Service Bus — cennik

Utrzymanie połączenia między aplikacjami i urządzeniami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Usługa Azure Service Bus to infrastruktura obsługi komunikatów, która działa między aplikacjami i umożliwia im wymianę komunikatów, co ułatwia skalowanie i zwiększa odporność. Jak działa usługa Service Bus.

Usługa Service Bus jest dostępna w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium. Oto porównanie cen:

Funkcja Basic Standardowa Premium
Kolejki
Zaplanowane komunikaty
Tematy
Transakcje
Deduplikacja
Sesje
Prześlij dalej/Wyślij za pomocą
Rozmiar komunikatu 256 KB 256 KB 1 MB
Uwzględnione połączenia obsługiwane przez brokera 100 1 0001 1 000 za jednostkę MU
Połączenia obsługiwane przez brokera (użycie nadwyżkowe dozwolone) (płatne) Do 1 000 za jednostkę MU
Izolacja zasobów
1 W warstwie standardowej przesyłania komunikatów uwzględniono następującą liczbę połączeń obsługiwanych przez brokera (w ramach opłaty podstawowej): 1 000. Połączenia te można udostępniać we wszystkich kolejkach, tematach/subskrypcjach i centrach usługi Event Hubs w obrębie skojarzonej subskrypcji platformy Azure. Warstwa Premium usługi Service Bus wykorzystuje dedykowane zasoby, co zapewnia wyższą przepływność i bardziej spójną wydajność.

Operacje obsługi komunikatów

Operacja to dowolne wywołanie interfejsu API kierowane do usługi Service Bus.

Basic
Operacje $- za milion operacji
Standardowa
Opłata podstawowa1 $-/mies.
Pierwsze 12.5 mln operacji na miesiąc Obejmuje
Następne 88 mln operacji (13–100 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Następne 2,400 mln operacji (100–2,500 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Ponad 2,500 mln operacji na miesiąc $- za milion operacji
Premium
Codziennie $- — ustalona stawka za jednostkę wiadomości

Połączenia obsługiwane przez brokera

Liczba połączeń AMQP lub wywołań HTTP kierowanych do usługi Service Bus.

Warstwa Standardowa
Pierwsze 1 tys. na miesiąc Obejmuje
Następne 99 tys. (1–100 tys.) na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Następne 400 tys. (100–500 tys.) na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Ponad 500 tys. na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Warstwa Premium
W warstwie Premium nie są naliczane opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera.

Połączenia hybrydowe i przekaźniki WCF

Opłaty dotyczące połączeń hybrydowych są naliczane za jednostkę odbiornika i za wszelkie nadwyżki danych przekraczające uwzględnione 5 GB/miesiąc. Opłaty za przekaźniki WCF są naliczane na podstawie woluminu komunikatów i godzin przekazywania.
Cennik połączenia hybrydowego
Opłata za połączenie (uwzględnia 5 GB danych/miesiąc) $- na odbiornik
Nadwyżkowy transfer danych (dane przekraczające 5 GB/miesiąc)* $-/GB

* Limit transferu danych w wysokości 5 GB obejmuje cały transfer danych we wszystkich jednostkach odbiorników.

Przekaźniki WCF — cennik
Godziny przekazywania $- na każde 100 godzin przekazywania
Komunikaty $- na każde 10 000 komunikatów

Ceny miesięczne są obliczane w oparciu o 744 godziny użycia. Opłaty za połączenia będą naliczane przyrostowo za godzinę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan
 • Gwarantowana niezawodność przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Usługa Relay traktuje każdy wysłany do niej komunikat i każdy wysłany przez nią komunikat jak płatny. Płatny komunikat odpowiada danym o rozmiarze do 64 KB. W przypadku przekroczenia rozmiaru 64 KB przez komunikat (np. przez odpowiedź HTTP, która zwróciła obraz) każde dodatkowe 64 KB są traktowane jako dodatkowy płatny komunikat. W przypadku normalnej przekazywanej usługi zawierającej implementację schematu żądania/odpowiedzi żądanie najpierw jest wysyłane do usługi Relay, a następnie do przekazywanej usługi, po czym odpowiedź jest wysyłana w ten sam sposób. Powoduje to utworzenie co najmniej czterech płatnych komunikatów. W przypadku usług multiemisji z 4 odbiornikami komunikat wysłany do usługi Relay jest traktowany jak jeden komunikat. 4 komunikaty wysłane do odbiorników również są traktowane jak komunikat, co powoduje utworzenie 5 komunikatów.

 • W przypadku jednostek obsługiwanych przez brokera (kolejek i tematów/subskrypcji) operacja to dowolna interakcja interfejsu API z usługą Service Bus przy użyciu dowolnego protokołu.

  Wysłanie, odebranie lub usunięcie komunikatu o rozmiarze mniejszym lub równym 64 KB jest traktowane jak jedna płatna operacja. Jeśli rozmiar komunikatu przekracza 64 KB, liczba płatnych operacji jest obliczana na podstawie liczby wielokrotności rozmiaru 64 KB zawartej w rozmiarze komunikatu. Na przykład komunikat o rozmiarze 8 KB wysłany do usługi Service Bus będzie rozliczany jako jedna operacja, ale komunikat o rozmiarze 96 KB wysłany do usługi Service Bus będzie rozliczany jako dwie operacje. Odczytanie komunikatu o rozmiarze 8 KB z blokadą, a następnie ukończenie lub jawne porzucenie komunikatu, będzie rozliczane jako dwie operacje. Odnowienie blokady komunikatu jest również traktowane jako operacja.

  Wielokrotne dostarczenie tego samego komunikatu (na przykład w przypadku wysyłania komunikatu do wielu subskrybentów lub odebrania komunikatu po jego odrzuceniu, odroczeniu lub usunięciu) będzie traktowane jak niezależne operacje. Na przykład w przypadku tematu z trzema subskrypcjami jeden komunikat o rozmiarze 64 KB, który zostanie wysłany, a następnie odebrany, spowoduje wygenerowanie czterech płatnych operacji (jedna „wejściowa” i trzy „wyjściowe” przy założeniu, że wszystkie komunikaty zostaną dostarczone do wszystkich subskrypcji i usunięte podczas odczytu).

  Ponadto utworzenie, odczytanie (odsłuchanie), zaktualizowanie i usunięcie kolejki, tematu lub subskrypcji spowoduje naliczenie opłaty za operację.

  Operacje to wywołania interfejsu API względem punktów końcowych usługi kolejki lub tematu/subskrypcji. Dotyczy to również operacji zarządzania, wysyłania/odbierania i stanu sesji.

 • Godziny przekazywania są rozliczane dla łącznego czasu, przez który wystąpienie usługi Service Bus Relay było „otwarte”. Wystąpienie usługi Relay jest niejawnie tworzone i otwierane pod danym adresem usługi Service Bus (adres URL przestrzeni nazw usług), gdy obsługująca przekazywanie usługa WCF („odbiornik przekazywania”) nawiąże pierwsze połączenie z tym adresem. Wystąpienie jest zamykane tylko wtedy, gdy ostatni odbiornik zamknie połączenie z tym adresem. Dlatego na potrzeby rozliczania wystąpienie usługi Relay jest traktowane jak „otwarte” od chwili, gdy pierwszy odbiornik usługi Relay nawiąże połączenie, do chwili, gdy ostatni odbiornik zamknie połączenie z adresem usługi Service Bus odpowiadającym temu wystąpieniu.

 • Połączenie obsługiwane przez brokera jest definiowane jako jedna z następujących sytuacji:
  1. Połączenie AMQP od klienta do tematu/subskrypcji, kolejki lub centrum zdarzeń usługi Service Bus.
  2. Wywołanie HTTP mające na celu odebranie komunikatu z tematu lub kolejki usługi Service Bus, dla którego wartość limitu czasu odbierania jest większa od zera.

  Firma Microsoft nalicza opłaty za szczytową liczbę jednoczesnych połączeń obsługiwanych przez brokera, która przekracza wliczoną w usługę wartość (1000 połączeń w warstwach Standardowa i Premium). Wartości szczytowe są mierzone godzinowo, proporcjonalnie dzielone przez 744 godziny w miesiącu i dodawane w ciągu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Uwzględniona liczba (1000 połączeń obsługiwanych przez brokera na miesiąc) jest stosowana na koniec okresu rozliczeniowego względem sumy proporcjonalnie naliczonych szczytów wyrażonych w godzinach.

