Application Gateway — cennik

Tworzenie wysoko skalowalnych witryn sieci Web z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania

Usługa Azure Application Gateway umożliwia tworzenie wysoce skalowalnych witryn sieci Web o wysokiej dostępności z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania. Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej zapewnia wszystkie funkcje wersji podstawowej bramy Application Gateway oraz ochronę przed złośliwymi żądaniami z Internetu.

Szczegóły cennika

Bramy Application Gateway

Opłata za bramy aplikacji jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna, oraz ilości danych przetworzonych przez bramy.

Typ bramy Application Gateway Application Gateway — Podstawowa Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej
Małe $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) Niedostępne
Średnie $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)
Duże $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.
** W przypadku korzystania z wielu wystąpień są naliczane opłaty za każde wystąpienie.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram aplikacji można znaleźć w tym omówieniu.

Przetwarzanie danych

Opłata za przetwarzanie danych jest naliczana na podstawie ilości danych przetworzonych przez bramy aplikacji.

Przetwarzanie danych Małe Średnie Duże
Pierwsze 10 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 30 TB
(10–40 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 40 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure) — Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure z bram aplikacji) — opłata za dane przesyłane z centrów danych platformy Azure z bram aplikacji jest naliczana zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Jednostki SKU Usługa Application Gateway w warstwie Standardowa w wersji 2 i Zapora aplikacji internetowej w wersji 2

Jednostki SKU Usługa Application Gateway w warstwie Standardowa w wersji 2 i Zapora aplikacji internetowej w wersji 2 oferują dodatkową obsługę skalowania automatycznego, nadmiarowości stref i statycznych wirtualnych adresów IP. Te bramy oferują również rozszerzoną wydajność oraz krótszy czas aprowizowania i aktualizacji konfiguracji, zmiany nagłówków i niestandardowe reguły zapory aplikacji internetowej. Dodatkowe szczegóły dotyczące produktów można znaleźć w ich dokumentacji, a informacje na temat cen i rozliczeń — w poniższej sekcji często zadawanych pytań

Application Gateway Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej
Stałe $- na bramę za godzinę $- na bramę za godzinę
Jednostka wydajności1 $- na jednostkę pojemności za godzinę $- na jednostkę pojemności za godzinę
1 Dalsze informacje na temat jednostki wydajności można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań w dolnej części strony.
* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin użytkowania w miesiącu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym dla usługi Application Gateway, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy, że każda usługa w chmurze Application Gateway zawierająca co najmniej dwa średnie lub duże wystąpienia albo wdrożenia obsługujące autoskalowanie lub nadmiarowość strefy będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu. Dowiedz się więcej o umowie SLA.

Często zadawane pytania

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

  • Nie. Mała brama aplikacji jest oferowana głównie do celów deweloperskich i testowych. Uruchamianie obciążenia produkcyjnego w małych bramach aplikacji może spowodować przeciążenie małych wystąpień podczas przetwarzania. Usługa Application Gateway obsługuje wdrażanie przy użyciu co najmniej jednego wystąpienia w ramach jednej usługi w chmurze. Uruchamianie usługi Application Gateway w chmurze tylko z jednym wystąpieniem nie jest zalecane z powodu braku wysokiej dostępności.

  • Jednostki wydajności są miarą kosztu użycia naliczanego oprócz stałego kosztu. Opłata za jednostkę wydajności jest też obliczana godzinowo lub częściowo godzinowo. Jednostka wydajności ma trzy wymiary: jednostkę obliczeniową, połączenia trwałe i przepływność. Jednostka obliczeniowa jest miarą użycia wydajności procesora. Odwiedź naszą stronę dokumentacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Application Gateway

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji