Pomiń nawigację

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Poznaj nową klasę analizy danych

Azure Synapse Analytics to nieograniczona usługa analizy, która łączy integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu opcji bezserwerowych lub dedykowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, eksplorowanie, przygotowywanie, przekształcanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.

Szablony bazy danych usługi Azure Synapse

Dowiedz się, jak szablony baz danych specyficzne dla danej branży ułatwiają łączenie i kształtowanie danych.

Analiza na platformie Azure jest po prostu niezrównana

Uzyskaj szczegółowe informacje nawet o 380 procent szybciej i o 49 procent taniej niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze.

Usługa Azure Synapse dla inżynierów danych

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę, korzystając przez 30-dni z klipów wideo, samouczków i modułów szkoleniowych.

Nieograniczone skalowanie

Uzyskuj analizy wszystkich danych, pochodzących z różnych magazynów danych i systemów analizy danych big data, w okamgnieniu.

Zaawansowane analizy

Rozszerz możliwości uzyskiwania analiz wszystkich danych i zastosuj modele uczenia maszynowego do wszystkich swoich inteligentnych aplikacji.

Zunifikowane środowisko

Znacząco skróć czas opracowywania projektów dzięki ujednoliconemu środowisku do tworzenia kompleksowych rozwiązań analitycznych.

Analiza konwergentna

Pozbądź się barier między danymi i przeprowadzaj analizy na danych operacyjnych i na danych aplikacji biznesowych za pomocą usługi Azure Synapse Link — bez przenoszenia danych.

Niezrównane zabezpieczenia

Chroń dane, korzystając z najbardziej zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i ochrony prywatności na rynku, takich jak zabezpieczenia na poziomie kolumn i wierszy oraz dynamiczne maskowanie danych.

Uzyskuj szczegółowe informacje ze wszystkich danych, pochodzących z różnych magazynów danych, repozytoriów data lake, operacyjnych baz danych i systemów analizy danych big data. Wykonuj zapytania dotyczące danych relacyjnych i nierelacyjnych przy użyciu wybranego języka. W przypadku obciążeń o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy mogą łatwo optymalizować wydajność wszystkich zapytań, korzystając z funkcji inteligentnego zarządzania obciążeniami, izolacji obciążeń i nieograniczonej współbieżności.

Dowiedz się więcej

Rozszerz zakres odnajdywania szczegółowych informacji ze wszystkich danych dzięki integracji z usługami Power BI i Azure Machine Learning. Umożliw łatwe stosowanie modeli uczenia maszynowego do wszystkich inteligentnych aplikacji bez przenoszenia danych. Znacznie skróć czas tworzenia projektów analizy biznesowej i uczenia maszynowego. Bezproblemowo stosuj analizę do wszystkich najważniejszych danych — od platformy Dynamics 365 i usługi Office 365 do usług typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), które obsługują inicjatywę otwartych danych, a następnie udostępnij dane za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Dowiedz się więcej

Twórz kompleksowe rozwiązania analityczne, korzystając z ujednoliconego środowiska. Program Synapse Studio udostępnia obszar roboczy do przygotowywania i magazynowania i eksploracji danych, zarządzania danymi, analizy danych big data i wykonywania zadań wymagających użycia sztucznej inteligencji. Inżynierowie danych mogą zarządzać potokami danych za pomocą środowiska wizualnego niewymagającego użycia kodu. Administratorzy baz danych mogą automatycznie optymalizować zapytania. Badacze danych mogą w ciągu kilku minut tworzyć rozwiązania na potrzeby weryfikacji koncepcji. Analitycy biznesowi mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do zestawów danych i błyskawicznie tworzyć pulpity nawigacyjne w usłudze Power BI — wciąż korzystając z tej samej usługi analitycznej.

Łączenie obciążeń danych za pomocą usługi Azure Synapse Link

Przejdź od analizy po faktach do szczegółowych informacji niemal w czasie rzeczywistym, eliminując bariery między magazynami danych firmy Microsoft i usługą Azure Synapse Analytics. Za pomocą usługi Azure Synapse Link możesz automatycznie przenosić dane z operacyjnych baz danych i aplikacji biznesowych bez czasochłonnych procesów wyodrębniania, przekształcania i ładowania (ETL). Uzyskaj kompleksowy wgląd w swoją firmę, łatwo łącząc oddzielne systemy, i zawęż dostęp do danych za pomocą rozwiązania, które zapewnia możliwości analizy każdemu zespołowi połączonemu z danymi.

Dowiedz się więcej

Zabezpieczaj dane przy użyciu zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i prywatności, takich jak automatyczne wykrywanie zagrożeń i zawsze włączone szyfrowanie. Zapewnij precyzyjną kontrolę za pomocą zabezpieczeń na poziomie kolumn i wierszy, szyfrowania na poziomie kolumny i dynamicznego maskowania danych w celu automatycznej ochrony poufnych danych w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze możliwości usługi

Ujednolicona platforma analityczna

Przeprowadzaj integrację danych, eksplorację danych, magazynowanie danych, analizę danych big data i zadania uczenia maszynowego z jednego, ujednoliconego środowiska.

Opcje bezserwerowe i dedykowane

Obsługuj zarówno przypadki użycia usługi Data Lake, jak i magazynu danych, a także wybieraj najbardziej ekonomiczne opcje cenowe dla każdego obciążenia.

Magazynowanie danych dla przedsiębiorstw

Utwórz magazyn kluczowych dla działalności danych oparty na sprawdzonym, wiodącym w branży aparacie SQL.

Eksploracja repozytoriów typu data lake

Łącz dane relacyjne i nierelacyjne i łatwo wykonuj zapytania do plików w repozytorium typu data lake, korzystając z tej samej usługi, której używasz do tworzenia rozwiązań do magazynowania danych.

Integracja danych hybrydowych bez kodu

Twórz procesy ETL i ELT w wizualnym środowisku bez użycia kodu, aby łatwo pozyskiwać dane z ponad 95 natywnych łączników.

Głęboka integracja z aparatami Apache Spark i SQL

Usprawnij współpracę między specjalistami ds. danych pracującymi z zaawansowanymi rozwiązaniami analitycznymi. Łatwo używaj zapytań języka T-SQL w magazynie danych i aparacie Spark.

Analiza dzienników i danych telemetrycznych

Skorzystaj z wiodącej w branży technologii indeksowania tekstu, aby uzyskać szczegółowe informacje z szeregów czasowych, dzienników i danych telemetrycznych za pomocą aparatu zapytań rozproszonych eksploratora danych usługi Azure Synapse.

Wybór języka

Używaj preferowanego języka, na przykład T-SQL, KQL, Python, Scala, Spark SQL, czy .Net, niezależnie od tego, czy korzystasz z zasobów bezserwerowych, czy dedykowanych.

Integracja sztucznej inteligencji i analizy biznesowej

Uzupełnij swoje kompleksowe rozwiązanie analityczne dzięki ścisłej integracji z usługami Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services i Power BI.

Natywne dla chmury przetwarzanie HTAP

Uzyskuj szczegółowe informacje z danych transakcyjnych w czasie rzeczywistym przechowywanych w operacyjnych bazach danych, takich jak Azure Cosmos DB, za pomocą jednego kliknięcia.

Nieograniczona usługa analizy dla wszystkich obciążeń danych

Zoptymalizowana platforma Apache Spark

Przetwarzaj dane big data za pomocą bezserwerowych pul zadań platformy Spark przy użyciu najnowszego środowiska uruchomieniowego Spark.

Przyspieszenie procesora GPU

Wykonuj zadania przetwarzania danych i uczenia maszynowego trzy razy szybciej dzięki procesorom GPU firmy Nvidia.

Automatyczne skalowanie, automatyczne wstrzymywanie/wznawianie i buforowanie

Uruchamiaj klastry na żądanie i dynamicznie zmniejszaj lub zwiększaj skalę w poziomie, wstrzymuj i wznawiaj.

Uproszczony proces ETL

Zarządzaj potokami danych na tej samej platformie analitycznej, której używasz do obsługi magazynu danych.

Uzdatnianie danych bez użycia kodu

Przeprowadzaj interaktywną eksplorację danych bez użycia kodu i dodawaj ją do potoku danych.

Wbudowane łączniki

Pozyskuj dane z aplikacji SaaS, korzystając z ponad 95 wbudowanych łączników.

Synapse SQL

Twórz obciążenia o krytycznym znaczeniu dla firmy, korzystając z wiodącego w branży aparatu SQL.

Skalowalność puli SQL

Łatwo skaluj obciążenia i uzyskuj przewidywalne koszty bez żadnych ukrytych opłat.

Analiza predykcyjna wbudowana w aparacie

Generuj miliony przewidywań w zaledwie kilka sekund bezpośrednio w magazynie danych.

Inteligentne zarządzanie obciążeniami

Zoptymalizuj magazyn danych, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie zasobów.

Bezpłatne narzędzie do konwersji kodu SQL

Automatycznie konwertuj kod SQL w ciągu kilku minut za pomocą usługi Azure Synapse Pathway.

Natychmiastowe wyniki zapytań dzięki buforowaniu adaptacyjnemu

Uzyskaj gwarantowaną dużą wydajność w przypadku złożonych zapytań bez żadnych opłat za zapytania.

Wbudowana możliwość eksplorowania repozytorium data lake

Błyskawicznie eksploruj repozytorium data lake za pomocą wbudowanego bezserwerowego punktu końcowego zapytań.

Obsługa formatu Delta Lake

Analizuj i twórz raporty dotyczące danych przechowywanych w formacie pliku Delta Lake.

Analizowanie wszystkich danych

Szybko analizuj różne formaty danych, takie jak Parquet, CSV i JSON.

Zwiększanie wydajności deweloperów

Analizuj dane jednym kliknięciem przy użyciu automatycznego wnioskowania schematu.

Maksymalizowanie istniejących umiejętności

Umożliw specjalistom ds. języka SQL eksplorowanie repozytoriów data lake przy użyciu języka T-SQL.

Płatność za zapytanie

Płać tylko za wykonane zapytania, a nie za aprowizowanie zasobów dla każdego obciążenia.

Analiza operacyjna

Przeprowadzaj analizy danych operacyjnych bez kopiowania i przenoszenia danych.

Analiza przesyłania strumieniowego

Twórz zadania przesyłania strumieniowego za pomocą rozwiązania Event Hubs Premium — połączonej usługi w usłudze Azure Synapse.

Microsoft Dataverse

Automatycznie pozyskuj i analizuj dane aplikacji biznesowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Szczegółowe dane dzienników i telemetryczne

Eksploruj nieprzetworzone dane telemetryczne i dane szeregów czasowych za pomocą eksploratora danych usługi Azure Synapse.

Uczenie maszynowe bez użycia kodu

Wdrażaj modele uczenia maszynowego bezpośrednio w usłudze Azure Synapse bez używania kodu.

Potoki danych ze sztuczną inteligencją

Stosuj sztuczną inteligencję bezpośrednio do potoków danych w usłudze Azure Synapse i automatyzuj uzyskiwanie szczegółowych informacji.

Przyspieszanie migracji magazynu danych za pomocą rozwiązania Azure Synapse Pathway

Zautomatyzuj obowiązkowe i krytyczne kroki migracji magazynu danych za pomocą rozwiązania typu „wskaż i kliknij”, które skanuje system źródłowy, tworzy raport spisu i tłumaczy istniejący kod w ciągu kilku minut, a nie tygodni czy miesięcy. Brak konieczności ręcznego przepisywania — skorzystaj z tłumaczenia ponad 100 000 wierszy kodu SQL w ciągu kilku minut.

Dowiedz się więcej

Usługa Azure Synapse Analytics dla branż

Zapewnianie bezpieczeństwa danych dzięki wiodącym w branży funkcjom

Pozostań o krok przed konkurencją korzystając z nowoczesnego podejścia do zarządzania danymi big data, selekcjonowania spersonalizowanych środowisk klientów oraz implementowania skutecznych rozwiązań z zakresu zapewniania ładu i zgodności, aby chronić dane klientów. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla usług finansowych.

Zapewnianie spersonalizowanych środowisk

Łącz różne źródła danych, aby tworzyć pełne profile klientów i selekcjonować wyjątkowe, spersonalizowane środowiska dla każdego punktu kontaktu.

Wykrywanie oszustw

Zdobywaj zaufanie klientów dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do analizy, które umożliwia całodobowe monitorowanie aktywności na wielu kontach i urządzeniach w celu wykrywania oszustw, gdy tylko wystąpią.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzaj ryzykiem i ograniczaj zagrożenia dzięki skonsolidowanemu i elastycznemu podejściu do zbierania oraz analizowania danych przedsiębiorstwa. Twórz ekonomiczne rozwiązania umożliwiające szybkie i praktyczne reagowanie na zagrożenia.

Optymalizowanie łańcucha dostaw dzięki analizom w czasie rzeczywistym

Uzyskuj analizy w czasie rzeczywistym na dużą skalę dzięki usłudze Azure Synapse Analytics. Przemysł 4.0 łączy technologie operacyjne i analityczne oraz zwiększa nacisk na dostęp do nowych i istniejących danych w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla branży produkcyjnej.

Maksymalizacja całkowitej efektywności wyposażenia

Zwiększaj wydajność fabryk, maksymalizując dostępność, efektywność i jakość. Generuj rozbudowane szczegółowe informacje za pomocą zaawansowanych analiz o nieograniczonej skali na platformie Azure.

Skrócony czas nieplanowanych przestojów

Przewiduj awarie zasobów, aby unikać kosztownych przestojów, obniżać koszty utrzymania i zwiększać efektywność operacyjną. Stosuj zaawansowane analizy i modele uczenia maszynowego bez przenoszenia danych, aby zoptymalizować konserwację predykcyjną.

Ulepszanie widoczności łańcucha dostaw

Łącz źródła danych z całego łańcucha dostaw, aby uzyskać pełny wgląd w swoją firmę. Popraw widoczność, aby zwiększyć odporność i uzyskać przewagę konkurencyjną dzięki zaawansowanej analizie i uczeniu maszynowemu.

Poznawanie klientów i ujednolicanie różnorodnych silosów danych

Ujednolicaj dane z wielu kanałów i uzyskuj wgląd w czasie rzeczywistym dzięki kompleksowej usłudze do analizy, która pomaga poznać klientów i utworzyć odporny łańcuch dostaw. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla handlu detalicznego.

Personalizacja rekomendacji

Pozyskuj, przetwarzaj i analizuj dane, aby generować kluczowe analizy pomagające w zapewnieniu lepszej obsługi klienta. Konsoliduj różne źródła danych klientów i przetwarzaj dane w czasie rzeczywistym, aby uzyskać pełny wgląd w klienta.

Korzystanie z optymalizacji wielokanałowej

Zapewnij bezproblemową podróż klientów dzięki optymalizacji wielokanałowej, która umożliwia klientom zmianę platform, urządzeń i kanałów przy zachowaniu spójnego środowiska.

Tworzenie odpornego łańcucha dostaw

Wykrywaj trendy zachowań klientów podczas przeglądania i po zakupie, które pomogą w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji z zakresu obsługi sprzedaży. Eliminuj silosy danych dzięki kompleksowej analizie i zwiększaniu współpracy między dostawcami przez udostępnianie danych magazynowych.

Zabezpieczanie danych przy użyciu wiodących w branży funkcji zgodności

Branża opieki zdrowotnej stawia czoła wyzwaniom z powodu zmieniających się oczekiwań pacjentów, ograniczeń prawnych i niedoborów pracowników. Świadcz spersonalizowaną opiekę, chroń informacje dotyczące zdrowia i zapewniaj większe możliwości zespołom opiekuńczym. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla opieki zdrowotnej.

Inteligentna, spersonalizowana opieka

Personalizuj opiekę przez zapewnianie pacjentom dostępu do danych dotyczących zdrowia, które są potrzebne do uzyskania odpowiedniej opieki w odpowiednim czasie. Optymalizuj operacje, agregując dane z wielu systemów IT opieki zdrowotnej i automatyzując rutynowe operacje.

Implementowanie analizy klinicznej

Analizuj dane pacjentów, aby kojarzyć objawy z chorobami i zalecać protokoły leczenia. Wykrywaj trendy i czynniki prognostyczne za pomocą zmiennych klinicznych, aby wpływać na ocenianie dotyczące terapii i ponownych przyjęć.

Stosowanie analizy zgodności

Identyfikuj ryzyko związane z przepisami i efektywność przepływów pracy w zestawach danych. Zwiększaj odpowiedzialność i obsługuj miary jakości w ramach operacji z zakresu opieki zdrowotnej. Zachowaj bezpieczeństwo i prywatność danych poufnych przez cały czas.

Bezkompromisowe zabezpieczenia danych i ochrona prywatności

  • Zabezpieczaj i monitoruj dane oraz rozwiązania analityczne i zarządzaj nimi, korzystając z szerokiej gamy wiodących w branży funkcji zabezpieczeń i zgodności.

  • Wdróż logowanie jednokrotne i integrację z usługą Azure Active Directory, aby specjaliści ds. danych mogli poświęcać więcej swojego czasu na odkrywcze analizy.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny zapewniające elastyczność i kontrolę

Zarządzaj zasobami i kosztami na potrzeby kompleksowego rozwiązania do analizy i płać wyłącznie za używane możliwości.

Wprowadzenie do usługi Azure Synapse Analytics

Jeśli nie masz konta platformy Azure, zarejestruj się bezpłatnie, aby uzyskać natychmiastowy dostęp i środki w wysokości $200.

Zaloguj się na swoje konto platformy Azure, aby utworzyć obszar roboczy usługi Azure Synapse Analytics za pomocą tego prostego przewodnika Szybki start.

Przejdź do centrum wiedzy w programie Synapse Studio, aby natychmiast tworzyć pule usług Spark i SQL lub używać ich, nawiązać połączenie z usługą Azure Open Datasets i odpytywać ją, ładować przykładowe skrypty i notesy, uzyskać dostęp do szablonów potoku i korzystać z przewodnika.

Dowiedz się, jak szybko rozpocząć korzystanie z usługi Azure Synapse, konfigurując bezpłatne konto platformy Azure, tworząc nowy obszar roboczy i rozpoczynając swój pierwszy projekt w Centrum wiedzy.

Zobacz, dlaczego firmy każdej wielkości wybierają usługę Azure Synapse Analytics

Operacje przekształcenia Walgreens

"With Azure Synapse, we were able to create a platform that is streamlined, scalable, elastic, and cost effective, enabling my business users to make the right decisions for the fast-paced market."

Anne Cruz, kierownik IT ds. łańcucha dostaw i zarządzania towarami, Walgreens
Walgreens

Firma Co-op odblokowuje szczegółowe dane i nowe przypadki użycia

"The Azure platform has underpinned our agile and experimental approach to evolving the Co-op Data Platform, enabling us to learn on the go and pivot rapidly when needed."

James Bleasby, menedżer programu platformy danych, Co-op
Tryb współpracy

Firma Marks & Spencer przyspiesza uzyskiwanie szczegółowych informacji

"We needed a place where they could use self-service to get responses quickly. They're using Azure Synapse to push all that data out to Microsoft Power BI. Now, people who didn't typically have access to data or had to wait for IT to create a dashboard, they're able to figure it out themselves."

James Ferguson, menedżer produktu, Marks & Spencer
Marks and Spencer

ClearSale chroni klientów online

"Not only does Azure Synapse Analytics help us meet demand, [but] we are confident that our users can use direct queries to make sure they're always sharing the latest insights."

Flavio Pega, inżynier ds. danych, ClearSale
Wyczyść sprzedaż

NeoGrid synchronizuje łańcuch dostaw

"Azure Synapse naturally facilitates collaboration and brings our data teams together. Working in the same analytics service will enable our teams to develop advanced analytics solutions faster, as well as provide a simplified and fast way to securely access and share data in a compliant manner."

Emerson Tobar, dyrektor ds. technicznych, Neogrid
Neogrid

Firma CCC Marketing migruje z programu Oracle Exadata do platformy Azure

"By consolidating a system comprising three DB appliances into Azure Synapse Analytics, we were able to reduce the costs by 30 percent. The costs for data linkage and development were also significantly reduced."

Matsui Taro, starszy kierownik IT, CCC Marketing
CCC Marketing

Bądź na bieżąco dzięki najnowszym informacjom na temat usługi Azure Synapse Analytics

Często zadawane pytania

  • Azure Synapse Analytics to nieograniczona usługa analizy, która łączy integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu zasobów bezserwerowych lub dedykowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, eksplorowanie, przygotowywanie, przekształcanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.
  • Usługa Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW) jest teraz oznaczona jako dedykowana pula SQL (dawniej SQL Data Warehouse) w witrynie Azure Portal. Istniejący klienci mogą nadal uruchamiać istniejące obciążenia magazynu danych w środowisku produkcyjnym, korzystając z dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW) bez przechodzenia przez żadną zmianę. Jeśli istniejący klienci chcą korzystać ze wszystkich najnowszych innowacji, które są teraz ogólnie dostępne w ujednoliconym środowisku usługi Azure Synapse Analytics, mogą oni zdecydować się na zarządzanie istniejącym magazynem danych za pomocą obszaru roboczego usługi Synapse. Ta ścieżka umożliwia istniejącym klientom usługi Azure SQL Data Warehouse kontynuowanie uruchamiania bieżącego magazynu danych bez wpływu na obciążenie i łatwe rozpoczęcie korzystania z najnowszych innowacji w usłudze Azure Synapse Analytics, takich jak eksploracja bezserwerowych data lake oraz zintegrowanych aparatów SQL i Apache Spark.

Wypróbuj usługę Azure Synapse Analytics na bezpłatnym koncie platformy Azure