Pomiń nawigację

Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Wdrażaj maszyny wirtualne platformy Azure w dedykowanym środowisku

Usługa Azure Dedicated Host udostępnia serwery fizyczne umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure. Twój serwer jest przeznaczony wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń — pojemność nie jest współdzielona z innymi klientami. Taka izolacja na poziomie hosta ułatwia spełnienie wymagań dotyczących zgodności. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w rozmieszczenie maszyn wirtualnych platformy Azure (oraz je kontrolujesz) i możesz określać zasady konserwacji hosta.

Wgląd w infrastrukturę serwera, na którym uruchomione są maszyny wirtualne platformy Azure, i możliwość sterowania nią

Łatwe zapewnianie zgodności dzięki wdrożeniu obciążeń na serwerze dedykowanym

Jednostki SKU usługi Dedicated Host z wieloma procesorami, seriami i rozmiarami maszyn wirtualnych, jakich możesz potrzebować

Ceny i korzyści dla systemu Windows Server i programu SQL Server dostępne tylko na platformie Azure

Twoja własna chmura prywatna na platformie Azure

Kontroluj okno obsługi i uzyskaj wgląd w infrastrukturę bazową. Umieść maszyny wirtualne platformy Azure na serwerze z jedną dzierżawą, aby spełnić specyficzne wymagania dotyczące zgodności lub przepisów prawnych.

Obejrzyj film

Zwiększ kontrolę za pomocą usług Azure IaaS i Dedicated Host

Uprość wdrażanie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy w środowisku z jedną dzierżawą. Zwiększ kontrolę i skalowalność bez ograniczania opcji.

Obejrzyj seminarium internetowe

Planuj operacje konserwacji na swoich warunkach

Możesz wdrażać na platformie Azure maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux oraz programem SQL Server. Możesz wybrać typ serwera i procesora, liczbę rdzeni oraz dodatkowe funkcje. Wdrożone hosty to hosty z jedną dzierżawą, dedykowane dla Twoich maszyn wirtualnych platformy Azure i Twoich obciążeń. To Ty określasz terminy wszystkich inicjowanych przez platformę działań konserwacyjnych, takich jak instalacja poprawek systemu operacyjnego czy ponowne uruchamianie sprzętu lub oprogramowania. Możesz dowolnie wybierać systemy operacyjne i rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure w ramach tego samego hosta.

Przeczytaj dokumentację

Spełniaj wymagania dotyczące zgodności

Skorzystaj z certyfikatów platformy Azure, aby zapewnić zgodność z zasadami firmowymi i normami branżowymi. Umieść swoje maszyny wirtualne platformy Azure na dedykowanym serwerze hostów używanym wyłącznie na potrzeby obciążeń Twojej organizacji, aby zapewnić zgodność z normami i wytycznymi firmowymi. Uzyskaj szczegółowe informacje o rdzeniach serwera, aby spełnić wymagania związane z licencjonowaniem oprogramowania serwerowego.

Wdróż hosta teraz

Zmniejsz koszty, korzystając z już posiadanych licencji na oprogramowanie

Podczas migracji obciążeń do usługi Dedicated Host użyj lokalnych licencji systemu Windows Server i programu SQL Server z korzyściami pakiet Software Assurance lub subskrypcji z odpowiednimi prawami. Postanowienia licencyjne >korzyści użycia hybrydowego platformy Azure są dostępne tylko na platformie Azure. Otrzymasz również bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server i programu SQL Server 2008/2012 oraz 2008/2012 R2.

Zastosuj istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter lub programu SQL Server w wersji Enterprise do rdzeni fizycznych dostępnych na hoście, użyj praw podwójnego użycia podczas migracji lokalnej oraz uzyskaj nieograniczone prawa wirtualizacji.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Skorzystaj z zaufanego środowiska chmury

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik dedykowanego hosta

Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta niezależnie od liczby maszyn wirtualnych platformy Azure uruchomionych na tym hoście. Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure zapewnia dodatkowe oszczędności kwalifikującym się klientom. Oszacuj koszty usługi Dedicated Host za pomocą kalkulatora cen.

Rozpocznij korzystanie z dedykowanego hosta

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Aprowizuj hosta w zaledwie kilka minut.

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach.

Dokumentacja i pomoc techniczna dla deweloperów

Pięciominutowe przewodniki Szybki start

Do wdrożenia usługi Dedicated Host możesz użyć interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, witryny Azure Portal, interfejsu API REST platformy Azure lub programu Azure PowerShell.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadaj pytania na forum MSDN lub Stack Overflow albo poznaj plany pomocy technicznej platformy Azure.

Migracja na platformę Azure

Odwiedź centrum migracji i modernizacji platformy Azure, aby przenieść obciążenia lokalne do usługi Dedicated Host.

Często zadawane pytania dotyczące dedykowanego hosta

 • Możesz wdrożyć maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dsv3, Esv3 i Fsv2 i nie tylko. Można także wdrożyć na jednym hoście maszyny wirtualne o różnych rozmiarach, w ramach tej samej serii. Jednak istnieją pewne wyjątki, takie jak NVasv4_Type1 Dedicated Host SKU. Więcej informacji zawiera dokumentacja.
 • Usługa Dedicated Host jest dostępna w większości regionów świadczenia platformy Azure. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności regionalnej, wybierz swój region na stronie cennika usługi Dedicated Host.
 • Nie. Udostępnia środowisko zwirtualizowane z architekturą umożliwiającą uruchamianie maszyn wirtualnych platformy Azure oraz zapewnia widoczność bazowego serwera fizycznego i możliwość sterowania nim.
 • Usługa Dedicated Host obecnie obsługuje dyski HDD w warstwie Standardowa, dyski SSD w warstwie Standardowa i dyski SSD w warstwie Premium platformy Azure. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage.
 • Firma Microsoft nie może udzielić wskazówek ani wyrazić opinii na temat tego, czy koszty usługi Dedicated Host można uznać za koszt finansowy związany z leasingiem kapitałowym. Aby to ustalić, należy skonsultować się z własnym działem prawnym lub z działem księgowości. Usługa udostępnia dedykowane serwery fizyczne i umożliwia zachowanie tych samych identyfikatorów zasobów dla sprzętu bazowego. W przypadku zmiany sprzętu identyfikator zasobu hosta będzie nowym identyfikatorem zasobu po wymianie sprzętu fizycznego. Identyfikator hosta dla zasobu hosta nie zmieni się, nawet w przypadku zmiany sprzętu fizycznego.
 • Postanowienia licencyjne outsourcingu oprogramowania mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta. Jeśli kwalifikujesz się do korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, możesz dodatkowo zaoszczędzić na wdrożeniach dedykowanego hosta. Nowe licencje zakupione po 1 października 2019 r. można przydzielić do platformy Azure tylko w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Aby móc przydzielić te licencje do dedykowanego hosta, będziesz potrzebować pakietu Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz często zadawane pytania na temat licencjonowania.
 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy licencji systemu Windows Server Standard/Datacenter, licencji programu SQL Server Standard/Enterprise Core z pakietem Software Assurance oraz innych licencji subskrypcyjnych z równoważnymi uprawnieniami.
 • Tak, po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej otrzymasz bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008/2012 i 2008/2012 R2 uruchomionych w usłudze Dedicated Host, na trzy lata.
 • Tak. W ramach programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, gdy zastosujesz swoje aktualne licencje systemu Windows Server Datacenter lub licencje programu SQL Server Enterprise Edition z pakietem Software Assurance do wszystkich rdzeni fizycznych dostępnych na dowolnym serwerze usługi Dedicated Host, masz nieograniczone prawa do wirtualizacji. Jeśli na przykład masz 32 aktualne lokalne licencje systemu Windows Server Datacenter z pakietem Software Assurance, możesz użyć tych samych 32 licencji do zainstalowania dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows Server na hoście dedykowanym — ogranicza Cię jedynie fizyczna pojemność serwera podstawowego. Należy zakupić licencje tylko na dostępne rdzenie fizyczne dla każdego hosta dedykowanego, który planujesz aprowizować (na przykład 32 rdzenie dla hosta dedykowanego Dsv3 typu 1).
 • Dostępne rdzenie fizyczne są obliczane przez podzielenie liczby dostępnych procesorów wirtualnych vCPU hosta (wymienione na stronie cennika) przez stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do liczby rdzeni dla każdej serii maszyn wirtualnych (zobacz dokumentację dotyczącą jednostek obliczeniowych platformy Azure). Większość maszyn wirtualnych platformy Azure dostępnych w usłudze Dedicated Host oferuje stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do liczby rdzeni równy 2. Na przykład dedykowany host serii Esv3 typu 1 ma 32 dostępne rdzenie fizyczne i stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do rdzeni wynoszący 2, może więc hostować maksymalnie 64 procesory wirtualne vCPU.
 • Dzięki nieograniczonym prawom do wirtualizacji możesz znacznie obniżyć koszty licencjonowania systemów Windows Server i SQL Server. Zamiast licencjonowania każdej maszyny wirtualnej platformy Azure na podstawie liczby procesorów wirtualnych każdej maszyny wirtualnej. Lub używania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure na każdej maszynie wirtualnej wdrażanej na dedykowanym hoście platformy Azure, możesz: licencjonować cały zestaw dostępnych rdzeni fizycznych na każdym dedykowanym hoście. Na przykład, jeśli masz 32 istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. I musisz wdrożyć 32 maszyny wirtualne Dsv3, każda z 2 procesorami wirtualnymi przy użyciu usługi Azure Dedicated Host typu 1. W tym celu potrzebujesz:

  • 256 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli używasz korzyści użycia hybrydowego platformy Azure podczas stosowania korzyści na poziomie maszyny wirtualnej.
  • 40 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli stosujesz regułę outsourcingu i licencjonowano całą liczbę fizycznych rdzeni, które posiadają usługę Azure Dedicated Host typu 1.
  • Tylko 32 licencje na system Windows Server Datacenter, jeśli korzystasz z nieograniczonej korzyści użycia hybrydowego platformy Azure na tym samym hoście.

  Dodatkowo możesz jednocześnie korzystać z tych samych licencji usługi Azure Dedicated Host na lokalnych serwerach licencjonowanych przez maksymalnie 180 dni.

 • W przypadku systemu SQL Server potrzebujesz wersji Enterprise i aktywnego pakietu Software Assurance lub licencji subskrypcyjnych, aby kwalifikować się do nieograniczonej wirtualizacji. W przypadku systemu Windows Server będziesz potrzebować wersji Datacenter, a jeśli korzystasz z licencji nabytych po 1 października 2019 r., będziesz także potrzebować aktywnego pakietu Software Assurance lub licencji subskrypcyjnych, aby kwalifikować się do nieograniczonej wirtualizacji na dedykowanym hoście.

  Licencje systemu Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. mają nieograniczone prawa do wirtualizacji w oparciu o prawa dotyczące licencji. Licencje nabyte po tej dacie mają nieograniczone prawa do wirtualizacji tylko na mocy korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

  Podczas przydzielania licencji systemów SQL Server lub Windows Server do dedykowanego hosta przy użyciu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, musisz nabyć tylko licencję na dostępne rdzenie fizyczne na hoście (na przykład 32 rdzenie dla usługi Azure Dedicated Host z serii ESv3 typu 1).

  W przypadku przydzielania hostowi licencji systemu Windows Server zakupionych przed 1 października 2019 r. bez korzystania z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, musisz licencjonować wszystkie fizyczne rdzenie hosta (na przykład 40 rdzeni dla usługi Azure Dedicated Host z serii Esv3 typu 1).

Zacznij korzystać z usługi Azure Dedicated Host

Rozpocznij teraz