Przejdź do głównej zawartości

Azure Machine Learning

Użyj usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego.

Modele uczenia maszynowego krytyczne dla działania firmy na dużą skalę

Azure Machine Learning zapewnia badaczom danych i programistom możliwość szybszego i pewniejszego tworzenia i wdrażania modeli wysokiej jakości oraz zarządzania nimi. Przyspiesza czas uzyskiwania wartości dzięki wiodącym w branży operacjom uczenia maszynowego (MLOps), interoperacyjności typu open source oraz zintegrowanym narzędziom. Ta zaufana platforma jest przeznaczona do odpowiedzialnego używania aplikacji sztucznej inteligencji w uczeniu maszynowym.

Video container

Szybkie opracowywanie i trenowanie modeli dzięki zintegrowanym narzędziom i obsłudze skalowalnej, specjalnie zaprojektowanej infrastrukturze sztucznej inteligencji.

Opracowywanie modelu odpowiedzialnej sztucznej inteligencji z wbudowaną uczciwością i wytłumaczalnością oraz odpowiedzialnym użyciem w celu zapewnienia zgodności

Szybkie wdrażanie modelu uczenia maszynowego, zarządzanie i udostępnianie na potrzeby współpracy między obszarami roboczymi i metodyki MLOps

Wbudowane mechanizmy nadzoru, zabezpieczenia i zgodność na potrzeby uruchamiania obciążeń uczenia maszynowego w dowolnym miejscu

Wsparcie w przypadku cyklu życia kompleksowego uczenia maszynowego

Etykietowanie danych

Etykietuj dane szkoleniowe i zarządzaj projektami etykietowania.

Przygotowywanie danych

Używaj z aparatami analitycznymi do eksploracji i przygotowywania danych.

Zestawy danych

Uzyskuj dostęp do danych oraz twórz i udostępniaj zestawy danych.

Notesy

Korzystaj ze wspólnych notesów Jupyter z dołączonymi zasobami obliczeniowymi.

Zautomatyzowane uczenie maszynowe

Automatycznie trenuj i dostrajaj dokładne modele.

Projektant przeciągania i upuszczania

Projektuj za pomocą interfejsu deweloperskiego typu „przeciągnij i upuść”.

Eksperymenty

Uruchamiaj eksperymenty i twórz oraz udostępniaj niestandardowe pulpity nawigacyjne.

Interfejs wiersza polecenia i zestaw SKD języka Python

Przyspiesz proces trenowania modelu, jednocześnie skalując w górę i w poziomie w zasobach obliczeniowych platformy Azure.

Visual Studio Code i GitHub

Korzystaj ze znanych narzędzi i łatwo przełączaj się ze szkoleń lokalnych do chmury.

Wystąpienie obliczeniowe

Twórz w zarządzanym i bezpiecznym środowisku za pomocą dynamicznie skalowalnych procesorów, procesorów GPU i klastrów superobliczeniowych.

Biblioteki i struktury typu open source

Uzyskaj wbudowaną obsługę bibliotek Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras, Ray RLLib i nie tylko.

Zarządzane punkty końcowe

Szybko i łatwo wdrażaj modele na potrzeby wnioskowania wsadowego i wnioskowania w czasie rzeczywistym.

Potoki i ciągła integracja/ciągłe wdrażanie

Automatyzuj przepływy pracy uczenia maszynowego.

Wstępnie utworzone obrazy

Uzyskuj dostęp do obrazów kontenerów za pomocą struktur i bibliotek na potrzeby wnioskowania.

Repozytorium modeli

Udostępniaj i śledź modele i dane.

Hybrydowe i wielochmurowe

Trenuj i wdrażaj modele lokalnie i w środowiskach wielochmurowych.

Optymalizowanie modeli

Przyspiesz trenowanie i wnioskowanie oraz obniż koszty dzięki środowisku uruchomieniowemu ONNX.

Monitorowanie i analiza

Śledź, rejestruj i analizuj dane, modele i zasoby.

Dryf danych

Wykrywaj dryf i zachowaj dokładność modelu.

Analiza błędów

Debuguj modele i optymalizuj dokładność modelu.

Inspekcja

Śledź artefakty uczenia maszynowego pod kątem zgodności.

