Rozwiązania DevOps

Odkryj narzędzia i technologię umożliwiające szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie oprogramowania

Narzędzia DevOps na platformie Azure

Dzięki kompleksowym rozwiązaniom na platformie Azure zespoły mogą wdrażać praktyki DevOps w każdej fazie cyklu życia aplikacji: planowania, tworzenia, dostarczania i działania. Te technologie DevOps w połączeniu z ludźmi i procesami pozwalają zespołom ciągle dostarczać wartość klientom.

Plan

Zapewnij zespołom możliwość elastycznego zarządzania pracą i pełny wzgląd w produkty oraz projekty. Definiuj, śledź i rozdzielaj pracę dzięki tablicom Kanban, niestandardowym pulpitom nawigacyjnym z listą prac oraz możliwościom raportowania za pomocą usługi Azure Boards. Zachowaj przejrzystość i terminowość prac deweloperskich dzięki usłudze GitHub. Przeglądaj analizy z wizualizacjami i przekształcaj dane w szczegółowe informacje dzięki usłudze Power BI.

Dla deweloperów

Pisz kod szybciej i sprawniej przy użyciu programów Visual Studio i Visual Studio Code. Udostępniaj kod i współpracuj z podobnie myślącymi deweloperami za pomocą usługi GitHub. Automatyzuj testowanie i stosuj ciągłą integrację z użyciem usługi Azure Pipelines, twórz automatyczne przepływy pracy od pomysłu do produkcji dzięki usłudze GitHub Actions, a nawet przenieś swoje obciążenia usługi Jenkins na platformę Azure. Aprowizuj środowiska dla deweloperów w ciągu kilku minut dzięki usłudze Azure DevTest Labs.

Dostarczanie

Wdrażaj aplikacje w każdej usłudze platformy Azure automatycznie i z zachowaniem pełnej kontroli, aby nieustannie dostarczać wartość klientom. Definiuj i uruchamiaj wiele środowisk w chmurze przy użyciu usługi Azure Resource Manager lub usługi HashiCorp Terraform, a następnie twórz potoki ciągłego dostarczania do tych środowisk za pomocą usługi Azure Pipelines lub narzędzi takich jak Jenkins i Spinnaker.

Obsługa

Implementuj monitorowanie pełnego stosu, otrzymuj przydatne alerty i uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników i telemetrii dzięki usłudze Azure Monitor. Zarządzaj środowiskiem w chmurze przy użyciu usługi Azure Automation oraz narzędzi takich jak Ansible, Chef lub Puppet.

Zapewnij zgodność aprowizowanej infrastruktury i aplikacji z usługą Azure Blueprints lub programem Chef Automate. W połączeniu z usługą Azure Security Center umożliwi to zmniejszenie ekspozycji na zagrożenia, a także szybkie znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach.

Zobacz, jak zespoły w firmie Microsoft korzystają z rozwiązań DevOps

Dowiedz się więcej

Metodyka DevOps z usługą GitHub

Odkryj nowe sposoby ulepszania rozwiązań i procesów DevOps w chmurze przy użyciu lekkich narzędzi i funkcji z usługi GitHub, które umożliwiają integrację z platformą Azure.

Tworzenie przepływu pracy DevOps w oparciu o usługę GitHub i platformę Azure

Zapewnij lepszy przegląd kodu i koordynację zespołów deweloperów dzięki ścisłej integracji usługi GitHub z usługami Azure Boards oraz Azure Pipelines. Zarządzaj tożsamościami i uprawnieniami dla płynniejszej współpracy za pomocą usług GitHub oraz Azure Active Directory. Uzyskuj szybszy dostęp do dodatkowych rozwiązań platformy Azure, logując się do platformy Azure i usługi Azure DevOps za pomocą istniejących poświadczeń usługi GitHub.

Łączenie zalet oprogramowania open-source z bezpieczeństwem klasy korporacyjnej

Twórz własnościowe oprogramowanie swojej organizacji, korzystając z najlepszych rozwiązań z projektów open source o dużej skali — jak np. otwarta współpraca, współdzielenie i ponowne wykorzystanie kodu oraz większa przejrzystość — w ramach metodologii programowania nazywanej innersource.

Implementacja metodologii innersource za pomocą usługi GitHub może usprawnić pracę zespołową, uczestnictwo oraz produktywność, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby z zakresu bezpieczeństwa i zgodności na poziomie korporacyjnym, które pojawiają się w miarę jak procesy stają się bardziej otwarte.

Rozwiązania dla praktyk DevOps

Opracuj rozwiązanie DevOps spełniające Twoje potrzeby, z wbudowanymi usługami platformy Azure, na przykład Azure DevOps. Podobnie przygotuj zestaw narzędzi DevOps typu open source dopasowanych do indywidualnego przepływu pracy, a następnie bezproblemowo zintegruj je na platformie Azure. Niezależnie od tego, czy aplikacja korzysta z maszyn wirtualnych, aplikacji internetowych, czy rozwiązania Kubernetes, wdrażaj praktyki metodyki DevOps, takie jak ciągła integracja/ciągłe dostarczanie (CI/CD), infrastruktura jako kod i ciągłe monitorowanie przy użyciu platformy Azure i wybranego łańcucha narzędzi DevOps.

Zautomatyzuj każdą część procesu DevOps do kodu po chmurę dzięki ciągłej integracji i ciągłemu dostarczaniu oraz samodzielnie wybranym narzędziom:

 • Zdefiniuj potok ciągłej integracji/ciągłego dostarczania i zarządzaj wydaniami w wielu środowiskach przy użyciu usługi Azure Pipelines.
 • Wybieraj dowolne usługi docelowe na platformie Azure, w tym Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines lub Azure Functions.
 • Automatyzuj przepływy pracy dzięki usłudze GitHub Actions.
 • Hostuj obciążenia programu Jenkins, rozszerz istniejącą konfigurację lub uprość ciągłą integrację/ciągłe dostarczanie przy użyciu wtyczek programu Jenkins dla platformy Azure.
 • Twórz szybkie i powtarzalne wdrożenia na platformie Azure dzięki narzędziu Spinnaker.

Stosuj metody zwinnego wytwarzania oprogramowania z planowaniem, śledzeniem i raportowaniem w celu zapewnienia krótszych cykli wydawania i pełnego wglądu w proces opracowywania oprogramowania. Zarządzaj projektami przy użyciu usługi GitHub. Korzystaj przy tym z usługi Azure Boards, aby zyskać następujące możliwości:

 • Definiowanie, przypisywanie i śledzenie elementów roboczych.
 • Zarządzanie listami prac.
 • Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych w celu śledzenia postępów.
 • Dostęp do zaawansowanej analityki i raportów.

Zarządzaj repozytoriami Git, udostępniaj i współpracuj dzięki usłudze GitHub. Utwórz niezawodny przepływ pracy pisania kodu dla zespołu obejmujący następujące elementy:

Definiuj zasoby w chmurze w sposób opisowy, tak aby środowiska były wersjonowane i zatwierdzane wraz z kodem aplikacji w repozytoriach. Traktowanie infrastruktury jako kodu pozwala wdrażać zasoby w chmurze w sposób powtarzalny i niezawodny, zapewniając, że środowiska w chmurze są w pełni nadzorowane.

 • Definiuj powtarzalne, w pełni nadzorowane środowiska dzięki usłudze Azure Blueprints.
 • Korzystaj z narzędzi open-source, takich jak HashiCorp Terraform i Ansible, z pełną obsługą zasobów platformy Azure.

Zarządzaj konfiguracją zasobów w ramach całego systemu, aby wymuszać żądane stany, wdrażać aktualizacje konfiguracji i zautomatyzować obsługę nieoczekiwanych zmian i problemów. Platforma Azure oferuje wiele narzędzi DevOps do zarządzania konfiguracją, w tym Ansible, Chef, Puppet oraz Azure Automation.

Monitoruj kondycję infrastruktury oraz integruj dane w ramach istniejących pulpitów nawigacyjnych w programie Grafana lub Kibana albo witrynie Azure Portal za pomocą usługi Azure Monitor.

 • Stosuj ciągłe monitorowanie pełnego stosu.
 • Konfiguruj alerty umożliwiające działanie w usługach platformy Azure.
 • Zbieraj, wykonuj zapytania i analizuj dzienniki w celu uzyskiwania szczegółowych informacji oraz eliminowania problemów.
 • Używaj wbudowanego monitorowania kontenerów dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS).

Architektury rozwiązań DevOps

Zobacz, jak połączyć wiele narzędzi i technologii przy użyciu platformy Azure w ramach typowych scenariuszy DevOps.

컨테이너의 CI/CD컨테이너를 통해 매우 손쉽게 애플리케이션을 지속적으로 빌드 및 배포할 수 있습니다. AKS(Azure Kubernetes Service)에서 Kubernetes를 사용하여 해당 컨테이너의 배포를 오케스트레이션하는 방식으로 컨테이너의 복제 가능하고 관리 가능한 클러스터를 얻을 수 있습니다.12345678910
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Przegląd

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji usługa Azure DevOps zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
 4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
 5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 6. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac
Jenkins 및 Azure Web Apps를 사용한 Java CI/CDAzure App Service는 Java, Node, PHP 또는 ASP.NET을 사용하여 웹앱을 만들고 Docker를 사용하여 사용자 지정 언어 런타임을 지원하는 빠르고 간단한 방법입니다. 각 변경 내용을 자동으로 Azure App Service에 푸시하는 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인을 통해 고객에게 더 빠르게 가치를 전달할 수 있습니다.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Przegląd

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
 5. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
 6. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
 7. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
 8. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia
AKS(Azure Kubernetes Service)에서 Jenkins 및 Kubernetes를 사용한 컨테이너 CI/CD컨테이너를 통해 손쉽게 애플리케이션을 지속적으로 빌드 및 배포할 수 있습니다. AKS(Azure Kubernetes Service)를 사용하여 해당 컨테이너의 배포를 오케스트레이션하는 방식으로 컨테이너의 복제 가능하고 관리 가능한 클러스터를 얻을 수 있습니다.123456778
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Przegląd

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji możesz zwiększyć szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) dla dynamicznego agenta kompilacji.
 5. 5 System Jenkins kompiluje i wypycha kontener platformy Docker do usługi Azure Container Registry.
 6. 6 System Jenkins wdraża nową konteneryzowaną aplikację w usłudze Kubernetes na platformie Azure.
 7. 7 Usługa Container Service (AKS) wspierana przez usługę Azure Cosmos DB.
 8. 8 Platforma Grafana wyświetla wizualizację metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem usługi Azure Monitor.
 9. 9 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.
Azure 가상 아키텍처에서 Jenkins 및 Terraform을 사용한 변경이 불가능한 인프라 CI/CD 개요Azure는 Windows 또는 Linux를 실행하는 가상 머신을 호스팅하기 위한 세계적 수준의 클라우드입니다. 애플리케이션을 개발하는 데 Java, Node.js, Go 또는 PHP를 사용하는지에 관계없이 변경 내용을 이러한 가상 머신으로 자동으로 푸시하려면 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인이 필요합니다.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Przegląd

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą usługi Azure Managed Disks.
 5. 5 System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z usługi Azure Managed Disks.
 6. 6 Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.
 7. 7 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.
Azure VM의 CI/CDAzure는 Windows 또는 Linux를 실행하는 가상 머신을 호스팅하기 위한 세계적 수준의 클라우드입니다. 애플리케이션을 개발하는 데 ASP.NET, Java, Node.js 또는 PHP 중 무엇을 사용하는지와 관계없이 변경 내용을 이러한 가상 머신으로 자동으로 푸시하려면 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인이 필요합니다.1234567888910
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Przegląd

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Azure DevOps udostępnia potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaczynając od repozytorium Git do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i kodem infrastruktury (szablonami usługi ARM), przez system kompilacji do tworzenia pakietów i innych artefaktów kompilacji, po system zarządzania wydaniami do konfigurowania potoku na potrzeby wdrażania zmian w środowiskach programistycznym, testowym i produkcyjnym. Potok korzysta z szablonów usługi ARM do aprowizowania lub aktualizowania infrastruktury zgodnie z potrzebami każdego środowiska, a następnie wdraża zaktualizowaną kompilację. Można też używać usługi Azure Dev/Test Labs do automatycznego niszczenia zasobów testowych, które nie są używane.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe
 4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 5. 5 Wdrażanie w środowisku kontroli jakości
 6. 6 Wdrażanie w środowisku przejściowym
 7. 7 Wdrażanie w środowisku produkcyjnym
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac
Azure Web Apps의 CI/CDAzure Web Apps는 ASP.NET, Java, Node.js 또는 PHP를 사용하여 웹앱을 만드는 빠르고 간단한 방법입니다. 각 변경 내용을 자동으로 Web Apps에 푸시하는 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인을 통해 고객에게 더 빠르게 가치를 전달합니다.12345678
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w przypadku usługi Azure Web Apps

Przegląd

Usługa Azure Web Apps to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node.js lub PHP. Szybciej dostarczaj wartość swoim klientom za pomocą potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usługi Web Apps.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i plik web.config usługi Web Apps.
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe.
 4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania aranżuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska.
 5. 5 Wdrożenie w usłudze Web Apps.
 6. 6 Usługa Azure Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia.
 7. 7 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia.
 8. 8 Zaktualizuj element listy prac.
DevTest Image FactoryAzure Dev Test Labs의 자동화된 이미지 개발 및 관리 솔루션인 DevTest Image Factory로 사용자 지정 이미지를 만들고 유지 관리하고 배포하세요.