Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi.

Tworzenie aplikacji IoT z dwukierunkową komunikacją

Włącz bezpieczną i niezawodną komunikację między aplikacją Internetu rzeczy (IoT) i zarządzanymi przez nią urządzeniami. Usługa Azure IoT Hub zapewnia zaplecze dla hostowanego w chmurze rozwiązania do nawiązywania połączeń z praktycznie dowolnym urządzeniem. Dzięki uwierzytelnianiu każdego urządzenia, wbudowanemu zarządzaniu urządzeniami i skalowanej aprowizacji możesz rozszerzyć swoje rozwiązanie z chmury na urządzenie brzegowe.

Kanał komunikacyjny z rozszerzonymi zabezpieczeniami umożliwiający wysyłanie i odbieranie danych z urządzeń IoT

PlatformaDevice Update for IoT Hub  umożliwia bezprzewodowe wdrażanie aktualizacji, aby urządzenia IoT były aktualne i zabezpieczone

Pełna integracja z usługą Azure Event Grid i bezserwerowe środowisko obliczeniowe upraszczające tworzenie aplikacji IoT

Zgodność z usługą Azure IoT Edge na potrzeby tworzenia hybrydowych aplikacji IoT

Nawiąż komunikację dwukierunkową z miliardami urządzeń IoT

Korzystaj z danych telemetrycznych urządzenie-chmura, aby rozumieć stan urządzeń i definiować trasy komunikatów do innych usług platformy Azure bez konieczności pisania kodu. W ramach komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń możesz niezawodnie przesyłać polecenia i powiadomienia do połączonych urządzeń, a także śledzić dostarczanie komunikatów za pomocą potwierdzeń dostarczenia. W razie potrzeby możesz automatycznie wysyłać ponownie komunikaty urządzenia, aby korzystać ze sporadycznej łączności.

Zdjęcie panoramiczne miasta z aparatu 360
Klip wideo zatytułowany „Device Update for IoT Hub”

Zadbaj o aktualność urządzeń IoT przy użyciu platformy Device Update for IoT Hub

Device Update for IoT Hub to kompleksowa platforma, za pomocą której klienci mogą publikować i rozpowszechniać bezprzewodowe aktualizacje dla wszystkiego, od niewielkich czujników po urządzenia na poziomie bramy, oraz zarządzać nimi. Poznaj korzyści wynikające z zaimplementowania usługi Device Update for IoT Hub, które obejmują szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa, a także wdrażanie funkcji w celu spełnienia celów biznesowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów deweloperskich i konserwacji związanych z tworzeniem własnych platform aktualizacji.

Uwierzytelnij każde urządzenie w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Konfiguruj indywidualne tożsamości i poświadczenia dla każdego z połączonych urządzeń, aby ułatwiać zachowanie poufności zarówno komunikatów przesyłanych z chmury do urządzeń, jak i z urządzeń do chmury. Istnieje także możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w zależności od potrzeb.

Zautomatyzuj aprowizację urządzeń, aby przyspieszyć wdrażanie Internetu rzeczy

Bezobsługowo rejestruj i aprowizuj urządzenia w bardzo bezpieczny i skalowalny sposób. Usługa IoT Hub Device Provisioning obsługuje wszystkie typy urządzeń IoT zgodnych z usługą IoT Hub.

Rozszerz możliwości chmury na urządzenia brzegowe

Z łatwością twórz i wdrażaj moduły usługi IoT Edge, aby przesyłać kod i usługi między chmurą i urządzeniem brzegowym. Dystrybuuj rozwiązania inteligentne — w tym AI oraz inne zaawansowane funkcje analityczne — do wielu różnych urządzeń i obniżaj przy tym koszty aplikacji IoT, upraszczaj procesy programowania i korzystaj z urządzeń w trybie offline lub ze sporadyczną łącznością.

IoT Signals: Raport Manufacturing Spotlight

Przeczytaj najnowszą wersję raportu IoT Signals

Ten dokument jest oparty na sukcesach poprzednich raportów. Ujawnia nowe zasoby wiadomości i szczegółowe informacje o stanie IoT.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure IoT Hub

Rozpocznij przy użyciu zasobów szkoleniowych

Dowiedz się więcej o tworzeniu rozwiązań IoT, oglądając samouczki, śledząc wydarzenia, biorąc udział w kursach i zdobywając certyfikaty dla deweloperów.

Obejrzyj klip wideo w witrynie Channel 9

Poznaj moduły platformy Microsoft Learn

Uzyskaj certyfikat dla deweloperów IoT

Zapoznaj się z popularnymi zasobami dla deweloperów

Zapoznaj się z przewodnikami, samouczkami, dokumentacją interfejsu API i przykładami kodu. Lub zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Poznaj dokumentację

Znajdź próbki kodu

Dołącz do społeczności technicznej Internetu rzeczy

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure IoT Edge

 • Usługa IoT Hub w warstwie Podstawowa idealnie nadaje się do rozpoczęcia wdrażania Internetu rzeczy, jeśli nie potrzebujesz dwukierunkowej komunikacji, ale mimo to chcesz podstawowych zabezpieczeń IoT wraz z uwierzytelnianiem każdego urządzenia, wysoko skalowalną obsługą urządzeń i ścieżką płynnego uaktualnienia do usługi IoT Hub w warstwie Standardowa. Warstwa Standardowa umożliwia zarządzanie urządzeniami i zapewnia obsługę usługi Azure IoT Edge. Usługa Event Hubs jest przeznaczona dla scenariuszy danych big data, takich jak pozyskiwanie danych z witryn internetowych. Zobacz szczegółowe porównanie.

 • W każdej subskrypcji platformy Azure obowiązują domyślne limity przydziału, które mogą mieć wpływ na zakres rozwiązania IoT. Bieżący limit wynosi 50 centrów IoT na jedną subskrypcję platformy Azure. Aby poprosić o zwiększenie limitu przydziału,  skontaktuj się z pomocą techniczną. Uzyskaj więcej szczegółów.

 • Usługa Azure IoT Hub i zestawy SDK urządzeń IoT Hub obsługują poniższe protokoły łączenia urządzeń:

  • HTTPS
  • AMQP
  • AMQP za pośrednictwem obiektów WebSocket
  • MQTT
  • MQTT za pomocą obiektów WebSocket

  Jeśli w aplikacji nie można użyć jednego z obsługiwanych protokołów, rozszerz usługę IoT Hub pod kątem obsługi protokołów niestandardowych, wykonując poniższe czynności:

  • Za pomocą usługi  IoT Edge możesz utworzyć bramę działającą w terenie wykonującą translację protokołów na urządzeniach brzegowych.
  • Dostosuj bramę protokołu Azure IoT , aby wykonywać translację protokołu w chmurze.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure