Pomiń nawigację

Azure Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Uproszczona integracja danych hybrydowych

Integruj wszystkie dane za pomocą usługi Azure Data Factory — w pełni zarządzanej, bezserwerowej usługi integracji danych. Korzystaj z ponad 90 wbudowanych, bezobsługowych łączników do wizualnego integrowania źródeł danych, bez żadnych dodatkowych kosztów. Łatwo twórz procesy ETL i ELT bez konieczności pisania kodu w intuicyjnym środowisku lub pisz własny kod. Następnie dostarczaj zintegrowane dane do usługi Azure Synapse Analytics, aby uzyskać analizy biznesowe.

Łatwość użycia

Ponownie hostuj usługi SQL Server Integration Services (SSIS) za pomocą zaledwie kilku kliknięć oraz twórz potoki ETL i ELT bez użycia kodu, korzystając z wbudowanej obsługi systemu Git i ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Efektywność kosztowa

Ciesz się w pełni zarządzaną, bezserwerową usługą w chmurze, która skaluje się na żądanie i obsługuje płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Zaawansowane

Pozyskaj wszystkie dane ze środowiska lokalnego i oprogramowania działającego jako usługa (SaaS), korzystając z ponad 90 wbudowanych łączników. Orkiestrowanie i monitorowanie na dużą skalę.

Inteligentne

Zwiększaj wydajność operacyjną i umożliw obsługę integratorów obywatelskich za pomocą autonomicznego procesu ETL.

Przyspieszanie przekształcania danych za pomocą przepływów danych bez użycia kodu

Usługa Data Factory zapewnia warstwę integracji i transformacji danych, która działa w ramach inicjatyw transformacji cyfrowej.

 • Umożliwianie integratorom i inżynierom danych prowadzenie działalności biznesowej i prowadzenie analizy/BI przez dział IT.
 • Przygotowanie danych, konstruowanie procesów ETL i ELT oraz organizowanie i monitorowanie potoków bez użycia kodu. Zarządzana usługa Apache Spark™ zajmuje się generowaniem kodu i konserwacją.
 • Szybsza transformacja przy użyciu inteligentnego mapowania opartego na intencjach, które automatyzuje działania kopiowania.

Rozpocznij pracę z procesem ETL bez użycia kodu

Ponowne hostowanie i rozszerzanie usług SSIS za pomocą kilku kliknięć

Usługa Azure Data Factory może pomóc organizacjom szukającym możliwości modernizacji SSIS.

 • Uzyskaj nawet 88 procent oszczędności dzięki Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.
 • Korzystaj z jedynej w pełni zgodnej usługi, która ułatwia przenoszenie wszystkich pakietów SSIS do chmury.
 • Proces migracji jest łatwy dzięki kreatorowi wdrażania i obszernej dokumentacji instruktażowej.
 • Zrealizuj swoją wizję inicjatyw dotyczących hybrydowego magazynowania danych big data i danych, łącząc je z potokami danych w chmurze usługi Data Factory.

Pięć korzyści z migracji usług SSIS do chmury

Pozyskiwanie wszystkich swoich danych za pomocą wbudowanych łączników

Pozyskiwanie danych z różnych i wielu źródeł może być kosztowne, czasochłonne i wymagać wielu rozwiązań. Usługa Azure Data Factory oferuje pojedynczą usługę obejmującą płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Możesz:

 • Wybrać spośród ponad 90 wbudowanych łączników, aby uzyskiwać dane ze źródeł danych big data, takich jak Amazon Redshift, Google BigQuery, HDFS; magazynów danych przedsiębiorstwa, takich jak Oracle Exadata, Teradata; aplikacji SaaS, takich jak Salesforce, Marketo i ServiceNow; oraz wszystkich usług danych platformy Azure.
 • Użyj pełnej pojemności bazowej przepustowości sieci do 5 GB/s przepływności.

Już teraz rozpocznij pracę z ponad 90 łącznikami

Maksymalne wykorzystywanie możliwości usługi Azure Synapse Analytics

Pozyskuj dane ze źródeł lokalnych, hybrydowych i obejmujących wiele chmur, a następnie przekształcaj je przy użyciu zaawansowanych przepływów danych w usłudze Azure Synapse Analytics obsługiwanej przez usługę Data Factory.

 • Integruj i przekształcaj dane w znanym środowisku usługi Data Factory w ramach potoków usługi Azure Synapse
 • Przekształcaj i analizuj dane bez użycia kodu za pomocą przepływów danych w ramach programu Azure Synapse Studio.
 • Integruj wszystkie dane za pomocą ponad 90 wbudowanych łączników.
Wprowadzenie do usługi Azure Synapse Analytics

Zapewnianie odpowiednich danych środowiskom aplikacji

Usługa Data Factory może pomóc niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV, independent software vendor) wzbogacić ich aplikacje SaaS o zintegrowane dane hybrydowe w celu dostarczania środowisk użytkowników opartych na danych. Wstępnie utworzone łączniki i integracja na dużą skalę umożliwiają skoncentrowanie się na użytkownikach, a usługa Data Factory zajmuje się resztą.

Zobacz, jak usługa Data Factory może Ci pomóc

Orkiestrowanie i monitorowanie wydajności potoku oraz zarządzanie nią

Konserwacja potoków w nieustannie zmieniającym się środowisku danych może szybko stać się czasochłonna i wymagać ręcznych działań. W usłudze Azure Data Factory można nie tylko wizualnie monitorować wszystkie przebiegi działań, ale także zwiększać produktywność operacyjną przez proaktywne konfigurowanie alertów do monitorowania potoków. Te alerty mogą następnie pojawiać się w grupach alertów platformy Azure, zapewniając Ci powiadomienia umożliwiające zapobieganie problemom w elementach nadrzędnych i podrzędnych.

Dowiedz się więcej

Uproszczona integracja danych hybrydowych

W dzisiejszym świecie opartym na danych przetwarzanie danych big data jest niezwykle ważne dla każdej organizacji. Aby odblokować wartościowe analizy, inżynierowie danych potrzebują usług opracowanych w celu uproszczenia procesu ETL oraz rozwiązywania problemów związanych ze złożonością i skalowaniem integracji danych big data.

Dzięki usłudze Azure Data Factory można szybko i łatwo tworzyć niezależne od kodu lub ukierunkowane na kod procesy ETL i ELT. W tym scenariuszu dowiesz się, jak tworzyć potoki bez kodu w intuicyjnym środowisku wizualnym.

W dzisiejszym świecie opartym na danych przetwarzanie danych big data jest niezwykle ważne dla każdej organizacji. Aby odblokować wartościowe analizy, inżynierowie danych potrzebują usług opracowanych w celu uproszczenia procesu ETL oraz rozwiązywania problemów związanych ze złożonością i skalowaniem integracji danych big data. Dzięki usłudze Azure Data Factory można szybko i łatwo tworzyć niezależne od kodu lub ukierunkowane na kod procesy ETL i ELT.

Uproszczona integracja danych hybrydowych

Zaufana, globalna obecność w chmurze

 • Dostęp do usługi Data Factory jest możliwy globalnie z ponad 25 regionów, co zapewnia zgodność danych, wydajność i niższe koszty ruchu wychodzącego z sieci.
 • Usługa Data Factory ma następujące certyfikaty: HIPAA i HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 oraz CSA STAR.
 • Bezpiecznie łącz się z usługami danych platformy Azure przy użyciu tożsamości zarządzanej i jednostki usługi. Przechowuj swoje poświadczenia w usłudze Azure Key Vault.
 • Zarządzana sieć wirtualna zapewnia odizolowane i dobrze zabezpieczone środowisko, w którym można uruchamiać potoki integracji danych.

Płać wyłącznie za potrzebne zasoby bez kosztów ponoszonych z góry

Zapoznaj się z różnymi możliwościami integracji danych, aby znaleźć takie, które spełnią Twoje potrzeby w zakresie skali, infrastruktury, zgodności, wydajności i budżetu. Do wyboru są zarządzane usługi SSIS zapewniające bezproblemową migrację projektów programu SQL Server do chmury oraz bezserwerowe potoki danych umożliwiające integrację różnorodnych danych na dużą skalę.

Zaufanie firm każdej wielkości

Usługa Data Factory pomaga firmie Adobe w dostarczaniu bogatych w dane środowisk cyfrowych na dużą skalę

"We want to focus on ways to help our customers ingest data, clean it, store it at scale, and access it globally in real time. With Azure, we can rely on our own core competencies, and not have to build the underlying infrastructure."

Nik Shroff, dyrektor ds. rozwiązań firmy Microsoft w firmie Adobe
Adobe

Firma analityczna skraca czas opracowywania magazynu danych o 80%

Za pomocą zaledwie kilku kliknięć klienci mogą skorzystać z rozwiązań dla danych SaaS firmy Concentra, aby utworzyć kompleksowy proces zarządzania danymi za pośrednictwem obciążeń ETL usług SSIS w zarządzanym środowisku usług SSIS w usłudze Data Factory, osiągając wysoką skalowalność i dostępność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.

Concentra

Często zadawane pytania na temat produktu Azure Data Factory

 • Usługa Data Factory jest dostępna w ponad 25 regionach.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów usługi Data Factory. Firma Microsoft gwarantuje również, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie uruchomienia działań będą inicjowane w ciągu czterech minut od ich planowanego czasu wykonania. Przeczytaj pełny tekst umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) usługi Data Factory.
 • Integration Runtime (IR) to infrastruktura obliczeniowa używana przez usługę Data Factory do zapewnienia możliwości integracji danych między środowiskami sieciowymi. Środowisko IR przenosi dane między źródłowym i docelowym magazynem danych, zapewniając skalowalny transfer danych. Środowisko IR wykonuje przepływy danych utworzone wizualnie w skalowalny sposób w środowisku uruchomieniowym funkcji obliczeniowej Spark. Środowisko IR umożliwia natywne wykonywanie pakietów SSIS w zarządzanym środowisku obliczeniowym na platformie Azure. Obsługuje ono wysyłanie i monitorowanie działań transformacji działających w kilku usługach obliczeniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Infrastruktura Integration Runtime w usłudze Data Factory.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure