Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Analiza w chmurze wdrożona lokalnie na urządzeniach usługi IoT Edge

Wdróż usługę Azure IoT Edge w środowisku lokalnym, aby zintegrować silosy danych i skonsolidować dane operacyjne na dużą skalę w chmurze platformy Azure. Zdalnie i bezpieczne wdrażaj obciążenia natywne chmury i zarządzaj nimi — w tym obciążenia sztucznej inteligencji, usług platformy Azure lub własnej logiki biznesowej — w celu ich uruchamiania bezpośrednio na urządzeniach IoT. Zoptymalizuj wydatki na chmurę i zapewnij szybsze reagowanie Twoich urządzeń na zmiany lokalne, a także ich niezawodne działanie nawet w wydłużonych okresach w trybie offline.

Certyfikowany sprzęt usługi IoT Edge: Współdziała z urządzeniami z systemami Linux i Windows, które obsługują aparaty kontenerów

Środowisko uruchomieniowe: Dostępne bezpłatnie rozwiązanie typu open- source w ramach licencji MIT, dzięki czemu zapewnia więcej kontroli i większą elastyczność kodu

Moduły: Kontenery zgodne z platformą Docker z usług platformy Azure lub od partnerów firmy Microsoft do uruchamiania logiki biznesowej na urządzeniach brzegowych

Interfejs w chmurze: Wdrażaj obciążenia i zarządzaj nimi zdalnie z poziomu chmury za pośrednictwem usługi Azure IoT Hub z bezobsługową aprowizacją urządzeń

Prostsze tworzenie oprogramowania

Korzystaj z posiadanych umiejętności deweloperskich i koduj w języku, który znasz. Kod usługi IoT Edge jest taki sam w chmurze i na urządzeniu brzegowym i obsługuje języki, takie jak C, C#, Java, Node.js oraz Python.

Zdalne monitorowanie urządzeń na dużą skalę

Zdalnie monitoruj urządzenia usługi IoT Edge na dużą skalę dzięki integracji z usługą Azure Monitor. Używaj wbudowanych metryk i nadzorowanych wizualizacji, aby zyskać bardziej szczegółową widoczność kondycji i wydajności Twoich aplikacji brzegowych bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Połącz dzienniki urządzeń na żądanie z usługą IoT Edge, aby uzyskać najlepszą w swojej klasie możliwość obserwacji urządzeń brzegowych.

Redukcja kosztów rozwiązań IoT

Tylko mała część uzyskanych danych usługi IoT Edge ma znaczenie dla operacji przeprowadzanych po analizie. Używaj usług, takich jak Azure Stream Analytics lub modele uczenia maszynowego wytrenowane w chmurze, aby przetwarzać dane lokalnie i wysyłać do chmury tylko tę ich część, którą chcesz dalej analizować. Spowoduje to zredukowanie kosztów związanych z wysyłaniem wszystkich danych do chmury przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości danych.

Działanie w trybie offline lub przy sporadycznej łączności

Zapewnij swoim urządzeniom brzegowym niezawodne i bezpieczne działanie nawet wtedy, gdy pracują w trybie offline lub mają sporadyczną łączność z chmurą. Funkcja zarządzania urządzeniami usługi Azure IoT Edge automatycznie synchronizuje najnowszy stan urządzeń po ich ponownym połączeniu, aby zapewnić możliwość bezproblemowego działania.

Przeczytaj najnowszą wersję raportu IoT Signals

Ten dokument jest oparty na sukcesach poprzednich raportów. Ujawnia nowe zasoby wiadomości i szczegółowe informacje o stanie IoT.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zaufanie firm z różnych branż

Dokumentacja, zasoby i narzędzia edukacyjne

MS Learn

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym deweloperem rozwiązań IoT, szkoła usługi IoT oferuje zasoby i materiały szkoleniowe oparte na rolach do planowania i tworzenia rozwiązań IoT.

IoT Show

Zobacz najnowsze funkcje, pokazy, materiały polecane przez klientów i partnerów, dyskusje branżowe i analizy techniczne dotyczące usługi IoT Edge.

Społeczność techniczna platformy IoT

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów społeczności platformy Azure.

Dokumentacja

Twórz inteligentne urządzenia brzegowe, korzystając z pomocy 5-minutowych przewodników Szybki start, instrukcji, samouczków i przykładowego kodu.

 • Usługa IoT Edge ma trzy składniki. Moduły usługi IoT Edge to kontenery, które uruchamiają usługi platformy Azure, usługi innych firm lub kod niestandardowy. Są one wdrażane na urządzeniach obsługujących usługę IoT Edge i wykonywane lokalnie na tych urządzeniach.  Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge działa na każdym urządzeniu obsługującym usługę IoT Edge i zarządza wdrożonymi na nim modułami.  Interfejs oparty na chmurze zdalnie monitoruje urządzenia obsługujące usługę IoT Edge i zarządza nimi.

 • Usługa IoT Edge oferuje również następujące możliwości:

  • Bezobsługowa aprowizacja urządzeń brzegowych.
  • Menedżer zabezpieczeń z obsługą sprzętowego elementu głównego zaufania.
  • Rozszerzone działanie w trybie offline.
  • Integracja z usługą Azure Monitor zapewniająca najlepsze w swojej klasie możliwości obserwacji.
  • Usługa automatycznej konfiguracji urządzeń dla wdrożeń skalowanych i konfiguracja urządzeń brzegowych.
  • Obsługa zestawów SDK w językach C, C#, Node, Python i Java.
  • Narzędzia do opracowywania modułów, w tym do kodowania, testowania, debugowania i wdrażania.
  • Potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przy użyciu usługi Azure DevOps.
 • Usługa IoT Edge należy do najbardziej otwartych platform brzegowych, które są obecnie dostępne. Firma Microsoft dokłada starań, aby używać technologii open-source w celu dostarczania innowacji w zakresie urządzeń brzegowych.  Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest dostępne w ramach licencji MIT i jest typu open-source, co zapewnia użytkownikowi większą kontrolę i elastyczność odnośnie do kodu. Usługa IoT Edge obsługuje system zarządzania kontenerami Moby, który rozszerza koncepcje konteneryzacji, izolacji i zarządzania z chmury na urządzenia na brzegu sieci.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure IoT Edge