  Przykłady:
  1. Każdy z 5000 klientów jest połączony przez pojedyncze połączenie AMQP i odbiera polecenia z tematu usługi Service Bus oraz wysyła zdarzenia do kolejek. Jeśli wszyscy klienci są połączeni codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5000 połączeń * 12 godzin * 31 dni/744 = 2500 połączeń obsługiwanych przez brokera. Po wykorzystaniu miesięcznego limitu 1000 połączeń obsługiwanych przez brokera zostanie naliczona opłata za 1500 takich połączeń.
  2. 5000 klientów odbiera komunikaty z kolejki usługi Service Bus za pośrednictwem protokołu HTTP z niezerowym limitem czasu. Jeśli wszystkie urządzenia są połączone codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5000 odebranych połączeń HTTP * 12 godzin * 31 dni/744 godzin = 2500 połączeń obsługiwanych przez brokera.
 • Tak. Nie ma opłat za połączenia związane z przesyłaniem zdarzeń przez protokół HTTP niezależnie od liczby systemów/urządzeń wysyłających. Odbieranie zdarzeń za pośrednictwem protokołu HTTP przy użyciu limitu czasu większego niż zero, czasami nazywane „długim sondowaniem”, generuje opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera. Połączenia AMQP generują opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera bez względu na to, czy połączenia są używane do wysyłania czy odbierania. Należy pamiętać, że w podstawowej przestrzeni nazw można bezpłatnie skorzystać ze 100 połączeń obsługiwanych przez brokera — jest to również maksymalna liczba połączeń obsługiwanych przez brokera dla subskrypcji platformy Azure. Pierwsze 1000 połączeń obsługiwanych przez brokera w dowolnych/wszystkich standardowych przestrzeniach nazw subskrypcji platformy Azure uwzględnia się bez opłat dodatkowych (poza opłatą podstawową). Ze względu na to, że te dozwolone liczby połączeń są wystarczające w wielu scenariuszach obsługi komunikatów między usługami, opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera będą zazwyczaj naliczane, jeśli planuje się korzystanie z długiego sondowania AMQP lub HTTP z dużą liczbą klientów, czyli w celu zwiększenia wydajności przesyłania strumieniowego zdarzeń lub umożliwienia dwukierunkowej komunikacji z tysiącami lub milionami urządzeń albo wystąpień aplikacji.

 • Nie. Standardowa opłata podstawowa jest naliczana raz na miesiąc dla każdej subskrypcji platformy Azure. Oznacza to, że po utworzeniu pojedynczej przestrzeni nazw usługi Service Bus w warstwie Standardowa będzie można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych przestrzeni nazw w warstwie Standardowa w ramach tej samej subskrypcji platformy Azure bez naliczania dodatkowych opłat podstawowych.

 • Warstwa Premium komunikatów usługi Service Bus zapewnia wszystkie funkcje komunikatów kolejek i tematów usługi Azure Service Bus, oferując przewidywalną i powtarzalną wydajność, większą przepływność oraz wyższą dostępność. Warstwa Premium wykorzystuje dedykowany model rozmieszczania zasobów, zapewniając izolację obciążenia i spójną wydajność. Zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci w warstwie Premium są zasobami dedykowanymi, dlatego nie są naliczane opłaty za transakcje komunikatów jak w innych warstwach. Wszystkie transakcje są uwzględniane podczas rozmieszczania jednostek obsługi komunikatów.

 • Jednostka obsługi komunikatów to zestaw dedykowanych zasobów, zarezerwowanych wyłącznie dla przestrzeni nazw Premium. Ten zestaw zasobów zapewnia spójną, powtarzalną wydajność obciążeń komunikatów. Każda przestrzeń nazw Premium może zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, a rozmieszczenie zasobów rośnie liniowo: 2 jednostki obsługi komunikatów to dwukrotnie więcej zasobów niż 1 jednostka obsługi komunikatów.

 • Warstwa Premium komunikatów usługi Service Bus to stała stawka dzienna za zakupioną jednostkę obsługi komunikatów. Przestrzenie nazw utworzone w warstwie Premium mogą zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, za które naliczana jest stała stawka dzienna za jednostkę. Liczbę zakupionych jednostek obsługi komunikatów przestrzeni nazw Premium można zmienić w dowolnym momencie, ale stawka dzienna opiera się na maksymalnej liczbie jednostek przypisanych do przestrzeni nazw w dowolnym momencie.

 • Tak. Zmiana warstwy Premium na niższą i odwrotnie jest technicznie możliwa. Aby uzyskać wytyczne dotyczące migracji rozwiązania obsługi komunikatów z warstwy Standardowa do warstwy Premium, przeczytaj ten wpis w blogu.

 • Połączenie hybrydowe umożliwia ustanowienie dwukierunkowej komunikacji korzystającej ze strumienia danych binarnych między dwiema aplikacjami sieciowymi. Jedna lub obydwie strony mogą znajdować się poza translatorami adresów sieciowych lub zaporami. „Odbiornik” akceptujący to „przekazane” połączenie oraz „nadawcę” inicjującego połączenie można zaimplementować na dowolnej platformie i w dowolnym języku z podstawową możliwością WebSocket. Obejmuje to interfejs API WebSocket w większości przeglądarek sieci Web.

 • Po utworzeniu pierwszego odbiornika połączenia hybrydowego opłaty będą naliczane zgodnie ze stawką za jednostkę odbiornika. Ta sama stawka jest stosowana dla każdego utworzonego odbiornika. Usługa obejmuje 5 GB bezpłatnego transferu danych miesięcznie. Te 5 GB bezpłatnego transferu danych możesz wykorzystać w dowolnych jednostkach odbiornika. Jeśli zagregowany transfer danych we wszystkich jednostkach odbiorników wyniesie ponad 5 GB, zostanie naliczona opłata za nadwyżkę transferu danych.

  Przykładowa cena 1. Jeśli korzystasz z pojedynczego odbiornika, takiego jak wystąpienie menedżera połączeń hybrydowych zainstalowane i działające nieprzerwanie przez cały miesiąc, a w ciągu miesiąca wysyłasz 3 GB za pośrednictwem połączenia, łączna opłata wynosi $-.

  Przykładowa cena 2. Jeśli korzystasz z pojedynczego odbiornika, takiego jak wystąpienie menedżera połączeń hybrydowych zainstalowane i działające nieprzerwanie przez cały miesiąc, a w ciągu miesiąca wysyłasz 10 GB za pośrednictwem połączenia, łączna opłata wynosi $-: $- za połączenia i pierwsze 5 GB + $- za dodatkowe 5 GB danych.

  Przykładowa cena 3. Jeśli korzystasz z dwóch wystąpień menedżera połączeń hybrydowych, A i B, zainstalowanych i działających nieprzerwanie przez cały miesiąc, a w ciągu miesiąca wysyłasz 3 GB za pośrednictwem połączenia A i 6 GB za pośrednictwem połączenia B, łączna opłata wynosi $-: $- za połączenie A + $- za połączenie B + $- za 4 GB nadwyżki (3 GB przez połączenie A i 6 GB przez połączenie B).

 • Za każde połączenie z odbiornikiem zostanie naliczona opłata za 64 KB. Ta ilość zostanie odjęta od 5 GB, które oferujemy bezpłatnie co miesiąc dla jednostek odbiorników. Opłata za jednostkę odbiornika jest obliczana za godzinę z przyrostem równym 5 minut. Opłata nie zostanie naliczona za wiele otworzeń i zamknięć połączenia na potrzeby tworzenia i testowania.

 • Jeśli otworzysz połączenie i nie transferujesz żadnych danych, będziemy transferować 1 KB danych co minutę w Twoim imieniu, aby utrzymać aktywność połączenia. Dzięki temu sieć nie będzie automatycznie zamykać połączenia co kilka minut. Koszt z tym związany dla jednego połączonego odbiornika wynosi mniej niż $0.05 miesięcznie.

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z większą liczbą często zadawanych pytań na temat rozliczania usługi Service Bus

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Service Bus

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś