Visual Studio Code

Zaawansowany, bezpłatny, lekki edytor kodu ze zintegrowanymi narzędziami umożliwiający łatwe wdrażanie kodu na platformie Azure

Jeden edytor — od kodu do chmury

Poświęcaj więcej czasu na kodowanie, a mniej na żonglowanie narzędziami. Korzystaj z funkcji i rozszerzeń, które integrują się z platformą Azure i usługą GitHub, umożliwiając opracowywanie, debugowanie i wdrażanie aplikacji z jednego miejsca.

Udostępnia lokalne emulatory i rozszerzenia do kompilowania, uruchamiania i debugowania aplikacji w chmurze bezpośrednio z poziomu edytora

Importuje dane i zarządza nimi na potrzeby lokalnych lub zdalnych baz danych z obsługą usług Azure Cosmos DB, MongoDB i innych

Obsługuje kierowane przepływy pracy dla usługi Azure Pipelines na potrzeby tworzenia i konfigurowania ciągłej integracji

Obsługuje niemal wszystkie języki i typy aplikacji, w tym statyczne aplikacje internetowe, bezserwerowe funkcje platformy Azure i klastry Kubernetes

Lokalne opracowywanie aplikacji dla chmury przed jej wdrożeniem

Lokalnie twórz, uruchamiaj i debuguj swoje projekty w chmurze, aby móc szybko tworzyć prototypy. Optymalizuj koszty, sprawdzając przed wdrożeniem, czy nowe funkcje działają wydajnie w chmurze. Wśród rozszerzeń platformy Azure znajdują się m.in. emulatory dla usług Azure Storage, Azure Cosmos DB i Azure Functions.

Konfigurowanie zautomatyzowanych wdrożeń w chmurze

Użyj rozszerzenia Wdróż na platformie Azure, aby skonfigurować ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie (CI/CD) z aplikacji do chmury za pomocą akcji usługi GitHub lub Azure Pipelines. Łatwo twórz potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przeznaczone dla usług Azure App Service, Azure Functions lub Azure Kubernetes Service (AKS) przy użyciu wbudowanych zautomatyzowanych przepływów pracy rozszerzenia.

Przeczytaj samouczek

Dodawanie danych i zarządzanie nimi

Łatwo zarządzaj danymi aplikacji przy użyciu wbudowanej obsługi bazy danych MongoDB i funkcji IntelliSense. Łącz się z lokalnymi lub zdalnymi serwerami usługi MongoDB oraz zarządzaj bazami danych, kolekcjami i dokumentami bądź hostuj je w chmurze w warstwie Bezpłatna usługi Azure Cosmos DB.

Przeczytaj dokumentację

Łatwa współpraca

Nie musisz zmieniać sposobu pracy z innymi osobami, niezależnie od tego, czy są one członkami Twojego zespołu pracującymi w tym samym pomieszczeniu, czy deweloperami z różnych miejsc na świecie. Zintegruj żądania ściągnięcia z edytorem, gdzie masz pełną obsługę edycji i debugowania, dzięki rozszerzeniu Żądania ściągnięcia usługi GitHub. Współpracuj nad edytowaniem, debugowaniem i udostępnianiem aplikacji w czasie rzeczywistym w ramach programowania w parach lub przeglądów kodu przy użyciu pakietu rozszerzenia Live Share.

Kontenery

Kompiluj i wdrażaj aplikacje konteneryzowane oraz zarządzaj nimi przy użyciu rozszerzenia platformy Docker. Generuj pliki platformy Docker na podstawie istniejącego repozytorium i zarządzaj kontenerami, obrazami oraz rejestrami z poziomu programu Visual Studio Code.

Dowiedz się więcej

Kubernetes

Korzystaj z w pełni zintegrowanego środowiska Kubernetes dzięki rozszerzeniu Kubernetes. Wdrażaj aplikacje konteneryzowane w lokalnych lub hostowanych w chmurze klastrach Kubernetes i debuguj działające aplikacje w programie Visual Studio Code.

Dowiedz się więcej

Opracowywanie aplikacji internetowych frontonu

Rozszerz debugowanie kodu JavaScript na aplikacje frontonu przy użyciu rozszerzenia Debuger dla przeglądarki Microsoft Edge. Ustawiaj punkty przerwania i przechodź przez kod JavaScript frontonu, aby szybko rozwiązywać problemy. Debuguj jednocześnie kod frontonu i zaplecza z możliwością debugowania wielu obiektów docelowych.

Wprowadzenie do programu Visual Studio Code

Pobierz teraz