DevOps

Infrastruktura DevOps łączy osoby, procesy i technologię w celu zautomatyzowania dostarczania oprogramowania i zapewnienia trwałych korzyści użytkownikom. Rozwiązania DevOps na platformie Azure umożliwiają szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie oprogramowania — bez względu na wielkość działu IT czy rodzaj używanych narzędzi.

Uprość, przyspiesz i ulepsz opracowywanie aplikacji w chmurze

Ciągła integracja

Skorzystaj z zalet ciągłej integracji, aby zwiększyć jakość i szybkość procesu tworzenia oprogramowania. Gdy korzystasz z usługi Visual Studio Team Services lub systemu Jenkins do tworzenia aplikacji w chmurze i wdrażania ich na platformie Azure, każde zatwierdzenie kodu powoduje jego automatyczne budowanie i testowanie, co pozwala na szybsze wykrywanie usterek.

Ciągłe dostarczanie

Zapewnij, że kod i infrastruktura będą zawsze w stanie możliwym do wdrożenia w środowisku produkcyjnym za pomocą ciągłego dostarczania. Dzięki połączeniu ciągłej integracji i metodyki infrastruktury jako kodu możliwe będzie osiągnięcie takich samych wdrożeń i pewności wymaganej do przeprowadzania ręcznego wdrażania w środowisku produkcyjnym w dowolnym momencie.

Ciągłe wdrażanie za pomocą ciągłej integracji/ciągłego dostarczania

Ciągłe wdrażanie pozwala na zautomatyzowanie całego procesu — od zatwierdzania kodu do pracy w środowisku produkcyjnym, jeśli testy ciągłej integracji/ciągłego dostarczania zakończą się pomyślnie. Dzięki korzystaniu z praktyk ciągłej integracji/ciągłego dostarczania połączonych z narzędziami do monitorowania możliwe będzie niezawodne dostarczenie funkcji klientom, gdy tylko będą one gotowe.

Zwiększanie niezawodności i powtarzalności

Zautomatyzuj aprowizowanie i konfigurowanie środowisk za pomocą metodyki infrastruktury jako kodu. Przechwytuj definicje środowiska jako kod deklaratywny, taki jak JSON lub YAML. Następnie w sposób niezawodny aprowizuj identyczne środowisko za pomocą narzędzi DevOps, takich jak Azure Resource Manager, Terraform lub Ansible.

Uzyskuj szczegółowe informacje z możliwością działania

Monitoruj kondycję infrastruktury za pomocą usług Azure Log Analytics i Azure Monitor oraz integruj dane w ramach istniejących pulpitów nawigacyjnych, takich jak Grafana lub Kibana. Usługa Azure Application Insights pozwala uzyskać szczegółowe informacje z możliwością działania dzięki zarządzaniu wydajnością aplikacji oraz błyskawicznej analizie.

Zwiększanie zgodności i bezpieczeństwa

Za pomocą narzędzi DevOps, takich jak Chef Automate lub Azure Policy, możesz zarządzać aprowizowaną infrastrukturą i aplikacjami w celu zapewnienia zgodności. W połączeniu z usługami typu Azure Security Center ograniczysz w ten sposób swoje narażenie na zagrożenia, a także szybko odnajdziesz luki w zabezpieczeniach i je usuniesz.

Architektury rozwiązań

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10 Pobierz plik PDF
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Visual Studio Team Services udostępnia potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaczynając od repozytorium Git do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i kodem infrastruktury (szablonami usługi ARM), przez system kompilacji do tworzenia pakietów i innych artefaktów kompilacji, po system zarządzania wydaniami do konfigurowania potoku na potrzeby wdrażania zmian w środowiskach programistycznym, testowym i produkcyjnym. Potok korzysta z szablonów usługi ARM do aprowizowania lub aktualizowania infrastruktury zgodnie z potrzebami każdego środowiska, a następnie wdraża zaktualizowaną kompilację. Można też używać usługi Azure Dev/Test Labs do automatycznego niszczenia zasobów testowych, które nie są używane.

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe
 4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 5. 5 Wdrażanie w środowisku kontroli jakości
 6. 6 Wdrażanie w środowisku przejściowym
 7. 7 Wdrażanie w środowisku produkcyjnym
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10 Pobierz plik PDF
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Container Service, możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich organizowania usługa Visual Studio Team Services zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
 4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
 5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 6. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Container Service
 7. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7 Pobierz plik PDF
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
 5. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
 6. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
 7. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
 8. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia

Klienci robią niezwykłe rzeczy przy użyciu metodyki DevOps i platformy Azure

Oceń gotowość swojej organizacji do użycia metodyki DevOps

Przeprowadź samoocenę w zakresie metodyki DevOps w celu oceny gotowości w obszarach dotyczących przetwarzania, technologii, kultury, pomiarów i wyników.

Szybkie rozpoczęcie pracy z metodyką DevOps w organizacji

Kontakt ze sprzedażą

Możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z rozwiązaniami DevOps na platformie Azure. Opowiedz nam o sobie, a członek zespołu platformy Azure skontaktuje się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane rozwiązania

Opracowywanie i testowanie

Upraszczaj i przyspieszaj proces tworzenia i testowania aplikacji na dowolnej platformie

Dowiedz się więcej

Monitorowanie

Uzyskaj wgląd w kondycję, wydajność oraz wykorzystanie aplikacji, obciążeń i infrastruktury

Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej

Dowiedz się więcej

Aplikacje mikrousług

Aplikacje mikrousług

Dostarczaj skalowalne i niezawodne aplikacje szybciej, aby spełniać ciągle zmieniające się wymagania klientów

Dowiedz się więcej