Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure — cennik

Chroń swoje zasoby na platformie Azure przed zagrożeniami ze strony ataków typu „odmowa usługi”

Usługa Ochrona przed atakami DDoS (wersja zapoznawcza) pozwala chronić zasoby platformy Azure przed atakami typu „odmowa usługi” (DoS) dzięki zawsze włączonemu monitorowaniu i automatycznemu ograniczaniu ryzyka ataków z sieci. Nie trzeba podejmować żadnych zobowiązań z góry, a całkowity koszt jest skalowany odpowiednio do wdrożenia w chmurze.

Pricing Details

Usługa Ochrona przed atakami DDoS jest dostępna w wersji zapoznawczej. W trakcie tego okresu nie będą pobierane opłaty skojarzone z korzystaniem z tej usługi.

Usługa Ochrona przed atakami DDoS (wersja zapoznawcza) będzie miała stałą cenę miesięczną powiększoną o opłaty za przetwarzanie danych. Cena będzie obejmować ochronę 100 zasobów oraz obniżoną stawkę za zaporę aplikacji internetowych usługi Azure Application Gateway. Stała cena będzie mieć zastosowanie do wszystkich typów zasobów we wszystkich subskrypcjach klientów z siecią wirtualną, dla której włączono usługę Ochrona przed atakami DDoS (wersja zapoznawcza). Aby chronić dodatkowe zasoby ponad początkowe 100, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Usługa Ochrona przed atakami DDoS (wersja zapoznawcza) jest włączana na poziomie sieci wirtualnej, dlatego po jej aktywowaniu wszystkie chronione typy zasobów w sieci wirtualnej są automatycznie obejmowane ochroną. Rabat na zaporę aplikacji internetowych ma zastosowanie do wystąpień zapory aplikacji internetowych usługi Application Gateway wdrożonych w chronionych sieciach wirtualnych.

Na 30 dni przed ogólnym udostępnieniem usługi klienci otrzymają informacje o zaktualizowanych cenach.

Support & SLA

  • W trakcie oferowania wersji zapoznawczej dla tej usługi nie będzie dostępna umowa SLA.
  • Pomoc techniczna dla tej usługi będzie świadczona za pośrednictwem zwykłych kanałów pomocy i pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.

Często zadawane pytania

  • Zasoby są liczone na poziomie rejestracji. Klienci będą kupować usługę Ochrona przed atakami DDoS dla pojedynczej subskrypcji, a firma Microsoft będzie naliczać opłatę za wszystkie subskrypcje należące do rejestracji. Dodatkowe informacje na temat mapowania zostaną udostępnione, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.
  • Zasób to publiczny adres IP dołączony do maszyny wirtualnej „Internet jako usługa” (IaaS), usługi LoadBalancer, klastra usługi Application Gateway, usługi Service Fabric lub wirtualnego urządzenia sieciowego (NVA) bazującego na usłudze IaaS. Kolejne zasoby chronione mogą zostać dodane w przyszłości.
  • Przez przetwarzanie danych dla powyższych zasobów chronionych rozumiana jest przepustowość danych wychodzących z maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej chronionej przed atakami DDoS. Przepustowość danych wychodzących z tych maszyn wirtualnych jest sumowana i używana do celów rozliczeniowych. Obliczany jest ruch wychodzący do Internetu. Nie jest liczony ruch w ramach sieci wirtualnej i między sieciami wirtualnymi ani ruch do usług ExpressRoute i VPN Gateway. Opłata za przetwarzanie danych odzwierciedla zasoby obliczeniowe i magazynowe potrzebne do przeanalizowania i zmagazynowania wzorców ruchu aplikacji na potrzeby analizy historycznej. Opłaty za przetwarzanie danych pozwalają na stosowanie modelu cen, który jest skalowany w miarę skalowania aplikacji, lub obniżenie całkowitych opłat za środowiska deweloperskie lub testowe, które mają być chronione.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Review technical tutorials, videos, and more resources

Wprowadzenie do ochrony przed atakami DDoS

Free account