Azure Monitor — cennik

Uzyskuj szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu

Usługa Azure Monitor to funkcja platformy na potrzeby monitorowania zasobów platformy Azure . Usługa Azure Monitor umożliwia zbieranie w sposób ciągły szczegółowych danych o wydajności i użyciu, dzienników aktywności i dzienników diagnostyki oraz powiadomień z zasobów Azure. Za pomocą witryny Azure Portal możesz wyświetlać i analizować dane monitorowania oraz skonfigurować akcje automatyczne na podstawie alertów. Ponadto usługa Azure Monitor integruje się z innymi narzędziami do analizy i monitorowania, takimi jak OMS Insight & Analytics, Application Insights i narzędziami innych firm, zapewniając elastyczność korzystania z zebranych danych na wiele różnych sposobów.

Szczegóły cennika

Do 1 grudnia 2017 r. za zapytania dotyczące metryk nie były naliczane opłaty. 1 grudnia 2017 r. zaczną obowiązywać opłaty za zapytania dotyczące metryk zgodnie z poniższym cennikiem.

Funkcja Miesięczny przydział Opłata za użycie nadwyżkowe
Zapytania dotyczące metryk Standardowe wywołania interfejsu API: 1 000 000 Standardowe wywołania interfejsu API: $-/1 000
Dostarczanie powiadomień
Wiadomości SMS — Stany Zjednoczone 100 $-/wiadomość SMS
Wiadomości e-mail 1 000 $-/100 000
Powiadomienia push (do aplikacji platformy Azure) 1 000 $-/100 000
Elementy webhook 100 000 $-/1 000 000

Opłaty za zapytania dotyczące metryk są naliczane na podstawie liczby standardowych wywołań interfejsu API. Standardowe wywołanie interfejsu API to wywołanie zwracające 1440 punktów danych (1440 to także całkowita liczba punktów danych, które można przechowywać na metrykę dziennie). Jeśli wywołanie interfejsu API zwróci więcej niż 1440 punktów danych, zostanie policzone jako wiele wywołań interfejsu API. Jeśli wywołanie interfejsu API zwróci mniej niż 1440 punktów danych, zostanie policzone jako mniej niż jedno wywołanie interfejsu API. Liczba standardowych wywołań interfejsu API jest obliczana codziennie jako łączna liczba punktów danych wykorzystanych danego dnia podzielona przez 1440.

  • Dzienniki aktywności są dostępne przez 90 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane dzienników aktywności przez okres dłuższy niż 90 dni, dane te można skierować na konto magazynu lub do centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu i centrów zdarzeń. Za wywołania interfejsu API służące do ściągania danych dziennika aktywności nie są naliczane opłaty.
  • Metryki są dostępne przez 30 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane metryk przez okres dłuższy niż 30 dni, można je skierować na konto magazynu, do obszaru roboczego usługi Log Analytics lub centrów zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń. Dodatkowo za zapytania dotyczące metryk są naliczane opłaty dla odpowiednich wywołań interfejsu API niezbędnych do kierowania danych.
  • Obowiązuje limit 100 alertów metryk, 100 alertów dzienników aktywności i 10 grup akcji na subskrypcję. Aby zwiększyć ten limit, należy skontaktować się z pomocą techniczną platformy Azure.
  • Dzienniki diagnostyczne można kierować do konta magazynu, obszaru roboczego usługi Log Analytics lub centrów zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń.

Przykłady

  1. Wywołanie interfejsu API, które zwraca 2000 punktów danych, zostanie rozliczone jako 2000/1440 = 1,4 standardowego wywołania interfejsu API.
  2. Wywołanie interfejsu API, które zwraca 200 punktów danych, zostanie rozliczone jako 200/1440 = 0,1 standardowego wywołania interfejsu API.
  3. W przypadku scenariusza ze śledzeniem pięciu metryk i poziomem szczegółowości równym jedną minutę dziennie ze 100 maszyn wirtualnych zostanie zebranych 720 000 punktów danych, co przekłada się na 500 (720 000/1440) standardowych wywołań interfejsu API dziennie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Umowy SLA dla poszczególnych funkcji mają zastosowanie po wejściu w życie odpowiadających im modeli cenowych. Dowiedz się więcej

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Monitor

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto