Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Arc

Zabezpieczanie, rozwijanie i obsługiwanie infrastruktury, aplikacji i usług platformy Azure w dowolnym miejscu.

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu za pomocą platformy Azure

Azure Arc to most, który rozszerza platformę Azure, aby ułatwić tworzenie aplikacji i usług z elastycznością uruchamiania w centrach danych, na urządzeniach brzegowych i w środowiskach wielochmurowych. Twórz aplikacje natywne dla chmury dzięki spójnemu modelowi programowania, operacji i zabezpieczeń. Usługa Azure Arc działa zarówno w przypadku nowego, jak i istniejącego sprzętu, wirtualizacji i platform Kubernetes, urządzeń IoT i zintegrowanych systemów. Zwiększ możliwości dzięki wykorzystaniu istniejących inwestycji do modernizacji z rozwiązaniami natywnymi dla chmury.

Spójne środowisko programistyczne i operacyjne umożliwiające uruchamianie aplikacji natywnych dla chmury w dowolnym miejscu i na dowolnej platformie Kubernetes.

Wdrażanie usług danych, takich jak SQL i PostgreSQL, jako usług natywnych dla chmury w preferowanym środowisku na potrzeby uzyskiwania szczegółowych informacji o danych.

Zabezpieczenia i ład platformy Azure dla aplikacji, danych i infrastruktury w różnych środowiskach.

Elastyczne opcje infrastruktury i łączności spełniające wymagania prawne i dotyczące opóźnień.

Twórz aplikacje natywne dla chmury i operuj nimi w dowolnym miejscu

 • Twórz i modernizuj aplikacje natywne dla chmury na dowolnej platformie Kubernetes.
 • Zintegruj monitorowanie, Zabezpie­czenia i zgodność platformy Azure z zestawem narzędzi DevOps.
 • Zmniejsz liczbę błędów i przyspiesz innowacje dzięki usłudze GitOps oraz wdrożeniu i konfiguracji opartej na zasadach w różnych środowiskach.
 • Natychmiast rozpocznij pracę, korzystając z istniejących narzędzi i rozwiązań, w tym GitHub, Terraform i Visual Studio.
 • Zapisuj w tych samych interfejsach API usługi aplikacji, które mogą działać spójnie lokalnie, w wielu chmurach i w środowiskach brzegowych przy użyciu każdej platformy Kubernetes.
 • Zoptymalizuj koszty dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby uruchamiać usługę Azure Kubernetes Service w systemie Windows Server i usługę Azure Stack HCI bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających z pakietu Software Assurance dla systemu Windows Server lub subskrypcji CSP.

 

An overview of data services in Azure.

Korzystanie ze szczegółowych informacji o danych z chmury na urządzeniach brzegowych

 • Szybciej twórz aplikacje dzięki kompleksowemu rozwiązaniu z lokalnego zbierania danych, ich magazynowania i analizy w czasie rzeczywistym.
 • Zmniejsz koszty zarządzania i ryzyko, korzystając ze zintegrowanych narzędzi zabezpieczeń i zarządzania danymi.
 • Zwiększ wydajność operacyjną dzięki spójnym narzędziom, usługom i automatyzacjom do obsługi danych i sztucznej inteligencji.
 • Wdróż wystąpienie Azure SQL Managed Instance lub PostgreSQL (w wersji zapoznawczej) w dowolnej dystrybucji platformy Kubernetes i w dowolnej chmurze.
 • Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut dzięki wdrożeniu dodatku zarządzanego uczenia maszynowego za pomocą jednego kliknięcia i trenuj modele w dowolnym klastrze platformy Kubernetes za pomocą usługi Azure Machine Learning.

 

Zabezpieczanie aplikacji, danych i infrastruktury oraz zarządzanie nimi w różnych środowiskach

 

Overview of a policy for a Tailwind Traders service in Azure.

Spełniaj wymagania prawne i te dotyczące łączności w elastyczny sposób

 • Spełniaj wymagania dotyczące rezydencji i niezależności dzięki różnym opcjom infrastruktury, w tym Azure Stack HCI.
 • Poznaj standardy ładu i zgodności dla aplikacji, infrastruktury i danych z zasadami Azure Policy.
 • Uzyskaj uproszczoną brzegową infrastrukturę obliczeniową dla aplikacji o małych opóźnieniach.
 • Działaj z pełnym lub sporadycznym połączeniem internetowym bądź z całkowitym jego brakiem.

Usługi z obsługą usługi Azure Arc

Osoba stojąca na spotkaniu korzystająca z laptopa.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uruchamiaj usługę AKS w obsługiwanych infrastrukturach zarządzanych przez klienta i wdrażaj konteneryzowane aplikacje dla systemów Windows i Linux w centrach danych i na urządzeniach brzegowych. Utwórz konfiguracje GitOps, aby zapewnić synchronizację klastrów Kubernetes i zautomatyzować aktualizacje dla nowych i istniejących wdrożeń. Usługa siatki węzłów równorzędnych zapewnia takie możliwości, jak zarządzanie ruchem, odporność, zasady, zabezpieczenia, silna tożsamość i możliwość obserwacji obciążeń.

Osoba idąca po schodach, używająca tabletu i pióra.

Usługi aplikacji

Wybieraj spośród wielu usług aplikacji, takich jak Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management, Azure Event Grid i Azure Container Apps.

Usługi danych

Wdrażaj krytyczne usługi danych z obsługą usługi Arc, takie jak Azure SQL Managed Instance i PostgreSQL (w wersji zapoznawczej) lokalnie, w środowiskach wielochmurowych lub w dowolnej dystrybucji platformy Kubernetes.

Dwie osoby pracujące razem przy biurku.

Uczenie maszynowe

Dzięki usłudze Azure Machine Learning — przeprowadzaj szkolenia (w wersji zapoznawczej), trenuj modele uczenia maszynowego i uzyskuj niezawodność dzięki celom poziomu usług. Dzięki usłudze Azure Machine Learning — przeprowadzaj wnioskowanie (w wersji zapoznawczej), wdrażaj wytrenowane modele przy użyciu uczenia maszynowego z obsługą usługi Azure Arc.

Powrót do kart

Infrastruktura z obsługą usługi Azure Arc

Red Hat Enterprise Linux, Suse, Windows Server.

Korzystaj z maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows, serwerów bez systemu operacyjnego i innych chmur z tym samym środowiskiem zarządzania serwerami w różnych środowiskach. Dzięki wbudowanym zasadom platformy Azure dla serwerów możesz wyświetlać i wyszukiwać niezgodne serwery. 

Dowiedz się więcej o serwerach z obsługą usługi Azure Arc.

Logo platform kontenerów, które umożliwiają integrację z platformą Kubernetes, takich jak Ubuntu, Rancher i Openshift.

Użyj wybranej platformy kontenerów, aby dodać wbudowane zasady i spis usługi Kubernetes Gatekeeper, organizować i tagować klastry Kubernetes. Wdrażaj aplikacje i konfigurację jako kod przy użyciu metodyki GitOps z wbudowaną obsługą większości platform Kubernetes certyfikowanych przez CNCF (Cloud Native Computing Foundation).

Dowiedz się więcej o platformie Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc.

Rozszerz swoje centrum danych na chmurę i wdróż zasoby obliczeniowe, a także aplikacje natywne dla chmury w lokalizacjach zdalnych i zarządzaj nimi w witrynie Azure Portal. Wybierz spośród ponad 25 partnerów zweryfikowanych sprzętowo lub wykorzystaj sprzęt, który spełnia wymagania dotyczące weryfikacji. 

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack HCI.

vmware.

Wykonaj pełne zarządzanie cyklem życia na maszynach wirtualnych VMware i użyj kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure, aby aprowizować maszyny wirtualne i zarządzać nimi na żądanie w witrynie Azure Portal. Uzyskaj dostęp do ładu, monitorowania, zarządzania aktualizacjami i zabezpieczeń na dużą skalę dla maszyn wirtualnych VMware z centrów danych lub za pomocą rozwiązania Azure VMware Solution, klastrów Kubernetes i usługi VMware Tanzu Application Service.

Osoba pracująca przy biurku z kilkoma ekranami.

Skonfiguruj składniki centrum danych i zarządzaj nimi jako pojedynczą siecią szkieletową w programie Virtual Machine Manager (VMM). Dodawaj hosty i klastry wirtualizacji funkcji Hyper-V i VMware oraz zarządzaj nimi. Odnajduj, klasyfikuj, aprowizuj, przydzielaj i przypisz magazyn lokalny i zdalny. Sieć szkieletowa programu VMM umożliwia tworzenie i wdrażanie maszyn wirtualnych i usług na hostach wirtualizacji.

Dowiedz się więcej o programie System Center Virtual Machine Manager.

Powrót do kart

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zobacz, w jaki sposób klienci korzystają z usługi Azure Arc

"Usługa Azure Arc wspiera nas, zwalniając czas przeznaczony na codzienne działania zespołu technicznego i skupiając się na działaniach z wartością dodaną dla klientów. Pomaga nam to upewnić się, że usługi są zawsze włączone we właściwym czasie dla klienta."

Scott Clennell, dyrektor ds. infrastruktury i sieci, Greggs

"Potrzebowaliśmy planów awaryjnych dla obciążeń, takich jak możliwość przeniesienia obciążenia uruchomionego w klastrze usługi Azure Kubernetes Service (AKS)... ale potrzebowaliśmy czegoś, co pomoże nam przekształcić to w usługę na poziomie przedsiębiorstwa. I tu pojawiła się usługa Azure Arc."

Nuno Guedes, kierownik ds. obliczeń w chmurze, Millennium bcp

Millennium bcp

"Aby pomóc naszym markom przetrwać kryzys łańcucha dostaw, potrzebowaliśmy wglądu w rzeczy, które nie były wcześniej dokładnie śledzone ani analizowane. Użyliśmy usługi Azure Arc, aby dostarczyć możliwości danych niezbędne do utworzenia takiej widoczności."

Shane Newmyer, wiceprezes ds. aplikacji dla przedsiębiorstw, Wolverine Worldwide

"Za pomocą usługi Azure Kubernetes Service w usłudze Azure Stack HCI możemy lokalnie przechowywać poufne dane klientów i aplikacje, jednocześnie zyskując skalę i automatyzację platformy Kubernetes na potrzeby zarządzania kontenerami."

Benny Westaedt, dyrektor ds. systemów informatycznych, Van Havermaet

Budynek firmy Van Havermaet.

"Udało nam się wdrożyć nową infrastrukturę, zwiększyć zasięg zarządzania i uzyskać większą kontrolę bez zwiększania kosztów. Usługa Azure Arc pomaga nam osiągnąć korzyści skali w celu prawdziwej optymalizacji naszych wydatków operacyjnych."

Dimitris Stathopoulos, dyrektor ds. zabezpieczeń cyfrowych, Steelmet

Kolaż obrazów produkcyjnych.

"Usługa Azure Arc z wdrożeniem opartym na platformie Kubernetes umożliwia nam wykorzystanie istniejącej infrastruktury i inwestycji lokalnych do zarządzania wdrożeniami baz danych i automatyzowania ich."

Vinh Tran, dyrektor ds. inżynierii chmury, Royal Bank of Canada (RBC)

Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Arc

 • Przeczytaj dokumentację i przewodniki z instrukcjami.
 • Zobacz listę obsługiwanych dystrybucji platformy Kubernetes.

 • Platforma Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc udostępnia zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji z platformy Azure przy użyciu metodyki GitOps. Skorzystaj z samouczka.

 • Usługa Azure Arc obsługuje serwery działające w dowolnym środowisku — lokalnym i chmurowym. Należą do nich systemy Windows i Linux, serwery fizyczne i wirtualne, przyłączone do domeny oraz nieprzyłączone do domeny. Zobacz listę obsługiwanych wersji systemu Windows i dystrybucji systemu Linux. Dowiedz się więcej o serwerach z obsługą usługi Azure Arc.

 • Azure Stack HCI to rozwiązanie programowe hostowane na zweryfikowanym sprzęcie, które umożliwia klientom rozszerzanie platformy Azure na środowisko lokalne.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie