Przejdź do głównej zawartości

Azure Synapse Analytics — cennik

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Azure Synapse to ujednolicona platforma analityczna, która łączy integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa i analizę danych big data. Zapewnia dowolność w sposobie wykonywania zapytań względem danych, korzystając z bezserwerowych lub dedykowanych opcji na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te światy w zunifikowanym środowisku umożliwiającym pozyskiwanie, eksplorowanie, przygotowywanie, przekształcanie i przekazywanie danych oraz zarządzanie nimi, aby błyskawicznie spełniać potrzeby analizy biznesowej i uczenia maszynowego.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

W przypadku zakupu z góry jednostek zatwierdzeń usługi Azure Synapse Analytics (SCU) można uzyskać do 28% oszczędności w stosunku do cen przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Te jednostki można wykorzystać w ciągu kolejnych 12 miesięcy na potrzeby dowolnego publicznie dostępnego produktu w ramach usługi Azure Synapse z wyjątkiem magazynu. Użycie usługi Azure Synapse będzie powodować wykorzystywanie zakupionych z góry jednostek SCU odpowiednio do ceny detalicznej danego produktu, dopóki jednostki nie zostaną wyczerpane lub nie upłynie 12 miesięcy.

Poniżej przedstawiono warstwy zakupu i rabaty dla jednostek zatwierdzeń usługi Synapse w przypadku planu zakupu z góry:

Warstwa Jednostki zatwierdzeń usługi Synapse (SCU) Procent rabatu Cena
1 5 000 6% $4700
2 10 000 8% $9200
3 24 000 11% $21360
4 60 000 16% $50400
5 150 000 22% $117000
6 360 000 28% $259200

Cennik funkcji integracji danych hybrydowych w usłudze Azure Synapse jest obliczany na podstawie:

 • aktywności potoków danych i godzin środowiska Integration Runtime
 • rozmiaru i wykonania klastra przepływów danych
 • opłat za operacje

Potoki danych to kontrolowane przepływy złożone z osobnych kroków określanych jako działania. Potoki danych mogą być hostowane w chmurze lub w środowisku własnym. Płacisz za aranżację potoków danych według uruchomień działań i wykonywanie działań według godzin środowiska Integration Runtime. Środowisko Integration Runtime, które jest środowiskiem bezserwerowym na platformie Azure i środowiskiem własnym w scenariuszach hybrydowych, zapewnia zasoby obliczeniowe używane do wykonywania działań w potoku. Opłaty za wykonywanie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Potoki danych

Typ Cena zarządzanej sieci wirtualnej hostowanej na platformie Azure Cena w przypadku hostowania na platformie Azure Cena w przypadku hostowania w środowisku własnym
Uruchomienie działania orkiestracji $- za 1000 uruchomień $- za 1000 uruchomień $- za 1000 uruchomień
Przenoszenie danych $-/DIU na godzinę $-/DIU na godzinę $-/godz.
Środowisko Integration Runtime działania potoku $-/godz.
(Do 50 współbieżnych działań potoku)
$-/godz. $-/godz.
Zewnętrzne środowisko Integration Runtime działania potoku $-/godz.
(Do 800 współbieżnych zewnętrznych działań potoku)
$-/godz. $-/godz.
Korzystanie z działania kopiowania do wyprowadzenia danych z centrum danych platformy Azure spowoduje naliczenie dodatkowych opłat za przepustowość sieci, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Dowiedz się więcej o cenach transferu danych wychodzących.

Działania potoków są wykonywane w środowisku Integration Runtime. Działania potoków obejmują wyszukiwanie, pobieranie metadanych, usuwanie i operacje schematów podczas tworzenia (testowanie połączenia, przeglądanie listy folderów i tabel, pobieranie schematu oraz wyświetlanie podglądu danych).

Zewnętrzne działania potoków są zarządzane w środowisku Integration Runtime, ale są wykonywane w połączonych usługach. Działania zewnętrzne obejmują usługę Databricks, procedury składowane, działania usługi HDInsight i wiele innych. Pełną listę zewnętrznych działań możesz znaleźć tutaj. W przypadku działania Przepływ danych mapowania zapoznaj się z poniższą sekcją „Wykonywanie i debugowanie przepływu danych usługi Data Factory”.

Ceny usług SQL Server Integration Services w ramach usługi Azure Synapse Analytics są takie same jak w usłudze Azure Data Factory. Zobacz szczegóły dotyczące cen.

Przepływy danych

Przepływy danych to graficznie zaprojektowane składniki, które umożliwiają przekształcanie danych na dużą skalę. Opłaty za czas wykonywania i debugowania klastra przepływu danych są naliczane za godzinę korzystania z rdzenia wirtualnego. Minimalny rozmiar klastra umożliwiający uruchomienie przepływu danych to 8 rdzeni wirtualnych. Opłaty za wykonywanie i debugowanie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Typ Cena
Basic $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Standard $-/rdzeń wirtualny na godzinę

opłat za operacje

Operacje potoku danych, takie jak tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie, usuwanie i monitorowanie, będą płatne od 1 lutego 2021 r. Pierwszych 1 milion operacji w danym miesiącu jest bezpłatnych. Po wykorzystaniu 1 mln operacji opłata będzie wynosić $- za 50,000 operacji.

Wykonuj analizę interakcyjną, wsadową, przesyłania strumieniowego i predykcyjną za pomocą rozbudowanego środowiska języka T-SQL. Użytkownicy mogą elastycznie wybierać między zasobami dedykowanymi i bezserwerowymi. Dzięki temu klienci mogą używać znanego języka SQL na potrzeby eksploracji danych w ramach magazynu data lake i uruchamiania wymagających i przewidywalnych obciążeń, takich jak magazynowanie danych, wszystko z poziomu jednej usługi.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o cenniku dla bezserwerowego i dedykowanego modelu użycia.

Bez użycia serwera

Ta funkcja pozwala na używanie języka T-SQL do wykonywania zapytań dotyczących danych z magazynu typu data lake na platformie Azure zamiast aprowizacji zasobów z wyprzedzeniem. Płacisz tylko za wykonane zapytania, a ceny są zależne od ilości danych przetworzonych przez poszczególne zapytania. Zapytania zawierające tylko metadane (instrukcje DDL) nie powodują naliczenia kosztów. W przypadku zapytań zostanie naliczona minimalna opłata za 10 MB i każde zapytanie zostanie zaokrąglone do najbliższego 1 MB przetworzonych danych.

Cena
Bez użycia serwera $- za TB przetworzonych danych

Te ceny są specyficzne dla wykonywania zapytań dotyczących danych z magazynu typu data lake. Informacje o cenach magazynu znajdują się na stronie cennika usługi Azure Data Lake Storage.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dokumentacji zarządzania kosztami dla bezserwerowej puli SQL.

Dedykowany

Obejmuje buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi, np. magazynowania danych. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych.

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Dla zasobu dedykowanej puli SQL utworzonego i zarządzanego w ujednoliconym środowisku obszaru roboczego możesz zakupić pojemność zarezerwowaną. Oszczędź do 65 procent w porównaniu do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki cenom pojemności zarezerwowanej dla obciążeń magazynu danych uruchomionych na platformie Azure.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $- za TB za miesiąc przechowywania danych ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Usługa

Azure Defender for SQL zapewnia dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa on przez całą dobę, aby uczyć się, profilować i wykrywać nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych lub wykorzystania ich. Dedykowane pule SQL w obszarze roboczym usługi Synapse mogą być bezproblemowo chronione za pomocą usługi Azure Defender for SQL.

Usługa Azure Defender for SQL integruje alerty z usługąMicrosoft Defender dla Chmury, a każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie rozliczany w tej samej cenie co warstwa Standardowa usługi Azure Security Center, $-/węzeł/miesiącgdzie każdy chroniony serwer usługi SQL Database jest liczony jako jeden węzeł. Zachęcamy do bezpłatnego wypróbowania go przez 60 dni. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz stronę z cenami usługi Microsoft Defender dla Chmury.

Wykonuj zadania przetwarzania danych big data, takie jak inżynieria danych, przygotowywanie danych i uczenie maszynowe, bezpośrednio w usłudze Azure Synapse przy użyciu pul platformy Apache Spark zoptymalizowanych pod kątem pamięci lub przyspieszonych sprzętowo. Użycie pul zadań platformy Spark jest rozliczane przez zaokrąglenie w górę do najbliższej minuty.

Typ Cena
Pamięć $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Przyspieszanie za pomocą procesora GPU (publiczna wersja zapoznawcza) $-/rdzeń wirtualny na godzinę

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z pul platformy Apache Spark, w tym wskazówki dotyczące tego, kiedy w usłudze Azure Synapse używać pul zoptymalizowanych pod kątem pamięci, a kiedy pul przyspieszonych sprzętowo, przeczytaj dokumentację.

Dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) oferuje zaawansowane środowisko języka T-SQL na potrzeby analizy interakcyjnej, wsadowej, przesyłania strumieniowego i predykcyjnej. Korzysta ona z architektury skalowanej w poziomie do dystrybucji obliczeniowego przetwarzania danych w wielu węzłach. Zasoby obliczeniowe są niezależne od magazynu, co umożliwia ich skalowanie niezależnie od danych w systemie.

Poniżej podano szczegóły cennika dotyczące implementowania magazynu danych przedsiębiorstwa przy użyciu dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW).

Obejmuje buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi, np. magazynowania danych. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych.

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Już dziś możesz zakupić pojemność zarezerwowaną dla dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW), która jest ogólnie dostępna.

Oszczędź do 65 procent w porównaniu do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki cenom pojemności zarezerwowanej dla obciążeń magazynu danych uruchomionych na platformie Azure.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $- za TB za miesiąc przechowywania danych ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Usługa

Azure Defender for SQL zapewnia dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa on przez całą dobę, aby uczyć się, profilować i wykrywać nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych lub wykorzystania ich. Dedykowane pule SQL w obszarze roboczym usługi Synapse mogą być bezproblemowo chronione za pomocą usługi Azure Defender for SQL.

Usługa Azure Defender for SQL integruje alerty z usługąMicrosoft Defender dla Chmury, a każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie rozliczany w tej samej cenie co warstwa Standardowa usługi Azure Security Center, $-/węzeł/miesiącgdzie każdy chroniony serwer usługi SQL Database jest liczony jako jeden węzeł. Zachęcamy do bezpłatnego wypróbowania go przez 60 dni. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz stronę z cenami usługi Microsoft Defender dla Chmury.

Eksplorator danych usługi Azure Synapse umożliwia klientom uzyskiwanie analiz na podstawie szeregów czasowych, dzienników i danych telemetrycznych przy użyciu interakcyjnych zapytań. Ten zaawansowany aparat zapytań rozproszonych dostępny w każdym obszarze roboczym usługi Synapse zapewnia najlepszą w swojej klasie technologię indeksowania tekstu, która umożliwia wydajne wyszukiwanie dowolnego tekstu i wyrażeń regularnych, analizowanie danych śledzenia i danych tekstowych, a także kompleksowe możliwości analizowania danych JSON. Klienci mogą szybko wykonywać zapytania względem danych nieustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych, w tym tablic i zagnieżdżonych struktur, a także korzystać z natywnej, zaawansowanej obsługi szeregów czasowych w zakresie tworzenia, manipulowania i analizowania wielu szeregów czasowych z wbudowaną w aparat obsługą wykonywania kodu Python na potrzeby oceniania modeli.

Podczas korzystania z eksploratora danych usługi Azure Synapse środowisko obliczeniowe i magazyn są rozdzielone, co pozwala na niezależne skalowanie i optymalizowanie stosunku ceny do wydajności.

Typ Cena
Środowisko obliczeniowe eksploratora danych usługi Azure Synapse $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Dane przechowywane w magazynie ZRS w warstwie Standardowa $- na TB/miesiąc
Dane przechowywane w magazynie LRS w warstwie Standardowa $- na TB/miesiąc
 • Uwaga: Środowisko obliczeniowe puli usługi Data Explorer w usłudze Azure Synapse będzie wymagać tylko jednego z wyżej wymienionych standardowych magazynów danych. To, czy będzie używany magazyn danych ZRS, czy LRS, zależy od stref dostępności, w których aprowizowano pulę usługi Data Explorer.
 • Środowisko obliczeniowe służące do uruchamiania usługi aparatu eksploratora danych usługi Azure Synapse odpowiedzialnej za indeksowanie, buforowanie danych na lokalnych dyskach SSD i w magazynie Premium takim jak dyski zarządzane oraz obsługę zapytań wymaga co najmniej dwóch wystąpień obliczeniowych. Eksplorator danych usługi Azure Synapse oferuje typy obciążeń Zoptymalizowane pod kątem obliczeń (38 GB pamięci podręcznej na dysku na każdy rdzeń wirtualny) oraz Zoptymalizowane pod kątem magazynu (Średnie — 128 GB pamięci podręcznej na dysku na każdy rdzeń wirtualny, Duże — 192 GB pamięci podręcznej na dysku na każdy rdzeń wirtualny). Po początkowym wdrożeniu możesz zmienić typ obciążenia (zachowując ten sam rozmiar puli) bez wpływu na koszty. Oba typy obciążeń są rozliczane w oparciu o miernik eksploratora danych usługi Azure Synapse.
 • Środowisko obliczeniowe służące do uruchamiania usługi zarządzania danymi odpowiedzialnej za pozyskiwanie danych z potoków danych zarządzanych takich jak usługa Azure Data Lake Storage, Event Hub i IoT Hub wymaga co najmniej dwóch wystąpień obliczeniowych. Rozmiar i skala wystąpienia usługi zarządzania danymi są automatycznie dobierane na podstawie rozmiaru i użycia wystąpienia aparatu oraz są rozliczane jako 0,5 jednostki miernika eksploratora danych usługi Azure Synapse.
 • Eksplorator danych usługi Azure Synapse korzysta z magazynu w tle jako warstwy trwałej, w której wszystkie dane są przechowywane w postaci skompresowanej, a rozliczanie odbywa się na podstawie wartości Dane przechowywane w magazynie LRS w warstwie Standardowa i Dane przechowywane w magazynie ZRS w warstwie Standardowa, jeśli są dostępne strefy dostępności. Środowisko obliczeniowe puli usługi Data Explorer w usłudze Azure Synapse będzie wymagać tylko jednego z wyżej wymienionych standardowych magazynów danych. To, czy będzie używany magazyn danych ZRS, czy LRS, zależy od stref dostępności, w których aprowizowano pulę usługi Data Explorer.
 • Opłaty za inne zasoby, takie jak operacje we/wy sieci i przepustowość, mogą być naliczane oddzielnie na podstawie użycia w wielu regionach.
 • Opłaty za eksplorator danych usługi Azure Synapse są naliczane po zaokrągleniu użycia do najbliższej minuty.

Usługa Azure Synapse Link for SQL

Dzięki usłudze Azure Synapse Link dla SQL możesz automatycznie przenosić dane z baz danych SQL bez czasochłonnych procesów wyodrębniania, transformacji i ładowania (ETL). Uzyskaj kompleksowy wgląd w swoją firmę, łatwo łącząc oddzielne systemy i włącz raportowanie analizy biznesowej na temat danych operacyjnych bez wpływu na magazyn operacyjny.

Cena
Usługa Azure Synapse Link for SQL $-/rdzeń wirtualny na godzinę

Usługa Azure Synapse Link dla Cosmos DB

Użyj usługi Azure Synapse Link dla Azure Cosmos DB, aby implementować proste, niedrogie, natywne dla chmury rozwiązanie HTAP, które umożliwia analizę w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Zapewnij zespołom danych możliwość używania platformy Apache Spark lub bezserwerowych pul SQL w usłudze Azure Synapse, aby uzyskiwać szczegółowe informacje dzięki analizie biznesowej, analizie danych big data, wbudowanym opcjom sztucznej inteligencji i opcjom uczenia maszynowego, i nie tylko.

Szczegóły dotyczące cen usługi Azure Synapse Link dla Cosmos DB są wyszczególnione jako transakcje magazynu analitycznego na stronie cen usługi Azure Cosmos DB.

Usługa Azure Synapse Link dla usługi Dataverse

Użyj usługi Azure Synaps Linke dla Dataverse, aby uruchamiać zaawansowane zadania analityczne dotyczące danych z usługi Dynamics 365 i platformy Power Platform. Połącz środowiska usługi Dataverse z usługą Azure Synapse w celu uzyskania dostępu do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla potoków integracji danych, przetwarzania danych big data z platformy Apache Spark, wzbogacania danych za pomocą wbudowanym funkcjom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz bezserwerowego odkrywania danych typu data lake na potrzeby analizy ad hoc.

Usługa Azure Synapse Link dla Dataverse jest dołączona do platformy Microsoft Power Platform i niektórych licencji na platformę Microsoft 365. Zobacz przegląd licencjonowania, aby uzyskać więcej szczegółów.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Synapse Analytics

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Synapse Analytics.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Synapse Analytics.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Synapse Analytics.

 • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $- za TB za miesiąc przechowywania danych.

 • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

 • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

 • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $- za TB za miesiąc przechowywania danych.

 • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

 • Nie możesz zrezygnować z migawek, ponieważ ta funkcja zapewnia magazynowi danych ochronę przed utratą i uszkodzeniem danych.

Ceny pojemności zarezerwowanej usługi Azure Synapse

 • Pojemność zarezerwowana pozwala zaoszczędzić do 65% kosztów zasobów magazynowania danych względem ceny przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową na rok lub trzy lata.

 • Pojemność zarezerwowaną możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia w witrynie Azure Portal. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.

 • Pojemność zarezerwowana ma zakres subskrypcji pojedynczej lub współdzielony. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji.

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za pojemność zarezerwowaną dotyczy tylko zasobów magazynowania danych w usłudze Synapse Analytics w ramach wybranej subskrypcji.

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.

 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych przedpłat za platformę Azure w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych przedpłat za platformę Azure lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal. Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal. Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.

 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.

 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze