Rozwiązania DevOps

Odkryj narzędzia i technologię umożliwiające szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie oprogramowania

Narzędzia DevOps na platformie Azure

Dzięki kompleksowym rozwiązaniom na platformie Azure zespoły mogą wdrażać praktyki DevOps w każdej fazie cyklu życia aplikacji: planowania, tworzenia, dostarczania i działania. Te technologie DevOps w połączeniu z ludźmi i procesami pozwalają zespołom ciągle dostarczać wartość klientom.

Plan

Zapewnij zespołom możliwość elastycznego zarządzania pracą i pełny wzgląd w produkty oraz projekty. Definiuj, śledź i rozdzielaj pracę dzięki tablicom Kanban, niestandardowym pulpitom nawigacyjnym z listą prac oraz możliwościom raportowania za pomocą usługi Azure Boards. Zachowaj przejrzystość i terminowość prac deweloperskich dzięki usłudze GitHub. Przeglądaj analizy z wizualizacjami i przekształcaj dane w szczegółowe informacje dzięki usłudze Power BI.

Dla deweloperów

Pisz kod szybciej i sprawniej przy użyciu programów Visual Studio i Visual Studio Code. Udostępniaj kod i współpracuj z podobnie myślącymi deweloperami za pomocą usługi GitHub. Automatyzuj testowanie i stosuj ciągłą integrację z użyciem usługi Azure Pipelines, twórz automatyczne przepływy pracy od pomysłu do produkcji dzięki usłudze GitHub Actions, a nawet przenieś swoje obciążenia usługi Jenkins na platformę Azure. Aprowizuj środowiska dla deweloperów w ciągu kilku minut dzięki usłudze Azure DevTest Labs.

Dostarczanie

Wdrażaj aplikacje w każdej usłudze platformy Azure automatycznie i z zachowaniem pełnej kontroli, aby nieustannie dostarczać wartość klientom. Definiuj i uruchamiaj wiele środowisk w chmurze przy użyciu usługi Azure Resource Manager lub usługi HashiCorp Terraform, a następnie twórz potoki ciągłego dostarczania do tych środowisk za pomocą usługi Azure Pipelines lub narzędzi takich jak Jenkins i Spinnaker.

Obsługa

Implementuj monitorowanie pełnego stosu, otrzymuj przydatne alerty i uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników i telemetrii dzięki usłudze Azure Monitor. Zarządzaj środowiskiem w chmurze przy użyciu usługi Azure Automation oraz narzędzi takich jak Ansible, Chef lub Puppet.

Zapewnij zgodność aprowizowanej infrastruktury i aplikacji z usługą Azure Blueprints lub programem Chef Automate. W połączeniu z usługą Azure Security Center umożliwi to zmniejszenie ekspozycji na zagrożenia, a także szybkie znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach.

Zobacz, jak zespoły w firmie Microsoft korzystają z rozwiązań DevOps

Dowiedz się więcej

Metodyka DevOps z usługą GitHub

Odkryj nowe sposoby ulepszania rozwiązań i procesów DevOps w chmurze przy użyciu lekkich narzędzi i funkcji z usługi GitHub, które umożliwiają integrację z platformą Azure.

Tworzenie przepływu pracy DevOps w oparciu o usługę GitHub i platformę Azure

Zapewnij lepszy przegląd kodu i koordynację zespołów deweloperów dzięki ścisłej integracji usługi GitHub z usługami Azure Boards oraz Azure Pipelines. Zarządzaj tożsamościami i uprawnieniami dla płynniejszej współpracy za pomocą usług GitHub oraz Azure Active Directory. Uzyskuj szybszy dostęp do dodatkowych rozwiązań platformy Azure, logując się do platformy Azure i usługi Azure DevOps za pomocą istniejących poświadczeń usługi GitHub.

Łączenie zalet oprogramowania open-source z bezpieczeństwem klasy korporacyjnej

Twórz własnościowe oprogramowanie swojej organizacji, korzystając z najlepszych rozwiązań z projektów open source o dużej skali — jak np. otwarta współpraca, współdzielenie i ponowne wykorzystanie kodu oraz większa przejrzystość — w ramach metodologii programowania nazywanej innersource.

Implementacja metodologii innersource za pomocą usługi GitHub może usprawnić pracę zespołową, uczestnictwo oraz produktywność, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby z zakresu bezpieczeństwa i zgodności na poziomie korporacyjnym, które pojawiają się w miarę jak procesy stają się bardziej otwarte.

Rozwiązania dla praktyk DevOps

Opracuj rozwiązanie DevOps spełniające Twoje potrzeby, z wbudowanymi usługami platformy Azure, na przykład Azure DevOps. Podobnie przygotuj zestaw narzędzi DevOps typu open source dopasowanych do indywidualnego przepływu pracy, a następnie bezproblemowo zintegruj je na platformie Azure. Niezależnie od tego, czy aplikacja korzysta z maszyn wirtualnych, aplikacji internetowych, czy rozwiązania Kubernetes, wdrażaj praktyki metodyki DevOps, takie jak ciągła integracja/ciągłe dostarczanie (CI/CD), infrastruktura jako kod i ciągłe monitorowanie przy użyciu platformy Azure i wybranego łańcucha narzędzi DevOps.

Zautomatyzuj każdą część procesu DevOps do kodu po chmurę dzięki ciągłej integracji i ciągłemu dostarczaniu oraz samodzielnie wybranym narzędziom:

 • Zdefiniuj potok ciągłej integracji/ciągłego dostarczania i zarządzaj wydaniami w wielu środowiskach przy użyciu usługi Azure Pipelines.
 • Wybieraj dowolne usługi docelowe na platformie Azure, w tym Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines lub Azure Functions.
 • Automatyzuj przepływy pracy dzięki usłudze GitHub Actions.
 • Hostuj obciążenia programu Jenkins, rozszerz istniejącą konfigurację lub uprość ciągłą integrację/ciągłe dostarczanie przy użyciu wtyczek programu Jenkins dla platformy Azure.
 • Twórz szybkie i powtarzalne wdrożenia na platformie Azure dzięki narzędziu Spinnaker.

Stosuj metody zwinnego wytwarzania oprogramowania z planowaniem, śledzeniem i raportowaniem w celu zapewnienia krótszych cykli wydawania i pełnego wglądu w proces opracowywania oprogramowania. Zarządzaj projektami przy użyciu usługi GitHub. Korzystaj przy tym z usługi Azure Boards, aby zyskać następujące możliwości:

 • Definiowanie, przypisywanie i śledzenie elementów roboczych.
 • Zarządzanie listami prac.
 • Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych w celu śledzenia postępów.
 • Dostęp do zaawansowanej analityki i raportów.

Zarządzaj repozytoriami Git, udostępniaj i współpracuj dzięki usłudze GitHub. Utwórz niezawodny przepływ pracy pisania kodu dla zespołu obejmujący następujące elementy:

Definiuj zasoby w chmurze w sposób opisowy, tak aby środowiska były wersjonowane i zatwierdzane wraz z kodem aplikacji w repozytoriach. Traktowanie infrastruktury jako kodu pozwala wdrażać zasoby w chmurze w sposób powtarzalny i niezawodny, zapewniając, że środowiska w chmurze są w pełni nadzorowane.

 • Definiuj powtarzalne, w pełni nadzorowane środowiska dzięki usłudze Azure Blueprints.
 • Korzystaj z narzędzi open-source, takich jak HashiCorp Terraform i Ansible, z pełną obsługą zasobów platformy Azure.

Zarządzaj konfiguracją zasobów w ramach całego systemu, aby wymuszać żądane stany, wdrażać aktualizacje konfiguracji i zautomatyzować obsługę nieoczekiwanych zmian i problemów. Platforma Azure oferuje wiele narzędzi DevOps do zarządzania konfiguracją, w tym Ansible, Chef, Puppet oraz Azure Automation.

Monitoruj kondycję infrastruktury oraz integruj dane w ramach istniejących pulpitów nawigacyjnych w programie Grafana lub Kibana albo witrynie Azure Portal za pomocą usługi Azure Monitor.

 • Stosuj ciągłe monitorowanie pełnego stosu.
 • Konfiguruj alerty umożliwiające działanie w usługach platformy Azure.
 • Zbieraj, wykonuj zapytania i analizuj dzienniki w celu uzyskiwania szczegółowych informacji oraz eliminowania problemów.
 • Używaj wbudowanego monitorowania kontenerów dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS).

Architektury rozwiązań DevOps

Zobacz, jak połączyć wiele narzędzi i technologii przy użyciu platformy Azure w ramach typowych scenariuszy DevOps.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Przegląd

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji usługa Azure DevOps zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
 4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
 5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 6. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Przegląd

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
 5. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
 6. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
 7. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
 8. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia
Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Przegląd

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji możesz zwiększyć szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) dla dynamicznego agenta kompilacji.
 5. 5 System Jenkins kompiluje i wypycha kontener platformy Docker do usługi Azure Container Registry.
 6. 6 System Jenkins wdraża nową konteneryzowaną aplikację w usłudze Kubernetes na platformie Azure.
 7. 7 Usługa Container Service (AKS) wspierana przez usługę Azure Cosmos DB.
 8. 8 Platforma Grafana wyświetla wizualizację metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem usługi Azure Monitor.
 9. 9 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.
Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Przegląd

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą funkcji Dyski zarządzane platformy Azure.
 5. 5 System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z funkcji Dyski zarządzane platformy Azure.
 6. 6 Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.
 7. 7 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.
CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Przegląd

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Azure DevOps udostępnia potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaczynając od repozytorium Git do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i kodem infrastruktury (szablonami usługi ARM), przez system kompilacji do tworzenia pakietów i innych artefaktów kompilacji, po system zarządzania wydaniami do konfigurowania potoku na potrzeby wdrażania zmian w środowiskach programistycznym, testowym i produkcyjnym. Potok korzysta z szablonów usługi ARM do aprowizowania lub aktualizowania infrastruktury zgodnie z potrzebami każdego środowiska, a następnie wdraża zaktualizowaną kompilację. Można też używać usługi Azure Dev/Test Labs do automatycznego niszczenia zasobów testowych, które nie są używane.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe
 4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 5. 5 Wdrażanie w środowisku kontroli jakości
 6. 6 Wdrażanie w środowisku przejściowym
 7. 7 Wdrażanie w środowisku produkcyjnym
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac
CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w przypadku usługi Azure Web Apps

Przegląd

Usługa Azure Web Apps to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node.js lub PHP. Szybciej dostarczaj wartość swoim klientom za pomocą potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usługi Web Apps.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i plik web.config usługi Web Apps.
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe.
 4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania aranżuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska.
 5. 5 Wdrożenie w usłudze Web Apps.
 6. 6 Usługa Azure Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia.
 7. 7 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia.
 8. 8 Zaktualizuj element listy prac.
DevTest image factoryCreate, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure Dev Test Labs.