Azure Backup — cennik

Proste i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych zintegrowanych z chmurą

Dostępne opcje usługi Backup

Azure Backup to oparta na platformie Azure usługa, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych (lub ochronę) i przywracanie danych w chmurze Microsoft Cloud.

Usługa Azure Backup oferuje następujące opcje:

Kopie zapasowe maszyn wirtualnych platformy Azure i serwerów lokalnych

Prices listed below are applicable when using any of the following components to backup your VMs or physical servers – Azure IaaS VM Backup, Azure Backup (MARS) agent, System Center DPM, or Microsoft Azure Backup Server (MABS).

The size of the backed-up data determines the pricing for Azure Backup in each protected instance before compression and encryption.

 • For virtual machines (VM), the size calculation is based on actual (used) size of VM. This is the sum of all data in the VM, excluding temporary storage.
 • When backing-up files and folders, the size of the files and folders configured for backup determine the data size.
 • When backing-up SQL Server, the size of the databases configured for backup determine the data size.

You have the flexibility to choose between locally redundant storage (LRS), zone redundant storage (ZRS)Preview or geo-redundant storage (GRS) for your backups. If you enable cross-region-restore, we upgrade your backup storage from GRS to read-access geo-redundant storage (RA-GRS). Charges for storage are separate from the cost of Azure Backup Protected Instances

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 50 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 50 GB, ale mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za dwa bloki po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Azure Backup uses Blob storage for storing your backups. You have the flexibility to choose between locally redundant storage (LRS), zone redundant storage (ZRS)Preview or geo-redundant storage (GRS) for your backups. If you enable cross-region-restore, we upgrade your backup storage from GRS to read-access geo-redundant storage (RA-GRS). Charges for storage are separate from the cost of Azure Backup Protected Instances

LRS ZRS GRS RA-GRS
Magazyn w GB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Kopie zapasowe programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Cena za korzystanie z usługi Azure Backup dla programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure jest określana na podstawie rozmiaru danych, których kopia zapasowa jest tworzona, przed skompresowaniem i zaszyfrowaniem.

 • Podczas tworzenia kopii zapasowej programu SQL Server działającego na maszynie wirtualnej platformy Azure rozmiar baz danych skonfigurowanych na potrzeby kopii zapasowych określa rozmiar poszczególnych wystąpień.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej grup dostępności programu SQL Server rozmiar baz danych skonfigurowanych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych w grupie dostępności określa rozmiar poszczególnych wystąpień.

You have the flexibility to choose between locally redundant storage (LRS), zone redundant storage (ZRS)Preview or geo-redundant storage (GRS) for your backups. Charges for storage are separate from the cost of Azure Backup Protected Instances

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za dwa bloki po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Azure Backup uses Blob storage for storing your backups. You have the flexibility to choose between locally redundant storage (LRS), zone redundant storage (ZRS)Preview or geo-redundant storage (GRS) for your backups. Charges for storage are separate from the cost of Azure Backup Protected Instances

LRS ZRS GRS
Magazyn w GB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB

Kopie zapasowe oprogramowania SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure

Cena za korzystanie z usługi Azure Backup dla baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure jest określana na podstawie rozmiaru danych, których kopia zapasowa jest tworzona, przed skompresowaniem i zaszyfrowaniem. Obecnie kopia zapasowa jest obsługiwana tylko w przypadku wdrożenia skalowalnego w poziomie, np. serwera SAP HANA na jednej maszynie wirtualnej platformy Azure.

Możesz wybrać magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS, locally redundant storage) lub magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS, geo-redundant storage). Zarówno magazyn LRS, jak i GRS jest dostępny w ramach usługi Block Blob Storage. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielnie od opłat za usługę Azure Backup.

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za dwa bloki po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Usługa Azure Backup korzysta z magazynu blokowych obiektów blob na potrzeby tworzenia kopii zapasowych wystąpień. Możesz wybrać magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS, locally redundant storage) lub magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS, geo-redundant storage). Zarówno magazyn LRS, jak i GRS jest dostępny w ramach usługi Block Blob Storage.
LRS ZRS GRS
Magazyn w GB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB

Kopie zapasowe usługi Azure Files

Usługa Azure Backup oferuje rozwiązanie do zarządzania migawkami na potrzeby ochrony usługi Azure Files. Dane migawek tworzone przez usługę Azure Backup znajdują się na koncie usługi Storage i wiążą się z opłatami za przechowywanie migawek. Te dane nie są przenoszone do magazynu usługi Recovery Services.

Wystąpienie chronione usługi Azure Files jest definiowane jako konto usługi Storage, które przechowuje kopie zapasowe udziałów w usłudze Azure Files.

 • Łączny rozmiar wszystkich udziałów plików usługi Azure Files z kopiami zapasowymi na koncie magazynu określa rozmiar wystąpienia podczas korzystania z zarządzania migawkami dla usługi Azure Files.
 • Usługa Azure Backup używa migawek udziałów plików platformy Azure do tworzenia punktów odzyskiwania.
Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 250 GB $-
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 250 GB 60% ceny wystąpień chronionych usługi Azure Files miesięcznie

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Backup, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowej i przywracania oferowane przez usługę Azure Backup będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Frequently asked questions

Ogólne omówienie

 • Nowy model cen usługi Azure Backup ma dwa składniki:

  • Chronione wystąpienia: podstawowa jednostka rozliczeniowa usługi Azure Backup. Klienci płacą za liczbę wystąpień chronionych przez usługę Azure Backup.
  • Magazyn: Dla swojego magazynu kopii zapasowych klienci mogą wybrać opcję Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) lub Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS). Cena netto usługi Storage zależy od ilości danych przechowywanych w obrębie usługi.

  Te dwa składniki są wyświetlane w oddzielnych wierszach na miesięcznym rachunku za usługę Azure.

 • Chronione wystąpienie oznacza komputer, serwer fizyczny lub wirtualny używany do konfigurowania tworzenia kopii zapasowych na platformie Azure. Wystąpienie jest chronione po skonfigurowaniu zasad kopii zapasowych dla komputera, serwera lub bazy danych i utworzeniu kopii zapasowej danych. Kolejne dane kopii zapasowych zmieniają ilość używanego magazynu, ale dodatkowe kopie zapasowe nie zmieniają liczby chronionych wystąpień. Typowe przykłady chronionych wystąpień to maszyny wirtualne, serwery aplikacji i komputery osobiste z systemem operacyjnym Windows. Na przykład:

  • Maszyna wirtualna obsługująca sieć szkieletową funkcji hypervisor usługi IaaS platformy Azure lub funkcji Hyper-V. Systemami operacyjnymi gościa tych maszyn wirtualnych mogą być systemy Windows Server lub Linux.
  • Serwer aplikacji z maszyną fizyczną lub wirtualną z systemem Windows Server obsługującą obciążenia z danymi, których kopie zapasowe mają być tworzone. Typowe obciążenia to: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Dynamics i rola serwera plików w systemie Windows Server. Aby tworzyć kopie zapasowe tych obciążeń (czyli je chronić), jest konieczny składnik Azure Backup Server lub program System Center Data Protection Manager (DPM).
  • Komputer osobisty z systemem operacyjnym Windows.
  • Program SQL Server uwzględniający wszystkie bazy danych na serwerze.

  Jeśli zdecydujesz się utworzyć kopię zapasową sieci szkieletowej funkcji hypervisor maszyny wirtualnej i jej obciążenia gościa, sieć szkieletowa funkcji hypervisor oraz obciążenie gościa są traktowane jak oddzielne wystąpienia chronione i opłaty za nie są naliczane niezależnie.

 • Nie, z punktu widzenia rozliczeń wystąpienia są przydzielane do trzech kategorii w zależności od rozmiaru danego wystąpienia. Cena chronionego wystąpienia zależy od kategorii wystąpienia w powyższej tabeli. Należy pamiętać, że ceny w powyższej tabeli nie uwzględniają opłaty za usługę Storage, która jest naliczana osobno.

 • Klienci nie będą płacić za operacje przywracania ani wychodzącą przepustowość sieci (dane wychodzące) skojarzoną z operacjami przywracania.

 • Nowe ceny będą stosowane dla wszystkich klientów usługi Azure Backup.

Chronione wystąpienia

 • Nie, opłaty za użycie są naliczane proporcjonalnie na podstawie liczby dni w miesiącu, przez które wystąpienie było chronione.

 • Opłaty za wszystkie dane przechowywane w usłudze Azure Backup są naliczane według podanych powyżej stawek za magazyn kopii zapasowych za okres, przez który dane były przechowywane w usłudze Azure Backup. Przedłużenie okresu przechowywania nie wpływa jednak na cenę oprogramowania związaną z chronionymi wystąpieniami objętymi opłatą. Należy pamiętać, że aby takie zachowanie miało miejsce, trzeba na komputerze zainstalować najnowszego agenta usługi Azure Backup.

 • Przez cały czas przechowywania danych w usłudze Azure Backup będziesz płacić za chronione wystąpienia i magazyn. Opłata za chronione wystąpienia jest określana na podstawie rozmiaru kopii zapasowej, która została pomyślnie utworzona jako ostatnia przed podjęciem decyzji o zakończeniu ochrony. Opłata za magazyn jest określana na podstawie łącznej ilości danych przechowywanych w magazynie kopii zapasowych dla danego wystąpienia.

  Załóżmy na przykład, że rozmiar kopii zapasowej maszyny wirtualnej to 100 GB. Opłata za chronione wystąpienie wynosi $- miesięcznie. Każdego dnia dodawany jest 1 GB danych, dane są przechowywane przez 120 dni, a opłata za magazynowanie tych danych jest naliczana oddzielnie. Jeśli po 1 miesiącu zdecydujesz się zrezygnować z ochrony maszyny wirtualnej, ale pozostawisz dane w usłudze Azure Backup, opłata w wysokości $- miesięcznie będzie naliczana do momentu, aż jawnie usuniesz dane kopii zapasowej.

 • Tak, agent usługi Azure Backup musi zostać uaktualniony do najnowszej wersji, aby można było skorzystać z nowych cen. Użycie starszego agenta negatywnie wpłynie na rozmiar chronionych wystąpień, dla których są naliczane opłaty.

 • Nowe ceny będą stosowane dla wszystkich klientów usługi Azure Backup.

Koszty magazynu kopii zapasowych

 • Opłaty za wszystkie dane przechowywane w usłudze Azure Backup są naliczane według podanych powyżej stawek za magazyn kopii zapasowych.

 • To zależy od opcji wybranej dla magazynu kopii zapasowych. Dostępne opcje magazynu kopii zapasowych: Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS, Locally Redundant Storage) lub magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS, Geo-Redundant Storage).

 • Tak. Opłaty za dane kopii zapasowych w poszczególnych magazynach będą naliczane według odpowiednich stawek magazynu blokowych obiektów blob LRS lub GRS obowiązujących w regionie, w którym magazyn się znajduje. Klient ma pełną kontrolę nad rachunkiem za przechowywanie danych na platformie Azure przez wybieranie opcji magazynu.

 • Łączna ilość danych kopii zapasowych przechowywanych w usłudze Azure Backup („rozmiar zaplecza”) dla konkretnego chronionego wystąpienia może zmieniać się w zależności od następujących czynników:

  • Okres przechowywania danych kopii zapasowej
  • Nowa zawartość netto w poszczególnych punktach odzyskiwania
  • Uzyskany poziom kompresji danych kopii zapasowej
  • Częstotliwość zaplanowanych zadań kopii zapasowej
  • Metadane skojarzone z kopią zapasową
 • Na stronie pulpitu nawigacyjnego magazynu kopii zapasowych będzie wyświetlana całkowita ilość danych na komputerze zarejestrowanym w magazynie. Można tam również sprawdzić typ magazynu kopii zapasowych.

 • Tak jak w przypadku obecnego modelu cen, nie trzeba płacić za transakcje magazynu w usłudze Azure Backup. Są one uwzględnione w cenie za oprogramowanie.

Koszty sieciowe

 • Opłaty za usługę ExpressRoute nie są pokrywane w ramach usługi Azure Backup. Klient będzie nadal wnosił opłaty za usługę Azure Backup niezależnie, a za usługę ExpressRoute w zależności od wybranej szybkości portu.

Przykłady

 • Podstawowa maszyna Obciążenie Rozmiar chronionego wystąpienia Naliczona opłata*
  1 host z systemem Windows Windows Server 2012 (kopia zapasowa plików/folderu) 300 GB $- miesięcznie
  3 hosty z systemem Windows Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $- miesięcznie
  $- miesięcznie
  $- miesięcznie
  1 maszyna kliencka z systemem Windows Windows 8.1 (kopia zapasowa plików/folderu) 25 GB $- miesięcznie
  1 maszyna wirtualna funkcji Hyper-V Kopia zapasowa maszyny wirtualnej 30 GB $- miesięcznie
  1 maszyna wirtualna IaaS platformy Azure Kopia zapasowa maszyny wirtualnej 250 GB $- miesięcznie
  1 maszyna gościa z systemem Windows Windows Server 2012 (kopia zapasowa plików/folderu) 120 GB $- miesięcznie
  1 maszyna gościa z systemem Windows Autonomiczny program Microsoft SQL Server 600 GB $- miesięcznie
  3 maszyny gościa z systemem Windows Klaster programu Microsoft SQL Server:
  • Maszyna 1: 50 baz danych
  • Maszyna 2: 75 baz danych
  • Maszyna 3: 20 baz danych
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $- miesięcznie +
  $- miesięcznie +
  $- miesięcznie

  UWAGA: Jeśli bazy danych zmieniają położenie w obrębie klastra, do obliczeń jest używany rozmiar w czasie tworzenia kopii zapasowej.

  5 maszyn gościa z systemem Windows Kompletna farma programu SharePoint wraz z frontonem, bazami danych zawartości itd… 1300 GB $- miesięcznie (rozmiar farmy programu SharePoint większy niż 1000 GB i mniejszy niż 1500 GB)

  UWAGA: Farma programu SharePoint to specjalna jednostka. Opłaty za nią są naliczane na podstawie łącznego rozmiaru chronionych danych w farmie.

  *Opłaty za usługę Azure Storage są naliczane dodatkowo na podstawie wybranych opcji kopii zapasowych
 • Na potrzeby ochrony baz danych programu SQL Server o rozmiarze 250 GB w usłudze Azure Backup serwer programu SQL Server jest obsługiwany jako chronione wystąpienie. Ponieważ rozmiar chronionego wystąpienia przekracza 50 GB, ale jest mniejszy niż 500 GB, naliczana jest miesięczna opłata w wysokości $-. Jeśli kopia zapasowa maszyny wirtualnej jest również wykonywana w usłudze Azure Backup, jest ona traktowana jako inne chronione wystąpienie. Ponieważ rozmiar maszyny wirtualnej należy do zakresu od 50 do 500 GB, jej miesięczna cena również wyniesie $-.

  Opłaty za kopie zapasowe maszyn wirtualnych i kopie zapasowe obciążeń gościa są naliczane oddzielnie.

 • Tak. Podczas korzystania z serwera usługi MAB do tworzenia kopii zapasowych lokalnie nadal będzie naliczana opłata za wystąpienie usługi kopii zapasowej. Jednak ponieważ kopia zapasowa danych będzie tworzona lokalnie, nie trzeba będzie ponosić kosztów za magazyn platformy Azure.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Backup

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Utwórz bezpłatnie kopię zapasową 1000 GB danych