Pomiń nawigację

Rozwiązania hybrydowe i obejmujące wiele chmur

Uzyskaj spójność i elastyczność, aby wprowadzać innowacje w dowolnym miejscu, w ramach środowisk lokalnych, wielochmurowych i brzegowych

Innowacje w dowolnym miejscu za pomocą platformy Azure

Wprowadź możliwość pracy zdalnej, wykorzystaj innowacje w chmurze i wykorzystaj maksymalnie istniejące inwestycje lokalne, polegając na skutecznym podejściu hybrydowym i wielochmurowym. Platforma Azure zapewnia całościowe, bezproblemowe i bardziej bezpieczne podejście do wprowadzania innowacji w dowolnym miejscu w obrębie środowisk lokalnych, wielochmurowych i brzegowych.

Bezproblemowo zarządzaj serwerami, klastrami Kubernetes i aplikacjami, zabezpieczaj je oraz utrzymuj ich ład w środowiskach lokalnym, wielochmurowym i brzegowym z jednego miejsca.

Wprowadzaj zawsze aktualne usługi platformy Azure do dowolnej infrastruktury i korzystaj z możliwości elastycznego skalowania, automatyzacji, ujednoliconego zarządzania i wiodących w branży zabezpieczeń.

Twórz i wdrażaj natywne dla chmury aplikacje we własnym centrum danych. Konsoliduj zwirtualizowane aplikacje lokalne w infrastrukturze hiperkonwergentnej połączonej w chmurze i zyskuj najlepszy stosunek jakości do ceny.

Przenoś możliwości obliczeniowe, magazynowe i analityczne platformy Azure na urządzenia Internetu rzeczy (IoT). Uruchamiaj uczenie maszynowe i zaawansowaną analizę na urządzeniach brzegowych, aby uzyskiwać szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym.

Poznaj rozwiązania i produkty wielochmurowe oraz chmury hybrydowej na platformie Azure

Aplikacje

Twórz i wdrażaj spójne środowisko aplikacji w całej chmurze hybrydowej.

Dane

Bezproblemowo przeprowadzaj migrację danych, zarządzaj nimi i analizuj je w swoim majątku cyfrowym. Uruchamiaj usługi danych platformy Azure wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Zarządzanie

Zarządzaj zasobami informatycznymi, pomóż zabezpieczać je i utrzymuj w nich ład w środowiskach lokalnym, wielochmurowym oraz brzegowym przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania.

Zabezpieczenia

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami hybrydowymi i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich swoich obciążeń w środowisku lokalnym, na platformie Azure i w innych środowiskach w chmurach.

Obsługa tożsamości

Zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę logowania jednokrotnego w aplikacjach chmurowych, mobilnych i lokalnych, wdrażając zarządzanie dostępem za pomocą ujednoliconej platformy tożsamości.

Poznaj Azure Active Directory (Azure AD)

Sieć

Wykorzystuj platformę Azure jako rozszerzenie istniejącej sieci, łącząc rozproszone obciążenia i lokalizacje w skali globalnej.

Architektury rozwiązań

Twórz rozwiązania wielochmurowe i chmury hybrydowej, korzystając z przykładowych architektur rozwiązań.

Akcelerator strefy docelowej dla serwerów z obsługą usługi Azure Arc

Szybko rozpocznij pracę z serwerami z obsługą usługi Azure Arc dzięki wbudowanej automatyzacji. Ta strefa docelowa zapewnia wysokiej jakości wdrożenia, z najlepszymi rozwiązaniami i wytycznymi dotyczącymi implementacji, w celu zarządzania, zabezpieczania i obsługi środowisk hybrydowych i wielochmurowych.

Korzystanie z połączenia wzajemnego niewymagającego włączenia usługi Azure Stack HCI oraz lekkiego kworum w przypadku zdalnego biura lub oddziału

Niskokosztowa metoda wdrażania wysoce dostępnych zwirtualizowanych i skonteneryzowanych obciążeń w scenariuszach dotyczących zdalnych biur i oddziałów.

Zarządzanie konfiguracją hybrydową w usłudze Azure Arc

Zarządzaj maszynami z systemami Windows i Linux hostowanymi poza platformą Azure w sieci firmowej lub u innego dostawcy chmury, podobnie jak w przypadku zarządzania natywnymi maszynami wirtualnymi platformy Azure.

Łączenie sieci lokalnej z platformą Azure za pomocą bramy sieci VPN

Rozszerzaj sieć ze środowiska lokalnego lub usługi Azure Stack do sieci wirtualnej platformy Azure za pomocą prywatnej sieci wirtualnej (VPN) typu lokacja-lokacja. Ruch jest kierowany między siecią lokalną i platformą Azure za pośrednictwem tunelu IPsec VPN lub za pośrednictwem wielodostępnej bramy sieci VPN w usłudze Azure Stack.

Integrowanie lokalnych domen Active Directory z usługą Azure Active Directory

Aby zapewnić oparte na chmurze uwierzytelnianie tożsamości, użyj Azure Active Directory (Azure AD), wielodostępnego katalogu opartego na chmurze i usługi zarządzania tożsamościami.

Hybrydowe monitorowanie zabezpieczeń przy użyciu usług Azure Security Center i Azure Sentinel

Monitoruj konfigurację zabezpieczeń i danych telemetrycznych dla obciążeń systemu operacyjnego działających lokalnie i na platformie Azure przy użyciu usług Azure Security Center i Azure Sentinel.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z hybrydowych możliwości platformy Azure i rozwiązań z wieloma chmurami

"With Azure Arc, we are able to distribute solutions and workloads across multiple clouds and datacenters to support our clients that would have otherwise been bound to a datacenter."

Aram Lauxtermann, dyrektor ds. rozwiązań w chmurze, KPMG
KPMG

"With Azure Arc, we can visualize and centrally manage multiple edge locations. That means our customers can deploy services in their customers' regions—critical for reducing latency."

Calvin Karundu, inżynier ds oprogramowania, Africa’s Talking
AfricasTalking

"By binding our Azure and on-premises environments together through policies and tagging, we can create a consistent way to deploy and manage our systems in a disparate environment. That's really important to us because as we become leaner as an organization, we still need to effectively manage our IT footprint."

Kristina Melo, administrator bazy danych programu SQL Server, Ferguson
Ferguson

"With Azure Stack Hub and Azure DevOps, we have more opportunities for automation plus ready-to-use templates for our developers. It's a much faster environment to work in."

Carsten Beckmann, kierownik projektu platformy Azure, Volkswagen Financial Services
Volkswagen Financial Services

"With Azure Stack Edge Rugged, we've opened up incredible possibilities with AI and cognitive services, helping us deliver more insightful, actionable, real-time video into our customers' workflows."

Marcus Schioler, wiceprezes ds. marketingu produktów, Haivision
Haivision

Najnowsze informacje i zasoby dotyczące rozwiązań hybrydowych i wielochmurowych platformy Azure

Często zadawane pytania

  • Przetwarzanie w chmurze hybrydowej oznacza środowisko przetwarzania danych stanowiące połączenie chmury publicznej i infrastruktury lokalnej, w tym chmury prywatnej, umożliwiające udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Oferuje ona organizacjom więcej opcji wdrażania i większą elastyczność skalowania zasobów obliczeniowych. Dzięki niej organizacje mogą korzystać z innowacji w chmurze, współdziałając jednocześnie ze środowiskiem lokalnym. Zmienia się, obejmując środowiska wielochmurowe i infrastrukturę brzegową.

    Organizacje wybierają podejście chmury hybrydowej z wielu powodów, takich jak spełnianie wymagań prawnych i dotyczących niezależności danych, maksymalizacja inwestycji w technologię lokalną, rozwiązywanie problemów z niskimi opóźnieniami i obciążeniami brzegowymi oraz wzmacnianie odporności i ciągłości działalności biznesowej.

  • Przetwarzanie wielochmurowe odnosi się do korzystania z usług obliczeniowych w wielu chmurach — w tym prywatnych lub publicznych — obsługiwanych przez różnych dostawców usług w chmurze w środowisku heterogenicznym. Strategia wielochmurowa zapewnia większą elastyczność i ogranicza ryzyko. Wybierz usługi od różnych dostawców usług w chmurze najlepiej pasujące do określonego zadania lub skorzystaj z usług oferowanych przez konkretnego dostawcę usług w chmurze w określonej lokalizacji.

    Przetwarzanie wielochmurowe wymaga poznania różnych chmur, co może być trudnym zadaniem. Podejście wielochmurowe zwiększa również złożoność operacyjną. W związku z tym ważne jest wybranie platformy w chmurze, takiej jak Azure, która wspiera podejście wielochmurowe i oferuje produkty mogące znacznie uprościć zarządzanie w wielu chmurach.

  • Obliczenia brzegowe oznaczają przeniesienie mocy obliczeniowej chmury do urządzeń Internetu rzeczy (IoT), w pobliżu których są przechowywane dane, w celu zmniejszenia opóźnień i uzyskiwania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym. Upowszechnienie się inteligentnych czujników i połączonych urządzeń oraz rozwój zaawansowanych technologii chmurowych, takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, sprawia, że obliczenia brzegowe stają się rzeczywistością.

    Uruchamiaj maszyny wirtualne, kontenery i usługi danych w lokalizacjach brzegowych przy użyciu obliczeń brzegowych. Dzięki przeniesieniu niektórych obciążeń na brzeg sieci urządzenia potrzebują mniej czasu na skomunikowanie się z chmurą, szybciej reagują na zmiany lokalne, działają niezawodnie nawet w dłuższych okresach pracy w trybie offline oraz dostarczają imersyjne środowisko użytkownika za pośrednictwem szybko reagujących i orientujących się w kontekście aplikacji. Dowiedz się więcej na temat inteligentnej chmury i inteligentnych urządzeń brzegowych.

  • Skuteczna architektura hybrydowa i oparta na wielu chmurach zapewnia jednolity sposób zabezpieczania zasobów informatycznych w środowisku lokalnym, w wielu chmurach i środowiskach brzegowych, zarządzania tymi zasobami oraz utrzymywania w nich ładu. Uruchamianie rozwiązań hybrydowych i wielochmurowych w sposób trwały oznacza również włączenie spójnych opcji bazy danych i architektur w różnych środowiskach, dzięki czemu można łatwo przenosić dane aplikacji, gdy są potrzebne, i zarządzać nimi całościowo.

Łatwe migrowanie obciążeń do platformy Azure

Wybierz elastyczną ścieżkę migracji, która obsługuje Twoją strategię chmury hybrydowej. Stwórz optymalny plan migracji, korzystając z szerokiego zestawu narzędzi obejmujących ocenę, migrację, optymalizację i zarządzanie.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure