Media Services — cennik

Tworzenie i wdrażanie skalowalnych, kompleksowych usług multimedialnych o wysokiej dostępności.

Usługa Azure Media Services umożliwia dostarczanie za pośrednictwem chmury dowolnych multimediów na praktycznie dowolne urządzenie w dowolnym miejscu na świecie. Ta kolekcja usług zapewnia kodowanie, przesyłanie strumieniowe na żywo lub na żądanie, ochronę zawartości i indeksowanie zawartości audio i wideo.

Kodowanie wideo na żądanie (VoD)

Usługa Encoder w warstwie Standardowa transkoduje wejściowe pliki wideo i audio na formaty wyjściowe, które można odtwarzać na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, tabletach, komputerach osobistych, konsolach do gier i telewizorach. Usługa Encoder w warstwie Premium transkoduje typowe formaty używane podczas emisji i w branży filmowej oraz obsługuje przepływy pracy wideo wymagające złożonej logiki. Szczegółowe porównanie funkcji tych dwóch koderów zawiera nasza dokumentacja.

Koder w warstwie Standardowa1 Koder w wersji Premium1
$- za minutę danych wyjściowych $- za minutę danych wyjściowych

1W usłudze Media Services opłaty nie są naliczane w przypadku zadań anulowanych oraz zakończonych błędem. Na przykład dla zadania, które osiągnęło postęp 50%, a następnie zostało anulowane, nie jest naliczana opłata w wysokości 50% minut zadań. Opłata jest naliczana tylko za ukończone zadania.

Uwaga: Klienci z umową Enterprise Agreement powinni skontaktować się ze swoim menedżerem konta w firmie Microsoft, aby uzyskać informacje o cenach.

Mnożniki minut danych wyjściowych

W celu obliczenia łącznej liczby minut danych wyjściowych dla zadania kodowania stosujemy następujące mnożniki.

Jakość Mnożnik Przykład
SD (mniej niż 1280 × 720) 1x 10 minut danych wyjściowych w jakości SD jest liczonych jako 10 minut w jakości SD
HD (1280 × 720–1920 × 1080) 2x 10 minut danych wyjściowych w jakości HD jest liczonych jako 20 minut w jakości SD
UHD (więcej niż 1920 x 1080, maksymalnie 4096 x 2160) 4x 10 minut danych wyjściowych w jakości UHD jest liczonych jako 40 minut w jakości SD
Tylko wyjście audio 0,25x 4 minuty danych wyjściowych audio są liczone jako 1 minuta w jakości SD

Przykład: Kodujesz film wideo QuickTime w rozdzielczości 1920 x 1080p, który trwa 20 min, do pliku wyjściowego MP4 o tej samej długości, który zawiera wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p i jedną ścieżkę audio. Faktyczny mnożnik wyniósłby 2 (za jakość HD) plus 0,25 (za ścieżkę audio), czyli łącznie 2,25. Opłata zostałaby naliczona łącznie za (20 min x 2,25) = 45 min danych wyjściowych. Gdyby na potrzeby tego kodowania użyto usługi Media Encoder Standard, koszt wyniósłby (45 min danych wyjściowych x $- za minutę danych wyjściowych) = $-.

Więcej przykładów znajduje się w sekcji Często zadawane pytania.

Opłaty za usługę Storage i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Jednostki zarezerwowane multimediów

Jednostki zarezerwowane multimediów są zalecane, jeśli obciążenie wymaga współbieżnego uruchomienia więcej niż jednego zadania. Możesz zwiększyć ogólną przepływność od usługi, (a) zwiększając liczbę jednostek zarezerwowanych multimediów w celu uzyskania większej liczby zadań przetwarzanych współbieżnie lub (b) używając szybszej jednostki zarezerwowanej multimediów (np. S3). Więcej informacji zawiera dokumentacja. Jeśli przewidujesz, że będziesz używać więcej niż 10 jednostek zarezerwowanych multimediów, skontaktuj się z nami.

S1 S2 S3
Każda jednostka $- za godzinę1 $- za godzinę1 $- za godzinę1
Procesy współbieżne 1 na jednostkę 1 na jednostkę 1 na jednostkę
Wydajność względna2 Około dwukrotnie wyższa niż S1 Około czterokrotnie wyższa niż S1

1Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut.

2Szacunkowy wzrost wydajności w przypadku używania usługi Media Encoder Standard.

Analiza wideo na żywo w usłudze IoT EdgeWersja zapoznawcza

Funkcja analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge umożliwia przechwytywanie, rejestrowanie i analizowanie strumieni wideo na żywo przy użyciu rozwiązań sztucznej inteligencji dostarczanych przez firmę Microsoft lub opracowanych przez własny zespół1. Pozwala to na tworzenie rozwiązań IoT w chmurze i na urządzeniach brzegowych, które łączą analizę wideo z danymi z innych czujników na potrzeby wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej.

Standard
Cena za strumień wideo2 $-/dzień

1Dostępność różni się w zależności od regionu

2Opłaty są naliczane proporcjonalnie za minuty przetwarzania poszczególnych strumieni wideo. Naliczanie zaczyna się po rozpoczęciu przetwarzania potoku wideo, niezależnie od stanu przetwarzania (uruchomiony/niepowodzenie itd.) i zatrzymuje się, gdy przetwarzanie zostanie jawnie zatrzymane.

Opłaty za transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Przykładowe ceny

Masz 15 kamer IP, które średnio działają z przepustowością 1 Mb/s przez cały dzień, generując około 10,5 GB danych wideo dziennie. Wideo jest przetwarzane przez funkcję analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge i przechowywane w usłudze Azure Blob Storage w chmurze przez 7-dniowy okres z codziennym usuwaniem zawartości starszej niż 7 dni. Każda z 15 kamer generuje około 10,5 GB danych wideo dziennie, czyli w sumie około 158 GB dziennie. (Na potrzeby obliczeń przyjęto, że miesiąc ma 30 dni).

Koszt działania funkcji analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge = $-

Koszt włączenia odtwarzania wideo (standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego SSU zapewniający szybkość 600 Mb/s) = $-.

Koszt magazynu wideo (standardowy blokowy obiekt blob platformy Azure w warstwie Gorąca) = $- (w stanie stabilności, po uruchomieniu systemu i działaniu przez ponad 30 dni).

Razem koszt miesięczny = $-

Zobacz często zadawane pytania, aby uzyskać więcej informacji i przykładów.

Wydarzenia na żywo

Zdarzenia na żywo (nazywane też kanałami w starszych interfejsach API) umożliwiają przesyłanie strumieniowe zawartości do widowni prawie w czasie rzeczywistym. Zdarzenia na żywo są używane w połączeniu z jednostkami przesyłania strumieniowego do udostępniania usługi transmisji strumieniowej na żywo. Szczegółowe informacje o cenach jednostek przesyłania strumieniowego można znaleźć w sekcji dotyczącej przesyłania strumieniowego na tej stronie. Dostępne są następujące opcje dla zdarzeń na żywo.

Typ usługi Live Encoding Przekazywanie (brak) Live Encoding w wersji Standardowa Live Encoding w wersji Premium
Maksymalna rozdzielczość strumienia wyjściowego Do 4K przy 60 klatek/s Do 720p przy 30 klatek/s Do 1080p przy 30 klatek/s
Kodowanie w różnych szybkościach transmisji bitów Niedostępne Tak Tak
Cena1 ~$-/minutę ($-/godz.) ~$-/minutę ($-/godz.) ~$-/minutę ($-/godz.)
1 Billing is prorated per second. Billing is based on the amount of time the Live Event entity is in a running or standby state, whether or not there is any video flowing through the service. Stop the Live Event entity when not in use to avoid unnecessary charges.

For all Live Event types, billing is based on the amount of time it is in running or standby state, whether there is video being streamed through the service. For details on Live Event states and billing, please refer to the FAQ below. Pricing information for standby state will be updated on March 10, 2021.

Opłaty za magazyn i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe systemu Azure.

Transkrypcja na żywoWersja zapoznawcza

Transkrypcję na żywo zaprojektowano do działania w połączeniu z obciążeniami przesyłania strumieniowego na żywo w formie funkcji dodatkowej podczas korzystania z przekazywanych wydarzeń na żywo lub wydarzeń na żywo z koderem na żywo w warstwie Standardowa/Premium. Opłaty są naliczane na podstawie ilości czasu, przez jaki zdarzenie na żywo jest w stanie „Uruchomione”, niezależnie od tego, czy przez usługę jest przesyłane strumieniowo wideo. Szczegółowe informacje dotyczące transkrypcji na żywo i rozliczeń można znaleźć w często zadawanych pytaniach poniżej. Ta funkcja w wersji zapoznawczej jest dostępna tylko w określonych regionach. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wystąpienie Cena
Transkrypcja na żywo ~$-/minutę ($-/godz.)

Przesyłanie strumieniowe

Dostarczaj klientom strumieniowe transmisje wideo na żywo, na żądanie, w wielu formatach i z odpowiednim skalowaniem. Usługi standardowego przesyłania strumieniowego i przesyłania strumieniowego Premium umożliwiają dostarczanie zawartości bezpośrednio do aplikacji odtwarzacza multimediów lub sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) w celu dalszego rozpowszechniania.

Klienci platformy Media Services wybierają standardowy punkt końcowy lub co najmniej jedną jednostkę przesyłania strumieniowego Premium, zgodnie ze swoimi potrzebami. Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego jest odpowiedni dla większości obciążeń przesyłania strumieniowego. Ma on te same funkcje co jednostki przesyłania strumieniowego Premium i automatycznie skaluje przepustowość wychodzącą. Jednostki przesyłania strumieniowego Premium są odpowiednie dla zaawansowanych obciążeń i zapewniają dedykowaną, skalowalną przepustowość. Jednostki przesyłania strumieniowego Premium można łączyć, tzn. każda włączona jednostka zapewnia aplikacji dodatkową przepustowość. Standardowych punktów końcowych przesyłania strumieniowego nie można łączyć, ale przepustowość jest skalowana automatycznie na podstawie wymagań. Zobacz więcej informacji.

Opłaty za przesyłanie strumieniowe składają się z opłat za usługi przesyłania strumieniowego oraz za ilość transferowanych danych. Jeśli usługa Azure Content Delivery Network została włączona dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego przy użyciu interfejsu API lub portalu Media Services, obowiązują standardowe ceny usługi Content Delivery Network za wszystkie transferowane dane. Jeśli dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego nie włączono usługi Azure Content Delivery Network, opłaty za transfer danych są naliczane zgodnie z cennikiem transferu danych.

Jednostki przesyłania strumieniowego

Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego Jednostki przesyłania strumieniowego Premium
Cena (wersja zapoznawcza) 2 ~$-/dzień ($-/mies. 1) ND
Cena (za jednostkę) ND ~$-/dzień ($-/mies.1)
Przepustowość Do 600 Mb/s z punktu końcowego przesyłania strumieniowego i skaluje się przy użyciu usługi Content Delivery Network Do 200 Mb/s/jednostkę

1Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni przy założeniu 31 dni w miesiącu.

2Ceny za wersję zapoznawczą mogą się zmienić po ogólnym udostępnieniu.

Ochrona zawartości

Zabezpiecz zasoby za pomocą usług PlayReady Digital Rights Management (DRM), dostarczania zgodnie z licencją Widevine Modular, technologii FairPlay Streaming firmy Apple lub szyfrowania otwartym kluczem AES (Advanced Encryption Standard). Ceny są oparte na liczbie licencji lub kluczy wystawionych przez usługę.

PlayReady

PlayReady
Cena $-/100 licencji

Widevine

Widevine
Cena $-/100 licencji

Klucze AES (Advanced Encryption Standard)

Klucze AES
Cena $-/100 kluczy

Opłaty za usługę Storage i transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

FairPlay

FairPlay
Cena $-/100 licencji

Analiza wideo na żywo w usłudze IoT EdgeWersja zapoznawcza

Funkcja analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge umożliwia przechwytywanie, rejestrowanie i analizowanie strumieni wideo na żywo przy użyciu rozwiązań sztucznej inteligencji dostarczanych przez firmę Microsoft lub opracowanych przez własny zespół1. Pozwala to na tworzenie rozwiązań IoT w chmurze i na urządzeniach brzegowych, które łączą analizę wideo z danymi z innych czujników na potrzeby wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej.

Standard
Cena za strumień wideo2 $-/dzień

1Dostępność różni się w zależności od regionu

2Opłaty są naliczane proporcjonalnie za minuty przetwarzania poszczególnych strumieni wideo. Naliczanie zaczyna się po rozpoczęciu przetwarzania potoku wideo, niezależnie od stanu przetwarzania (uruchomiony/niepowodzenie itd.) i zatrzymuje się, gdy przetwarzanie zostanie jawnie zatrzymane.

Opłaty za transfer danych także mogą mieć zastosowanie i obowiązują stawki standardowe platformy Azure.

Przykładowe ceny

Masz 15 kamer IP, które średnio działają z przepustowością 1 Mb/s przez cały dzień, generując około 10,5 GB danych wideo dziennie. Wideo jest przetwarzane przez funkcję analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge i przechowywane w usłudze Azure Blob Storage w chmurze przez 7-dniowy okres z codziennym usuwaniem zawartości starszej niż 7 dni. Każda z 15 kamer generuje około 10,5 GB danych wideo dziennie, czyli w sumie około 158 GB dziennie. (Na potrzeby obliczeń przyjęto, że miesiąc ma 30 dni).

Koszt działania funkcji analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge = $-

Koszt włączenia odtwarzania wideo (standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego SSU zapewniający szybkość 600 Mb/s) = $-.

Koszt magazynu wideo (standardowy blokowy obiekt blob platformy Azure w warstwie Gorąca) = $- (w stanie stabilności, po uruchomieniu systemu i działaniu przez ponad 30 dni).

Razem koszt miesięczny = $-

Zobacz często zadawane pytania, aby uzyskać więcej informacji i przykładów.

Indeksator wideo

Wyodrębniaj, przeglądaj, selekcjonuj, dostosowuj, wyszukuj i publikuj szczegółowe informacje w ramach jednego zadania z plików audio i wideo przy użyciu technologii sztucznej inteligencji dla wideo obsługiwanych przez usługę Azure Media Services. Zobacz pełną listę funkcji sztucznej inteligencji usługi Video Indexer

Usługi Video Indexer można używać z kontami dwóch typów:

Konto bezpłatnej wersji próbnej: do 10 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników witryn internetowych oraz do 40 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników interfejsów API.

Konto płatne bez ograniczeń: na potrzeby indeksowania na większą skalę utwórz nowe konto usługi Video Indexer połączone z płatną subskrypcją platformy Microsoft Azure.

Cennik usługi jest oparty na czasie trwania pliku wejściowego. Indeksowanie jest rozliczane za analizę audio, analizę wideo lub za analizy obu typów. Usługa wykorzystuje jednostki zarezerwowane multimediów w celu równoległego przetwarzania zadań, jeśli jest to możliwe. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu multimediów

Analiza dźwięku jest dostępna w dwóch pakietach funkcji w różnych cenach bazowych. Ustawienie wstępne funkcji Analizator audio w warstwie Standardowa zapewnia bogatszy zestaw metadanych przy użyciu wstępnie zdefiniowanego zestawu modeli analizy dźwięku opartego na sztucznej inteligencji, w tym transkrypcji mowy, indeksowania osób mówiących, analizy tonacji mowy i słów kluczowych oraz sformatowanych podpisów wyjściowych lub napisów. Wstępne ustawienie funkcji Analizator audio w warstwie Podstawowa udostępnia niedrogą opcję wyodrębniania tylko transkrypcji mowy, formatowania podpisów wyjściowych oraz napisów. Funkcja Analizator audio w warstwie Podstawowa wygeneruje dwa oddzielne mierniki na rachunku, w tym wiersz dla transkrypcji oraz oddzielny wiersz dla formatowania podpisów i napisów.

Analiza wideo Analiza audio Funkcja Analiza dźwięku w warstwie Podstawowa*
Cena za minutę sygnału wejściowego $- $- $-
*Zaokrąglone do sekundy z minimum 15 sekundami.

Redactor

Wykonaj anonimizację filmów wideo, wykrywając i rozmywając twarze wybranych osób. Usługa Azure Media Redactor stanowi idealne rozwiązanie w scenariuszach bezpieczeństwa publicznego i mediów informacyjnych. Cennik usługi jest oparty na czasie trwania pliku wejściowego i jego rozdzielczości. Usługa Redactor wykorzystuje jednostki zarezerwowane multimediów w celu uruchamiania zadań przetwarzania plików wideo w sposób równoległy, jeśli jest to możliwe. Uwaga: umowa SLA dla usługi Redactor ma zastosowanie tylko dla jednostek zarezerwowanych multimediów S3. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

S1 S2 S3
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe1 640 x 480 i mniej 641 x 481 do 1280 x 720 1281 x 721 do 1920 x 1200
Pierwsze 50,000 min/miesiąc2 $- za minutę zawartości ($-/godz.) $- za minutę zawartości ($-/godz.) $- za minutę zawartości ($-/godz.)
Kolejne 950 000 min (50K–1M min)/miesiąc $- za minutę zawartości ($-/godz.) $- za minutę zawartości ($-/godz.) $- za minutę zawartości ($-/godz.)
Powyżej 1 000 000 min/miesiąc $- za minutę zawartości ($-/godz.) $- za minutę zawartości ($-/godz.) $- za minutę zawartości ($-/godz.)

1Oba wymiary rozdzielczości wejściowej muszą być zgodne z obsługiwaną rozdzielczością wejściową miernika — w przeciwnym razie mierzona będzie wyższa rozdzielczość (przykład znajduje się w sekcji Często zadawane pytania).

2Minimalne użycie to 1 minuta. Całe użycie jest zaokrąglane w górę do następnej minuty.

Azure Media Indexer

Usługa Azure Media Indexer zostanie wycofana 1 marca 2023 r. i zastąpiona usługą Azure Media Services Video Indexer (informacje znajdują się powyżej na tej stronie).

Więcej informacji zawiera dokumentacja.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług, w tym usługi Azure Media Services, jest dostępna za pośrednictwem Pomocy technicznej systemu Azure w cenie już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Gwarantujemy dostępność transakcji interfejsu API REST dla funkcji kodowania (Encoding), indeksowania i pakowania w usłudze Media Services oraz usług ochrony zawartości na poziomie 99,9%. Przesyłanie strumieniowe podlega gwarancji dostępności na poziomie 99,9% dla istniejącej zawartości multimedialnej, gdy zostanie zakupiona co najmniej jedna jednostka przesyłania strumieniowego. W przypadku zdarzeń na żywo gwarantujemy łączność zewnętrzną dla zdarzeń na żywo (będących w stanie „Uruchomiony”) przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Do usług w wersjach zapoznawczych nie są oferowane umowy SLA. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę umów SLA systemu Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Wysyłając wideo do indeksowania, użytkownik definiuje, czy indeksowanie ma być analizą wideo, analizą audio, czy jednym i drugim. Na tej podstawie określa się, za które jednostki SKU jest naliczana opłata. Jeśli podczas przetwarzania wystąpi błąd na poziomie krytycznym, w odpowiedzi zostanie zwrócony kod błędu. W takim przypadku nie są naliczane żadne opłaty. Błąd krytyczny może być spowodowany usterką w naszym kodzie lub krytyczną awarią w wewnętrznej zależności usługi. Błędy takie jak nieprawidłowa identyfikacja lub ekstrakcja szczegółowych informacji nie są uważane za krytyczne i w takich przypadkach odpowiedź jest zwracana. Za każdym razem, gdy jest zwracana prawidłowa odpowiedź (czyli bez kodu błędu), jest naliczana opłata.

 • Dodanie jednostek zarezerwowanych multimediów do konta zapewnia możliwość współbieżnego przetwarzania wielu plików, a zmiana typu jednostki zarezerwowanej multimediów ma wpływ na prędkość przetwarzania plików. Jeśli na przykład konto ma trzy jednostki zarezerwowane multimediów typu S1, współbieżnie będą przetwarzane maksymalnie trzy pliki. Po zmianie typu jednostki zarezerwowanej na S3 pojedyncze pliki będą przetwarzane szybciej. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

 • Tak. Możesz skalować liczbę jednostek zarezerwowanych multimediów w ramach konta. Choć istnieją domyślne limity w witrynie Azure Portal, np. maksymalnie 25 jednostek zarezerwowanych multimediów S2, są to limity zmienne. Jeśli potrzebujesz wyższych limitów, skontaktuj się z nami.

 • Nie. Opłaty zostaną naliczone na podstawie minut danych wyjściowych oraz liczby jednostek zarezerwowanych multimediów. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższym przykładzie.

 • Nie, opłata nie zostanie naliczona, jeśli zadanie kodowania zakończy się niepowodzeniem.
 • Tak. Opłaty zostaną naliczone za minuty danych wyjściowych kodowania (usługa Encoder w warstwie Standardowa: $- za minutę danych wyjściowych, usługa Encoder w warstwie Premium: $- za minutę danych wyjściowych) niezależnie od opłat za jednostkę zarezerwowaną multimediów. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższym przykładzie.

 • Przykład 1: Jan ma 30 zadań kodowania, dla których używa usługi Media Encoder Standard (tzn. są stosowane stawki za usługę Encoder w warstwie Standardowa). Każde zadanie tworzy 10 minut danych wyjściowych (łącznie 300 minut danych wyjściowych). Jan używa jednej jednostki zarezerwowanej multimediów S1, a każde uruchomienie zadania trwa 2 godziny. Jan używa jednostki zarezerwowanej S1 łącznie przez 60 kolejnych godzin, a następnie wyłącza tę jednostkę (ustawia zero jednostek zarezerwowanych).

  • Minuty danych wyjściowych (usługa Encoder w warstwie Standardowa): 300 x $-/minutę = $-
  • Jednostka zarezerwowana multimediów S1: 1 jednostka x 60 godzin x $-/godz. = $-
  • Łączny koszt: $-

  Przykład 2: Jan ma 30 zadań kodowania, dla których używa usługi Media Encoder Standard. Każde zadanie tworzy 10 minut danych wyjściowych (łącznie 300 minut danych wyjściowych). W tym przypadku Jan używa trzech jednostek zarezerwowanych multimediów S2. Wykonanie każdego zadania trwa tylko jedną godzinę, a jego 30 zadań zostanie ukończonych już w 10 godzin. Jan używa jednostek zarezerwowanych S2 łącznie przez 10 kolejnych godzin, a następnie wyłącza te jednostki (ustawia zero jednostek zarezerwowanych).

  • Minuty danych wyjściowych (usługa Encoder w warstwie Standardowa): 300 x $-/minutę = $-
  • Jednostka zarezerwowana multimediów S2: 3 jednostki x 10 godzin x $-/godz. = $-
  • Łączny koszt: $-

  Przykład 3: Jan koduje dwugodzinny film w rozdzielczości 1920 x 1080 przy użyciu usługi Media Encoder Standard i domyślnego ustawienia wstępnego „H264, różne szybkości transmisji bitów, 1080p”, aby móc przesyłać film strumieniowo na urządzenia z systemami iOS i Android. Ustawienia wstępne kodowania tworzą 3 filmy wyjściowe w jakości HD, 5 filmów wyjściowych w jakości SD i jedną ścieżkę dźwiękową. Łączny mnożnik dla tego zadania kodowania wyniósłby (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Łączna liczba minut danych wyjściowych w takim przypadku wyniosłaby 11,25 x 2 x 60 = 1350. Łączny koszt byłby równy 1350 x $-/minutę = $-.

 • Jeśli miniatury zostaną wygenerowane jako część normalnego zadania kodowania, tak jak w przykładzie tutaj, za wygenerowanie obrazów miniatur nie będą naliczane dodatkowe opłaty. Jeśli jednak zostanie przesłane zadanie kodowania, które generuje wyłącznie obrazy miniatur (tzn. dane wyjściowe nie będą zawierać wideo ani dźwięku), wtedy każdy obraz w zasobach wyjściowych będzie liczony jako jedna sekunda (1/60 minuty).

 • Opłaty są naliczane na podstawie rzeczywistej liczby minut użycia jednostek zarezerwowanych multimediów. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy przykład. Załóżmy, że Jan miał na początku zero jednostek zarezerwowanych multimediów i o 10:00 tego dnia ustawił konto tak, aby korzystało z dwóch jednostek zarezerwowanych S1. Po południu Jan otrzymuje więcej filmów, więc o 13:15 zmienia ustawienia konta tak, aby były używane cztery jednostki zarezerwowane S3. O 16:00 przetwarzanie wszystkich filmów jest zakończone i Jan wyłącza jednostki zarezerwowane na koncie (ustawia liczbę jednostek zarezerwowanych na zero). Użycie Jana zostanie obliczone w następujący sposób.

  • Jednostki zarezerwowane multimediów S1: 2 jednostki x 3,25 godziny (10 do 13:15) x $-/godz. = $-
  • Jednostki zarezerwowane multimediów S3: 4 jednostki x 2,75 godziny (13:15 do 16:00) x $-/godz. = $-

  Łączny koszt używania jednostek zarezerwowanych multimediów tego dnia przez Jana wyniósłby $- + $- = $-

  W odróżnieniu od jednostek zarezerwowanych multimediów opłata za jednostki przesyłania strumieniowego jest naliczana na podstawie najwyższej liczby jednostek przesyłania strumieniowego aprowizowanych każdego dnia (górny limit).

 • Nie. Opłaty za jednostki zarezerwowane multimediów są naliczane proporcjonalnie do liczby minut. Opłaty za jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane proporcjonalnie do liczby godzin. Jeśli w ciągu godziny pojawi się jakieś użycie, zostanie naliczona opłata za jednostkę przesyłania strumieniowego za całą godzinę. Aby poznać koszt projektu kodowania lub przesyłania strumieniowego, skorzystaj z naszego kalkulatora online.

 • Jednostka przesyłania strumieniowego to dedykowany zestaw zasobów do strumieniowania zawartości, w którym każda jednostka zwiększa gwarantowaną przepustowość nawet o 200 Mb/s.

 • Tak, możesz kupić wiele jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Opłata jest naliczana na podstawie najwyższej liczby jednostek przesyłania strumieniowego zaaprowizowanych w każdej godzinie. W tym przykładzie, jeśli zmiana została wprowadzona o 15:30, do godziny 15:00 tego dnia zostanie naliczona opłata za dwie jednostki, a po godzinie 15:00 — za cztery jednostki.

 • Jest to zależne od bieżącego stanu zdarzenia na żywo. Możliwe wartości obejmują:

  • Zatrzymany. To jest wstępny stan zdarzenia na żywo po jego utworzeniu. W tym stanie właściwości zdarzenia na żywo mogą być aktualizowane, ale transmisja strumieniowa jest niedozwolona.
  • Uruchamianie. Zdarzenie na żywo jest uruchamiane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. Jeśli wystąpi błąd, zdarzenie na żywo wróci do stanu „Zatrzymane”.
  • Działanie. Zdarzenie na żywo może przetwarzać transmisje strumieniowe na żywo.
  • Zatrzymywanie. Zdarzenie na żywo jest zatrzymywane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Usuwanie. Zdarzenie na żywo jest usuwane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.

  W tabeli poniżej pokazano, jak stany przekładają się na naliczanie opłat.

  Stan zdarzenia na żywo Naliczanie opłat?
  Uruchamianie Nie (stan przejściowy)
  Działanie Tak
  Zatrzymywanie Nie (stan przejściowy)
  Zatrzymane Nie
 • Scenariusz: Joanna chce przesyłać strumieniowo 2-godzinne zawody sportowe przy użyciu usługi Live Encoding w wersji Standardowa

  1. Konfiguruje zdarzenie na żywo i uruchamia je 20 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zdarzenie na żywo jest w stanie „Uruchamianie” przez 5 minut.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty
  2. Po uruchomieniu zdarzenie na żywo przechodzi do stanu „Uruchomione” i jest gotowe do odebrania strumienia. Zdarzenie na żywo pozostaje w stanie „Uruchomione” przez 15 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  3. Przesyłanie strumieniowe zawodów rozpoczyna się w wyznaczonym czasie i trwa 2 godziny, czyli 120 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  4. Joanna zatrzymuje kanał wideo, ale nie zatrzymuje zdarzenia na żywo i pozostawia je w tym trybie przez 5 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  5. Joanna następnie przesyła strumieniowo program podsumowujący zawody przez 30 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty
  6. Po zakończeniu programu Joanna natychmiast zatrzymuje zdarzenie na żywo i usuwa je.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty

  Zdarzenie na żywo było w stanie „Uruchomione” łącznie przez 170 minut (15 min bez strumienia przed zawodami + 120 min zawodów + 5 min bez strumienia po zawodach + 30 min programu podsumowującego zawody). Opłaty wynoszą:

  170 minut x ~$- = ~$-

 • Obie krawędzie wejściowego filmu wideo muszą być zgodne z obsługiwaną rozdzielczością wejściową poszczególnych mierników. Na przykład film wideo w rozdzielczości 600 x 481 przekracza maksymalną rozdzielczość miernika S1 wynoszącą 640 x 480, ponieważ wartości obu krawędzi są większe niż 480, w związku z czym rozdzielczość mierzona będzie zgodnie z miernikiem S2.

 • Nie, w tym przypadku można użyć usługi Live Encoding w wersji Standardowa. Jest to iloczyn wysokości i szerokości, który powinien wynosić 1280*720 lub mniej. Będą naliczane opłaty tylko w wysokości stawek usługi Live Encoding w wersji Standardowa.
 • Opłaty będą naliczane na podstawie typu zdarzenia na żywo. W tym przypadku zostałaby wybrana usługa Live Encoding w wersji Standardowa i zostałyby naliczone opłaty po stawkach usługi Live Encoding w wersji Standardowa, nawet jeśli wideo wyjściowe nie ma rozmiaru 1280x720.

  Pamiętaj, że jeśli skonfigurujesz zdarzenie na żywo w celu korzystania z usługi Live Encoding w wersji Premium, będą naliczane opłaty po tej stawce.

 • Opłata za transkrypcję na żywo jest naliczana, gdy włączono tę funkcję podczas korzystania z wydarzenia na żywo w celu przesyłania strumieniowego, na przykład seminarium internetowego. Twoje konto zostanie obciążone opłatą za czas trwania wydarzenia na żywo w stanie uruchomienia. Możliwe wartości stanu zdarzenia na żywo to:

  • Zatrzymane. To jest wstępny stan zdarzenia na żywo po jego utworzeniu. W tym stanie właściwości zdarzenia na żywo mogą być aktualizowane, ale transmisja strumieniowa jest niedozwolona.
  • Uruchamianie. Zdarzenie na żywo jest uruchamiane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. Jeśli wystąpi błąd, zdarzenie na żywo wróci do stanu „Zatrzymane”.
  • Działanie. Zdarzenie na żywo może przetwarzać transmisje strumieniowe na żywo.
  • Zatrzymywanie. Zdarzenie na żywo jest zatrzymywane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Usuwanie. Zdarzenie na żywo jest usuwane. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.

  W tabeli poniżej pokazano, jak stany przekładają się na naliczanie opłat.

  Stan zdarzenia na żywo Naliczanie opłat?
  Uruchamianie Nie (stan przejściowy)
  Działanie Tak
  Zatrzymywanie Nie (stan przejściowy)
  Zatrzymane Nie
 • Scenariusz: Joanna chce przesyłać strumieniowo 2-godzinne seminarium internetowe przy użyciu usługi Live Encoding w wersji Standardowa z włączoną transkrypcją na żywo.

  1. Konfiguruje zdarzenie na żywo i uruchamia je 20 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zdarzenie na żywo jest w stanie „Uruchamianie” przez 5 minut.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty
  2. Po uruchomieniu zdarzenie na żywo przechodzi do stanu „Uruchomione” i jest gotowe do odebrania strumienia. Zdarzenie na żywo pozostaje w stanie „Uruchomione” przez 15 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo. Opłata zostanie naliczona niezależnie od tego, czy w kanale dźwiękowym znajdą się w tym okresie jakieś wypowiedziane słowa.
  3. Przesyłanie strumieniowe zawodów rozpoczyna się w wyznaczonym czasie i trwa 2 godziny, czyli 120 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo
  4. Joanna zatrzymuje kanał wideo, ale nie zatrzymuje zdarzenia na żywo i pozostawia je w tym trybie przez 5 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo
  5. Joanna następnie przesyła strumieniowo sesję pytań i odpowiedzi przez 30 minut.
   • Za ten okres są naliczane opłaty, zarówno za usługę Live Encoding w wersji Standardowa, jak i za transkrypcję na żywo
  6. Po zakończeniu sesji pytań i odpowiedzi Joanna natychmiast zatrzymuje wydarzenie na żywo i usuwa je.
   • W tym czasie nie są naliczane opłaty

  Wydarzenie na żywo było w stanie „Uruchomione” łącznie przez 170 minut (15 min bez strumienia przed wydarzeniem + 120 min wydarzenia + 5 min bez strumienia po wydarzeniu + 30 min sesji pytań i odpowiedzi). Opłaty wynoszą: 170 min x ~$- = ~$- (170 min x (stawka za usługę Live Encoding w wersji Standardowa + stawka za transkrypcję na żywo))

 • Załóżmy, że w dużym kompleksie szpitalnym działa 15 kamer IP obejmujących różne obszary. Przyjmijmy założenie, że każda kamera rejestruje średnio z szybkością 1 Mb/s przez cały dzień, co generuje około 10,5 GB wideo dziennie. Te dane są pozyskiwane przez funkcję analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge i przechowywane w usłudze Azure Blob Storage w chmurze przez 7 dni z codziennym czyszczeniem zawartości starszej niż 30 dni. Aplikacja kliencka wyświetla około 120 godzin (7200 minut, 52,5 GB) wideo dziennie. Opłaty miesięczne (przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni) zostaną obliczone w następujący sposób:

  Miesięczne stawki i woluminy

  • Opłata za korzystanie z funkcji analizy wideo na żywo za każdy strumień wideo: $- dziennie (proporcjonalnie do stawki $- na minutę).
  • Cennik usługi Azure Blob Storage: $- za GB miesięcznie.
  • Cennik standardowego punktu końcowego przesyłania strumieniowego (600 Mb/s): około $-/dzień ($-/miesiąc)
  • Każda kamera generuje około 10,5 GB danych wideo dziennie, czyli w sumie 158,2 GB dziennie.

  Opłaty miesięczne:

  • Koszt analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge: $-
  • Koszt włączenia przesyłania strumieniowego wideo do aplikacji: $-
  • Koszt magazynu wideo: $-

  Łącznie miesięcznie: $- ($- za kamerę miesięcznie)

  Uwaga: Podczas pobierania danych ze strumieni wideo do miejsc docelowych znajdujących się poza platformą Azure za pośrednictwem Internetu będą naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

 • Załóżmy, że duży sprzedawca detaliczny ma 1000 sklepów z pięcioma kamerami w każdym sklepie (5000 kamer). W każdym sklepie cztery z pięciu kamer przechwytuje wideo po wykryciu ruchu z 7-dniowymi zasadami przechowywania, a jedna z kamer pełni rolę archiwum i działa przez całą dobę 7 dni w tygodniu z 3-dniowymi zasadami przechowywania. Każda kamera wyposażona w czujnik ruchu wysyła do funkcji analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge tylko ruchome klipy. Przetwarzanie rozpoczyna się, kiedy nadchodzą ramki ruchu, i jest zatrzymywane po zakończeniu ruchu. Załóżmy, że każdy strumień kamery rejestruje średnio 20 minut ruchomego wideo na dzień. Przy przepustowości wynoszącej 1 Mb/s każda z tych kamer generuje 150 MB danych wideo dziennie, które są przechowywane w usłudze Azure Blob Storage przez okres jednego tygodnia. W przypadku kamery archiwizującej ciągle, całodobowo przez cały tydzień, każda z kamer generuje 10,5 GB danych wideo dziennie, które są przechowywane w usłudze Azure Blob Storage przez 3 dni. Załóżmy, że tylko 100 użytkowników odtwarza zapisane wideo w aplikacji towarzyszącej, oglądając 33,33 godzin (2000 minut, 14,65 GB) wideo dziennie. (Na potrzeby obliczeń przyjęto, że miesiąc ma 30 dni).

  Miesięczne stawki i woluminy:

  • Opłata za korzystanie z funkcji analizy wideo na żywo za każdy strumień wideo: $- dziennie (proporcjonalnie do stawki $- na minutę)
  • Cennik usługi Azure Blob Storage: $- za GB miesięcznie.
  • Cennik standardowego punktu końcowego przesyłania strumieniowego (600 Mb/s): około $-/dzień ($-/miesiąc)
  • Każda z kamer archiwizujących przez całą dobę 7 dni w tygodniu generuje około 10,5 GB danych wideo dziennie, czyli w sumie 10,500 GB dziennie (liczba kamer: 1,000)
  • Każda kamera z włączonym wykrywaniem ruchu generuje około 150 MB danych wideo dziennie, czyli w sumie 4,395 GB dziennie (liczba kamer: 4,000)

  Miesięczne opłaty za kamery z wykrywaniem ruchu:

  • Koszt analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge: $-
  • Koszt włączenia przesyłania strumieniowego wideo do aplikacji: $-
  • Koszt magazynu wideo: $-

  Miesięczne opłaty za działające cały czas kamery archiwizujące:

  • Koszt analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge: $-
  • Koszt magazynu wideo: $-

  Łącznie miesięcznie: $- ($- za kamerę miesięcznie)

  Uwaga: Podczas pobierania danych ze strumieni wideo do miejsc docelowych znajdujących się poza platformą Azure za pośrednictwem Internetu będą naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

 • Załóżmy, że dostawca komercyjnego systemu zabezpieczeń ma 1000 kamer (starsze kamery bez możliwości wykrywania ruchu) wykrywających intruzów z bronią w lokalizacjach. Przyjmijmy założenie, że każda kamera rejestruje średnio z szybkością 1 Mb/s przez cały dzień. Funkcja analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge może wykrywać ruch i przekazywać odpowiednie ramki do modułu brzegowego rozwiązania sztucznej inteligencji umożliwiającego wykrywanie osób i broni na potrzeby analizy.

  Załóżmy, że w strumieniu z kamery znajduje się tylko 20 minut ruchu dziennie. Przy przepustowości wynoszącej 1 Mb/s każda z tych kamer generuje 150 MB danych wideo dziennie, które są przechowywane w usłudze Azure Blob Storage przez 3 dni. Załóżmy również, że dziesięciu użytkowników odtwarza zapisane wideo w aplikacji towarzyszącej, obserwując 33,33 godziny (200 minut, 14,65 GB) wideo dziennie. (Na potrzeby obliczeń przyjęto, że miesiąc ma 30 dni).

  Miesięczne stawki i woluminy:

  • Opłata za korzystanie z funkcji analizy wideo na żywo za każdy strumień wideo: $- dziennie (proporcjonalnie do stawki $- na minutę).
  • Cennik usługi Azure Blob Storage: $- za GB miesięcznie.
  • Cennik standardowego punktu końcowego przesyłania strumieniowego (600 Mb/s): około $-/dzień ($-/miesiąc)
  • Każda z kamer archiwizujących przez całą dobę 7 dni w tygodniu generuje około 10,5 GB danych wideo dziennie, czyli w sumie 105,000 GB dziennie (liczba kamer: 10,000)
  • Każda kamera działa przez cały dzień, ale dzięki możliwości wykrywania ruchu przez funkcję analizy wideo na żywo, generowane i analizowane jest tylko około 150 MB danych wideo dziennie z łącznych 146,5 GB (liczba kamer: 1,000)

  Opłaty miesięczne:

  • Koszt analizy wideo na żywo w usłudze IoT Edge: $-
  • Koszt włączenia przesyłania strumieniowego wideo do aplikacji: $-
  • Koszt magazynu wideo: $-
  • Koszt działania modeli sztucznej inteligencji: $2000

  Łącznie miesięcznie: $- ($- za kamerę miesięcznie)

  Uwaga: Podczas pobierania danych ze strumieni wideo do miejsc docelowych znajdujących się poza platformą Azure za pośrednictwem Internetu będą naliczane standardowe opłaty za transfer danych.

 • Przykładowo w przypadku analizowania dźwięku przy użyciu funkcji Analiza dźwięku w warstwie Podstawowa i przekazania jednej godziny zawartości, cena w pakiecie (Transkrypcja multimediów + Podpisy i napisy) na godzinę = $-. Zostanie naliczona łączna opłata w wysokości $-, ale zostanie ona podana jako dwie różne nazwy ($- dla Transkrypcji multimediów + $- dla Podpisy i napisy).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Media Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Kodowanie do 100 GB zawartości wideo.