Przejdź do głównej zawartości

Azure Site Recovery — cennik

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Usługa Azure Site Recovery może pomóc w ochronie ważnych usług, koordynując zautomatyzowaną replikację i odzyskiwanie chronionych wystąpień w dodatkowej lokalizacji.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Usługa Azure Site Recovery jest rozliczana na podstawie liczby chronionych wystąpień. Każde wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest bezpłatne przez pierwsze 31 dni, tak jak to opisano poniżej.

Cena dla pierwszych 31 dni Cena po 31 dniach
Usługa Azure Site Recovery przy użyciu witryn należących do klienta Bezpłatnie $- miesięcznie na chronione wystąpienie
Azure Site Recovery: odzyskiwanie na platformę Azure Bezpłatnie $- miesięcznie na chronione wystąpienie
Opłata za usługę Azure Site Recovery między regionami świadczenia usługi Azure jest naliczana zgodnie ze stawką za usługę Azure Site Recovery odzyskującą do platformy Azure.

Usługa Azure Site Recovery jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej liczby wystąpień chronionych w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca liczba ciągle chronionych wystąpień wynosiłaby 20, a w drugiej połowie miesiąca wystąpienia nie byłyby w ogóle chronione, średnia dzienna liczba chronionych wystąpień w tym miesiącu wyniosłaby 10.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Site Recovery

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Site Recovery.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Site Recovery.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Site Recovery.

 • Każde wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest bezpłatne przez pierwsze 31 dni tej ochrony. Od 32. dnia opłaty za ochronę wystąpienia są naliczane według powyższych stawek.

 • Tak, nie ma znaczenia, jak długo używasz usługi Azure Site Recovery. Przez pierwsze 31 dni opłaty usługi Azure Site Recovery dla każdego chronionego wystąpienia nie są naliczane. Jeśli na przykład 10 wystąpień podlegało ochronie przez ostatnie 6 miesięcy, a 11 wystąpienie zostało połączone z usługą Azure Site Recovery, opłaty usługi Azure Site Recovery za to wystąpienie nie będą naliczane przez pierwsze 31 dni. Opłaty usługi Azure Site Recovery za pierwsze 10 wystąpień będą nadal naliczane, ponieważ były one chronione przez dłużej niż 31 dni.

 • Tak. Nawet jeśli usługa Azure Site Recovery będzie bezpłatna przez pierwsze 31 dni dla chronionego wystąpienia, mogą zostać naliczone opłaty za usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych. Opłaty za zasoby obliczeniowe platformy Azure mogą zostać również naliczone dla odzyskanej maszyny wirtualnej.

 • W przypadku korzystania z usługi Site Recovery zostaną naliczone opłaty za licencję usługi Site Recovery, usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych wychodzących.

  1. Licencja usługi Site Recovery jest przyznawana na chronione wystąpienie, a wystąpienie jest maszyną wirtualną lub serwerem fizycznym.
  2. Koszt magazynu jest naliczany za replikę magazynu usługi Site Recovery w lokalizacji docelowej. Migawka tej repliki magazynu jest używana do tworzenia nowego docelowego dysku magazynu w przypadku testowego lub rzeczywistego przejścia w tryb failover. Zatem ogólny koszt magazynu zależy od wielkości repliki magazynu oraz od tego, ile razy w ciągu roku przeprowadzono próbne odzyskiwanie po awarii.
  3. Opłaty za transakcje magazynu są naliczane podczas replikacji w stanie stabilnym i za zwykłe operacje maszyn wirtualnych po przejściu w tryb failover lub testowemu przełączeniu w tryb failover.
  4. Koszt transferu danych wychodzących jest też nazywany kosztem ruchu wychodzącego i jest naliczany wyłącznie wówczas, gdy ruch opuszcza region platformy Azure. Zatem te opłaty są naliczane, gdy replikujesz maszynę wirtualną platformy Azure z jednego regionu w innym regionie. Usługa Azure Site Recovery kompresuje te dane przed przesłaniem. Zatem koszt ruchu wychodzącego jest naliczany na podstawie skompresowanych danych replikacji.
  5. Punkty odzyskiwania tworzone przez usługę Site Recovery to migawki wykonywane dla repliki magazynu. Opłaty za te migawki są naliczane na podstawie używanej pojemności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz cennik dysków zarządzanych.
  6. Koszty są naliczane także za pojemność obliczeniową maszyn wirtualnych, ale tylko w przypadku testowego lub rzeczywistego przejścia w tryb failover. Oznacza to, że ten koszt zwykle wynosi zero, o ile nie wystąpi próbne odzyskiwanie po awarii lub rzeczywista awaria.
  7. W przypadku ochrony maszyn wirtualnych platformy Azure usługa Site Recovery odwzorowuje źródłowy typ magazynu w lokalizacji docelowej. Jeśli na przykład chronisz maszynę wirtualną platformy Azure z dyskami przechowywanymi na kontach magazynu, dane replikacji usługi Site Recovery będą przechowywane na koncie magazynu po stronie docelowej. Z kolei jeśli maszyna wirtualna na platformie Azure wykorzystuje dyski zarządzane, usługa Site Recovery utworzy w lokalizacji docelowej dysk repliki usługi ASR odpowiadający każdemu z dysków źródłowych.
  8. W przypadku maszyn fizycznych i maszyn programu VMware usługa Site Recovery tworzy w miejscu docelowym dysk repliki usługi ASR odpowiadający każdemu z dysków źródłowych. Od marca 2019 r. w przypadku wszystkich nowych replikacji są używane dyski zarządzane — zarówno na potrzeby replikacji, jak i trybu failover. Koszt dysku zarządzanego jest obliczany na podstawie aprowizowanej pojemności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz cennik dysków zarządzanych.
  9. W przypadku maszyn funkcji Hyper-V usługa Site Recovery tworzy konto magazynu, którego używa na potrzeby replikacji. Domyślnie testowe lub rzeczywiste przejście w tryb failover ma miejsce na koncie magazynu. Dostępna jest jednak opcja przejścia w tryb failover na dyskach zarządzanych, jeśli jest to wymagane. W takim przypadku dyski zarządzane są tworzone w momencie przejścia w tryb failover.
 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure ułatwia najlepsze wykorzystanie licencji lokalnie i w chmurze. Korzyści te umożliwiają użycie licencji na system Windows Server z pakietem Software Assurance w celu korzystania z maszyn wirtualnych z podstawową stawką obliczeniową we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, dzięki czemu można uzyskać nawet 40-procentowe lub większe oszczędności. Skorzystaj ze swojej korzyści użycia hybrydowego podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.

 • Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Site Recovery.

  Licencjonowanie produktów serwerowych firmy Microsoft na potrzeby odzyskiwania po awarii

  Należy pamiętać, że gdy wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest odzyskiwane w lokacji odzyskiwania, oprogramowanie działające wewnątrz chronionego wystąpienia musi być również poprawnie licencjonowane. Klient końcowy musi licencjonować produkty serwerowe firmy Microsoft w następujący sposób, w zależności od wybranej lokacji odzyskiwania.

  Lokalnie* Dedykowany sprzęt dostawcy usług Współużytkowany sprzęt dostawcy usług Azure
  Windows Server
  • W pełni licencjonowane serwery lub
  • Licencje użytkowników końcowych, za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Licencje użytkowników końcowych za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance (na przykład dedykowane przypisanie zasobów zewnętrznych)
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Usługa Azure Site Recovery pozwala teraz używać korzyści użycia hybrydowego platformy Azure podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.
  Inne serwery firmy Microsoft (SQL, Exchange, SharePoint itp.)
  • W pełni licencjonowane serwery lub
  • Licencje użytkowników końcowych, za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Licencje użytkowników końcowych za pośrednictwem korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance (na przykład dedykowane przypisanie zasobów zewnętrznych)
  • Świadczenia dostawcy usług na podstawie umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA)
  • Korzyść odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dotyczy produktów serwerowych firmy Microsoft chronionych za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta zmiana została wprowadzona w dokumencie Prawa do używania produktów (PUR) 2015.

  *„Lokalne” może opisywać zarówno środowisko klienta końcowego, jak i dostawcy usług, o ile służy ono ich własnemu użytkowi i nie jest odsprzedawane.

 • Serwery muszą być w pełni licencjonowane przy użyciu licencji systemu Windows Server. Jeśli klient jest objęty aktywnym pakietem Software Assurance w systemie Windows Server w lokacji głównej, może wdrożyć system Windows Server w lokacji dodatkowej za pomocą korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance tylko do celów odzyskiwania po awarii w środowiskach nieprodukcyjnych. Zapoznaj się z dokumentem Prawa do używania produktów, aby określić, czy użytkowanie przez klienta spełnia kryteria korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

 • Te serwery można licencjonować za pomocą osobnych licencji w lokalizacji dodatkowej lub za pomocą korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance, jeśli klient kwalifikuje się do tej korzyści.

 • System Windows Server powinien być licencjonowany za pomocą umowy licencyjną usługodawcy (umowy SPLA).

 • System Windows Server może być licencjonowany na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

 • Te produkty serwerowe powinny być licencjonowane za pośrednictwem umowy SPLA na zasadach normalnego licencjonowania serwerów (za rdzeń, za użytkownika itp.).

 • Serwery mogą być licencjonowane na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy wszystkich klientów z aktywnym pakietem Software Assurance i można ją aktywować na platformie Azure niezależnie od sposobu zakupu platformy Azure (umowa Enterprise Agreement, program Cloud Solution Partner lub inne).

 • Przenośność licencji i korzyść użycia hybrydowego platformy Azure wymagają pakietu Software Assurance i w związku z tym nie mają zastosowania do umowy SPLA. Dostawca usług powinien sprawdzić postanowienia i warunki umowy w swoich kontraktach SPLA.

 • Korzyść odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dotyczy produktów serwerowych firmy Microsoft chronionych za pomocą usługi Azure Site Recovery. Ta zmiana została wprowadzona w dokumencie Prawa do używania produktów (PUR) w styczniu 2015.

 • Jeśli klient używa usługi Azure Site Recovery do migrowania produktów serwerowych firmy Microsoft (na przykład programu SQL Server) od dostawcy usług na platformę Azure, będzie musiał mieć własny pakiet Software Assurance i użyć opcji przenoszenia licencji.

 • Tak, odzyskiwania testowe są ograniczone do krótkich okresów testowania odzyskiwania po awarii przez jeden tydzień na każde 90 dni.

 • Replikacja za pomocą usługi Azure Site Recovery dla programu SQL Server jest objęta korzyścią odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance dla wszystkich scenariuszy usługi Azure Site Recovery (lokalnego odzyskiwania po awarii na platformę Azure lub odzyskiwania po awarii między regionami infrastruktury IaaS platformy Azure).

  Korzystanie z innych technologii wysokiej dostępności dla programu SQL Server, na przykład klastra trybu failover lub technologii replikacji, takich jak zawsze włączone grupy dostępności programu SQL Server, dublowanie bazy danych i wysyłanie dziennika jest ograniczone przez następujące wytyczne dotyczące licencjonowania: pierwsze pasywne wystąpienie bazy danych (zwykle dla lokalnej wysokiej dostępności) jest objęte licencją pakietu Software Assurance podstawowej bazy danych. Wszelkie dodatkowe pasywne wystąpienia bazy danych (na potrzeby odzyskiwania po awarii, na przykład zdalne lokalne centrum danych lub w chmurze) wymagają dodatkowych licencji programu SQL Server. Jeśli podstawowe wystąpienie serwera SQL znajduje się na sprzęcie dedykowanym, pierwsze pasywne wystąpienie jest objęte licencją w ramach programu Software Assurance na sprzęcie dedykowanym, nie na sprzęcie współużytkowanym. Jeśli podstawowe wystąpienie SQL znajduje się na sprzęcie współużytkowanym, objęte jest pierwsze wystąpienie pasywne na sprzęcie współużytkowanym. Przeczytaj przewodnik dotyczący licencjonowania programu SQL Server, aby uzyskać więcej informacji.

 • Platforma Azure jest szeroko certyfikowana do uruchamiania rozwiązań SAP na platformie Azure — zarówno na platformie bieżącej generacji (NetWeaver), jak i na platformie następnej generacji (HANA). Certyfikaty wystawiane przez SAP są oparte na kombinacji aplikacji biznesowej (produktu SAP), systemu operacyjnego gościa i systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dowiedz się więcej. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji SAP Notes w witrynie SAP Support Portal.

 • Firma Oracle oferuje przenośność licencji klientom, którzy chcą uruchamiać oprogramowanie Oracle na platformie Microsoft Azure. Zobacz Licencjonowanie oprogramowania Oracle w środowisku przetwarzania danych w chmurze. Partnerstwo firmy Oracle z firmą Microsoft umożliwia klientom wdrażanie oprogramowania Oracle w chmurach publicznych i prywatnych firmy Microsoft przy zapewnieniu certyfikacji i wsparcia firmy Oracle. Szczegółowe informacje zawiera dokument dotyczący licencjonowania odzyskiwania danych firmy Oracle.

 • Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi aplikacji innej firmy.

 • Platforma Azure nie obsługuje trwałych adresów MAC, a więc oprogramowania z modelami licencji opartymi na adresach MAC nie można używać w przypadku odzyskiwania po awarii ani migracji ze środowiska lokalnego na platformę Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze