Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Data Factory

Uprość hybrydową integrację danych na skalę przedsiębiorstwa.

Uprość hybrydową integrację danych na skalę przedsiębiorstwa

Integruj wszystkie dane za pomocą usługi Azure Data Factory — w pełni zarządzanej, bezserwerowej usługi integracji danych. Korzystaj z ponad 90 wbudowanych, bezobsługowych łączników do wizualnego integrowania źródeł danych, bez żadnych dodatkowych kosztów. Łatwo konstruuj procesy ETL (wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie) oraz ELT (wyodrębnianie, ładowanie i przekształcanie) bez użycia kodu w intuicyjnym środowisku lub napisz własny kod. Następnie dostarczaj zintegrowane dane do usługi Azure Synapse Analytics, aby uzyskać analizy biznesowe.

Łatwość użycia

Łatwa zmiana hostingu usług SQL Server Integration Services w celu tworzenia potoków ETL i ELT bez użycia kodu z wbudowaną usługą Git oraz obsługą ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD).

Efektywność kosztowa

W pełni zarządzana, bezserwerowa usługa w chmurze, która stanowi ekonomiczne rozwiązanie dzięki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i skalowaniem na żądanie.

Zaawansowane

Ponad 90 wbudowanych łączników do pozyskiwania wszystkich danych ze środowiska lokalnego i usług SaaS (oprogramowanie jako usługa) na potrzeby organizowania i monitorowania na dużą skalę.

Inteligentne

Autonomiczna integracja ETL w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i umożliwienia pracy integratorom bez wiedzy informatycznej.

Przyspieszanie przekształcania danych za pomocą przepływów danych bez użycia kodu

Usługa Data Factory zapewnia warstwę przekształcania i integracji danych, która działa w ramach wielu inicjatyw transformacji cyfrowej.

 • Zapewnij integratorom bez wiedzy informatycznej i inżynierom danych możliwość wspierania działalności oraz uzyskiwania nowych analiz, w tym biznesowych, pod kierownictwem działu IT.
 • Przygotowuj dane, konstruuj procesy ETL i ELT oraz orkiestruj i monitoruj potoki bez użycia kodu. Generowaniem kodu i jego konserwacją zajmuje się zarządzana usługa Apache Spark™.
 • Przyspiesz przekształcanie dzięki inteligentnemu mapowaniu sterowanemu intencją, które automatyzuje działania kopiowania.
Przepływ danych demonstracyjnych środowiska użytkownika w usłudze Azure Data Factory
Wydajność i użycie aplikacji do monitorowania danych, takich jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Zmiana hostowania i rozszerzanie usług SSIS za pomocą kilku kliknięć

Usługa Azure Data Factory może pomóc organizacjom planującym modernizację usług SSIS.

 • Uzyskaj do 88% oszczędności dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.
 • Korzystaj z jedynej w pełni zgodnej usługi integracji danych, która ułatwia przenoszenie wszystkich pakietów usług SSIS do chmury.
 • Dowiedz się, jak łatwa jest migracja, korzystając z kreatora wdrażania i obszernej dokumentacji z instrukcjami.
 • Realizuj swoją wizję inicjatyw dotyczących hybrydowych danych big data i magazynowania danych przy użyciu potoków danych w chmurze usługi Data Factory.

Pozyskiwanie wszystkich własnych danych za pomocą wbudowanych łączników

Pozyskiwanie danych z różnorodnych i licznych źródeł może być kosztowne i czasochłonne oraz może wymagać wielu rozwiązań. Usługa Azure Data Factory to pojedyncza usługa z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Wybieraj spośród ponad 90 wbudowanych łączników, aby pozyskiwać dane ze źródeł danych big data, takich jak usługi Amazon Redshift, Google BigQuery i HDFS, magazynów danych przedsiębiorstwa, takich jak Oracle Exadata i Teradata, aplikacji SaaS, takich jak Salesforce, Marketo i ServiceNow oraz wszystkich usług danych platformy Azure.
 • Korzystaj z pełnej przepustowości sieci bazowej, aż do 5 Gb/s przepływności.
Diagram przedstawiający sposób, w jaki usługa Azure Data Factory pomaga pozyskiwać dane z wielu źródeł, takich jak Dynamics, Salesforce, Marketo, Azure SQL DB i nie tylko

Maksymalne wykorzystywanie możliwości usługi Azure Synapse Analytics

Pozyskuj dane ze źródeł lokalnych, hybrydowych i obejmujących wiele chmur, a następnie przekształcaj je przy użyciu zaawansowanych przepływów danych w usłudze Azure Synapse Analytics obsługiwanej przez usługę Data Factory.

 • Integruj i przekształcaj dane w znanym środowisku usługi Data Factory w ramach potoków usługi Azure Synapse.
 • Przekształcaj i analizuj dane bez użycia kodu za pomocą przepływów danych w ramach programu Azure Synapse Studio.
 • Uzyskaj integrację danych z ponad 90 wbudowanymi łącznikami.

Zapewnianie odpowiednich danych środowiskom aplikacji

Usługa Data Factory może pomóc niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV) wzbogacić ich aplikacje SaaS o zintegrowane dane hybrydowe w celu dostarczania środowisk użytkowników opartych na danych. Wstępnie utworzone łączniki i integracja danych na dużą skalę ułatwiają skupienie się na użytkownikach, podczas gdy usługa Data Factory zajmie się resztą.

Orkiestrowanie i monitorowanie wydajności potoku oraz zarządzanie nią

Konserwacja potoków w nieustannie zmieniającym się środowisku danych może szybko stać się czasochłonna i wymagać ręcznych interwencji. W usłudze Azure Data Factory monitoruj wizualnie wszystkie działania i zwiększaj produktywność operacyjną, proaktywnie konfigurując alerty do monitorowania potoków. Te alerty mogą następnie pojawiać się w grupach alertów platformy Azure, zapewniając na czas powiadomienia pozwalające zapobiegać problemom w elementach nadrzędnych i podrzędnych.

Integracja danych hybrydowych, uproszczona

W dzisiejszym świecie opartym na danych przetwarzanie danych big data jest niezwykle ważne dla każdej organizacji. Aby było możliwe uzyskiwanie wartościowych analiz, inżynierowie danych potrzebują usług opracowanych w celu uproszczenia procesu ETL oraz rozwiązywania problemów związanych ze złożonością i skalowaniem integracji danych big data.

Dzięki usłudze Azure Data Factory można szybko i łatwo tworzyć niezależne od kodu lub ukierunkowane na kod procesy ETL i ELT.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Data Factory

 • Usługa Data Factory jest dostępna w ponad 25 regionach.

 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów usługi Data Factory. Firma Microsoft gwarantuje również, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie uruchomienia działań będą inicjowane w ciągu czterech minut od ich planowanego czasu wykonania. Przeczytaj pełny tekst umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) usługi Data Factory .

 • Środowisko Integration Runtime to infrastruktura obliczeniowa używana przez usługę Data Factory do zapewnienia możliwości integracji danych między środowiskami sieciowymi. Środowisko Integration Runtime przenosi dane między magazynami danych źródłowych i docelowych, zapewniając skalowalny transfer danych i wykonując utworzony wizualnie przepływ danych w skalowalny sposób w środowisku uruchomieniowym obliczeń platformy Apache Spark. Zapewnia również możliwość natywnego wykonywania pakietów SSIS w zarządzanym środowisku obliczeniowym platformy Azure oraz obsługuje wysyłanie i monitorowanie działań przekształcania działających w kilku usługach obliczeniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz środowisko Integration Runtime w usłudze Data Factory.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie