Pomiń nawigację

DevOps

Infrastruktura DevOps łączy osoby, procesy i technologię w celu zautomatyzowania dostarczania oprogramowania i zapewnienia trwałych korzyści użytkownikom. Rozwiązania DevOps na platformie Azure umożliwiają szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie oprogramowania — bez względu na wielkość działu IT czy rodzaj używanych narzędzi.

Uprość, przyspiesz i ulepsz opracowywanie aplikacji w chmurze

Ciągła integracja

Skorzystaj z zalet ciągłej integracji, aby zwiększyć jakość i szybkość procesu tworzenia oprogramowania. Gdy korzystasz z usługi Visual Studio Team Services lub systemu Jenkins do tworzenia aplikacji w chmurze i wdrażania ich na platformie Azure, każde zatwierdzenie kodu powoduje jego automatyczne budowanie i testowanie, co pozwala na szybsze wykrywanie usterek.

Ciągłe dostarczanie

Zapewnij, że kod i infrastruktura będą zawsze w stanie możliwym do wdrożenia w środowisku produkcyjnym za pomocą ciągłego dostarczania. Dzięki połączeniu ciągłej integracji i metodyki infrastruktury jako kodu możliwe będzie osiągnięcie takich samych wdrożeń i pewności wymaganej do przeprowadzania ręcznego wdrażania w środowisku produkcyjnym w dowolnym momencie.

Ciągłe wdrażanie za pomocą ciągłej integracji/ciągłego dostarczania

Ciągłe wdrażanie pozwala na zautomatyzowanie całego procesu — od zatwierdzania kodu do pracy w środowisku produkcyjnym, jeśli testy ciągłej integracji/ciągłego dostarczania zakończą się pomyślnie. Dzięki korzystaniu z praktyk ciągłej integracji/ciągłego dostarczania połączonych z narzędziami do monitorowania możliwe będzie niezawodne dostarczenie funkcji klientom, gdy tylko będą one gotowe.

Zwiększanie niezawodności i powtarzalności

Zautomatyzuj aprowizowanie i konfigurowanie środowisk za pomocą metodyki infrastruktury jako kodu. Przechwytuj definicje środowiska jako kod deklaratywny, taki jak JSON lub YAML. Następnie w sposób niezawodny aprowizuj identyczne środowisko za pomocą narzędzi DevOps, takich jak Azure Resource Manager, Terraform lub Ansible.

Uzyskuj szczegółowe informacje z możliwością działania

Monitoruj kondycję infrastruktury za pomocą usług Azure Log Analytics i Azure Monitor oraz integruj dane w ramach istniejących pulpitów nawigacyjnych, takich jak Grafana lub Kibana. Usługa Azure Application Insights pozwala uzyskać szczegółowe informacje z możliwością działania dzięki zarządzaniu wydajnością aplikacji oraz błyskawicznej analizie.

Zwiększanie zgodności i bezpieczeństwa

Za pomocą narzędzi DevOps, takich jak Chef Automate lub Azure Policy, możesz zarządzać aprowizowaną infrastrukturą i aplikacjami w celu zapewnienia zgodności. W połączeniu z usługami typu Azure Security Center ograniczysz w ten sposób swoje narażenie na zagrożenia, a także szybko odnajdziesz luki w zabezpieczeniach i je usuniesz.

Architektury rozwiązań

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

CI/CD para VMs AzureO Azure é uma nuvem da mais alta qualidade para hospedar máquinas virtuais em execução no Windows ou no Linux. Independentemente de usar ASP.NET, Java, Node.js ou PHP para desenvolver aplicativos, será necessário um pipeline de CI/CD (integração contínua e implantação contínua) para efetuar push de suas alterações para essas máquinas virtuais automaticamente.Visual StudioTeam Services GitVisual StudioTeam Services CIVisual StudioTeam Services BacklogVisual StudioTeam Services CDAzureVirtual MachinesAzure DevTestLabsAzureVirtual Machines32146588897AzureApplication InsightsVisual StudioEngineer10
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Visual Studio Team Services udostępnia potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaczynając od repozytorium Git do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i kodem infrastruktury (szablonami usługi ARM), przez system kompilacji do tworzenia pakietów i innych artefaktów kompilacji, po system zarządzania wydaniami do konfigurowania potoku na potrzeby wdrażania zmian w środowiskach programistycznym, testowym i produkcyjnym. Potok korzysta z szablonów usługi ARM do aprowizowania lub aktualizowania infrastruktury zgodnie z potrzebami każdego środowiska, a następnie wdraża zaktualizowaną kompilację. Można też używać usługi Azure Dev/Test Labs do automatycznego niszczenia zasobów testowych, które nie są używane.

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe
 4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 5. 5 Wdrażanie w środowisku kontroli jakości
 6. 6 Wdrażanie w środowisku przejściowym
 7. 7 Wdrażanie w środowisku produkcyjnym
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

CI/CD para ContentoresOs contentores facilitam em muito a tarefa de compilar e implementar aplicações de forma contínua. Ao orquestrar a implementação desses contentores através do Kubernetes no Azure Container Service, pode obter clusters de contentores replicáveis e geríveis.Visual StudioTeam Services GitVisual StudioTeam Services CIVisual StudioTeam Services CDAzure Container Service(Managed Kubernetes)Azure ContainerRegistry35476EngineerVisual StudioAzure ApplicationInsights198Visual StudioTeam Services Backlog210
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Container Service, możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich organizowania usługa Visual Studio Team Services zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
 4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
 5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 6. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Container Service
 7. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

CI/CD Java usando Jenkins e Aplicativos Web do AzureO Serviço de Aplicativo do Azure é uma maneira rápida e fácil de criar aplicativos Web usando Java, Node, PHP ou ASP.NET, bem como suporte para tempos de execução de linguagem personalizados usando o Docker. Um pipeline de CI/CD (integração contínua e implantação contínua) que efetua push de cada uma de suas alterações automaticamente aos serviços de aplicativos do Azure permite oferecer valor mais rapidamente aos seus clientes.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
 5. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
 6. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
 7. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
 8. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia

Klienci robią niezwykłe rzeczy przy użyciu metodyki DevOps i platformy Azure

Uproszczenie programowania i dostarczania

Firma zaczynająca działalność w branży handlu elektronicznego, która planuje zająć najwyższą pozycję na rynku, korzysta z chmury firmy Microsoft

"Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months."
Mike Hanrahan, CTO

Eliminacja przestojów i znaczne podniesienie niezawodności

Firma GEICO wzmacnia innowacje w zakresie ubezpieczeń w chmurze

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."
Fikri Larguet, Director of Cloud Services

Uzyskiwanie automatyzacji dzięki rozwiązaniom open source

Firma energetyczna zwiększa tempo innowacji i rozwoju

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure."
Robert Rudduck, Director of Architecture and DevOps

Oceń gotowość swojej organizacji do użycia metodyki DevOps

Przeprowadź samoocenę w zakresie metodyki DevOps w celu oceny gotowości w obszarach dotyczących przetwarzania, technologii, kultury, pomiarów i wyników.

Szybkie rozpoczęcie pracy z metodyką DevOps w organizacji

Kontakt ze sprzedażą

Możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z rozwiązaniami DevOps na platformie Azure. Opowiedz nam o sobie, a członek zespołu platformy Azure skontaktuje się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania

Opracowywanie i testowanie

Upraszczaj i przyspieszaj proces tworzenia i testowania aplikacji na dowolnej platformie

Dowiedz się więcej

Monitorowanie

Uzyskaj wgląd w kondycję, wydajność oraz wykorzystanie aplikacji, obciążeń i infrastruktury

Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej

Dowiedz się więcej

Aplikacje mikrousług

Aplikacje mikrousług

Dostarczaj skalowalne i niezawodne aplikacje szybciej, aby spełniać ciągle zmieniające się wymagania klientów

Dowiedz się więcej