Azure Monitor — cennik

Uzyskuj szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu

Usługa Azure Monitor to funkcja platformy na potrzeby monitorowania zasobów platformy Azure . Usługa Azure Monitor umożliwia zbieranie w sposób ciągły szczegółowych danych o wydajności i użyciu, dzienników aktywności i dzienników diagnostyki oraz powiadomień z zasobów Azure. Za pomocą witryny Azure Portal możesz wyświetlać i analizować dane monitorowania oraz skonfigurować akcje automatyczne na podstawie alertów. Ponadto usługa Azure Monitor integruje się z innymi narzędziami do analizy i monitorowania, takimi jak Log Analytics, Application Insights i narzędziami innych firm, zapewniając elastyczność korzystania z zebranych danych na wiele różnych sposobów.

Szczegóły cennika

Log Analytics

Opłaty za usługę Log Analytics są naliczane za każdy gigabajt (GB) danych pozyskanych do usługi.

Funkcja Bezpłatny limit jednostek Cena
Pozyskiwanie danych 5 GB na klienta miesięcznie1 $- za GB
Przechowywanie danych 31 dni2 $- za GB miesięcznie

1Za pierwsze 5 GB danych pozyskanych do usługi Azure Log Analytics na klienta w każdym miesiącu nie jest naliczana żadna opłata.

2Każdy gigabajt danych pozyskany do obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics jest przechowywany bezpłatnie przez pierwszych 31 dni.

Uwaga: opłaty za usługę Service Map są naliczane na podstawie danych pozyskanych przez Agenta zależności do usług Service Map i Log Analytics. Dane pozyskiwane przez Agenta zależności są rozliczane zgodnie z powyższym cennikiem usługi Log Analytics. Rozliczanie na podstawie danych pozyskanych na platformę Service Map nie zostało jeszcze uruchomione. Te opłaty będą naliczane od 1 kwietnia 2019 r.

Application Insights

Usługa Application Insights jest rozliczana na podstawie ilości danych telemetrycznych, które wysyła Twoja aplikacja, oraz liczby testów internetowych, które postanowisz uruchomić. Dane telemetryczne są rozliczane według stawek pozyskiwania danych usługi Azure Log Analytics.

Funkcja Bezpłatny limit jednostek Cena
Pozyskiwanie danych 5 GB na klienta miesięcznie1 $- za GB
Przechowywanie danych 90 dni3 ND
Wieloetapowy test witryny 4, 5 Brak $- za test miesięcznie
Testy internetowe polecenia ping5 Bez ograniczeń Bezpłatnie

3Każdy GB danych pozyskanych przez usługę Application Insights jest przechowywany bezpłatnie przez 90 dni.

4Opłata za wieloetapowe testy witryn jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni za każdy aktywny test niezależnie od liczby lokalizacji, z których jest uruchamiany test, i częstotliwości wykonywania testu.

5Opłaty za powiadomienia są naliczane oddzielnie zgodnie z poniższym cennikiem.

Metryki

Metryka reprezentuje zestaw serii czasowych. Opłaty są naliczane na podstawie liczby monitorowanych serii czasowych i wykonanych wywołań interfejsu API.

Obecnie za zapytania metryk i metryki niestandardowe nie są naliczane żadne opłaty. Opłaty za zapytania metryk i metryki niestandardowe zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2019 r.

Funkcja BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Metryki standardowe6 Bez ograniczeń Bezpłatnie
Metryki niestandardowe7 150 MB na miesiąc $0.258/MB: 150–100 000 MB
$0.151/MB: 100 000–250 000 MB
$0.061/MB: powyżej 250 000 MB
Zapytania dotyczące metryk8 Standardowe wywołania interfejsu API na miesiąc: 1 000 000 Standardowe wywołania interfejsu API: $-/1 000

6Metryki standardowe są dostępne bezpłatnie i obejmują wybrane metryki pochodzące z zasobów platformy Azure, usług i własnych rozwiązań. Zobacz listę metryk standardowych.

7Przyjmuje się, że każdy zapisany punkt danych metryk niestandardowych ma rozmiar 8 bajtów.

