Pomiń nawigację

Azure Monitor — cennik

Uzyskuj szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu

Usługa Azure Monitor to funkcja platformy na potrzeby monitorowania zasobów platformy Azure . Usługa Azure Monitor umożliwia zbieranie w sposób ciągły szczegółowych danych o wydajności i użyciu, dzienników aktywności i dzienników diagnostyki oraz powiadomień z zasobów Azure. Za pomocą witryny Azure Portal możesz wyświetlać i analizować dane monitorowania oraz skonfigurować akcje automatyczne na podstawie alertów. Ponadto usługa Azure Monitor integruje się z innymi narzędziami do analizy i monitorowania, takimi jak OMS Insight & Analytics, Application Insights i narzędziami innych firm, zapewniając elastyczność korzystania z zebranych danych na wiele różnych sposobów.

Szczegóły cennika

Metryki

Metryka reprezentuje zestaw serii czasowych. Opłaty są naliczane na podstawie liczby monitorowanych serii czasowych i wykonanych wywołań interfejsu API.

Do 1 grudnia 2018 r. nie były naliczane opłaty za zapytania dotyczące metryk. 1 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać opłaty za zapytania dotyczące metryk zgodnie z poniższym cennikiem.

Funkcja BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Metryki1 Bez ograniczeń Bezpłatnie
Zapytania dotyczące metryk2 Standardowe wywołania interfejsu API na miesiąc: 1 000 000 Standardowe wywołania interfejsu API: $-/1 000

1Metryki są dostępne bezpłatnie i obejmują wybrane metryki pochodzące z zasobów platformy Azure, usług i własnych rozwiązań. Aby zapoznać się z listą bezpłatnych metryk, kliknij tutaj.

2Opłaty za zapytania dotyczące metryk są naliczane na podstawie liczby standardowych wywołań interfejsu API. Standardowe wywołanie interfejsu API to wywołanie analizujące 1 440 pkt. danych (1 440 to także całkowita liczba punktów danych, które można przechowywać na metrykę dziennie). Jeśli wywołanie interfejsu API analizuje więcej niż 1 440 pkt. danych, zostanie policzone jako wiele standardowych wywołań interfejsu API. Jeśli wywołanie interfejsu API analizuje mniej niż 1 440 pkt. danych, zostanie policzone jako mniej niż jedno wywołanie interfejsu API. Liczba standardowych wywołań interfejsu API jest obliczana codziennie jako łączna liczba punktów danych przeanalizowanych danego dnia podzielona przez 1 440. )

 • Metryki są dostępne przez 90 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane metryk przez okres dłuższy niż 90 dni, można je skierować na konto magazynu, do obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics lub centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrum zdarzeń. Dodatkowo za zapytania dotyczące metryk są naliczane opłaty dla odpowiednich wywołań interfejsu API niezbędnych do kierowania danych.

Przykłady

 1. Wywołanie interfejsu API, które analizuje 2 000 pkt. danych, zostanie rozliczone jako 2 000/1 440 = 1,4 (liczba standardowych wywołań interfejsu API).
 2. Wywołanie interfejsu API, które analizuje 200 pkt. danych, zostanie rozliczone jako 200/1 440 = 0,1 (liczba standardowych wywołań interfejsu API).
 3. W przypadku scenariusza ze śledzeniem pięciu metryk i poziomem szczegółowości równym jedną minutę dziennie z następującej liczby maszyn wirtualnych: 100 zostanie zebranych 720 000 pkt. danych, co przekłada się na następującą liczbę standardowych wywołań interfejsu API dziennie: (720 000/1 440) 500.

Reguły alertów

Opłaty za regułę alertu są naliczane na podstawie typu i liczby monitorowanych przez nią sygnałów. Sygnał może być metryką zasobu, dziennikiem lub dziennikiem aktywności. Koszt reguły alertu monitorującej wiele sygnałów to suma kosztów monitorowania poszczególnych sygnałów.

Sygnał alertu BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Metryki3, 4 Monitorowane szeregi czasowe metryki na miesiąc 10 $- za monitorowane szeregi czasowe metryki na miesiąc
Dziennik Brak Interwał 15-minutowy (lub dłuższy): $- na monitorowany dziennik na miesiąc
Interwał 10-minutowy: $- na monitorowany dziennik na miesiąc
Interwał 5-minutowy: $- na monitorowany dziennik na miesiąc
Dziennik aktywności Bez ograniczeń Bezpłatnie

3Cena wymieniona w tym miejscu reprezentuje cenę reguły alertu monitorującej pojedynczy szereg czasowy metryki pochodzący z pojedynczego zasobu.

4Cennik obowiązuje w przypadku nowej generacji reguł alertów dotyczących metryk dostępnych w obszarze alertów, reguły dotyczące alertów poprzedniej generacji (alerty klasyczne) będą nadal dostępne bezpłatnie

 • Obowiązuje limit konfiguracji obejmującej 100 alertów szeregów czasowych metryki, 100 alertów dzienników aktywności i 10 grup akcji na subskrypcję. Aby zwiększyć ten limit, należy skontaktować się z pomocą techniczną platformy Azure.
 • Dzienniki aktywności są dostępne przez 90 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane dzienników aktywności przez okres dłuższy niż 90 dni, dane te można skierować na konto magazynu lub do centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu i centrów zdarzeń. Za wywołania interfejsu API służące do ściągania danych dziennika aktywności nie są naliczane opłaty.
 • Opłaty za alerty oferowane jako część usługi Azure Security Center (ASC) nie są obecnie naliczane

Przykłady

 1. Cenę reguły alertu, która monitoruje wykorzystanie procesora i użycie pamięci RAM (tzn. szeregi czasowe metryki: 2) dla następującej liczby maszyn wirtualnych: 10, można obliczyć jako
  • (maszyny wirtualne: 10 * szeregi czasowe metryki na maszynę wirtualną: 2 - bezpłatne jednostki: 10) * $- na regułę alertu szeregu czasowego metryki = $- na miesiąc
 2. Cenę reguły alertu, która wysyła do obszaru roboczego usługi Log Analytics 1 zapytanie o błąd 404 co 15 minut, można obliczyć jako
  • Obszar roboczy: 1 * zapytanie alertu dzienników: 1 * $- za regułę alertów dzienników = $- na miesiąc

Powiadomienia

Powiadomienia są wysyłane w oparciu o momentu wyzwolenia reguły alertu. Opłaty są naliczane na podstawie typu i liczby powiadomień, które chcesz wysyłać.

Do 1 kwietnia 2018 r. opłaty za łącznik ITSM nie będą naliczane. 1 kwietnia 2018 r. zaczną obowiązywać opłaty za łącznik ITSM zgodnie z poniższym cennikiem.

Funkcja BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Łącznik ITSM — zdarzenie tworzenia lub aktualizacji5 Liczba zdarzeń miesięcznie: 1 000 $-/1 000 zdarzeń
Wiadomości e-mail Liczba wiadomości e-mail miesięcznie: 1 000 Wiadomości e-mail: $-/100 000
Powiadomienie push (do aplikacji mobilnej platformy Azure) Powiadomienia na miesiąc: 1 000 Powiadomienia: $-/100 000
Elementy webhook Elementy webhook na miesiąc: 100 000 Elementy webhook: $-/1 000 000
Połączenie głosowe Połączenia głosowe na miesiąc: 10 $-/połączenie głosowe
SMS Cennik wiadomości SMS znajduje się w kolejnej tabeli
Kod kraju BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Stany Zjednoczone (+1) Wiadomości SMS na miesiąc: 100 $-/wiadomość SMS
Australia (+61) $-/wiadomość SMS
Brazylia (+55) $-/wiadomość SMS
Chiny (+86) $-/wiadomość SMS
Francja (+33) $-/wiadomość SMS
Niemcy (+49) $-/wiadomość SMS
SRA Hongkong (+852) $-/wiadomość SMS
Indie (+91) $-/wiadomość SMS
Irlandia (+353) $-/wiadomość SMS
Japonia (+81) $-/wiadomość SMS
Holandia (+31) $-/wiadomość SMS
Singapur (+65) $-/wiadomość SMS
Republika Południowej Afryki (+27) $-/wiadomość SMS
Korea Południowa (+82) $-/wiadomość SMS
Zjednoczone Królestwo (+44) $-/wiadomość SMS

5Łącznik ITSM wykorzystuje usługę Azure Log Analytics do magazynowania dzienników powiązanych z codziennymi synchronizacjami, tworzeniem biletów i aktualizacjami. Za pozyskane dzienniki naliczane są opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami usługi Azure Log Analytics.

Dzienniki diagnostyczne

Dzienniki diagnostyczne można kierować do konta magazynu, obszaru roboczego usługi Log Analytics lub centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Umowy SLA dla poszczególnych funkcji mają zastosowanie po wejściu w życie odpowiadających im modeli cenowych. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

 • Reguły alertów dotyczących dzienników aktywności, kondycji usług i kondycji zasobów będą nadal dostępne bezpłatnie.

 • Opłaty za powiadomienia o alertach są naliczane osobno w oparciu o używany typ powiadomienia.

 • Powyższe ceny obowiązują w przypadku nowej platformy Azure. W przypadku przeniesienia istniejących reguł alertów z platformy alertów klasycznych na nową platformę będą obowiązywać ceny podane powyżej.

 • Istniejący klienci alertów dzienników pakietu OMS nie będą obciążani opłatami za 250 pierwszych reguł alertów dzienników. Opłaty za wszystkie reguły alertów przekraczające limit 250 reguł alertów dzienników będą naliczane zgodnie z powyższym cennikiem.

 • Istniejący klienci alertów dzienników pakietu OMS mogą tworzyć reguły alertów dzienników platformy Azure z dowolną częstotliwością do limitu 250 reguł alertów dzienników. Opłaty za reguły alertów dzienników przekraczające limit 250 reguł alertów dzienników będą naliczane zgodnie z powyższym cennikiem.

 • Jeśli jesteś istniejącym klientem usługi Application Insights, reguły alertów metryk i testów internetowych będą nadal bezpłatne. Opłaty za reguły alertów dzienników usługi Application Insights będą naliczane zgodnie z powyższym cennikiem.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Monitor

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji