HDInsight — cennik

Usługa Azure HDInsight udostępnia w pełni zarządzane i w 100% obsługiwane klastry technologii Apache Hadoop®, Spark, HBase i Storm. Możesz szybko rozpocząć pracę z dowolnym z tych obciążeń kilkoma kliknięciami myszy i w ciągu kilku minut — bez kupowania sprzętu ani zatrudniania wyspecjalizowanych zespołów, które zazwyczaj są potrzebne do obsługi infrastruktury przetwarzającej dane big data.

Klastry usługi HDInsight składają się z zestawu węzłów. Klienci będą obciążani za używanie tych węzłów w trakcie istnienia klastra. Rozliczanie rozpoczyna się w momencie utworzenia klastra i kończy się, gdy zostanie on usunięty, a jego obliczanie odbywa się proporcjonalnie za minutę. Klienci mogą wybierać między klastrami w warstwach Standardowa i Premium. Klastry w warstwie Premium są dostępne za dodatkową dopłatą do ceny klastrów w warstwie Standardowa. Klastry w warstwie Premium są w publicznej wersji zapoznawczej i w cenach poniżej uwzględniono 50% rabatu od ceny wersji ogólnie dostępnej.

Klastry platformy R Server są dostępne za dodatkową dopłatą. Platforma Kafka dla usługi HDInsight jest dostępna w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej. Za platformę Kafka usługi HDInsight nie są naliczane dopłaty.

Platforma danych w chmurze Azure

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Nieograniczone skalowanie
Elastyczne skalowanie
Łatwa aprowizacja
Wysoka dostępność
Umowa SLA

Gotowość przedsiębiorstwa

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Podstawowe monitorowanie
Aktualizacje i poprawki wersji usługi Hadoop
Szyfrowanie nieużywanych danych
Zabezpieczenie bramy i węzłów dozorcy
Usługa Ranger (zabezpieczenie usługi Hadoop) + integracja z usługą AD

Typy klastrów

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Usługa Hadoop (technologie Hive, Pig, Storm)
Usługa Hadoop z opcją LLAP (interaktywne tworzenie zapytań)
HBase dla bazy danych NoSQL
Usługa Storm dla analizy strumienia w czasie rzeczywistym
Usługa Spark dla wewnątrzpamięciowych zapytań SQL, uczenie maszynowe i analiza strumienia w czasie rzeczywistym
Opcja R Server dla równoległego uczenia maszynowego

Jak działa cennik

Usługi Hadoop, HBase, Storm, Spark R-Server Kafka
Klaster w warstwie Standardowa Cena podstawowa za węzeł za godzinę Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę + Magazyn1
Klaster w warstwie Premium Wersja zapoznawcza Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę
1 Platforma Kafka wymaga dysków zarządzanych. Klienci mogą wybierać pomiędzy dyskami Managed Disks w warstwie Standardowa i Premium. Są naliczane opłaty za dyski zarządzane.

Cena podstawowa za węzeł za godzinę

Wraz z usługą HDInsight w umowie dotyczącej pomocy technicznej w zakresie platformy Azure jest uwzględniona usługa Hadoop. Subskrypcja pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure zapewnia specjalistyczną pomoc techniczną firmy Microsoft organizacjom wdrażającym usługę Hadoop oraz wszystkie inne usługi w ramach platformy Azure. Jest także wspierana przez Hortonworks, jedną z głównych firm opracowujących oprogramowanie typu „open source” Apache Hadoop. Firma Hortonworks zatrudnia część pierwotnych deweloperów i architektów usługi Hadoop, którzy opracowali ponad połowę kodu usługi Hadoop. Dzięki temu firma Microsoft jest jeszcze lepiej predestynowana do świadczenia pomocy w zakresie wdrażania, zapewniając specjalistyczną pomoc techniczną oraz możliwość naprawiania i zatwierdzania kodu w oprogramowaniu typu „open source” usługi Hadoop.

Inne usługi platformy Azure związane z usługą HDInsight, takie jak Storage i Transfery danych, są rozliczane osobno przy użyciu stawek standardowych. Aby oszacować swój rachunek, wypróbuj kalkulator systemu Azure.

Pamiętaj, że usługa HDInsight zapisuje pliki dziennika w ramach konta magazynu skojarzonego z klastrem. Te dzienniki są dostępne nawet po usunięciu klastra i można je usunąć w dowolnym momencie.

Cena podstawowa za węzły ogólnego zastosowania serii A dla usługi HDInsight

Użycie węzłów A1, A2 i A3 jest ograniczone do węzłów nadzorcy i węzłów głównych. W przypadku węzłów danych lub węzłów procesu roboczego seria A jest niedostępna.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Cena podstawowa za znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej serii A

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Cena podstawowa za zoptymalizowane węzły serii Dv2: o 35% szybsze niż seria D, najnowsza generacja procesorów CPU

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Usługa HDInsight wdraża różną liczbę węzłów dla każdego typu klastra. Do każdego typu klastra są przypisane różne role dla różnych węzłów, dzięki czemu klient może dostosować rozmiar tych węzłów w danej roli do obciążenia. Na przykład w przypadku klastra Hadoop można zainicjować obsługę węzłów roboczych przy użyciu dużej ilości pamięci, jeśli przeprowadzana analiza charakteryzuje się znacznym użyciem pamięci.

  Klastry Hadoop dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu dwóch ról:

  • Węzeł główny (2 węzły)
  • Węzeł danych (co najmniej 1 węzeł)

  Klastry HBase dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Serwery główne (2 węzły)
  • Serwery regionów (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły główne/dozorcy (3 węzły)

  Klastry Storm dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Węzły Nimbus (2 węzły)
  • Serwery nadzorcy (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły dozorcy (3 węzły)

  Klastry Spark dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Węzeł główny (2 węzły)
  • Węzeł roboczy (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły dozorcy (3 węzły, bezpłatnie w przypadku dozorców A1)

  Użycie programu R-Server spowoduje dodanie jednego węzła brzegowego do architektury wdrożenia klastra.

 • Opłaty są naliczane na podstawie liczby minut działania klastra. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej minuty, a nie godziny.

 • W przypadku korzystania z klastra przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA z 2 węzłami głównymi D13 v2, 3 węzłami danych D12 v2 i 3 dozorcami D11 opłaty będą naliczane w następujący sposób w dwóch scenariuszach:

  • Korzystanie z usługi HDInsight w warstwie Standardowa na podstawowym klastrze HDInsight: 100 godz. x (2 x $1.368/godz. + 3 x $0.76/godz. + 3 x $0.38/godz.) = $615.6
  • Korzystanie z usługi HDInsight w warstwie Premium na podstawowym klastrze HDInsight z opcją R-Server: 100 godz. x (2 x $1.368/godz. + 3 x $0.76/godz. + 3 x $0.38/godz.) + 100 godz. x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $- za rdzeń za godzinę = $751.6
 • Aby zatrzymać działanie klastra usługi HDInsight, należy go usunąć. Domyślnie wszystkie dane używane podczas działania klastra usługi HDInsight są przechowywane w usłudze Blob Storage, dzięki czemu ta operacja nie będzie miała na nie żadnego wpływu. Jeśli chcesz zachować metadane Hive (tabele, schematy), musisz zainicjować obsługę administracyjną klastra przy użyciu zewnętrznego magazynu metadanych. Szczegółowe informacje można znaleźć w tej dokumentacji

 • Liczba węzłów danych różni się w zależności od określonych potrzeb. Elastyczność dostępna w usługach w chmurze systemu Azure pozwala wypróbować wiele różnych rozmiarów klastra w celu określenia optymalnego połączenia wydajności i ceny, tak aby płacić tylko za to, z czego korzystasz w danym czasie. Klastry można również skalować na żądanie, co pozwala na ich zwiększanie i zmniejszanie w zależności od wymagań związanych z obciążeniem pracą.

 • Każda subskrypcja ma domyślny limit maksymalnej liczby węzłów danych usługi HDInsight, które można utworzyć. W razie potrzeby utworzenia większego klastra usługi HDInsight lub wielu klastrów usługi HDInsight, które razem przekraczają maksimum obowiązujące w przypadku bieżącej subskrypcji, możesz zażądać zwiększenia limitów rozliczeniowych tej subskrypcji. Otwórz zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc techniczną, gdzie Typ pomocy technicznej = Rozliczenia. W zależności od żądanej maksymalnej liczby węzłów dla subskrypcji możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam zoptymalizować Twoje wdrożenia.

 • Aby oszacować koszt klastrów poszczególnych rozmiarów, spróbuj użyć kalkulatora systemu Azure.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about HDInsight

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account