Azure Synapse Analytics — cennik

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Azure Synapse Analytics is a limitless analytics service that brings together data integration, enterprise data warehousing, and big data analytics. It gives you the freedom to query data on your terms, using either serverless or dedicated resources—at scale. Azure Synapse brings these worlds together with a unified experience to ingest, explore, prepare, manage, and serve data for immediate BI and machine learning needs.

When using Azure Synapse, you will only pay for the capabilities you opt in to use. Beginning August 1, 2021 there will be a cost when enabling additional workspace features, such as a Managed Virtual Network. For customers that are already using an Azure Synapse workspace before August 1, 2021 and have enabled the Managed Virtual Network feature, a monthly cost will begin to incur at this time.

Existing Azure SQL Data Warehouse customers will not experience any price change. In the Azure portal, your existing data warehouse resource will be labeled as Dedicated SQL pool (formerly SQL DW) beginning December 3, 2020.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Cennik funkcji integracji danych hybrydowych w usłudze Azure Synapse jest obliczany na podstawie:

 • aktywności potoków danych i godzin środowiska Integration Runtime
 • rozmiaru i wykonania klastra przepływów danych
 • opłat za operacje

Potoki danych to kontrolowane przepływy złożone z osobnych kroków określanych jako działania. Potoki danych mogą być hostowane w chmurze lub w środowisku własnym. Płacisz za aranżację potoków danych według uruchomień działań i wykonywanie działań według godzin środowiska Integration Runtime. Środowisko Integration Runtime, które jest środowiskiem bezserwerowym na platformie Azure i środowiskiem własnym w scenariuszach hybrydowych, zapewnia zasoby obliczeniowe używane do wykonywania działań w potoku. Opłaty za wykonywanie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Potoki danych

Typ Cena zarządzanej sieci wirtualnej hostowanej na platformie Azure Cena w przypadku hostowania na platformie Azure Cena w przypadku hostowania w środowisku własnym
Uruchomienie działania orkiestracji $- za 1000 uruchomień $- za 1000 uruchomień $- za 1000 uruchomień
Przenoszenie danych $-/DIU na godzinę $-/DIU na godzinę $-/godz.
Środowisko Integration Runtime działania potoku $-/godz.
(Do 50 współbieżnych działań potoku)
$-/godz. $-/godz.
Zewnętrzne środowisko Integration Runtime działania potoku $-/godz.
(Do 800 współbieżnych zewnętrznych działań potoku)
$-/godz. $-/godz.

Nieaktywne potoki danych

Potok danych jest uznawany za nieaktywny, jeśli nie jest powiązany z wyzwalaczem i w ciągu miesiąca nie wykonywano dla niego przebiegów. W przypadku nieaktywnego potoku danych jest naliczana opłata w wysokości (~$-/miesiąc) miesięcznie.

*Korzystanie z działania kopiowania do wyprowadzenia danych z centrum danych platformy Azure spowoduje naliczenie dodatkowych opłat za przepustowość sieci, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Dowiedz się więcej o cenach transferu danych wychodzących.

**Działania potoków są wykonywane w środowisku Integration Runtime. Działania potoków obejmują wyszukiwanie, pobieranie metadanych, usuwanie i operacje schematów podczas tworzenia (testowanie połączenia, przeglądanie listy folderów i tabel, pobieranie schematu oraz wyświetlanie podglądu danych).

***Zewnętrzne działania potoków są zarządzane w środowisku Integration Runtime, ale są wykonywane w połączonych usługach. Działania zewnętrzne obejmują usługę Databricks, procedury składowane, działania usługi HDInsight i wiele innych. Pełną listę zewnętrznych działań możesz znaleźć tutaj. W przypadku działania Przepływ danych mapowania zapoznaj się z poniższą sekcją „Wykonywanie i debugowanie przepływu danych usługi Data Factory”.

Przepływy danych

Przepływy danych to graficznie zaprojektowane składniki, które umożliwiają przekształcanie danych na dużą skalę. Opłaty za czas wykonywania i debugowania klastra przepływu danych są naliczane za godzinę korzystania z rdzenia wirtualnego. Minimalny rozmiar klastra umożliwiający uruchomienie przepływu danych to 8 rdzeni wirtualnych. Opłaty za wykonywanie i debugowanie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Typ Cena
Obliczenia $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Ogólne zastosowanie $-/rdzeń wirtualny na godzinę
Pamięć $-/rdzeń wirtualny na godzinę

opłat za operacje

Operacje potoku danych, takie jak tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie, usuwanie i monitorowanie, będą płatne od 1 lutego 2021 r. Pierwszych 1 milion operacji w danym miesiącu jest bezpłatnych. Po wykorzystaniu 1 mln operacji opłata będzie wynosić $- za 50,000 operacji.

Wykonuj analizę interakcyjną, wsadową, przesyłania strumieniowego i predykcyjną za pomocą rozbudowanego środowiska języka T-SQL. Użytkownicy mogą elastycznie wybierać między zasobami dedykowanymi i bezserwerowymi. Dzięki temu klienci mogą używać znanego języka SQL na potrzeby eksploracji danych w ramach magazynu data lake i uruchamiania wymagających i przewidywalnych obciążeń, takich jak magazynowanie danych, wszystko z poziomu jednej usługi.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o cenniku dla bezserwerowego i dedykowanego modelu użycia.

Bez użycia serwera

Ta funkcja pozwala na używanie języka T-SQL do wykonywania zapytań dotyczących danych z magazynu typu data lake na platformie Azure zamiast aprowizacji zasobów z wyprzedzeniem. Płacisz tylko za wykonane zapytania, a ceny są zależne od ilości danych przetworzonych przez poszczególne zapytania. Zapytania zawierające tylko metadane (instrukcje DDL) nie powodują naliczenia kosztów. W przypadku zapytań zostanie naliczona minimalna opłata za 10 MB i każde zapytanie zostanie zaokrąglone do najbliższego 1 MB przetworzonych danych.

Cena Bezpłatna ilość
Bez użycia serwera $- per TB of data processed 10 TB bezpłatnych zapytań miesięcznie do 31 lipca 2021 roku*
*Bezpłatne ilości dotyczą tylko następujących typów subskrypcji: Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, Microsoft Azure Enterprise, plan platformy Microsoft Azure, platforma Azure w programie CSP, Enterprise — tworzenie i testowanie. Obejmują one bezpłatne ilości zagregowane na poziomie rejestracji dla umów Enterprise i na poziomie subskrypcji dla subskrypcji płatnych zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Te ceny są specyficzne dla wykonywania zapytań dotyczących danych z magazynu typu data lake. Informacje o cenach magazynu znajdują się na stronie cennika usługi Azure Data Lake Storage.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dokumentacji zarządzania kosztami dla bezserwerowej puli SQL.

Dedykowany

Obejmuje buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi, np. magazynowania danych. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych.

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem 1 year reserved 3 year reserved
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Dla zasobu dedykowanej puli SQL utworzonego i zarządzanego w ujednoliconym środowisku obszaru roboczego możesz zakupić pojemność zarezerwowaną. Oszczędź do 65 procent w porównaniu do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki cenom pojemności zarezerwowanej dla obciążeń magazynu danych uruchomionych na platformie Azure.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $- za TB za miesiąc przechowywania danych ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Usługa Azure Defender for SQL stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości. Dedykowane pule SQL w obszarze roboczym Synapse mogą być bezproblemowo chronione za pomocą usługi Azure Defender for SQL.

Usługa Azure Defender for SQL integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($-/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Wykonuj zadania przetwarzania danych big data, takie jak inżynieria danych, przygotowywanie danych i uczenie maszynowe, bezpośrednio w usłudze Azure Synapse przy użyciu pul platformy Apache Spark zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Użycie pul zadań platformy Spark jest rozliczane przez zaokrąglenie w górę do najbliższej minuty.

Typ Cena Bezpłatna ilość
Pamięć $-/rdzeń wirtualny na godzinę Bezpłatne godziny użycia rdzeni wirtualnych miesięcznie do 31 lipca 2021 roku: 120*
*Bezpłatne ilości dotyczą tylko następujących typów subskrypcji: Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, Microsoft Azure Enterprise, plan platformy Microsoft Azure, platforma Azure w programie CSP, Enterprise — tworzenie i testowanie. Obejmują one bezpłatne ilości zagregowane na poziomie rejestracji dla umów Enterprise i na poziomie subskrypcji dla subskrypcji płatnych zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania pul platformy Apache Spark w usłudze Azure Synapse, zapoznaj się z dokumentacją.

Dedykowana pula SQL (dawniej SQL DW) oferuje zaawansowane środowisko języka T-SQL na potrzeby analizy interakcyjnej, wsadowej, przesyłania strumieniowego i predykcyjnej. Korzysta ona z architektury skalowanej w poziomie do dystrybucji obliczeniowego przetwarzania danych w wielu węzłach. Zasoby obliczeniowe są niezależne od magazynu, co umożliwia ich skalowanie niezależnie od danych w systemie.

Poniżej podano szczegóły cennika dotyczące implementowania magazynu danych przedsiębiorstwa przy użyciu dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW).

Obejmuje buforowanie adaptacyjne w celu zapewnienia zwiększonej wydajności na potrzeby obciążeń ze stałymi wymaganiami obliczeniowymi, np. magazynowania danych. Zaprojektowane na potrzeby intensywnych obciążeń z większymi wymaganiami dotyczącymi wydajności zapytań i skalowalności zasobów obliczeniowych.

Poziom usług DWU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem 1 year reserved 3 year reserved
DW100c 100 $- $-
$-
DW200c 200 $- $-
$-
DW300c 300 $- $-
$-
DW400c 400 $- $-
$-
DW500c 500 $- $-
$-
DW1000c 1000 $- $-
$-
DW1500c 1500 $- $-
$-
DW2000c 2000 $- $-
$-
DW2500c 2500 $- $-
$-
DW3000c 3000 $- $-
$-
DW5000c 5000 $- $-
$-
DW6000c 6000 $- $-
$-
DW7500c 7500 $- $-
$-
DW10000c 10000 $- $-
$-
DW15000c 15000 $- $-
$-
DW30000c 30000 $- $-
$-

Już dziś możesz zakupić pojemność zarezerwowaną dla dedykowanej puli SQL (dawniej SQL DW), która jest ogólnie dostępna.

Oszczędź do 65 procent w porównaniu do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki cenom pojemności zarezerwowanej dla obciążeń magazynu danych uruchomionych na platformie Azure.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $- za TB za miesiąc przechowywania danych ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn odzyskiwania po awarii rozpoczynają się od $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Usługa Azure Defender for SQL stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości. Dedykowane pule SQL w obszarze roboczym Synapse mogą być bezproblemowo chronione za pomocą usługi Azure Defender for SQL.

Usługa Azure Defender for SQL integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($-/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Synapse Analytics

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Synapse Analytics.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Synapse Analytics.

Często zadawane pytania

 • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $- za TB za miesiąc przechowywania danych.

 • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

 • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

 • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $- za TB za miesiąc przechowywania danych.

 • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

 • Nie możesz zrezygnować z migawek, ponieważ ta funkcja zapewnia magazynowi danych ochronę przed utratą i uszkodzeniem danych.

Ceny pojemności zarezerwowanej usługi Azure Synapse

 • Pojemność zarezerwowana pozwala zaoszczędzić do 65% kosztów zasobów magazynowania danych względem ceny przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki możliwości przedpłaty za moc obliczeniową na rok lub trzy lata.

 • Pojemność zarezerwowaną możesz wykupić na okres jednego roku lub trzech lat, płacąc jednorazowo z góry. Rezerwacje są dostępne do zakupienia w witrynie Azure Portal. Zostanie wyświetlone menu rezerwacji w lewym okienku w witrynie Azure Portal.

 • Pojemność zarezerwowana ma zakres subskrypcji pojedynczej lub współdzielony. Ten zakres pozwala określić liczbę subskrypcji, które mogą używać korzyści z rozliczeń skojarzonej z rezerwacją, oraz sposób stosowania rezerwacji do określonych subskrypcji.

  Rezerwacja o zakresie subskrypcji pojedynczej oznacza, że rabat za pojemność zarezerwowaną dotyczy tylko zasobów magazynowania danych w usłudze Synapse Analytics w ramach wybranej subskrypcji.

  W przypadku rezerwacji o zakresie współdzielonym korzyść z rozliczeń może być współdzielona między subskrypcjami w ramach rejestracji (klienci z umowami Enterprise Agreement) lub konta (klienci korzystający z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

 • Data rozpoczęcia i data zakończenia rezerwacji są określane na podstawie daty zakupu i czasu trwania rezerwacji. Korzyść zostanie natychmiast zastosowana do istniejących wdrożeń spełniających warunki rezerwacji zależnie od miejsca udostępnienia rezerwacji, tj. zakresu subskrypcji pojedynczej lub zakresu współdzielonego w ramach całego konta lub całej rejestracji platformy Azure. W przeciwnym razie korzyść rezerwacji zostanie zastosowana, gdy będą dostępne nowe wdrożenia spełniające warunki rezerwacji.

 • W przypadku klientów z umowami EA opłaty za zakupy wydajności rezerwowej są zawsze odejmowanie najpierw od dostępnych przedpłat za platformę Azure w miesiącu, w którym zakupiono wydajność rezerwową. Jeśli nie masz żadnych przedpłat za platformę Azure lub ich kwota jest niewystarczająca, wszystkie zakupy wydajności rezerwowej zostaną umieszczone na następnej fakturze nadwyżkowej.

  W przypadku bezpośrednich klientów internetowych wszystkie opłaty za wydajność rezerwową zostaną naliczone przy użyciu podanej karty kredytowej lub zostaną umieszczone na następnej fakturze, jeśli określono warunki faktury na koncie.

 • Możesz sprawdzić użycie wydajności rezerwowej na stronie „Podsumowanie użycia” w menu „Raporty” w portalu EA Portal. Na tej stronie jest wyświetlana sekcja „Rezerwacja” z danymi użycia wydajności rezerwowej. Ponadto szczegóły użycia wydajności rezerwowej można znaleźć w pliku szczegółowego użycia (CSV), który można pobrać z portalu EA Portal. Pole „Informacje dodatkowe” ułatwia sprawdzenie użycia względem wydajności rezerwowej.

 • Po wygaśnięciu korzyści wydajności rezerwowej wdrożenia nadal działają i są rozliczane zgodnie ze stawką na żądanie. Nie będziesz już otrzymywać korzyści cenowej dla wydajności rezerwowej.

 • Tak. Będziesz otrzymywać powiadomienia e-mail co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem. Możesz też wyświetlić szczegóły rezerwacji w witrynie Azure Portal.

 • Nie. Obecnie możesz zakupić pojemność zarezerwowaną dla usługi Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW), która jest ogólnie dostępna. Ceny pojemności zarezerwowanej są obecnie niedostępne dla usługi Azure Synapse Analytics (wersja zapoznawcza obszarów roboczych), która jest w publicznej wersji zapoznawczej.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.