Przejdź do głównej zawartości

Azure Elastic SAN — cennik

Kontroluj użycie i koszty dzięki elastycznym cenom opartym na zużyciu

Usługa Azure Elastic SAN to natywna dla chmury sieć SAN (Storage Area Network), która oferuje kompleksowe środowisko, takie jak lokalna sieć SAN. Efektywnie skaluj wydajność i korzystaj z wbudowanych funkcji chmury, takich jak szybkie aprowizowanie i wysoka dostępność.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Szczegóły dotyczące cen

Usługa Azure Elastic SAN to natywna dla chmury sieć magazynowania (SAN), która zapewnia kompleksowe środowisko, takie jak lokalna sieć SAN. Usługa Elastic SAN zapewnia skalowalną wydajność z niewielkim opóźnieniem wyrażanym jednocyfrową liczbą milisekund, milionami operacji we/wy na sekundę, przepływnością wyrażaną dwucyfrową liczbą Gb/s oraz wbudowaną obsługą ciągłości działania i odzyskiwania po awarii.

Opłata za usługę Elastic SAN jest naliczana w wysokości odpowiadającej aprowizowanej wartości w ramach naszych ofert inicjowania obsługi: jednostka podstawowa i jednostka Tylko pojemność. Zostały one zaprojektowane tak, aby oferować proste środowisko zbiorczego inicjowania obsługi, jednocześnie zapewniając elastyczność w zakresie zwiększania zużycia danych. Jednostka podstawowa ma pojemność wynoszącą 5 000 operacji we/wy na sekundę i przepływność 200 MB/s na TiB, a jej cena jest na poziomie $- $- /GiB (dokładne ceny według regionu możesz sprawdzić w tabeli poniżej). Z kolei jednostka Tylko pojemność umożliwia inicjowanie obsługi wyłącznie pojemności — bez inicjowania obsługi wydajności — przy niższych kosztach wynoszących $- $- /GiB. W ten sposób można ekonomicznie skalować wydajność podczas migrowania obciążeń ze środowiska lokalnego na platformę Azure.

Opłaty za zasoby usługi Azure Elastic SAN są rozliczane godzinowo według miesięcznej stawki jednostkowej. Jeśli na przykład inicjujesz obsługę usługi Elastic SAN z 20 jednostkami podstawowymi obejmującymi 20 TiB, 100 000 operacji we/wy na sekundę, 4 000 MB/s, a następnie usuniesz ją po 20 godzinach, opłata zostanie naliczona za 20 godzin według stawki miesięcznej podanej w tabeli poniżej. Możesz zdecydować o zainicjowaniu obsługi usługi Azure Elastic SAN przy użyciu kombinacji jednostek podstawowych i jednostek pojemności, która najlepiej spełnia Twoje potrzeby. W poniższej tabeli zestawiono różne konfiguracje obsługiwane w przypadku różnych jednostek:

Nazwa produktu/jednostka SKU Funkcja Aprowizowane zasoby na jednostkę Stawka za jednostkę/miesiąc Stawka za GiB/miesiąc Stawka za GiB/godz.
Jednostka podstawowa Premium LRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 200 MBps $- $- $-1
Jednostka skalowania pojemności Premium LRS 1 TiB,brak aprowizowanych operacji We/Wy na sekundę lub MB/s $- $- $-1
1Wyliczenie ceny jest oparte na 730 godzinach miesięcznie.
Nazwa produktu/jednostka SKU Funkcja Aprowizowane zasoby na jednostkę Stawka za jednostkę/miesiąc Stawka za GiB/miesiąc Stawka za GiB/godz.
Jednostka podstawowa Premium ZRS 1 TiB, 5 000 IOPS, 200 MBps $- $- $-1
Jednostka skalowania pojemności Premium ZRS 1 TiB,brak aprowizowanych operacji We/Wy na sekundę lub MB/s $- $- $-1
1Wyliczenie ceny jest oparte na 730 godzinach miesięcznie.

Łączna cena usługi Azure Elastic SAN zależy od podstawowej jednostki skalowania i jednostki skalowania pojemności. Usługa Elastic SAN obsługuje zarówno magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS), jak i magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) z nadmiarowością strefową ZRS na poziomie 50% warstwy Premium w porównaniu z magazynem lokalnie nadmiarowym. Więcej szczegółowych informacji na temat opcji nadmiarowości można znaleźć na stronie replikacji usługi Azure Storage. Usługa Elastic SAN będzie wymagać aprowizacji z co najmniej jedną jednostką podstawową wynoszącą 1 TiB. Należy również zauważyć, że zasoby aprowizowanej sieci SAN są współużytkowane przez wszystkie grupy woluminów i woluminy.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Elastic SAN

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Elastic SAN.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Elastic SAN.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Elastic SAN.

  • Zapoznaj się ze stroną Dostępność według regionu.
  • Wszystkie produkty dysków zarządzanych platformy Azure są wyceniane przy zastrzeżonej stawce. Na przykład w poniższej tabeli porównano ceny podstawowe dla wszystkich ofert dysków porównywalnych na platformie Azure dla magazynu LRS (ceny będą się różnić w zależności od regionu). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Ceny dysków zarządzanych.

    Azure Elastic SAN SSD w warstwie Premium SSD wersja 2 w warstwie Premium
    Cena/GiB/miesiąc $- $- $-

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze