Przejdź do głównej zawartości

Azure Arc

Zabezpieczanie, opracowywanie i obsługiwanie infrastruktury, aplikacji i usług platformy Azure w dowolnym miejscu

Azure Arc

Zabezpieczanie, opracowywanie i obsługiwanie infrastruktury, aplikacji i usług platformy Azure w dowolnym miejscu

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu dzięki platformie Azure

Azure Arc to most, który rozszerza platformę Azure, aby ułatwić tworzenie aplikacji i usług z elastycznością uruchamiania w centrach danych, na urządzeniach brzegowych i w środowiskach wielochmurowych. Twórz aplikacje natywne dla chmury dzięki spójnemu modelowi programowania, operacji i zabezpieczeń. Usługa Azure Arc działa zarówno w przypadku nowego, jak i istniejącego sprzętu, wirtualizacji i platform Kubernetes, urządzeń IoT i zintegrowanych systemów. Zwiększ możliwości dzięki wykorzystaniu istniejących inwestycji do modernizacji dzięki rozwiązaniom natywnym dla chmury.

Spójne środowisko programistyczne i operacyjne umożliwiające uruchamianie aplikacji natywnych dla chmury w dowolnym miejscu i na dowolnej platformie Kubernetes

Wdrażanie usług danych, takich jak SQL i PostgreSQL, jako usług natywnych dla chmury w preferowanym środowisku na potrzeby uzyskiwania szczegółowych informacji o danych

Zabezpieczenia i ład platformy Azure dla aplikacji, danych i infrastruktury w różnych środowiskach

Elastyczne opcje infrastruktury i łączności spełniające wymagania prawne i dotyczące opóźnień

Twórz aplikacje natywne dla chmury i operuj nimi w dowolnym miejscu

 • Twórz i modernizuj aplikacje natywne dla chmury na dowolnej platformie Kubernetes.
 • Zintegruj monitorowanie, zabezpieczenia i zgodność platformy Azure z zestawem narzędzi DevOps.
 • Zmniejsz liczbę błędów i przyspiesz innowacje dzięki usłudze GitOps oraz wdrożeniu i konfiguracji opartej na zasadach w różnych środowiskach.
 • Natychmiast rozpocznij pracę, korzystając z istniejących narzędzi i rozwiązań, w tym GitHub, Terraform i Visual Studio.
 • Zapisuj w tych samych interfejsach API usługi aplikacji, które mogą stale działać lokalnie, w wielu chmurach i w środowiskach brzegowych przy użyciu dowolnej platformy Kubernetes.
 • Zoptymalizuj koszty dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby uruchamiać usługę Azure Kubernetes Service w systemie Windows Server i usługę Azure Stack HCI bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających z pakietu Windows Server Software Assurance lub subskrypcji CSP.

Korzystanie ze szczegółowych informacji o danych z chmury dla urządzeń brzegowych

 • Szybciej twórz aplikacje dzięki kompleksowemu rozwiązaniu wielochmurowemu z lokalnego zbierania danych, magazynowania i analizy w czasie rzeczywistym.
 • Zmniejsz nadmiarowe zarządzanie i narażenie na ryzyko, korzystając ze zintegrowanych narzędzi zabezpieczeń i zarządzania danymi.
 • Zwiększ wydajność operacyjną dzięki spójnym narzędziom, usługom i automatyzacjom do obsługi danych i sztucznej inteligencji.
 • Wdrażaj bazę danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala oraz usługę Azure SQL z obsługą usługi Azure Arc (w wersji zapoznawczej) w dowolnej dystrybucji platformy Kubernetes i dowolnej chmurze.
 • Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut dzięki wdrożeniu dodatku zarządzanego uczenia maszynowego za pomocą jednego kliknięcia i trenuj modele w dowolnym klastrze platformy Kubernetes za pomocą usługi Azure Machine Learning.

Zabezpieczanie aplikacji, danych i infrastruktury oraz zarządzanie nimi w różnych środowiskach

Elastyczne spełnianie wymagań prawnych i związanych z łącznością

 • Spełniaj wymagania dotyczące rezydencji i niezależności dzięki różnym opcjom infrastruktury, w tym Azure Stack HCI.
 • Spełniaj standardy dotyczące ładu i zgodności dla aplikacji, infrastruktury i danych dzięki usłudze Azure Policy.
 • Uzyskaj uproszczoną brzegową infrastrukturę obliczeniową dla aplikacji o małych opóźnieniach.
 • Działaj z pełnym i sporadycznym połączeniem internetowym lub podczas jego braku.

Usługi z obsługą usługi Azure Arc

Uruchamiaj usługę AKS w obsługiwanych infrastrukturach zarządzanych przez klienta i wdrażaj konteneryzowane aplikacje dla systemów Windows i Linux w centrach danych i na urządzeniach brzegowych. Utwórz konfiguracje GitOps umożliwiające synchronizowanie klastrów Kubernetes i automatyzowanie aktualizacji dla nowych i istniejących wdrożeń. Dzięki siatce węzłów równorzędnych zapewniaj swoim obciążeniom możliwości, takie jak zarządzanie ruchem, odporność, zasady, zabezpieczenia, silna tożsamość i możliwość ich obserwacji.

Wybieraj spośród wielu usług aplikacji, takich jak Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management, Azure Event Grid i Azure Container Apps.

Wdrażaj krytyczne usługi danych, takie jak Azure SQL włączone przez usługę Azure Arc. Uruchamiaj Azure SQL i PostgreSQL w warstwie Hiperskala włączone przez Azure Arc (w wersji zapoznawczej) lokalnie, w środowiskach z wieloma chmurami lub w dowolnej dystrybucji platformy Kubernetes.

Dzięki szkoleniu Azure Machine Learning (w wersji zapoznawczej) możesz trenować modele uczenia maszynowego i uzyskać niezawodność dzięki celom związanym z poziomem usług. Dzięki wnioskowaniu Azure Machine Learning (w wersji zapoznawczej) możesz wdrażać wytrenowane modele używając uczenia maszynowego w obsługą usługi Azure Arc.

Infrastruktura z obsługą usługi Azure Arc

Korzystaj z maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows, serwerów bez systemu operacyjnego i innych chmur z tym samym środowiskiem zarządzania serwerami w różnych środowiskach. Dzięki wbudowanym zasadom platformy Azure dla serwerów możesz wyświetlać i wyszukiwać niezgodne serwery.

Dowiedz się więcej o serwerach z obsługą usługi Azure Arc.

Użyj wybranej platformy kontenerów, aby dodać wbudowane zasady i spis usługi Kubernetes Gatekeeper oraz organizować i tagować klastry Kubernetes. Wdrażaj aplikacje i konfigurację jako kod przy użyciu metodyki GitOps z wbudowaną obsługą większości technologii CNCF (Cloud Native Computing Foundation) – certyfikowanej platformy Kubernetes.

Dowiedz się więcej o platformie Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc.

Rozszerz swoje centrum danych na chmurę i wdróż zasoby obliczeniowe, a także aplikacje natywne dla chmury w lokalizacjach zdalnych i zarządzaj nimi w witrynie Azure Portal. Wybierz spośród ponad 25 partnerów zweryfikowanych sprzętowo lub ponownie użyj sprzętu, który spełnia wymagania weryfikacji.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Azure Stack HCI.

Wykonaj pełne zarządzanie cyklem życia na maszynach wirtualnych VMware i użyj kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure do aprowizacji i zarządzaj maszynami wirtualnymi na żądanie w witrynie Azure Portal. Uzyskaj dostęp do ładu, monitorowania, zarządzania aktualizacjami i zabezpieczeń na dużą skalę dla maszyn wirtualnych VMware z centrów danych lub za pomocą rozwiązania Azure VMware Solution, klastrów Kubernetes i usługi VMware Tanzu Application Service.

Skonfiguruj składniki centrum danych i zarządzaj nimi jako pojedynczą siecią szkieletową w programie Virtual Machine Manager (VMM). Dodawaj hosty i klastry wirtualizacji funkcji Hyper-V i VMware, aprowizuj je i zarządzaj nimi. Odnajduj, klasyfikuj, aprowizuj, przydzielaj i przypisuj magazyn lokalny i zdalny. Użyj sieci szkieletowej programu VMM do tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych i usług na hostach wirtualizacji.

Dowiedz się więcej o programie System Center Virtual Machine Manager.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Arc

Usługa Azure Arc jest oferowana bez dodatkowych kosztów za zarządzanie serwerami z obsługą usługi Azure Arc i platformą Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc, chociaż są naliczane opłaty za dodatkowe usługi zarządzania platformą Azure. Usługa SQL Managed Instance z obsługą usługi Azure Arc jest ogólnie dostępna za dodatkową opłatą. Dodatkowe dane i usługi aplikacji są dostępne w wersji zapoznawczej i są obecnie oferowane bez dodatkowych kosztów.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości $200 do wykorzystania w ciągu 30 dni. W tym czasie możesz skorzystać z dowolnej ilości naszych najpopularniejszych usług oraz z ponad 40 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

Po otrzymaniu środków, przejdź do płać na bieżąco aby kontynuować tworzenie za pomocą tych samych, bezpłatnych usług. Płać tylko wtedy, gdy używasz więcej niż to, co obejmują bezpłatne kwoty miesięczne.

Po upływie 12 miesięcy nadal będziesz otrzymywać ponad 40 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za to, czego używasz ponad bezpłatnymi, miesięcznymi kwotami.

Zobacz, w jaki sposób klienci korzystają z usługi Azure Arc

"Azure Arc supports us by freeing up our time from the day-to-day activities of the technical team and focusing on the customer value-add activities. It helps us to make sure that services are always on at the right time for the customer."

Scott Clennell, kierownik ds. infrastruktury i sieci, Greggs

"We needed workload contingency plans, like the ability to move a workload running in an Azure Kubernetes Service (AKS) cluster... but we needed something that could help us turn those into an enterprise-level service. That's where Azure Arc came in."

Nuno Guedes, kierownik ds. obliczeń w chmurze, Millennium bcp

"To help our brands navigate the supply chain crisis, we needed visibility into things that we haven't necessarily tracked closely or analyzed before. We used Azure Arc to deliver the data capabilities necessary to create that visibility."

Shane Newmyer, wiceprezes ds. aplikacji dla przedsiębiorstw, Wolverine Worldwide

"We can use Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI to keep sensitive customer data and applications on-premises while gaining the scale and automation of Kubernetes for container management."

Cortany Westaedt, dyrektor ds. systemów informatycznych, Van Havephaet
Van Havermaet

"We have managed to adopt a new infrastructure, increase our management footprint, and gain more control without increasing costs. Azure Arc helps us achieve economies of scale to truly optimize our operational expenditures."

Steels Stathev, dyrektor ds. zabezpieczeń cyfrowych, Steelmet
Steelmet

"Azure Arc, with a Kubernetes-based deployment, allows us to leverage our existing infrastructure and our investments on premises to manage and automate database deployments."

Vinh Tran, dyrektor ds. inżynierii chmury, Royal Bank of Canada (RBC)

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Arc

 • Przeczytaj dokumentację i przewodniki z instrukcjami.
 • Zobacz listę obsługiwanych dystrybucji platformy Kubernetes.
 • Platforma Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc udostępnia zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji z platformy Azure przy użyciu funkcji GitOps. Skorzystaj z samouczka.
 • Usługa Azure Arc obsługuje serwery działające w dowolnym środowisku — lokalnym i chmurowym. Należą do nich systemy Windows i Linux, serwery fizyczne i wirtualne, przyłączone do domeny oraz nieprzyłączone do domeny. Zobacz listę obsługiwanych wersji systemu Windows i dystrybucji systemu Linux. Dowiedz się więcej o serwerach z obsługą usługi Azure Arc.
 • Azure Stack HCI to rozwiązanie programowe hostowane na zweryfikowanym sprzęcie, które umożliwia klientom rozszerzanie platformy Azure na środowisko lokalne.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Arc

Wprowadzenie do cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem