Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji
  • Wdrażaj zasoby razem i łatwo
    powtarzaj zadania wdrażania

  • Kategoryzuj zasoby, aby ułatwić rozliczenia i
    zarządzanie.

  • Włącz kontrolę dostępu klasy korporacyjnej

Wdrażanie zasobów aplikacji

Usługa Azure Resource Manager umożliwia wielokrotne wdrażanie aplikacji, zapewniając spójny stan wdrożenia zasobów. Infrastruktura i zależności aplikacji są definiowane w pojedynczym deklaratywnym szablonie. Ten szablon jest na tyle elastyczny, że można go stosować we wszystkich środowiskach — testowych, przejściowych lub produkcyjnych. Rozwiązania utworzone przy użyciu portalu Azure Marketplace automatycznie zawierają szablon, którego można używać dla aplikacji.

Organizowanie zasobów

Usługa Azure Resource Manager ułatwia wizualizowanie zasobów w aplikacji i zarządzanie nimi. Nie trzeba już oddzielnie wdrażać fragmentów aplikacji, a później ręcznie ich łączyć. Wystarczy umieścić zasoby o wspólnym cyklu życia w grupie zasobów, którą można wdrażać i usuwać za pomocą pojedynczej akcji. Widoczne są także zależności między zasobami. Zasoby można oznaczać tagami w celu ich kategoryzacji na potrzeby zadań zarządzania, np. rozliczeń.

Kontrolowanie dostępu do zasobów

Usługa Azure Resource Manager umożliwia określanie, które osoby w organizacji mogą wykonywać akcje na zasobach. Zarządzanie uprawnieniami odbywa się przez definiowanie ról i dodawanie użytkowników lub grup do tych ról. Na zasoby o znaczeniu krytycznym możesz nakładać jawne blokady uniemożliwiające użytkownikom usuwanie i modyfikowanie tych zasobów. Usługa Azure Resource Manager rejestruje wszystkie akcje użytkowników, dzięki czemu można przeprowadzać ich inspekcje. Dla każdej akcji dziennik inspekcji zawiera informacje o użytkowniku, czasie, zdarzeniach i stanie.

Utwórz aplikację za pomocą programu Resource Manager, korzystając z bezpłatnego konta