjonowane serwery lub
  • Licencje użytkowników końcowych, za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Licencje użytkowników końcowych za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance (na przykład dedykowane przypisanie zasobów zewnętrznych)
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Korzyść odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dotyczy produktów serwerowych firmy Microsoft chronionych za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta zmiana została wprowadzona w dokumencie Prawa do używania produktów (PUR) 2015.

  *„Lokalne” może opisywać zarówno środowisko klienta końcowego, jak i dostawcy usług, o ile służy ono ich własnemu użytkowi i nie jest odsprzedawane.

 • Serwery muszą być w pełni licencjonowane przy użyciu licencji systemu Windows Server. Jeśli klient jest objęty aktywnym pakietem Software Assurance w systemie Windows Server w lokacji głównej, może wdrożyć system Windows Server w lokacji dodatkowej za pomocą korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance tylko do celów odzyskiwania po awarii w środowiskach nieprodukcyjnych. Zapoznaj się z dokumentem Prawa do używania produktów, aby określić, czy użytkowanie przez klienta spełnia kryteria korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

 • Te serwery można licencjonować za pomocą osobnych licencji w lokalizacji dodatkowej lub za pomocą korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance, jeśli klient kwalifikuje się do tej korzyści.

 • System Windows Server powinien być licencjonowany za pomocą umowy licencyjną usługodawcy (umowy SPLA).

 • System Windows Server może być licencjonowany na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

 • Te produkty serwerowe powinny być licencjonowane za pośrednictwem umowy SPLA na zasadach normalnego licencjonowania serwerów (za rdzeń, za użytkownika itp.).

 • Serwery mogą być licencjonowane na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy wszystkich klientów z aktywnym pakietem Software Assurance i można ją aktywować na platformie Azure niezależnie od sposobu zakupu platformy Azure (umowa Enterprise Agreement, program Cloud Solution Partner lub inne).

 • Przenośność licencji i korzyść użycia hybrydowego platformy Azure wymagają pakietu Software Assurance i w związku z tym nie mają zastosowania do umowy SPLA. Dostawca usług powinien sprawdzić postanowienia i warunki umowy w swoich kontraktach SPLA.

 • Korzyść odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dotyczy produktów serwerowych firmy Microsoft chronionych za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta zmiana została wprowadzona w dokumencie Prawa do używania produktów (PUR) w styczniu 2015.

 • Jeśli klient używa usługi Azure Site Recovery do migrowania produktów serwerowych firmy Microsoft (na przykład programu SQL Server) od dostawcy usług na platformę Azure, będzie musiał mieć własny pakiet Software Assurance i użyć opcji przenoszenia licencji.

 • Tak, odzyskiwania testowe są ograniczone do krótkich okresów testowania odzyskiwania po awarii przez jeden tydzień na każde 90 dni.

 • Replikacja za pomocą usługi Azure Site Recovery dla programu SQL Server jest objęta korzyścią odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dla wszystkich scenariuszy usługi Azure Site Recovery (lokalnego odzyskiwania po awarii na platformę Azure lub odzyskiwania po awarii między regionami infrastruktury IaaS platformy Azure).

  Korzystanie z innych technologii wysokiej dostępności dla programu SQL Server, na przykład klastra trybu failover lub technologii replikacji, takich jak zawsze włączone grupy dostępności programu SQL Server, dublowanie bazy danych i wysyłanie dziennika jest ograniczone przez następujące wytyczne dotyczące licencjonowania: pierwsze pasywne wystąpienie bazy danych (zwykle dla lokalnej wysokiej dostępności) jest objęte licencją pakietu Software Assurance podstawowej bazy danych. Wszelkie dodatkowe pasywne wystąpienia bazy danych (na potrzeby odzyskiwania po awarii, na przykład zdalne lokalne centrum danych lub w chmurze) wymagają dodatkowych licencji programu SQL Server. Jeśli podstawowe wystąpienie serwera SQL znajduje się na sprzęcie dedykowanym, pierwsze pasywne wystąpienie jest objęte licencją w ramach programu Software Assurance na sprzęcie dedykowanym, nie na sprzęcie współużytkowanym. Jeśli podstawowe wystąpienie SQL znajduje się na sprzęcie współużytkowanym, objęte jest pierwsze wystąpienie pasywne na sprzęcie współużytkowanym. Przeczytaj przewodnik dotyczący licencjonowania programu SQL Server, aby uzyskać więcej informacji.

 • Platforma Azure jest szeroko certyfikowana do uruchamiania rozwiązań SAP na platformie Azure — zarówno na platformie bieżącej generacji (NetWeaver), jak i na platformie następnej generacji (HANA). Certyfikaty wystawiane przez SAP są oparte na kombinacji aplikacji biznesowej (produktu SAP), systemu operacyjnego gościa i systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dowiedz się więcej. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji SAP Notes w witrynie SAP Support Portal.

 • Firma Oracle oferuje przenośność licencji klientom, którzy chcą uruchamiać oprogramowanie Oracle na platformie Microsoft Azure. Zobacz Licencjonowanie oprogramowania Oracle w środowisku przetwarzania danych w chmurze. Partnerstwo firmy Oracle z firmą Microsoft umożliwia klientom wdrażanie oprogramowania Oracle w chmurach publicznych i prywatnych firmy Microsoft przy zapewnieniu certyfikacji i wsparcia firmy Oracle. Szczegółowe informacje zawiera dokument dotyczący licencjonowania odzyskiwania danych firmy Oracle.

 • Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi aplikacji innej firmy.

 • Platforma Azure nie obsługuje trwałych adresów MAC, a więc oprogramowania z modelami licencji opartymi na adresach MAC nie można używać w przypadku odzyskiwania po awarii ani migracji ze środowiska lokalnego na platformę Azure.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Site Recovery

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji