Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Co to jest metodyka DevOps?

Dowiedz się, w jaki sposób metodyka DevOps łączy ludzi, procesy i technologie, aby szybciej dostarczać lepsze produkty klientom.

Definicja metodyki DevOps

Termin DevOps, powstały z połączenia słów „development” (programowanie) i „operations” (operacje), określa metodykę łączącą ludzi, procesy i technologie, aby umożliwić ciągłe dostarczanie wartości klientom.

Co metodyka DevOps oznacza dla zespołów? Metodyka DevOps umożliwia odrębnym wcześniej rolom — zespołom ds. programowania, operacji IT, inżynierii jakości i zabezpieczeń — koordynowanie i współpracę w celu tworzenia lepszych, bardziej niezawodnych produktów. Stosując kulturę DevOps wraz z narzędziami i praktykami DevOps, zespoły zyskują możliwość lepszego reagowania na potrzeby klientów, zwiększają zaufanie w tworzone aplikacje i szybciej realizują cele biznesowe.

Korzyści z metodyki DevOps

Zespoły, które wdrażają kulturę, praktyki i narzędzia DevOps, stają się wysoce wydajne, tworząc szybciej lepsze produkty ku większemu zadowoleniu klientów. Ta lepsza współpraca i produktywność jest także kluczowa, aby osiągać cele biznesowe, takie jak:

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Dostosowanie się do rynku i konkurencji

Utrzymanie stabilności i niezawodności systemu

Poprawa średniego czasu do odzyskania

Metodyka DevOps i cykl życia aplikacji

Metodyka DevOps wpływa na cykl życia aplikacji w trakcie faz planowania, programowania, dostarczania i działania. Każda faza jest zależna od innych i fazy nie są przypisane do ról. W prawdziwej kulturze DevOps każda rola jest do pewnego stopnia zaangażowana w każdą fazę.

Planowanie

W fazie planowania zespoły DevOps wymyślają, definiują i opisują funkcje oraz możliwości aplikacji i systemów, które tworzą. Śledzą postępy z uwzględnieniem niskiego i wysokiego poziomu szczegółowości — od zadań dotyczących pojedynczego produktu po zadania obejmujące portfele wielu produktów. Tworzenie list prac, śledzenie usterek, zarządzanie zwinnym wytwarzaniem oprogramowania za pomocą narzędzi Scrum, używanie tablic Kanban oraz wizualizowanie postępów przy użyciu pulpitów nawigacyjnych to niektóre ze sposobów stosowanych przez zespoły DevOps do planowania z użyciem elastyczności i widoczności.

Programowanie

Faza programowania obejmuje wszystkie aspekty programowania — pisanie, testowanie, ocenę i wdrażanie kodu przez członków zespołu — a także kompilowanie tego kodu do artefaktów kompilacji, które mogą być wdrożone w różnych środowiskach. Zespoły DevOps dążą do tworzenia szybkich innowacji bez uszczerbku dla jakości, stabilności i produktywności. W tym celu wykorzystują bardzo wydajne narzędzia, automatyzują typowe i ręczne kroki oraz wykonują iteracje z małymi przyrostami z użyciem automatycznego testowania i ciągłej integracji.

Dostarczanie

Dostarczanie to proces wdrażania aplikacji w środowiskach produkcyjnych w sposób spójny i niezawodny. Faza dostarczania obejmuje również wdrażanie i konfigurowanie w pełni nadzorowanej infrastruktury podstawowej, która składa się na te środowiska.

W ramach fazy dostarczania zespoły definiują proces zarządzania wydaniami z jasnymi etapami ręcznego zatwierdzania. Tworzą także automatyczne bramy, które przenoszą aplikacje miedzy etapami do czasu, aż zostaną udostępnione klientom. Automatyzacja tych procesów sprawia, że stają się skalowalne, powtarzalne i kontrolowane. W ten sposób zespoły korzystające z metodyki DevOps mogą często dostarczać w sposób łatwy, pewny i bezstresowy.

Działanie

Faza działania obejmuje utrzymywanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów aplikacji w środowiskach produkcyjnych. Wdrażając praktyki DevOps, zespoły pracują, aby zapewnić niezawodność systemu, wysoką dostępność oraz chcą zredukować przestoje do zera, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo i nadzór. Zespoły DevOps dążą do identyfikowania problemów zanim zaczną one wpływać na środowisko klienta oraz szybkiego eliminowania problemów, gdy wystąpią. Utrzymanie takiej czujności wymaga telemetrii, alertów z możliwością podejmowania akcji oraz pełnego wglądu w aplikacje i system bazowy.

Kultura DevOps

Chociaż zastosowanie metodyki DevOps automatyzuje i optymalizuje procesy za pomocą technologii, to wszystko ma swoje źródło w kulturze wewnątrz organizacji i ludziach, którzy w tym uczestniczą. Wyzwanie kultywowania kultury DevOps wymaga głębokich zmian w sposobie, w jaki ludzie pracują i współpracują. Jednak firmy, które zdecydują się na stosowanie kultury DevOps, mogą stworzyć środowisko do programowania dla zespołów o wysokiej wydajności.

Współpraca, widoczność i dostosowywanie

Cechą charakterystyczną zdrowej kultury DevOps jest współpraca między zespołami, która zaczyna się od widoczności. Różne zespoły, na przykład zespoły deweloperów i zespoły odpowiedzialne za operacje IT, muszą dzielić się swoimi procesami, priorytetami i obawami. Te zespoły muszą także wspólnie planować pracę oraz dostosowywać cele i środki związane z działalnością.

Zmiany w zakresie i odpowiedzialności

W miarę jak zespoły dostosowują się, przejmują na własność i angażują się w dodatkowe fazy cyklu życia — nie tylko te podstawowe dla ich ról. Na przykład deweloperzy stają się odpowiedzialni nie tylko za innowacje i jakość zapewnianą w fazie programowania, lecz także za wydajność i stabilność, na jakie przekładają się wprowadzane przez nich zmiany w fazie działania. Jednocześnie operatorzy IT pamiętają, aby uwzględnić nadzór, zabezpieczenia i zgodność w fazie planowania i programowania.

Krótsze cykle wydawania

Zespoły DevOps pozostają elastyczne, wydając oprogramowanie w krótkich cyklach. Krótsze cykle wydawania ułatwiają planowanie i zarządzanie ryzykiem, ponieważ postęp jest przyrostowy, co dodatkowo ogranicza wpływ na stabilność systemu. Skrócenie cyklu wydawania umożliwia także organizacjom dostosowanie się i reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów oraz presję konkurencyjną.

Ciągłe zdobywanie wiedzy

Wysoce wydajne zespoły DevOps kreują nastawienie na rozwój. Szybko reagują na błędy i włączają zdobyte informacje do swoich procesów, wprowadzając nieustannie ulepszenia, zwiększając zadowolenie klientów i przyspieszając innowacje oraz dostosowywanie się do rynku. Metodyka DevOps to podróż, w ramach której zawsze jest miejsce na rozwój.

Zobacz, jak zespoły firmy Microsoft przyjęły kulturę DevOps
Dowiedz się więcej

Praktyki DevOps

Poza wdrożeniem kultury DevOps zespoły urzeczywistniają metodykę DevOps, implementując określone praktyki w ramach całego cyklu życia aplikacji. Część z tych praktyk pomaga przyspieszyć, zautomatyzować i poprawić określoną fazę. Inne obejmują kilka faz, pomagając zespołom tworzyć bezproblemowe procesy, które pomagają zwiększyć produktywność.

Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie (CI/CD)

Zarządzanie konfiguracją oznacza zarządzanie stanem zasobów w systemie, w tym serwerów, maszyn wirtualnych oraz baz danych. Przy użyciu narzędzi do zarządzania konfiguracją zespoły mogą wdrażać zmiany w sposób kontrolowany i systematyczny, ograniczając ryzyko związane z modyfikacją konfiguracji systemu. Zespoły używają narzędzi do zarządzania konfiguracją, aby śledzić stan systemu i unikać odchyleń w konfiguracji, czyli sytuacji, gdy konfiguracja zasobu systemowego odbiega w czasie od pożądanego stanu zdefiniowanego dla tego zasobu.

Stosowane wraz z podejściem „infrastruktura jako kod”, zarówno konfiguracja, jak i definicja systemu umożliwiają łatwe tworzenie szablonów oraz automatyzację, pomagając zespołom w obsłudze złożonych środowisk w dużej skali.

Kontrola wersji

Kontrola wersji to praktyka zarządzania kodem w wersjach — śledzenie poprawek i historii zmian, aby umożliwić łatwy przegląd kodu oraz jego odzyskiwanie. Ta praktyka jest zazwyczaj wdrażana przy użyciu systemów kontroli wersji, takich jak Git, które umożliwiają wielu deweloperom współpracę przy tworzeniu kodu. Systemy te oferują przejrzysty proces scalania zmian w kodzie, które mają miejsce w tych samych plikach, obsługę konfliktów oraz cofanie zmian do poprzednich stanów.

Stosowanie kontroli wersji to podstawowa praktyka DevOps, wspomagająca współpracę zespołów deweloperskich, podział zadań kodowania między członków zespołu oraz pozwalająca przechowywać cały kod w celu jego łatwego odzyskiwania w razie potrzeby.

