Cennik usługi Content Delivery Network

Szybka i nowoczesna sieć dostarczania w skali globalnej dla zawartości wymagającej wysokiej przepustowości

Usługa Azure Content Delivery Network została zaprojektowana do szybszego i bardziej niezawodnego wysyłania klientom danych audio i wideo, aplikacji, zdjęć oraz innych plików z wykorzystaniem serwerów znajdujących się najbliżej każdego z użytkowników. Składnik Akceleracja — transfer danych zapewnia przyspieszanie witryn dynamicznych dla generowanej dynamicznie przez aplikacje internetowe zawartości, która nie podlega buforowaniu.

Wychodzące transfery danych w usłudze Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa to pakiet sieci dostarczania zawartości oferujący różne funkcje, który umożliwia obsługę większości obciążeń sieci dostarczania zawartości. Klienci mogą wybrać opcję korzystania z usługi Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa firmy Verizon lub firmy Akamai.

Sieci dostarczania zawartości oferują różne funkcje. Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach dostępnych w usłudze Content Delivery Network w warstwie Standardowa, zapoznaj się z dokumentacją usługi Content Delivery Network.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych rabatów na duże ilości danych.

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Standardowa firmy Verizon (S1), firmy Akamai (S2) i firmy Microsoft (S3)

Wychodzące transfery danych1 Strefa 1 2 Strefa 2 2 Strefa 3 2 Strefa 4 2 Strefa 5 2
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.081 za GB $0.129 za GB $0.233 za GB $0.13 za GB $0.158 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.075 za GB $0.121 za GB $0.186 za GB $0.126 za GB $0.121 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.056 za GB $0.112 za GB $0.168 za GB $0.112 za GB $0.102 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.037 za GB $0.093 za GB $0.149 za GB $0.093 za GB $0.093 za GB
Kolejne 500 TB (500–1,000 TB)/miesiąc $0.028 za GB $0.075 za GB $0.13 za GB $0.088 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,000 TB (1,000–5,000 TB)/miesiąc $0.023 za GB $0.065 za GB $0.121 za GB $0.084 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1W przypadku firm Verizon (S1) i Akamai (S2) oraz Microsoft (S3): TB = 1 000 GB
2Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Wychodzące transfery danych w usłudze Content Delivery Network w warstwie Premium

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Premium oferuje możliwości usługi w warstwie Standardowa oraz dodatkowe funkcje, w tym aparat reguł i zaawansowaną analizę w czasie rzeczywistym.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w usłudze Content Delivery Network w warstwie Premium, zapoznaj się z dokumentacją usługi Content Delivery Network.

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Premium firmy Verizon

Wychodzące transfery danych1 Strefa 1 2 Strefa 2 2 Strefa 3 2 Strefa 4 2 Strefa 5 2
Pierwsze 10 TB/miesiąc $0.158 za GB $0.233 za GB $0.466 za GB $0.261 za GB $0.317 za GB
Kolejne 40 TB (10–50 TB)/miesiąc $0.14 za GB $0.205 za GB $0.396 za GB $0.224 za GB $0.27 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.121 za GB $0.177 za GB $0.335 za GB $0.186 za GB $0.228 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.102 za GB $0.149 za GB $0.279 za GB $0.158 za GB $0.196 za GB
Kolejne 500 TB (500–1,000 TB)/miesiąc $0.093 za GB $0.13 za GB $0.242 za GB $0.135 za GB Skontaktuj się z nami
Kolejne 4,000 TB (1,000–5,000 TB)/miesiąc $0.084 za GB $0.112 za GB $0.21 za GB $0.116 za GB Skontaktuj się z nami
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1W przypadku firm Verizon (S1) i Akamai (S2) oraz Microsoft (S3): TB = 1 000 GB
2Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Składniki Akceleracja — transfer danych

Składniki Akceleracja — transfer danych, nazywane też przyspieszaniem witryn dynamicznych (DSA, Dynamic Site Acceleration), przyspieszają działanie zawartości internetowej, która nie podlega buforowaniu, na przykład koszyków na zakupy, wyników wyszukiwania i innej zawartości dynamicznej. W przypadku statycznego dostarczania obiektów (w tradycyjnej sieci CDN) do zwiększania wydajności witryn i pobierania używa się przede wszystkim buforowania, natomiast technologia DSA optymalizuje routing i sieć między inicjatorem żądania a źródłem zawartości. Przy optymalnej konfiguracji technologia DSA może istotnie zwiększyć wydajność całej witryny.

Opłaty za technologię DSA są takie same w profilach warstwy Standardowa i Premium (i reprezentują opłatę łączną).

Więcej informacji na temat technologii DSA można znaleźć w dokumentacji sieci CDN.

Składniki Akceleracja — transfer danych z sieci Verizon (S1) i Akamai (S2)

Wychodzące transfery danych1 Wszystkie strefy
Pierwsze 50 TB/miesiąc $0.177 za GB
Kolejne 100 TB (50–150 TB)/miesiąc $0.158 za GB
Kolejne 350 TB (150–500 TB)/miesiąc $0.14 za GB
Kolejne 500 TB (500–1,000 TB)/miesiąc $0.121 za GB
Ponad 1 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami
1W przypadku firm Verizon (S1) i Akamai (S2) oraz Microsoft (S3): TB = 1 000 GB

Klienci korporacyjni, którzy chcieliby podjąć zobowiązanie dotyczące minimalnego miesięcznego ruchu w sieci, mają prawo do uzyskania rabatów cenowych. Aby otrzymać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Content Delivery Network, jest oferowana za pośrednictwem Pomocy technicznej platformy Azure w cenie już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu usługa Content Delivery Network będzie odpowiadać na żądania klientów i dostarczać żądaną zawartość bez błędów. Firma Microsoft przejrzy i zaakceptuje wszystkie dane z niezależnego systemu pomiarowego, którego użycie będzie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia, używanego przez klienta do monitorowania należącej do niego zawartości. Klient musi wybrać zestaw agentów z listy standardowych agentów systemu pomiarowego, którzy są ogólnie dostępni i przedstawiają co najmniej pięć różnorodnych geograficznie lokalizacji w największych na świecie obszarach metropolitalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Opłaty za transfery danych w usłudze Content Delivery Network są zależne od lokalizacji węzła, w którym są one obsługiwane, a nie od lokalizacji użytkownika końcowego. Poniższe obszary geograficzne odpowiadają strefom usługi Content Delivery Network wymienionym powyżej. Szczegółowa lista lokalizacji węzłów znajduje się w dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów obecności.

  • Strefa 1 — Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią)
  • Strefa 3 — Ameryka Południowa
  • Strefa 4 — Australia
  • Strefa 5 — Indie
 • Wychodzące transfery danych w usłudze Content Delivery Network są agregowane każdego miesiąca w cyklu rozliczeniowym. W przypadku wychodzących transferów danych w warstwie Standardowa i Premium opłata za pierwsze 10 TB jest naliczana zgodnie z pierwszym punktem cenowym, za następne 40 TB — z drugim itd. Jeśli na przykład użyjesz 50 TB transferu danych w warstwie Standardowa w strefie 1, opłata za 10 TB zostanie naliczona według stawki $0.081 za GB, a opłata za kolejne 40 TB — według stawki $0.075 za GB. W przypadku wychodzących transferów danych w ramach składnika Akceleracja stosowany jest ten sam proces, ale dla pierwszego punktu cenowego jest używana wartość 50 TB.

 • Nie. Centrum danych jest wybierane na podstawie konfiguracji sieci użytkowników końcowych i deweloper nie ma nad tym kontroli. Użytkownicy mogą być obsługiwani przez lokalizacje, które są preferowane przez ich dostawców internetowych, albo przez węzły, które zostaną uznane za „bliższe” w sensie logicznym, co niekoniecznie musi oznaczać bliskość fizyczną.

 • Gdy usługa Content Delivery Network odbiera żądanie dotyczące obiektu, który nie znajduje się w lokalizacji krańcowej, kieruje żądanie do usługi Azure Storage w celu uzyskania danych. W przypadku usługi Azure CDN świadczonej przez firmę Verizon i Azure CDN świadczonej przez firmę Akamai koszt odczytu danych z usługi Storage i ich transferu z usługi Storage do usługi Content Delivery Network jest oparty na zwykłych opłatach za usługi Storage i Transfer danych. W przypadku usługi Azure CDN świadczonej przez firmę Microsoft każdy transfer danych z miejsca hostowanego na platformie Azure jest uwzględniony w cenniku podstawowym usługi Azure CDN.

 • Na dostępność zawartości w lokalnych pamięciach podręcznych usługi Content Delivery Network (często nazywanej „skutecznością pamięci podręcznej” lub „odciążaniem”) wpływa wiele czynników, w tym:

  • Wartości nagłówków wygasania (max-age).
  • Ogólny łączny rozmiar biblioteki zawartości dewelopera (ilość danych, które można zbuforować).
  • Aktywny zestaw roboczy (ilość aktualnie buforowanych danych).
  • Ruch sieciowy (ilość obsługiwanych danych).
  • Zmiany zawartości pamięci podręcznej (częstotliwość dodawania obiektów do pamięci podręcznej i ich wygasania).

  Na przykład deweloper z dużą ilością zmian i dużym ruchem sieciowym osiąga mniejszą skuteczność pamięci podręcznej niż inni użytkownicy, ponieważ obiekty są wymieniane z większą częstotliwością. Wymusza to większe opłaty za usługi Storage i Transfer danych, ponieważ wymagane jest wykonanie większej liczby żądań danych pierwotnych.

  Aby zmniejszyć liczbę żądań danych pierwotnych, można tworzyć nagłówki max-age o większych wartościach, co powoduje dłuższe przechowywanie obiektów w usłudze Content Delivery Network.

 • Regiony geograficzne obsługiwane przez istniejące strefy usługi Content Delivery Network są objęte jedną ceną.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Content Delivery Network

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Dostarcz 2000 GB danych audio i wideo za darmo