8Opłaty za zapytania dotyczące metryk są naliczane na podstawie liczby standardowych wywołań interfejsu API. Standardowe wywołanie interfejsu API to wywołanie analizujące 1 440 pkt. danych (1 440 to także całkowita liczba punktów danych, które można przechowywać na metrykę dziennie). Jeśli wywołanie interfejsu API analizuje więcej niż 1 440 pkt. danych, zostanie policzone jako wiele standardowych wywołań interfejsu API. Jeśli wywołanie interfejsu API analizuje mniej niż 1 440 pkt. danych, zostanie policzone jako mniej niż jedno wywołanie interfejsu API. Liczba standardowych wywołań interfejsu API jest obliczana codziennie jako łączna liczba punktów danych przeanalizowanych danego dnia podzielona przez 1 440.

 • Metryki są dostępne przez 90 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane metryk przez okres dłuższy niż 90 dni, można je skierować na konto magazynu, do obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics lub centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrum zdarzeń. Dodatkowo za zapytania dotyczące metryk są naliczane opłaty dla odpowiednich wywołań interfejsu API niezbędnych do kierowania danych.

Przykłady

 1. Wywołanie interfejsu API, które analizuje 2 000 pkt. danych, zostanie rozliczone jako 2 000/1 440 = 1,4 (liczba standardowych wywołań interfejsu API).
 2. Wywołanie interfejsu API, które analizuje 200 pkt. danych, zostanie rozliczone jako 200/1 440 = 0,1 (liczba standardowych wywołań interfejsu API).
 3. W przypadku scenariusza ze śledzeniem pięciu metryk i poziomem szczegółowości równym jedną minutę dziennie z następującej liczby maszyn wirtualnych: 100 zostanie zebranych 720 000 pkt. danych, co przekłada się na następującą liczbę standardowych wywołań interfejsu API dziennie: (720 000/1 440) 500.

Monitorowanie kondycji

W przypadku monitorowania kondycji opłaty są naliczane za liczbę szeregów czasowych metryki monitorowanych przez kryteria kondycji dla zasobu platformy Azure. Obejmuje to metryki wielowymiarowe, takie jak wolne miejsce na dysku logicznym, długość kolejki dla dysku logicznego itd.

Do 1 kwietnia 2019 r. nie będą naliczane opłaty za monitorowanie kondycji. 1 kwietnia 2019 r. zaczną obowiązywać opłaty za monitorowanie kondycji zgodnie z poniższym cennikiem.

Funkcja BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Kryteria kondycji Brak $- za monitorowane szeregi czasowe metryki na miesiąc

Reguły alertów

Opłaty za regułę alertu są naliczane na podstawie typu i liczby monitorowanych przez nią sygnałów. Sygnał może być metryką zasobu, dziennikiem lub dziennikiem aktywności. Koszt reguły alertu monitorującej wiele sygnałów to suma kosztów monitorowania poszczególnych sygnałów i wszystkich włączonych funkcji.

Sygnał alertu BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Metryki9, 10 Monitorowane szeregi czasowe metryki na miesiąc 10 $- za monitorowane szeregi czasowe metryki na miesiąc
Dziennik12 Brak Interwał 15-minutowy (lub dłuższy): $- na monitorowany dziennik na miesiąc
Interwał 10-minutowy: $- na monitorowany dziennik na miesiąc
Interwał 5-minutowy: $- na monitorowany dziennik na miesiąc
Dziennik aktywności Bez ograniczeń Bezpłatnie
Próg dynamiczny11 Brak $- za próg dynamiczny miesięcznie

9Cena wymieniona w tym miejscu reprezentuje cenę reguły alertu monitorującej pojedynczy szereg czasowy metryki pochodzący z pojedynczego zasobu.

10Cennik obowiązuje w przypadku nowej generacji reguł alertów dotyczących metryk dostępnych w obszarze alertów, reguły dotyczące alertów poprzedniej generacji (alerty klasyczne) będą nadal dostępne bezpłatnie

 • Obowiązuje limit konfiguracji obejmującej 100 alertów szeregów czasowych metryki, 100 alertów dzienników aktywności i 10 grup akcji na subskrypcję. Aby zwiększyć ten limit, należy skontaktować się z pomocą techniczną platformy Azure.
 • Dzienniki aktywności są dostępne przez 90 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane dzienników aktywności przez okres dłuższy niż 90 dni, dane te można skierować na konto magazynu lub do centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu i centrów zdarzeń. Za wywołania interfejsu API służące do ściągania danych dziennika aktywności nie są naliczane opłaty.
 • Opłaty za alerty oferowane jako część usługi Azure Security Center (ASC) nie są obecnie naliczane

11Alert dynamiczny jest rozliczany za funkcję progu dynamicznego i alert podstawowej metryki.

Przykłady

 1. Cenę reguły alertu, która monitoruje wykorzystanie procesora i użycie pamięci RAM (tzn. szeregi czasowe metryki: 2) dla następującej liczby maszyn wirtualnych: 10, oraz ma włączony próg dynamiczny, można obliczyć jako
  • Cena reguły alertu + cena progu dynamicznego
  • (maszyny wirtualne: 10 * szeregi czasowe metryki na maszynę wirtualną: 2 - bezpłatne jednostki: 10) * $- na regułę alertu szeregu czasowego metryki na miesiąc + [(maszyny wirtualne: 10 * szeregi czasowe metryki na maszynę wirtualną: 2) * $- na próg dynamiczny na miesiąc] = $- na miesiąc
 2. Cenę reguły alertu, która wysyła do obszaru roboczego usługi Log Analytics 1 zapytanie o błąd 404 co 15 minut, można obliczyć jako
  • Obszar roboczy: 1 * zapytanie alertu dzienników: 1 * $- za regułę alertów dzienników = $- na miesiąc

Powiadomienia

Powiadomienia są wysyłane w oparciu o momentu wyzwolenia reguły alertu. Opłaty są naliczane na podstawie typu i liczby powiadomień, które chcesz wysyłać.

Funkcja BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Łącznik ITSM — zdarzenie tworzenia lub aktualizacji12 Liczba zdarzeń miesięcznie: 1 000 $-/1 000 zdarzeń
Wiadomości e-mail Liczba wiadomości e-mail miesięcznie: 1 000 Wiadomości e-mail: $-/100 000
Powiadomienie push (do aplikacji mobilnej platformy Azure) Powiadomienia na miesiąc: 1 000 Powiadomienia: $-/100 000
Elementy webhook Elementy webhook na miesiąc: 100 000 Elementy webhook: $-/1 000 000
Połączenie głosowe Połączenia głosowe na miesiąc: 10 $-/połączenie głosowe
SMS Cennik wiadomości SMS znajduje się w kolejnej tabeli
Kod kraju BEZPŁATNY LIMIT JEDNOSTEK Cena
Stany Zjednoczone (+1) Wiadomości SMS na miesiąc: 100 $-/wiadomość SMS
Australia (+61) $-/wiadomość SMS
Brazylia (+55) $-/wiadomość SMS
Chiny (+86) $-/wiadomość SMS
Francja (+33) $-/wiadomość SMS
Niemcy (+49) $-/wiadomość SMS
SRA Hongkong (+852) $-/wiadomość SMS
Indie (+91) $-/wiadomość SMS
Irlandia (+353) $-/wiadomość SMS
Japonia (+81) $-/wiadomość SMS
Holandia (+31) $-/wiadomość SMS
Singapur (+65) $-/wiadomość SMS
Republika Południowej Afryki (+27) $-/wiadomość SMS
Korea Południowa (+82) $-/wiadomość SMS
Zjednoczone Królestwo (+44) $-/wiadomość SMS

12Łącznik ITSM wykorzystuje usługę Log Analytics do magazynowania dzienników powiązanych z codziennymi synchronizacjami, tworzeniem biletów i aktualizacjami. Za pozyskane dzienniki naliczane są opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami usługi Log Analytics, przedstawionymi powyżej.

Dzienniki diagnostyczne

Dzienniki diagnostyczne można kierować do konta magazynu, obszaru roboczego usługi Log Analytics lub centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Umowy SLA dla poszczególnych funkcji mają zastosowanie po wejściu w życie odpowiadających im modeli cenowych. Dowiedz się więcej

Log Analytics — często zadawane pytania

 • Klienci, którzy rozpoczęli używanie usługi Log Analytics w bezpłatnej warstwie przed 2 kwietnia 2018 r. mogą nadal pozostać w starej bezpłatnej warstwie. Stara bezpłatna warstwa ma ograniczenie dziennej ilości zbieranych danych do 500 MB i nie pozwala na przechowywanie danych dłużej niż 7 dni. Nowy model cen nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dziennej ilości zbieranych danych i umożliwia ich przechowywanie nawet przez dwa lata. Klienci używający starego modelu cen mogą w każdej chwili przejść do nowego modelu cen powyżej.

 • Tak. Możesz pozostać w modelu cen z płatnością za węzeł usługi Insight & Analytics, aby używać usługi Log Analytics.

 • Aby oszacować wpływ modelu cen za gigabajt, zapoznaj się z naszą dokumentacją na stronie Użycie i szacunkowe koszty. Pamiętaj, że w nowym modelu cen pozyskiwanie i przechowywanie danych są wycenione inaczej w zależności od regionu, w którym masz swój obszar roboczy usługi Log Analytics. Upewnij się, że zostało to uwzględnione podczas przeprowadzania jakichkolwiek porównań szacowanych kosztów. Ponadto, jeśli został kupiony pakiet OMS, pamiętaj, aby porozmawiać ze swoim przedstawicielem w celu pełnego zrozumienia wpływu wszelkich zmian.

 • Wykonaj kroki opisane na stronie dokumentacji, aby przejść do nowego modelu cen.

 • Tak, klienci mający umowę Enterprise Agreement (EA) dla modelu cen za węzeł usługi Insight & Analytics mogą dalej korzystać z planów cenowych za węzeł we wszelkich nowych subskrypcjach, które połączą z istniejącą umową EA.

 • Tak, klienci, którzy rozpoczęli korzystanie z usługi Log Analytics przed 1 października 2016 roku, wciąż korzystają ze starszego modelu cen i mogą w dowolnym momencie przejść do nowych modeli opisanych powyżej. Modele cen opisane poniżej nie były dostępne dla żadnych nowych obszarów roboczych od 1 października 2016 roku.

  Standardowa Premium
  Limit dzienny Brak Brak
  Okres przechowywania 1 miesiąc 12 miesięcy
  Dostosowywanie dłuższych okresów przechowywania Niedostępne Niedostępne
  Cena $2.3 za GB $3.5 za GB
 • Okres przechowywania może wynosić od 30 do 730 dni. Obliczanie kosztu przechowywania odbywa się z dokładnością co do dnia w oparciu o miesięczną cenę za GB przechowywany dłużej niż uwzględnione 31 dni przechowywania.

Application Insights — często zadawane pytania

 • Starszy model cen oferował dwie warstwy — Podstawowa i Enterprise. Począwszy od 2 kwietnia 2018 r. klienci warstwy Podstawowa będą rozliczani przy użyciu powyższego modelu cen, który oferuje więcej funkcji bez zwiększenia kosztu. Klienci w warstwie Podstawowa będą nadal otrzymywać 1 GB na zasób na miesiąc bezpłatnych danych oprócz 5 GB na subskrypcję na miesiąc bezpłatnych danych oferowanych przez usługę Azure Log Analytics. Począwszy od 2 kwietnia 2018 r., klienci warstwy Podstawowa będą też mieli dostęp do eksportu ciągłego i łącznika usługi Application Insights dla usługi Log Analytics pakietu Operations Management Suite. Pamiętaj też, że w nowym planie możesz dokonać zapłaty za usługę Application Insights, używając miesięcznych środków subskrybenta programu Visual Studio.

  Klienci warstwy Enterprise mogą pozostać przy starszym modelu cen lub mogą się w każdej chwili przełączyć na powyższy model cen. Wszystkie subskrypcje klientów z usługą Application Insights włączoną przed 2 kwietnia 2018 r. są rozliczane według ceny $- na GB dla wszelkich danych pozyskanych przez usługę Application Insights. Jednak jedyną sytuacją, gdy jest to korzystne, jest zakup pakietu OMS. W takim przypadku każda zakupiona jednostka planu E1 i E2 pakietu Operations Management Suite obejmuje uprawnienie do jednego węzła w warstwie Enterprise usługi Application Insights. Każdy węzeł usługi Application Insights w warstwie Enterprise umożliwia pozyskanie do 200 MB danych usługi Application Insights dziennie i przechowywanie ich przez 90 dni bez dodatkowych opłat.

  Enterprise
  Podstawowa cena za miesiąc $- na węzeł
  Uwzględnione dane 200 MB na węzeł dziennie
  Dodatkowe dane $- za GB
  Przechowywanie danych (dane nieprzetworzone i zagregowane) 90 dni
  Usługa Application Performance Management (APM) i funkcje analizy Zawarte
  Ciągły eksport Bez ograniczeń
  Wieloetapowy test witryny $- za test miesięcznie
 • Nie. Klienci, którzy rozpoczęli używanie usługi Application Insights przed 2 kwietnia 2018 r., nadal będą rozliczani według ceny $- na GB dla wszelkich danych pozyskanych przez usługę Application Insights.

 • Aby kontrolować ponoszone koszty, możesz określić dzienny limit danych przyjmowanych przez usługę Application Insights z aplikacji. Po osiągnięciu dziennego limitu nadmierna ilość danych będzie ignorowana przez pozostałą część dnia (w czasie UTC), a w kolejnym dniu zostanie przywrócone normalne działanie.

  Dodatkowo możesz korzystać z próbkowania, aby zmniejszyć ilość danych wysyłanych z aplikacji do usługi Application Insights.

  Dowiedz się więcej na temat zarządzania cenami i ilością danych w usłudze Application Insights.

 • Węzeł to maszyna wirtualna lub fizyczna albo wystąpienie platformy jako usługi (PaaS, Platform-as-a-Service) hostujące aplikację. Na przykład jeśli dana aplikacja działa w trzech wystąpieniach usługi Azure App Service oraz na jednej maszynie wirtualnej, to aplikacja jest hostowana na czterech węzłach. Co godzinę liczymy węzły wysyłające dane telemetryczne. Jeśli węzeł nie wysyła żadnych danych telemetrycznych w ciągu danej godziny, nie jest liczony. W powyższych comiesięcznych opłatach za węzeł zostało przyjęte, że węzeł przesyła dane telemetryczne co godzinę przez cały miesiąc. Jeśli w danym miesiącu występują pewne okresy braku aktywności, naliczona opłata będzie niższa.

  Gdy aplikacja będzie skalowana w górę lub w dół (np. będą dodawane dodatkowe serwery sieci Web podczas okresów nasilonej aktywności), opłaty za usługę Application Insights Enterprise też będą rosły lub malały.

  W niektórych sytuacjach węzły nie są liczone (choć ilość danych jest liczona zawsze):

  • Stacje robocze deweloperów, na których aplikacja jest uruchamiana podczas debugowania, nie są liczone jako węzły.
  • Podczas korzystania z zestawu SDK klienta przeglądarki JavaScript (lub niektórych innych zestawów SDK, które nie zgłaszają elementu „roleInstance”) maszyny użytkowników końcowych nie są liczone jako węzły.
  • Korzystanie z aplikacji HockeyApp Bridge nie powoduje liczenia każdego urządzenia przenośnego monitorowanego przez usługę HockeyApp jako węzła.

  Co się stanie, jeśli używam tego samego węzła dla wielu monitorowanych aplikacji? Nie ma problemu. Zliczamy jedynie unikatowe węzły wysyłające dane telemetryczne w ramach subskrypcji platformy Azure (konto rozliczeniowe). Jeśli na przykład masz pięć oddzielnych witryn internetowych działających na tym samym serwerze fizycznym i dla każdej witryny skonfigurowano usługę Application Insights Enterprise (opłaty naliczane za węzeł), będą one łącznie liczone jako jeden węzeł.

  W ramach tej samej subskrypcji platformy Azure mogą też istnieć aplikacje korzystające z usługi Application Insights Basic (opłaty naliczane za GB) i nie będzie to miało wpływu na liczbę węzłów zliczanych dla aplikacji korzystających z usługi Application Insights Enterprise.

  Jaką rolę odgrywa codzienne 200 MB danych w usłudze Application Insights Enterprise? Wybranie opcji cenowej Enterprise oznacza, że dana aplikacja otrzyma dzienny przydział danych w oparciu o liczbę węzłów wysyłających dane telemetryczne. Jeśli dane są wysyłane z pięciu węzłów, łączny dzienny przydział aplikacji będzie wynosić 1 GB (zgodnie z definicją w skonfigurowanym zasobie usługi Application Insights). Nieważne, czy pewne węzły przesyłają więcej danych od innych, ponieważ uwzględnione dane są dzielone między wszystkie węzły w ramach danej subskrypcji platformy Azure. Jeśli w danym dniu przesłano więcej danych niż przewiduje dzienna pula, stosowane są opłaty za GB nadwyżkowych danych. Niewykorzystane dane dziennego przydziału nie przechodzą na kolejne dni.

  Łączny dzienny przydział danych jest obliczany jako liczba godzin w ciągu dnia, przez którą każdy węzeł wysyła dane telemetryczne, podzielona przez 24 i pomnożona przez 200 MB. Przykładowo jeśli cztery węzły wysyłają dane telemetryczne przez 15 godzin z 24 godzin dnia, oznacza to, że uwzględnione dane na ten dzień można obliczyć w następujący sposób: ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB.

  Jeśli wybierzesz opcję cenową Enterprise dla wielu aplikacji w ramach tej samej subskrypcji platformy Azure, dzienny przydział danych będzie rozdzielany między te aplikacje. Dzienny przydział danych nie jest dzielony między aplikacje, dla których wybrano opcję cenową Basic.

 • Tak. Poniżej znajdują się obecnie dostępne oferty tworzenia i testowania dla zespołów:

 • Jeśli masz pytania na temat cen usługi Application Insights, zadaj je na naszym forum.

Alerty — często zadawane pytania

 • Reguły alertów dotyczących dzienników aktywności, kondycji usług i kondycji zasobów będą nadal dostępne bezpłatnie.

 • Opłaty za powiadomienia o alertach są naliczane osobno w oparciu o używany typ powiadomienia.

 • Powyższe ceny obowiązują w przypadku nowej platformy Azure. W przypadku przeniesienia istniejących reguł alertów z platformy alertów klasycznych na nową platformę będą obowiązywać ceny podane powyżej.

 • Istniejący klienci alertów dzienników pakietu OMS nie będą obciążani opłatami za 250 pierwszych reguł alertów dzienników. Opłaty za wszystkie reguły alertów przekraczające limit 250 reguł alertów dzienników będą naliczane zgodnie z powyższym cennikiem.

 • Istniejący klienci alertów dzienników pakietu OMS mogą tworzyć reguły alertów dzienników platformy Azure z dowolną częstotliwością do limitu 250 reguł alertów dzienników. Opłaty za reguły alertów dzienników przekraczające limit 250 reguł alertów dzienników będą naliczane zgodnie z powyższym cennikiem.

 • Jeśli jesteś istniejącym klientem usługi Application Insights, wszystkie istniejące reguły alertów testów internetowych i metryk zmigrowane na nową platformę alertów pozostaną bezpłatne. Za wszystkie nowe alerty testów internetowych i metryk będą naliczane opłaty według odpowiednich stawek dla reguł alertów metryki. Opłaty za reguły alertów dzienników usługi Application Insights będą naliczane zgodnie z powyższym cennikiem.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Monitor

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji