Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązania bezserwerowe platformy Azure

Przejdź na rozwiązania bezserwerowe — twórz aplikacje szybciej bez zarządzania infrastrukturą

Twórz, wdrażaj i obsługuj aplikacje bezserwerowe na kompleksowej platformie

Dostarczaj swojej firmie więcej, minimalizując czas i zasoby poświęcane na spełnianie wymagań dotyczących infrastruktury. Korzystaj z w pełni zarządzanych, kompleksowych rozwiązań bezserwerowych platformy Azure, aby zwiększyć wydajność pracy deweloperów, zoptymalizować zasoby i przyspieszyć tempo innowacji.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania bezserwerowe dla platformy Azure?

Krótszy czas tworzenia oprogramowania

Ogranicz czas poświęcany na zadania o mniejszym znaczeniu dla firmy, zwalniając deweloperów z obowiązków w zakresie aprowizacji infrastruktury oraz zarządzania nią. Twórz i wdrażaj szybciej korzystając z przyjaznych dla deweloperów interfejsów API, usług wymagających niewielkiej ilości kodu/niewymagającym kodu oraz gotowych do użycia modelów poznawczych i uczenia maszynowego.

Zwiększ wydajność zespołu

Zwiększ elastyczność i wydajność zespołu, używając w pełni zarządzanej platformy do tworzenia, wdrażania i obsługi aplikacji. Twórz zgodnie z dowolnym wzorcem aplikacji i dla dowolnego środowiska — hybrydowego, chmurowego i brzegowego. Proaktywnie zarządzaj aplikacjami za pomocą inteligentnych narzędzi do monitorowania i analizy.

Uzyskaj większe korzyści dla organizacji

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek za pomocą bezserwerowych rozwiązań platformy Azure, które ułatwiają Twojej organizacji wytyczenie ścieżki do innowacji i nowych możliwości generowania przychodów. Zmniejsz całkowity koszt posiadania infrastruktury i zminimalizuj elementy ryzyka przy użyciu inteligentnych funkcji zarządzania zabezpieczeniami i zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami.

Twórz za pomocą kompleksowych rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Ciesz się wolnością od zarządzania infrastrukturą niezależnie od typu tworzonych aplikacji i używanych technologii. Wybierz spośród wielu bezserwerowych środowisk wykonywania, w pełni zarządzanych usług oraz kompleksowego zestawu narzędzi i usług deweloperskich umożliwiających tworzenie aplikacji.

Przetwarzanie bezserwerowe na platformie Azure

Twórz aplikacje szybciej dzięki wyeliminowaniu potrzeby zarządzania infrastrukturą obsługującą Twój kod i kontenery

 • Bezserwerowe mikrousługi konteneryzowane

  Wdrażaj aplikacje konteneryzowane bez zarządzania złożoną infrastrukturą za pomocą Azure Container Apps. Pisz kod przy użyciu preferowanego języka programowania lub platformy i twórz mikrousługi z pełną obsługą dla środowiska uruchomieniowego aplikacji rozproszonej (Dapr). Skaluj dynamicznie na podstawie ruchu HTTP lub zdarzeń obsługiwanych przez sterowane zdarzeniami autoskalowanie oparte na usłudze Kubernetes (KEDA).

 • Bezserwerowa platforma Kubernetes

  Elastycznie aprowizuj zasobniki w wystąpieniach kontenerów, które uruchamiają się w ciągu kilku sekund, bez potrzeby zarządzania dodatkowymi zasobami obliczeniowymi. Twórz bezserwerowe aplikacje oparte na platformie Kubernetes dzięki możliwościom orkiestracji usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i jej węzłów wirtualnych bazujących na projekcie Virtual Kubelet typu open source. W pełni wykorzystaj zalety sterowania zdarzeniami, dodając sterowane zdarzeniami autoskalowanie KEDA do klastra usługi AKS. KEDA to składnik typu open source, który umożliwia kontenerom przetwarzanie zdarzeń bezpośrednio z poziomu źródeł zdarzeń, a także skalowanie do zera.

 • Funkcje bezserwerowe

  Wykonuj kod napisany w wybranym przez siebie języku przy użyciu usługi Azure Functions — środowiska obliczeniowego sterowanego zdarzeniami. Skaluj na żądanie i płać tylko za czas wykonywania kodu. Środowisko uruchomieniowe typu open source usługi Functions, które jest dostępne jako usługa zarządzana na platformie Azure i w usłudze Azure Stack, działa także w wielu miejscach docelowych, np. na platformie Kubernetes, w usłudze Azure IoT Edge, w środowisku lokalnym, a nawet w innych chmurach.

 • Środowiska aplikacji bezserwerowych

  Uruchamiaj i skaluj aplikacje mobilne, internetowe oraz interfejsu API na wybranej platformie we w pełni zarządzanym środowisku zapewniającym wysoką produktywność dzięki usłudze Azure App Service.

Szkoła Medyczna w Yale
"We are not computer scientists. We need partners that can help us build the infrastructure to go really fast so we can fully honor every donor organ. The partnership with Microsoft and Terawe has revolutionized our approach and our thinking."
Dr. Greg Tietjen, adiunkt i główny badacz

Bezserwerowe przepływy pracy platformy Azure i integracja

Twórz nowe aplikacje dzięki orkiestracji architektur bezserwerowych opartych na zdarzeniach. Łatwiej twórz usługi połączone za pomocą prostej fasady interfejsu API, która ogranicza złożoność implementacji opartej na interfejsie API.

 • Bezserwerowa aranżacja przepływu pracy

  Zintegruj dane i aplikacje zamiast pisać złożony kod umożliwiający współpracę odrębnym systemom. Wizualnie twórz bezserwerowe przepływy pracy dzięki usłudze Azure Logic Apps i korzystaj z własnych interfejsów API, funkcji bezserwerowych lub gotowych łączników w modelu SaaS („oprogramowanie jako usługa”), takich jak Salesforce, Microsoft Office 365 i Dropbox.

 • Bezserwerowe zarządzanie interfejsami API

  Publikuj, zabezpieczaj, przekształcaj, obsługuj i monitoruj interfejsy API za pomocą Azure API Management— w pełni zarządzanej usługi oferującej model użycia zaprojektowany i wdrożony pod kątem pełnego dopasowania do aplikacji bezserwerowych.

 • Bezserwerowa obsługa komunikatów

  Uprość scenariusze aplikacji oparte na zdarzeniach dzięki usłudze Azure Event Grid. Połącz logikę rozwiązań bezserwerowych ze zdarzeniami przychodzącymi z wielu usług platformy Azure i źródeł zewnętrznych za pomocą schematu CloudEvents. Twórz rozproszone, skalowalne rozwiązania w chmurze z połączeniami między środowiskami chmury prywatnej i publicznej za pomocą infrastruktury obsługi komunikatów usługi Azure Service Bus.

Clasquin
"We can deliver exactly what we had in mind with Azure Logic Apps because it is a flexible and high-performance platform. It offers monitoring of a quality that we have never seen before, and which allows us, for example, to detect anomalies even before they impact our customers. And the pay-per-use economic model is much more advantageous."
Laurent Guillen, dyrektor ds. systemów informatycznych

Narzędzia DevOps i inne narzędzia deweloperskie dla rozwiązań bezserwerowych

Twórz aplikacje bezserwerowe za pomocą znanych narzędzi bezpośrednio we własnym środowisku deweloperskim i w ulubionym systemie operacyjnym. Uzyskaj dostęp do usług najwyższej klasy, aby tworzyć, testować i wdrażać funkcje, kontenery oraz aplikacje oparte na platformie Kubernetes

 • Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla rozwiązań bezserwerowych

  Uzyskaj dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze dzięki usłudze Azure DevOps. Łatwo skonfiguruj ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie, dodaj automatyczne zarządzanie pakietami, automatycznie wyzwalaj kompilacje oraz wdrażaj w usługach Kubernetes, Azure Functions i Azure Web Apps bądź w dowolnej chmurze.

 • Narzędzia do tworzenia aplikacji

  Twórz, uruchamiaj i debuguj aplikacje bezserwerowe za pomocą kompleksowego zestawu narzędzi programistycznych. Używaj emulatorów do lokalnego tworzenia aplikacji na potrzeby zaawansowanych scenariuszy, takich jak usługi Functions i Kubernetes, a następnie łatwo przenoś je na platformę Azure, gdy wszystko jest gotowe do wdrożenia.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla rozwiązań bezserwerowych

Wprowadź do swoich aplikacji bezserwerowych gotowe do użycia algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Używaj metodyki DevOps dla uczenia maszynowego oraz środowiska obliczeniowego z automatycznym skalowaniem w celu zwiększenia produktywności.

 • Przetwarzanie poznawcze

  Spraw, aby Twoje aplikacje bezserwerowe widziały, słyszały i mówiły, a także rozumiały i interpretowały potrzeby Twoich użytkowników dzięki naturalnym metodom komunikacji w ramach usługi Azure Cognitive Services za pośrednictwem interfejsu API bądź w ramach wdrożenia jako kontenery na platformie Kubernetes.

 • Boty konwersacyjne

  Korzystaj z usługi Azure Bot Services, aby tworzyć inteligentne boty prowadzące naturalną interakcję z Twoimi użytkownikami za pośrednictwem takich kanałów jak wiadomości SMS, program Skype, usługi Microsoft Teams, Slack i Office 365 oraz serwis Twitter.

 • Modele uczenia maszynowego

  Twórz, trenuj i wdrażaj modele w usłudze Azure Machine Learning — od chmury aż po urządzenia brzegowe.

Wolford
"Azure Cognitive Services and the easy integration offered by Azure help us build solutions and onboard new customers in just four to six weeks."
Sanjoy Roy, współzałożyciel serwisu AskSid.ai

Tworzenie aplikacji bezserwerowych z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych

 • Bezserwerowa usługa Azure SQL Database

  Szybciej twórz aplikacje, optymalizuj stosunek ceny do wydajności i upraszczaj zarządzanie wydajnością relacyjnych baz danych przy użyciu Bezserwerowej usługi Azure SQL Database. Automatycznie skaluj zasoby obliczeniowe na podstawie obciążenia i płać tylko za używane zasoby obliczeniowe na sekundę. Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty, automatycznie wstrzymuj bezserwerowe bazy danych i płać tylko za magazyn w okresie nieaktywności, a następnie automatycznie je wznawiaj w przypadku aktywności obciążenia. Wszystkie bazy danych w usłudze Azure SQL Database, w tym te bezserwerowe, są automatycznie aktualizowane oraz mają wbudowaną wysoką dostępność i uczenie maszynowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności.

 • Azure Cosmos DB

  Korzystaj z Azure Cosmos DB, czyli globalnie rozproszonej, wielomodelowej usługi bazy danych o wysokiej skalowalności, aby tworzyć wyzwalacze baz danych, powiązania wejściowe i powiązania wyjściowe.

Campbrain
"Azure SQL Database serverless totally fits our business. We don't have to worry about scaling up for peak loads, and we pay only for what we use. We have capacity without the high 'just in case' cost."
Michael Aird, dyrektor ds. technologii

Magazyn bezserwerowy platformy Azure

Twórz statyczne aplikacje internetowe w usłudze Azure Blob Storage lub używaj tej usługi jako wysoce skalowalnego magazynu dla danych bez struktury. Odpowiadaj na operacje dotyczące obiektów blob na podstawie zdarzeń magazynu, wykorzystując w tym celu wiele architektur bezserwerowych. Zdarzenia obiektów blob są wypychane za pośrednictwem usługi Event Grid do subskrybentów przy użyciu usług Functions i Logic Apps lub nawet Twojego własnego niestandardowego odbiornika HTTP.

Transport dla Londynu

Dzięki skalowalnej architekturze klatki z kamery są przekazywane do magazynu obiektów blob, który inicjuje usługę Azure Functions, zwraca liczbę osób na obrazie i przekazuje dane wyjściowe do usługi Azure Event Hubs.

Monitorowanie bezserwerowe na platformie Azure

Ponieważ rozwiązania bezserwerowe eliminują tradycyjne zadania w zakresie zarządzania infrastrukturą, bardziej istotny niż kiedykolwiek wcześniej jest dostęp deweloperów do odpowiedniej instrumentacji ułatwiającej debugowanie aplikacji bezserwerowych. Uzyskaj pełne możliwości obserwacji aplikacji dzięki Azure Monitor — rozszerzalnej usłudze zarządzania wydajnością aplikacji, która umożliwia monitorowanie aplikacji. Zbieraj i analizuj dane telemetrii oraz podejmuj odnośnie do nich odpowiednie działania z poziomu chmury i środowisk lokalnych, aby zmaksymalizować dostępność i wydajność Twoich aplikacji.

Hafslund
"By running containerized software in Azure, we have a standard way to create, monitor, scale, and manage our applications. We move and respond to customer needs faster. That's what agility is all about."
Ståle Heitmann, dyrektor ds. technologii

Analiza bezserwerowa na platformie Azure

Z łatwością twórz i uruchamiaj masywnie równoległe wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym na wielu strumieniach danych — w tym IoT — korzystając z usługi Azure Stream Analytics. Brak infrastruktury do zarządzania, przetwarzanie danych na żądanie, natychmiastowe skalowanie i opłaty tylko za poszczególne zadania. Szybko twórz pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym za pomocą usługi Microsoft Power BI, aby zapewnić sobie widok do wydawania poleceń i kontroli na żywo.

Kolibri Games
"Our Azure-based analytics pipeline can handle the billion events a month we're throwing at it, and with it, we're improving our games at an even faster cadence."
Oliver Löffler, założyciel firmy i dyrektor ds. technologii

Architektury rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Tworzenie skalowalnej aplikacji internetowej do handlu elektronicznego

Witryna internetowa handlu elektronicznego obejmuje proste przepływy pracy przetwarzania zamówień korzystające z usług platformy Azure. Za pomocą usług Azure Functions i Web Apps programiści mogą skoncentrować się na tworzeniu spersonalizowanych środowisk, pozostawiając obsługę infrastruktury platformie Azure.

Przerzucanie obciążenia z usługi AKS za pomocą usługi ACI

Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Zasoby dla rozwiązań bezserwerowych

Podręcznik przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure, wydanie drugie

Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy (Przyspieszanie transformacji cyfrowej w obecnej gospodarce opartej na interfejsach API).

Najnowsze blogi dotyczące rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Zacznij tworzyć za pomocą rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Na początek przez 12 miesięcy możesz korzystać z usług za darmo.