Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure — cennik

Chroń swoje zasoby na platformie Azure przed zagrożeniami ze strony ataków typu „odmowa usługi”

Usługa Ochrona przed atakami DDoS pozwala chronić zasoby platformy Azure przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) dzięki zawsze włączonemu monitorowaniu i automatycznemu ograniczaniu ryzyka ataków z sieci. Nie trzeba podejmować żadnych zobowiązań z góry, a całkowity koszt jest skalowany odpowiednio do wdrożenia w chmurze.

Szczegóły cennika

Usługa Ochrona przed atakami DDoS jest dostępna w wersji zapoznawczej. W trakcie tego okresu nie będą pobierane opłaty skojarzone z korzystaniem z tej usługi.

Usługa Ochrona przed atakami DDoS będzie miała stałą cenę miesięczną powiększoną o opłaty za przetwarzanie danych. Cena będzie obejmować ochronę określonej liczby zasobów oraz obniżoną stawkę za zaporę aplikacji internetowych usługi Azure Application Gateway. Stała cena obejmuje określoną liczbę chronionych typów zasobów w ramach wszystkich subskrypcji klientów.

Na 30 dni przed ogólnym udostępnieniem usługi klienci otrzymają informacje o zaktualizowanych cenach.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • W trakcie oferowania wersji zapoznawczej dla tej usługi nie będzie dostępna umowa SLA.
  • Pomoc techniczna dla tej usługi będzie świadczona za pośrednictwem zwykłych kanałów pomocy i pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.

Często zadawane pytania

  • Zasoby są liczone na poziomie rejestracji. Klienci będą kupować usługę Ochrona przed atakami DDoS dla pojedynczej subskrypcji, a firma Microsoft będzie naliczać opłatę za wszystkie subskrypcje należące do rejestracji. Dodatkowe informacje na temat mapowania zostaną udostępnione, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.
  • Zasób to publiczny adres IP dołączony do maszyny wirtualnej „Internet jako usługa” (IaaS), usługi LoadBalancer, klastra usługi Application Gateway, usługi Service Fabric lub wirtualnego urządzenia sieciowego (NVA) bazującego na usłudze IaaS. Kolejne zasoby chronione mogą zostać dodane w przyszłości.
  • Przez przetwarzanie danych dla powyższych zasobów chronionych rozumiana jest przepustowość danych wychodzących z maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej chronionej przed atakami DDoS. Przepustowość danych wychodzących z tych maszyn wirtualnych jest sumowana i używana do celów rozliczeniowych. Obliczany jest ruch wychodzący do Internetu. Nie jest liczony ruch w ramach sieci wirtualnej i między sieciami wirtualnymi ani ruch do usług ExpressRoute i VPN Gateway. Opłata za przetwarzanie danych odzwierciedla zasoby obliczeniowe i magazynowe potrzebne do przeanalizowania i zmagazynowania wzorców ruchu aplikacji na potrzeby analizy historycznej. Opłaty za przetwarzanie danych pozwalają na stosowanie modelu cen, który jest skalowany w miarę skalowania aplikacji, lub obniżenie całkowitych opłat za środowiska deweloperskie lub testowe, które mają być chronione.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Wprowadzenie do ochrony przed atakami DDoS

Bezpłatne konto