Kontrola wersji to także niezbędny element innych praktyk, takich jak ciągła integracja i infrastruktura jako kod.

Zwinne wytwarzanie oprogramowania (Agile)

Agile to podejście do wytwarzania oprogramowania, które kładzie nacisk na współpracę zespołową, informacje zwrotne od klientów i użytkowników oraz dużą elastyczność na zmiany dzięki krótkim cyklom wydawania. Zespoły stosujące metodykę Agile udostępniają ciągłe zmiany i poprawki klientom, zbierają od nich informacje zwrotne, a następnie uczą się i dostosowują w oparciu o wymagania oraz potrzeby klientów. Metodyka Agile różni się znacząco od innych bardziej tradycyjnych struktur, takich jak model kaskadowy, który obejmuje długie cykle wydawania definiowane przez sekwencyjne fazy. Kanban i Scrum to dwie popularne platformy powiązane z metodyką Agile.

Infrastruktura jako kod

Infrastruktura jako kod definiuje topologie i zasoby systemowe w sposób opisowy, który umożliwia zespołom zarządzanie tymi zasobami jak kodem. Te definicje mogą być przechowywane i wersjonowane w systemach kontroli wersji, gdzie mogą być przeglądane i cofane — znów jak w przypadku kodu.

Wykorzystywanie infrastruktury jako kodu pomaga zespołom wdrażać zasoby systemowe w sposób niezawodny, powtarzalny i kontrolowany. Infrastruktura jako kod pomaga także automatyzować wdrażanie i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich, szczególnie w dużych, złożonych środowiskach. To powtarzalne, niezawodne rozwiązanie do wdrażania środowisk umożliwia zespołom utrzymanie środowisk deweloperskich i testowych, które są identyczne jak środowisko produkcyjne. Duplikowanie środowisk do innych centrów danych oraz platform w chmurze staje się prostsze i wydajniejsze.

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją oznacza zarządzanie stanem zasobów w systemie, w tym serwerów, maszyn wirtualnych oraz baz danych. Przy użyciu narzędzi do zarządzania konfiguracją zespoły mogą wdrażać zmiany w sposób kontrolowany i systematyczny, ograniczając ryzyko związane z modyfikacją konfiguracji systemu. Zespoły używają narzędzi do zarządzania konfiguracją, aby śledzić stan systemu i unikać odchyleń w konfiguracji, czyli sytuacji, gdy konfiguracja zasobu systemowego odbiega w czasie od pożądanego stanu zdefiniowanego dla tego zasobu.

Stosowane wraz z podejściem „infrastruktura jako kod”, zarówno konfiguracja, jak i definicja systemu umożliwiają łatwe tworzenie szablonów oraz automatyzację, pomagając zespołom w obsłudze złożonych środowisk w dużej skali.

Ciągłe monitorowanie

Ciągłe monitorowanie oznacza pełny wgląd w czasie rzeczywistym w wydajność i kondycję całego stosu aplikacji, począwszy od infrastruktury bazowej, na której uruchomiona jest aplikacja, po składniki oprogramowania wyższego poziomu. Na tę widoczność składa się zbieranie telemetrii i metadanych, a także ustawianie alertów dla wstępnie zdefiniowanych warunków, które gwarantują uwagę operatora. Telemetria obejmuje dane zdarzeń oraz dzienniki zbierane z różnych części systemu, które są przechowywane tam, gdzie mogą być analizowane i odpytywane.

Wysoce wydajne zespoły DevOps dbają o ustawienie przydatnych alertów z możliwością podejmowania akcji i gromadzenie rozbudowanych informacji telemetrycznych, które umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji z ogromnych ilości danych. Te szczegółowe informacje pomagają zespołowi eliminować problemy w czasie rzeczywistym i dowiadywać się, jak poprawić aplikację w przyszłych cyklach rozwoju.

Powrót do kart

Narzędzia DevOps

Zespoły posiadają wiele narzędzi DevOps, które pomagają im wspomagać kulturę DevOps w organizacji. Większość zespołów korzysta z kilku narzędzi, tworząc niestandardowe łańcuchy narzędzi dostosowane do potrzeb w każdej fazie cyklu życia aplikacji. Chociaż wdrożenie określonego narzędzia lub technologii to nie to samo co wdrożenie metodyki DevOps, to gdy kultura DevOps jest obecna i procesy są zdefiniowane, ludzie mogą wdrażać i optymalizować praktyki DevOps, jeśli wybiorą odpowiednie narzędzia. Uzyskaj narzędzia, aby zacząć stosować metodykę DevOps:

Metodyka DevOps i chmura

Zastosowanie chmury fundamentalnie zmieniło sposób, w jaki zespoły tworzą, wdrażają i obsługują aplikacje. Wraz z zastosowaniem metodyki DevOps zespoły mają obecnie większą możliwość poprawy swoich rozwiązań i lepszej obsługi swoich klientów.

Elastyczność chmury

Dzięki możliwości szybkiego inicjowania obsługi i konfigurowania środowisk w chmurze w wielu regionach o nieograniczonych zasobach zespoły zyskują elastyczność przy wdrażaniu aplikacji. Obecnie, zamiast konieczności zakupu, konfiguracji i utrzymania fizycznych serwerów, zespoły tworzą złożone systemy w chmurze w ciągu kilku minut, a następnie wyłączają je, gdy stają się zbędne.

Kubernetes

W miarę jak coraz większa liczba aplikacji używa technologii kontenerów, Kubernetes staje się branżowym rozwiązaniem do orkiestracji kontenerów na dużą skalę. Automatyzacja procesów tworzenia i wdrażania kontenerów za pośrednictwem potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz monitorowanie tych kontenerów w środowisku produkcyjnym stają się niezbędnymi praktykami w erze Kubernetes.

Przetwarzanie bezserwerowe

Poprzez przesunięcie większości nakładów pracy związanych z zarządzaniem infrastrukturą na dostawcę chmury zespoły mogą skupić się na aplikacjach zamiast na bazowej infrastrukturze. Przetwarzanie bezserwerowe oferuje możliwość uruchamiania aplikacji bez konfigurowania i utrzymywania serwerów. Niektóre opcje zmniejszają złożoność oraz ryzyko wdrażania i operacji.

Rozpocznij przygodę z metodyką DevOps

Przy wszystkich dostępnych praktykach i rozwiązaniach metodyka DevOps może początkowo przytłaczać. Kluczem jest rozpoczynanie od małych kroków i uczenie się od innych.

Często zadawane pytania

 • Metodyka DevOps jest stosowana w ramach różnych ról w organizacji i wymaga bliskiej współpracy części z nich. W większości przypadków role DevOps obejmują zespoły odpowiedzialne za programowanie, IT, operacje, zabezpieczenia i pomoc techniczną.

  Dowiedz się, jak utworzyć praktykę metodyki DevOps

 • Metodyka DevOps nie ogranicza się do jednej roli. Wszyscy, którzy uczestniczą w każdej fazie życie aplikacji, muszą wdrożyć kulturę DevOps. Jednak w niektórych organizacjach istnieją osoby lub zespoły, których zadania koncentrują się wyłącznie na umożliwianiu automatyzacji, definiowaniu praktyk i wdrażaniu potoków ciągłej integracji/ciągłego dostarczania. Czasami oficjalny tytuł tych ról to inżynier ds. metodyki DevOps lub specjalista ds. metodyki DevOps.

 • Wdrożenie metodyki DevOps w dużej organizacji może stanowić ogromne wyzwanie. Zmiana kultury dużej organizacji oraz standaryzacja procesów i narzędzi wymaga cierpliwości i wytrwałości. W większości dużych organizacji istnieją wcześni użytkownicy praktyk DevOps. W miarę jak te praktyki osiągają dojrzałość i zaczynają przynosić pozytywne rezultaty, dołączają do nich inne zespoły — rozpoczynając swoją przygodę z metodyką DevOps.

  Dowiedz się, jak zespoły firmy Microsoft przyjęły kulturę DevOps.

 • Prawdziwe znaczenie metodyki DevOps polega na dostarczaniu nieustannie wartości klientom. Wyniki wdrożenia metodyki DevOps muszą być mierzone w relacji do celów biznesowych. Zespoły DevOps skupiają się wokół celów i osiągają je przy użyciu krótkich cykli wydawania. Cykle te pozwalają na elastyczną reakcję na potrzeby rynku i ciągłe uczenie się poprzez informacje zwrotne od klientów.

 • DevOps i Agile to współczesne architektury programistyczne służące do tworzenia produktu, wydania lub wersji. Metodyka DevOps to kultura sprzyjająca współpracy wszystkich ról zaangażowanych w opracowywanie i konserwację oprogramowania. Metodyka Agile to podejście do programowania, którego celem jest utrzymanie produktywności i dostarczanie wersji w warunkach stale zmieniających się potrzeb. Metodyki DevOps i Agile nie wykluczają się wzajemnie i często są stosowane razem.

  Dowiedz się, jak wdrożyć metodyki DevOps i Agile.

 • Obok ciągłej integracji, ciągłe dostarczanie i ciągłe wdrażanie to praktyki, które automatyzują fazy dostarczania oprogramowania.