Zasady

Do zarządzania zgodnością używaj wbudowanych i niestandardowych zasad.

Zabezpieczenia

Korzystaj z ciągłego monitorowania za pomocą usługi Azure Security Center.

Kontrola kosztów

Zastosuj zarządzanie przydziałami i automatyczne zamykanie.

Powrót do kart

Azure Machine Learning na potrzeby uczenia głębokiego

Zarządzana kompleksowa platforma

Usprawnij cały cykl życia uczenia głębokiego i zarządzanie modelami dzięki natywnym możliwościom metodyki MLOps. Bezpiecznie uruchamiaj uczenie maszynowe w dowolnym miejscu dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej. Eliminuj odchylenia modelu i oceniaj modele za pomocą pulpitu nawigacyjnego odpowiedzialnej sztucznej inteligencji.

Dowolne narzędzia i platformy programistyczne

Twórz modele uczenia głębokiego za pomocą ulubionych środowisk IDE, od edytora Visual Studio Code po aplikację Jupyter Notebook, oraz na wybranej przez siebie platformie za pomocą PyTorch i TensorFlow. Usługa Azure Machine Learning integruje się z środowiskiem uruchomieniowym ONNX i DeepSpeed w celu zoptymalizowania trenowania i wnioskowania.

Wydajność światowej klasy

Wykorzystaj specjalnie zaprojektowaną infrastrukturę sztucznej inteligencji unikatowo opracowaną w celu łączenia najnowszych procesorów GPU NVIDIA i połączeń wzajemnych InfiniBand sieci Mellanox do 200 GB/s. Skaluj w górę do tysięcy procesorów GPU w jednym klastrze o niespotykanej skali.

Skracanie czasu osiągania korzyści dzięki szybkiemu opracowywaniu modeli

Zwiększ produktywność dzięki możliwościom studio — środowisku programistycznemu obsługującemu wszystkie zadania uczenia maszynowego w celu tworzenia, trenowania i wdrażania modeli. Współpracuj z aplikacją Jupyter Notebooks, korzystając z wbudowanej obsługi popularnych struktur i bibliotek typu open source. Szybko twórz dokładne modele dzięki zautomatyzowanemu uczeniu maszynowemu dla modeli tabelarycznych, tekstowych i modeli obrazów przy użyciu inżynierii funkcji i czyszczenia hiperparametrów. Korzystaj z edytora Visual Studio Code, aby bezproblemowo przechodzić z lokalnego trenowania do trenowania w chmurze, oraz skalować automatycznie za pomocą zaawansowanych klastrów procesorów i procesorów GPU opartych na chmurze obsługiwanych przez sieć InfiniBand NVIDIA Quantum.
Potok z metodyką MLOps

Operacjonalizacja na dużą skalę dzięki metodyce MLOps

Usprawnij wdrażanie tysięcy modeli i zarządzanie nimi w wielu środowiskach przy użyciu metodyki MLOps. Szybciej wdrażaj i oceniaj modele dzięki w pełni zarządzanym punktom końcowym do prognozowania wsadowego i w czasie rzeczywistym. Używaj powtarzalnych potoków w celu automatyzacji przepływów pracy na potrzeby ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD). Udostępniaj i odnajduj artefakty uczenia maszynowego w wielu zespołach na potrzeby współpracy między obszarami roboczymi przy użyciu rejestrów. Stale monitoruj metryki wydajności modelu, wykrywaj dryf danych i wyzwalaj ponowne trenowanie w celu poprawy wydajności modelu.

Dostarczanie odpowiedzialnych rozwiązań uczenia maszynowego

Oceń modele uczenia maszynowego za pomocą powtarzalnych i zautomatyzowanych przepływów pracy, aby ocenić sprawiedliwość modelu, objaśnienie, analizę błędów, analizę przyczynową, wydajność modelu i eksploracyjną analizę danych. Wykonuj rzeczywiste interwencje za pomocą analizy przyczynowej na pulpicie nawigacyjnym odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i generuj kartę wyników w czasie wdrażania. Kontekstowe metryki odpowiedzialnej sztucznej inteligencji dla odbiorców technicznych i nietechnicznych w celu zaangażowania uczestników projektu i usprawnienia przeglądu zgodności.
Wykres przedstawiający szczegółowo zagregowaną ważność funkcji dla zestawu danych w usłudze Azure Machine Learning
Lista definicji zasad

Wprowadzaj innowacje na platformie hybrydowej, która jest bezpieczniejsza i bardziej zgodna

Zwiększ bezpieczeństwo w całym cyklu życia uczenia maszynowego dzięki kompleksowym możliwościom obejmującym tożsamość, dane, sieć, monitorowanie i zgodność. Zabezpiecz rozwiązania przy użyciu niestandardowej kontroli dostępu opartej na rolach, sieci wirtualnych, szyfrowania danych, prywatnych punktów końcowych i prywatnych adresów IP. Trenuj i wdrażaj modele lokalnie, aby spełnić wymagania dotyczące niezależności danych. Zarządzaj za pomocą wbudowanych zasad i usprawnij zgodność z 60 certyfikatami, w tym FedRAMP High i HIPAA.

Doskonal swoje umiejętności uczenia maszynowego na platformie Azure

Dowiedz się więcej o uczeniu maszynowym na platformie Azure i weź udział w praktycznych samouczkach z 30-dniową podróżą szkoleniową. Na koniec przygotujesz się do uzyskania certyfikatu Azure Data Scientist Associate.
Osoba pracująca na laptopie w pokoju konferencyjnym

Kluczowe możliwości usługi dla pełnego cyklu życia uczenia maszynowego

 • Etykietowanie danych

  Twórz projekty etykietowania, zarządzaj nimi i monitoruj je oraz automatyzuj zadania iteracyjne przy użyciu etykietowania wspomaganego przez uczenie maszynowe.

 • Przygotowywanie danych

  Szybko iteruj przygotowywanie danych na dużą skalę w klastrach platformy Apache Spark w usłudze Azure Machine Learning, współdziałających z usługą Azure Synapse Analytics.

 • Notesy do współpracy

  Technologia IntelliSense, łatwe obliczenia i przełączanie jądra oraz edytowanie notesów w trybie offline pozwalają zmaksymalizować produktywność. Uruchom notes w programie Visual Studio Code, aby uzyskać zaawansowane środowisko programistyczne, obejmujące bezpieczne debugowanie i obsługę kontroli źródła Git.

 • Zautomatyzowane uczenie maszynowe

  Szybko twórz dokładne modele klasyfikacji, regresji, prognozowania szeregów czasowych, zadań przetwarzania języka naturalnego i zadań przetwarzania obrazów. Używaj możliwości interpretowania modelu, aby zrozumieć sposób utworzenia modelu.

 • Uczenie maszynowe z funkcją przeciągania i upuszczania

  Korzystaj z narzędzi uczenia maszynowego, takich jak projektant do przekształcania danych, szkolenia i oceniania modelu oraz do łatwego tworzenia i publikowania potoków uczenia maszynowego.

 • Uczenie przez wzmacnianie

  Skaluj uczenie przez wzmacnianie do zaawansowanych klastrów obliczeniowych, obsługuj scenariusze z wieloma agentami oraz uzyskuj dostęp do algorytmów, struktur i środowisk uczenia przez wzmacnianie typu open source.

 • Odpowiedzialne kompilowanie

  Zyskaj przejrzystość modelu przy szkoleniu i wnioskowaniu dzięki funkcjom możliwości interpretowania. Oceniaj uczciwość modelu poprzez metryki rozbieżności i ograniczaj nieuczciwość. Zwiększ niezawodność modelu oraz identyfikuj i diagnozuj błędy modelu za pomocą zestawu narzędzi do analizy błędów. Pomóż chronić dane dzięki funkcji prywatności różnicowej.

 • Eksperymentowanie

  Zarządzaj przebiegami i monitoruj je lub porównuj wiele przebiegów na potrzeby szkoleń i eksperymentów. Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne i udostępniaj je zespołowi.

 • Rejestry

  Repozytoria obejmujące całą organizację umożliwiają przechowywanie i udostępnianie modeli, potoków, składników i zestawów danych w wielu obszarach roboczych. Automatycznie przechwytuj dane pochodzenia i ładu przy użyciu funkcji dziennika inspekcji.

 • Git i GitHub

  Integracja z usługą Git służy do śledzenia pracy i obsługi funkcji GitHub Actions w celu implementowania przepływów pracy uczenia maszynowego.

 • Zarządzane punkty końcowe

  Używaj zarządzanych punktów końcowych do operacjonalizowania wdrażania i oceniania modelu, rejestrowania metryk dziennika i przeprowadzania bezpiecznych wdrożeń modelu.

 • Środowisko obliczeniowe skalowania automatycznego

  Używaj specjalnie utworzonych superkomputerów sztucznej inteligencji, aby rozpowszechniać trenowanie uczenia głębokiego oraz szybko testować, weryfikować i wdrażać modele. Udostępniaj klastry procesorów i procesorów GPU w obszarze roboczym i skaluj automatycznie w celu zaspokajania potrzeb dotyczących uczenia maszynowego.

 • Współdziałanie z innymi usługami platformy Azure

  Zwiększ produktywność dzięki usłudze Microsoft Power BI i usługom, takim jak Azure Synapse Analytics, Azure Cognitive Search, Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure Arc, Azure Security Center i Azure Databricks.

 • Obsługa środowisk hybrydowych i z wieloma chmurami

  Uruchamiaj uczenie maszynowe w istniejących klastrach platformy Kubernetes lokalnie, w środowiskach wielochmurowych i na urządzeniach brzegowych dzięki usłudze Azure Arc. Użyj prostego agenta uczenia maszynowego, aby bezpieczniej rozpocząć trenowanie modeli niezależnie od miejsca, w którym znajdują się dane.

 • Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

  Twórz i wdrażaj modele bardziej bezpiecznie dzięki izolacji sieci i kompleksowym funkcjom prywatnego adresu IP, opartej na rolach kontroli dostępu do zasobów i działań, rolach niestandardowych oraz tożsamości zarządzanej dla zasobów obliczeniowych.

 • Zarządzanie kosztami

  Zmniejsz koszty IT i lepiej zarządzaj alokacjami zasobów dla wystąpień obliczeniowych, korzystając z limitów przydziału na poziomie obszaru roboczego i zasobów oraz automatycznego zamykania.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Rozpoczynanie przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Twórz nowe modele i przechowuj cele obliczeniowe, modele, wdrożenia, metryki i historie uruchamiania w chmurze.

Zautomatyzowane uczenie maszynowe pozwala identyfikować algorytmy i hiperparametry oraz śledzić eksperymenty w chmurze. Twórz modele przy użyciu notesów lub projektanta przeciągania i upuszczania.

Wdrażaj modele uczenia maszynowego w chmurze lub na brzegu sieci, monitoruj ich wydajność i przeprowadzaj ich ponowne trenowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Powrót do kart

Klienci korzystający z usługi Azure Machine Learning

"Naszą misją jest wypróbowanie nowych pomysłów i wykraczanie poza odróżnienie AXA UK od innych ubezpieczycieli. Zarządzane punkty końcowe w usłudze Azure Machine Learning są kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację naszych cyfrowych zamierzeń."

Nic Bourven, dyrektor ds. systemów informatycznych, AXA UK

Rodzic i dziecko siedzący w magistrali samochodu patrzący na kamerę i śmiejący się

"Klienci oczekują aktualnych i dokładnych informacji na temat swoich pakietów i środowiska dostarczania opartego na danych. Pomagamy firmie FedEx utrzymać wiodącą pozycję w usłudze Azure Machine Learning i zdobywamy wiedzę specjalistyczną na potrzeby przyszłych projektów."

Bikram Virk, menedżer produktu, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, FedEx

Dwie osoby pracujące w fabryce

"Ponieważ coraz więcej naszych grup korzysta z rozwiązania Azure Machine Learning, nasi eksperci finansowi mogą skupić się bardziej na zadaniach wyższego poziomu i poświęcać mniej czasu na ręczne zbieranie i wprowadzanie danych."

Jeff Neilson, menedżer ds. nauki o danych, 3M

Spawarka działająca

i

"Dzięki usłudze Azure Machine Learning możemy pokazać pacjentowi ocenę ryzyka, która jest wysoce dostosowana do ich indywidualnych okoliczności. …ostatecznie dążymy do zmniejszenia ryzyka, zmniejszenia pewności i poprawy wyników leczenia."

Profesor Mike Reed, dyrektor kliniczny, Trauma & Orthopedics, Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust

Lekarz rozmawiający z pacjentem

1

"Użyliśmy funkcji MLOps w usłudze Azure Machine Learning, aby uprościć cały proces uczenia maszynowego. Dzięki temu możemy skupić się bardziej na nauce o danych i pozwolić usłudze Azure Machine Learning na kompleksową operacjonalizację."

Michael Cleavinger, starszy dyrektor ds. nauki o danych i analizy zaawansowanej obejmującej szczegółowe informacje o klientach, PepsiCo

Pracownik uzupełniający puszki Pepsi i Mountain Dew w lodówce

.

"Korzystanie z funkcji zautomatyzowanego uczenia maszynowego w usłudze Azure Machine Learning na potrzeby tworzenia modelu uczenia maszynowego pozwoliło nam zrealizować środowisko, w którym możemy tworzyć i eksperymentować z różnymi modelami z wielu perspektyw."

Keiichi Sawada, dział transformacji firmy, Seven Bank

Lokalizacja Seven Bank
Powrót do kart

Zasoby usługi Azure Machine Learning

Przewodnik po opanowaniu usługi Azure Machine Learning

Przewodnik po opanowaniu usługi Azure Machine Learning

Poznaj specjalistyczne techniki tworzenia zautomatyzowanych i wysoce skalowalnych kompleksowych modeli i potoków uczenia maszynowego na platformie Azure przy użyciu platform TensorFlow, Spark i Kubernetes.

Inżynieria MLOps — oficjalny dokument

Inżynieria MLOps — oficjalny dokument

Odkryj systematyczne podejście do tworzenia, wdrażania i monitorowania rozwiązań uczenia maszynowego przy użyciu metodyki MLOps. Szybko twórz i testuj cykle życia uczenia maszynowego gotowego do produkcji oraz zarządzaj nimi na dużą skalę.

Badanie Forrester Total Economic ImpactTM (TEI)

Badanie Forrester Total Economic ImpactTM (TEI)

W badaniu Forrester Consulting Total Economic ImpactTM (TEI) zleconym przez firmę Microsoft zbadano potencjalny zwrot z inwestycji (ROI), który przedsiębiorstwa mogą uzyskać dzięki usłudze Azure Machine Learning.

Oficjalny dokument dotyczący rozwiązań uczenia maszynowego

Oficjalny dokument dotyczący rozwiązań uczenia maszynowego

Dowiedz się, jak tworzyć bezpieczne, skalowalne i niezawodne rozwiązania.

Oficjalny dokument dotyczący odpowiedzialnej sztucznej inteligencji

Oficjalny dokument dotyczący odpowiedzialnej sztucznej inteligencji

Przeczytaj o narzędziach i metodach umożliwiających zrozumienie, ochronę i kontrolowanie modeli.

Oficjalny dokument dotyczący operacji uczenia maszynowego (MLOps)

Oficjalny dokument dotyczący operacji uczenia maszynowego (MLOps)

Przyspiesz proces tworzenia, trenowania i wdrażania modeli na dużą skalę.

Oficjalny dokument dotyczący uczenia maszynowego z obsługą usługi Azure Arc

Oficjalny dokument dotyczący uczenia maszynowego z obsługą usługi Azure Arc

Dowiedz się, jak tworzyć, trenować i wdrażać modele w dowolnej infrastrukturze.

 

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Machine Learning

 • Usługa jest ogólnie dostępna w kilku krajach/regionach, a kolejne są w drodze.

 • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) dla usługi Azure Machine Learning wynosi 99,9% czasu pracy.

 • Usługa Azure Machine Learning studio jest zasobem najwyższego poziomu dla uczenia maszynowego. Ta funkcja zapewnia scentralizowane miejsce, w którym analitycy danych i deweloperzy mogą pracować ze wszystkimi artefaktami na potrzeby kompilowania, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Machine Learning