Pomiń nawigację

Zestaw skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Tworzenie tysięcy maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi na dużą skalę

Twórz na własnych warunkach usługi na dużą skalę na potrzeby zadań wsadowych, danych big data i obciążeń kontenerów, korzystając z zestawów skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure, które umożliwiają tworzenie grup heterogenicznych maszyn wirtualnych o zrównoważonym obciążeniu oraz zarządzanie nimi. Automatycznie zwiększaj lub zmniejszaj liczbę maszyn wirtualnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie lub zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Centralnie konfiguruj i aktualizuj tysiące maszyn wirtualnych oraz zarządzaj nimi, a także zapewniaj wyższą dostępność i lepsze zabezpieczenia aplikacji.

Twórz i wdrażaj tysiące maszyn wirtualnych w kilka minut dzięki wbudowanemu równoważeniu obciążenia i skalowaniu automatycznemu na podstawie scentralizowanych szablonów

Zarządzaj pulą maszyn wirtualnych i automatycznie ją skaluj na podstawie dostosowywalnych metryk, a także spójnie kontroluj i wdrażaj aktualizacje maszyn wirtualnych

Zwiększaj dostępność aplikacji stanowych i bezstanowych w strefach dostępności oraz domenach błędów na dużą skalę

Wybieraj obrazy maszyn wirtualnych i modele użycia, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb, mając jednocześnie pełną kontrolę nad poszczególnymi maszynami wirtualnym w zestawie skalowania

Upraszczaj procesy zarządzania maszynami wirtualnymi i zapewniania ich ładu

Automatyzuj proces tworzenia i wdrażania maszyn wirtualnych oraz automatycznie aktualizuj system operacyjny w celu zwiększenia zabezpieczeń i zapewnienia lepszej zgodności. Umieszczaj szablony w centralnej lokalizacji, aby zapewnić spójne wdrażanie aplikacji. Bardziej koncentruj się na aplikacji i unikaj dodatkowych zadań związanych z konfiguracją magazynu lub sieci. Wdrażaj zestawy skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager z obsługą obrazów dla platform Windows i Linux oraz niestandardowych obrazów i rozszerzeń.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Virtual Machines

Zwiększanie odporności aplikacji

Zwiększ czas działania aplikacji przy użyciu stref dostępności i zestawów dostępności, aby automatycznie dystrybuować maszyny wirtualne w zestawie skalowania w jednym centrum danych lub w wielu centrach danych. W zestawach skalowania można uruchamiać wiele wystąpień maszyn wirtualnych aplikacji. W związku z tym, jeśli w jednym z tych wystąpień wystąpi awaria, klienci będą nadal uzyskiwać dostęp do aplikacji z minimalnymi zakłóceniami. Umowy dotyczące poziomu usług (umowy SLA) dla maszyn wirtualnych w zestawach skalowania maszyn wirtualnych gwarantują do 99,99 procent dostępności.

Uruchamianie aplikacji krytycznych dla działania firmy na platformie Azure

Optymalizowanie kosztów dzięki unikatowym możliwościom

Zoptymalizuj koszty, minimalizując liczbę niepotrzebnych wystąpień maszyn wirtualnych, które uruchamiają aplikację, gdy zapotrzebowanie jest niskie. Użyj istniejących licencji, aby uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure za pomocą usługi Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i połącz wystąpienia Azure Reserved Virtual Machine Instances z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure, aby uzyskać dodatkowe oszczędności. Uruchamiaj przerywalne obciążenia za pomocą usługi Azure Spot Virtual Machines w zestawach skalowania i zmniejszaj koszty nawet o 90 procent w porównaniu ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Eksplorowanie maszyn wirtualnych typu spot

Uzyskaj dostęp do nowych sposobów zarządzania zestawami skalowania

Uzyskaj pełną kontrolę nad poszczególnymi maszynami wirtualnymi w zestawie skalowania i zapewnij wysoką dostępność na dużą skalę dzięki trybowi elastycznej orkiestracji zestawów skalowania maszyn wirtualnych. Zmieniaj rozmiary maszyn wirtualnych bez ponownego wdrażania zestawu skalowania w celu zwiększenia elastyczności operacyjnej. Aby zoptymalizować koszty, w tym samym zestawie skalowania mieszaj maszyny wirtualne typu spot platformy Azure i maszyny wirtualne z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Zarządzaj maszynami wirtualnymi i zestawami skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu tych samych interfejsów API. Przyspieszaj wdrożenia przez definiowanie domen błędów podczas procesu tworzenia maszyny wirtualnej.

Dowiedz się więcej o trybie elastycznej orkiestracji

Zapewniaj niezrównaną wydajność aplikacji na dużą skalę

Korzystaj tylko z zasobów obliczeniowych, których Twoja aplikacja potrzebuje w danym momencie, bez wstępnej aprowizacji maszyn wirtualnych. Przygotuj się na przyszłość i pozwól platformie Azure automatycznie skalować infrastrukturę chmury, aby dopasować się do zmieniających się wymagań dotyczących wydajności. Zestawy skalowania charakteryzują się elastycznością i są przeznaczone do obsługi obciążeń skalowanych w poziomie, w tym bezstanowych frontonów internetowych, orkiestracji kontenerów i klastrów mikrousług.

Usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Service Fabric działają w zestawach skalowania maszyn wirtualnych.

Zmniejszanie złożoności administrowania siecią

Skorzystaj z zalet integracji zestawów skalowania maszyn wirtualnych i zasobów sieciowych platformy Azure, takich jak Azure Load Balancer, aby zmniejszyć koszty zarządzania infrastrukturą chmury. Z łatwością rozkładaj obciążenia między maszynami wirtualnymi w zestawach skalowania i konfiguruj reguły translatora adresów sieciowych (NAT), aby łączyć się z określonymi wystąpieniami maszyn wirtualnych w celu rozwiązywania problemów. Skupiaj się na tym, co istotne, czyli swojej aplikacji, a w mniejszym stopniu na infrastrukturze.

Wbudowane kompleksowe zabezpieczenia i zgodność umożliwiające ochronę aplikacji na dużą skalę.

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Tworzenie skalowalnych aplikacji przy użyciu zestawów skalowania maszyn wirtualnych

Twórz dynamicznie skalowalne aplikacje za pomocą usługi Virtual Machine Scale Sets. Dobierz właściwy rozmiar infrastruktury na podstawie zapotrzebowania przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Uprość zarządzanie i zwiększ odporność aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy na dużą skalę.

Ceny usługi Virtual Machine Scale Sets

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych są obecnie dostępne dla wszystkich rozmiarów maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux na platformie Azure. Opłaty są naliczane tylko za maszyny wirtualne, które wdrożysz, a także za inne użyte zasoby infrastruktury bazowej, takie jak magazyn i sieć. Nie ma przyrostowych opłat za samą usługę Virtual Machine Scale Sets.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Virtual Machine Scale Sets, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Virtual Machine Scale Sets o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Zestaw skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure