Service Bus — cennik

Utrzymanie połączenia między aplikacjami i urządzeniami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Usługa Magistrala usług systemu Azure to infrastruktura obsługi komunikatów, która działa między aplikacjami i umożliwia im wymianę komunikatów, co ułatwia skalowanie i zwiększa odporność.

Usługa Service Bus jest dostępna w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium. Oto porównanie cen:

Funkcja Basic Standardowa Premium
Kolejki Dostępna Dostępna Dostępna
Zaplanowane komunikaty Dostępna Dostępna Dostępna
Tematy Niedostępne Dostępna Dostępna
Transakcje Niedostępne Dostępna Dostępna
Deduplikacja Niedostępne Dostępna Dostępna
Sesje Niedostępne Dostępna Dostępna
Prześlij dalej/Wyślij za pomocą Niedostępne Dostępna Dostępna
Rozmiar komunikatu 256 KB 256 KB 1 MB
Uwzględnione połączenia obsługiwane przez brokera 100 1 0001 1 000 za jednostkę MU
Połączenia obsługiwane przez brokera (użycie nadwyżkowe dozwolone) Niedostępne (płatne) Do 1 000 za jednostkę MU
Izolacja zasobów Niedostępne Niedostępne Dostępna
Geograficzne odzyskiwanie po awarii (Geo-DR) Niedostępne Niedostępne

Dostępna

*Wymaga dodatkowych przestrzeni nazw usługi Service Bus w warstwie Premium w innym regionie.

1 W warstwie standardowej obsługi komunikatów uwzględniono następującą liczbę połączeń obsługiwanych przez brokera (w ramach opłaty podstawowej): 1 000. Połączenia te można udostępniać we wszystkich kolejkach, tematach/subskrypcjach i centrach usługi Event Hubs w obrębie skojarzonej subskrypcji platformy Azure. Warstwa Premium usługi Service Bus wykorzystuje dedykowane zasoby, co zapewnia wyższą przepływność i bardziej spójną wydajność.

Operacje obsługi komunikatów

Operacja to dowolne wywołanie interfejsu API kierowane do usługi Service Bus.

Basic
Operacje $- za milion operacji
Standardowa
Opłata podstawowa1 $-/godz.
Pierwsze 13 mln operacji na miesiąc $- za milion operacji
Następne 74 mln operacji (13–87 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Następne 13 mln operacji (87–100 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Następne 2,387 mln operacji (100–2,487 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Następne 13 mln operacji (2,487–2,500 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Ponad 2,500 mln operacji na miesiąc $- za milion operacji
Premium
Hourly $-/godz.

Połączenia obsługiwane przez brokera

Liczba połączeń AMQP lub wywołań HTTP kierowanych do usługi Service Bus.

Warstwa Standardowa
Pierwsze 1 tys. na miesiąc Zawarte
Następne 98 tys. (1–99 tys.) na miesiąc $- na połączenie/miesiąc
Następne 1 tys. (99–100 tys.) na miesiąc $- na połączenie/miesiąc
Następne 399 tys. (100–499 tys.) na miesiąc $- na połączenie/miesiąc
Następne 1 tys. (499–500 tys.) na miesiąc $- na połączenie/miesiąc
Ponad 500 tys. na miesiąc $- na połączenie/miesiąc
Warstwa Premium
W warstwie Premium nie są naliczane opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera.

Połączenia hybrydowe i przekaźniki Windows Communication Foundation (WCF)

Opłaty dotyczące połączeń hybrydowych są naliczane za jednostkę odbiornika i za wszelkie nadwyżki danych przekraczające uwzględnione 5 GB/miesiąc. Opłaty za przekaźniki WCF są naliczane na podstawie woluminu komunikatów i godzin przekazywania.
Cennik połączenia hybrydowego
Opłata za połączenie (uwzględnia 5 GB danych na miesiąc) $- za odbiornik
Nadwyżkowy transfer danych (dane przekraczające 5 GB na miesiąc)* $-/GB

* Limit transferu danych w wysokości 5 GB obejmuje cały transfer danych we wszystkich jednostkach odbiorników.

Przekaźniki WCF — cennik
Godziny przekazywania $- na każde 100 godzin przekazywania
Komunikaty $- na każde 10 000 komunikatów

Ceny miesięczne są obliczane na podstawie 730 godz. użycia. Opłaty za połączenia będą naliczane przyrostowo za godzinę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana niezawodność przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Przekaźnik traktuje każdy wysłany do niego komunikat i każdy wysłany przez niego komunikat jak płatny. Płatny komunikat odpowiada danym o rozmiarze do 64 KB. W przypadku przekroczenia rozmiaru 64 KB przez komunikat (na przykład przez odpowiedź HTTP, która zwróciła obraz) każde dodatkowe 64 KB są traktowane jako dodatkowy płatny komunikat. W przypadku normalnej przekazywanej usługi zawierającej implementację schematu żądania/odpowiedzi żądanie najpierw jest wysyłane do przekaźnika, następnie do usługi, po czym odpowiedź jest wysyłana w ten sam sposób. Powoduje to utworzenie co najmniej czterech płatnych komunikatów. W przypadku usługi multiemisji z czterema odbiornikami komunikat wysłany do przekaźnika jest traktowany jak jeden komunikat. Cztery komunikaty wysłane do odbiorników również są traktowane jak jeden komunikat, co powoduje utworzenie w sumie pięciu komunikatów.

 • W przypadku jednostek obsługiwanych przez brokera (kolejki i tematy lub subskrypcje) operacja to dowolna interakcja interfejsu API z usługą Service Bus przy użyciu dowolnego protokołu.

  Wysłanie, odebranie lub usunięcie komunikatu o rozmiarze mniejszym lub równym 64 KB jest traktowane jak jedna płatna operacja. Jeśli rozmiar komunikatu przekracza 64 KB, liczba płatnych operacji jest obliczana na podstawie liczby wielokrotności rozmiaru 64 KB zawartej w rozmiarze komunikatu. Na przykład komunikat o rozmiarze 8 KB wysłany do usługi Service Bus będzie rozliczany jako jedna operacja, ale komunikat o rozmiarze 96 KB wysłany do usługi Service Bus będzie rozliczany jako dwie operacje. Odczytanie komunikatu o rozmiarze 8 KB z blokadą, a następnie jego ukończenie lub jawne porzucenie, będzie rozliczane jako dwie operacje. Odnowienie blokady komunikatu jest również traktowane jako operacja.

  Wielokrotne dostarczenie tego samego komunikatu (na przykład w przypadku wysyłania komunikatu do wielu subskrybentów lub odebrania komunikatu po jego odrzuceniu, odroczeniu lub usunięciu) będzie traktowane jak niezależne operacje. Na przykład w przypadku tematu z trzema subskrypcjami jeden komunikat o rozmiarze 64 KB, który zostanie wysłany, a następnie odebrany, spowoduje wygenerowanie czterech płatnych operacji (jedna „wejściowa” i trzy „wyjściowe” przy założeniu, że wszystkie komunikaty zostaną dostarczone do wszystkich subskrypcji i usunięte podczas odczytu).

  Ponadto utworzenie, odczytanie (odsłuchanie), zaktualizowanie i usunięcie kolejki, tematu lub subskrypcji spowoduje naliczenie opłaty za operację.

  Operacje to wywołania interfejsu API względem punktów końcowych usługi kolejki, tematu lub subskrypcji. Dotyczy to również operacji zarządzania, wysyłania/odbierania i obsługi stanu sesji.

 • Godziny przekazywania są rozliczane dla łącznego czasu, przez który wystąpienie usługi Service Bus Relay było „otwarte”. Wystąpienie przekaźnika jest niejawnie tworzone i otwierane pod danym adresem usługi Service Bus (adres URL przestrzeni nazw usług), gdy obsługująca przekazywanie usługa WCF („odbiornik przekazywania”) nawiąże pierwsze połączenie z tym adresem. Wystąpienie jest zamykane tylko wtedy, gdy ostatni odbiornik zamknie połączenie z tym adresem. Dlatego na potrzeby rozliczania przekaźnik jest traktowany jako „otwarty” od chwili, gdy pierwszy odbiornik przekaźnika nawiąże połączenie, do chwili, gdy ostatni odbiornik zamknie połączenie z adresem usługi Service Bus odpowiadającym temu przekaźnikowi.

 • Połączenie obsługiwane przez brokera jest definiowane jako jedna z następujących sytuacji:

  1. Połączenie AMQP od klienta do tematu, subskrypcji, kolejki lub centrum zdarzeń usługi Service Bus.
  2. Wywołanie HTTP mające na celu odebranie komunikatu z tematu lub kolejki usługi Service Bus, dla którego wartość limitu czasu odbierania jest większa od zera.

  Firma Microsoft nalicza opłaty za szczytową liczbę jednoczesnych połączeń obsługiwanych przez brokera, która przekracza wliczoną w usługę wartość (1 000 w warstwach Standardowa i Premium). Wartości szczytowe są mierzone godzinowo, proporcjonalnie dzielone przez 730 godz. w miesiącu i dodawane w ciągu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Uwzględniona liczba — 1 000 (połączenia obsługiwane przez brokera na miesiąc) jest stosowana na koniec okresu rozliczeniowego względem sumy proporcjonalnie naliczonych szczytów wyrażonych w godzinach.

  Przykłady:

  1. Każdy z 5 000 klientów jest połączony przez pojedyncze połączenie AMQP i odbiera polecenia z tematu usługi Service Bus oraz wysyła zdarzenia do kolejek. Jeśli wszyscy klienci są połączeni codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5 000 (połączenia) * 12 godzin * 30,5 dnia/730 = 2 500 (połączenia obsługiwane przez brokera). Po wykorzystaniu miesięcznego limitu 1 000 połączeń obsługiwanych przez brokera zostanie naliczona opłata za następującą liczbę takich połączeń: 1 500.
  2. 5 000 klientów odbiera komunikaty z kolejki usługi Service Bus za pośrednictwem protokołu HTTP z niezerowym limitem czasu. Jeśli wszystkie urządzenia są połączone codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5 000 (odebrane połączenia HTTP) * 12 godzin dziennie * 30,5 dnia/730 godz. = 2 500 (połączenia obsługiwane przez brokera).
 • Tak. Nie ma opłat za połączenia związane z przesyłaniem zdarzeń przez protokół HTTP niezależnie od liczby systemów lub urządzeń wysyłających. Odbieranie zdarzeń za pośrednictwem protokołu HTTP przy użyciu limitu czasu większego niż zero, czasami nazywane „długim sondowaniem”, generuje opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera. Połączenia AMQP generują opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera bez względu na to, czy połączenia są używane do wysyłania czy odbierania. Należy pamiętać, że w podstawowej przestrzeni nazw można bezpłatnie skorzystać ze 100 połączeń obsługiwanych przez brokera — jest to również maksymalna liczba połączeń obsługiwanych przez brokera dla subskrypcji platformy Azure. Pierwsze 1000 połączeń obsługiwanych przez brokera w dowolnych i wszystkich standardowych przestrzeniach nazw subskrypcji platformy Azure uwzględnia się bez opłat dodatkowych (poza opłatą podstawową). Ze względu na to, że te dozwolone liczby połączeń są wystarczające w wielu scenariuszach obsługi komunikatów między usługami, opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera będą zazwyczaj naliczane, jeśli planuje się korzystanie z długiego sondowania AMQP lub HTTP z dużą liczbą klientów, czyli na przykład w celu zwiększenia wydajności przesyłania strumieniowego zdarzeń lub umożliwienia dwukierunkowej komunikacji z tysiącami lub milionami urządzeń albo wystąpień aplikacji.

 • Nie. Standardowa opłata podstawowa jest naliczana raz na miesiąc dla każdej subskrypcji platformy Azure. Oznacza to, że po utworzeniu pojedynczej przestrzeni nazw usługi Service Bus w warstwie standardowej będzie można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych przestrzeni nazw w warstwie standardowej w ramach tej samej subskrypcji platformy Azure bez naliczania dodatkowych opłat podstawowych.

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus zapewnia wszystkie funkcje dotyczące obsługi komunikatów dla kolejek i tematów usługi Azure Service Bus, oferując przewidywalną i powtarzalną wydajność, większą przepływność oraz wyższą dostępność. Warstwa Premium wykorzystuje dedykowany model alokacji zasobów, zapewniając izolację obciążenia i spójną wydajność. Zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci w warstwie Premium są zasobami dedykowanymi, dlatego nie są naliczane opłaty za transakcje komunikatów jak w innych warstwach. Wszystkie transakcje są uwzględniane podczas rozmieszczania jednostek obsługi komunikatów.

 • Jednostka obsługi komunikatów to zestaw dedykowanych zasobów, zarezerwowanych wyłącznie dla przestrzeni nazw w warstwie Premium. Ten zestaw zasobów zapewnia spójną, powtarzalną wydajność obciążeń komunikatów. Każda przestrzeń nazw w warstwie Premium może zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, a rozmieszczenie zasobów rośnie liniowo: 2 jednostki obsługi komunikatów zawierają dwukrotnie więcej zasobów niż 1 jednostka obsługi komunikatów.

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus to stała stawka dzienna za zakupioną jednostkę obsługi komunikatów. Przestrzenie nazw utworzone w warstwie Premium mogą zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, za które naliczane są określone stawki dzienne za jednostkę. Liczbę zakupionych jednostek obsługi komunikatów przestrzeni nazw w warstwie Premium można zmienić w dowolnym momencie, ale stawka dzienna opiera się na maksymalnej liczbie jednostek przypisanych do przestrzeni nazw w dowolnym momencie.

 • Tak. Zmiana warstwy Premium na niższą i odwrotnie jest technicznie możliwa. Aby uzyskać wytyczne dotyczące migracji rozwiązania obsługi komunikatów z warstwy Standardowa do warstwy Premium, przeczytaj ten wpis w blogu.

 • Połączenie hybrydowe umożliwia ustanowienie dwukierunkowej komunikacji korzystającej ze strumienia danych binarnych między dwiema aplikacjami sieciowymi. Jedna lub obydwie strony mogą znajdować się poza translatorami adresów sieciowych lub zaporami. Odbiornik akceptujący to przekazane połączenie oraz nadawcę inicjującego połączenie można zaimplementować na dowolnej platformie i w dowolnym języku z podstawową możliwością WebSocket. Obejmuje to interfejs API WebSocket w większości przeglądarek internetowych.

 • Podczas tworzenia pierwszego odbiornika połączenia hybrydowego opłata zostanie naliczona przy użyciu stawki za jednostkę odbiornika. Ta sama stawka jest stosowana w przypadku każdego tworzonego odbiornika. Usługa obejmuje 5 GB bezpłatnego transferu danych miesięcznie. Te 5 GB bezpłatnego transferu danych możesz wykorzystać w dowolnych jednostkach odbiornika. Jeśli zagregowany transfer danych we wszystkich jednostkach odbiorników wyniesie ponad 5 GB, zostanie naliczona opłata za nadwyżkę transferu danych.

  Przykładowa cena 1. Jeśli korzystasz z pojedynczego odbiornika, takiego jak wystąpienie menedżera połączeń hybrydowych zainstalowane i działające nieprzerwanie przez cały miesiąc, a w ciągu miesiąca wysyłasz 3 GB danych za pośrednictwem połączenia, łączna opłata wynosi $-.

  Przykładowa cena 2. Jeśli korzystasz z pojedynczego odbiornika, takiego jak wystąpienie menedżera połączeń hybrydowych zainstalowane i działające nieprzerwanie przez cały miesiąc, a w ciągu miesiąca wysyłasz 10 GB danych za pośrednictwem połączenia, łączna opłata wynosi $-. Składa się na to opłata za połączenie i pierwsze 5 GB danych wynosząca $- i opłata za dodatkowe 5 GB danych wynosząca $-.

  Przykładowa cena 3. Jeśli korzystasz z dwóch wystąpień menedżera połączeń hybrydowych, A i B, zainstalowanych i działających nieprzerwanie przez cały miesiąc, a w ciągu miesiąca wysyłasz 3 GB danych za pośrednictwem połączenia A i 6 GB danych za pośrednictwem połączenia B, co daje łącznie 9 GB danych, łączna opłata wynosi $-. Składa się na to opłata za połączenie A wynosząca $-, opłata za połączenie B wynosząca $- i opłata za dodatkowe 4 GB nadwyżki danych wynosząca $-.

 • Za każde połączenie z odbiornikiem zostanie naliczona opłata za 64 KB. Ta ilość zostanie odjęta od 5 GB, które oferujemy bezpłatnie co miesiąc dla jednostek odbiorników. Opłata za jednostkę odbiornika jest obliczana za godzinę z przyrostem wynoszącym 5 minut. Opłata nie zostanie naliczona za wiele otworzeń i zamknięć połączenia na potrzeby tworzenia i testowania.

 • Jeśli otworzysz połączenie i nie transferujesz żadnych danych, będziemy transferować 1 KB danych co minutę w Twoim imieniu, aby utrzymać aktywność połączenia. Dzięki temu sieć nie będzie automatycznie zamykać połączenia co kilka minut. Koszt z tym związany dla jednego połączonego odbiornika wynosi mniej niż $0.05 miesięcznie.

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z dodatkowymi często zadawanymi pytaniami na temat rozliczania usługi Service Bus.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Service Bus

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji