Przejdź do głównej zawartości

Azure IoT Central — cennik

Przejdź od weryfikacji koncepcji do weryfikacji wartości

Nie pozwól, aby skomplikowany cennik rozwiązania IoT stanął Ci na drodze. Oferujemy wiele elastycznych i prostych planów cenowych dopasowanych do Twoich zmiennych potrzeb.

Azure IoT Central to platforma aplikacji IoT, która zmniejsza obciążenie i koszty tworzenia, a także utrzymywania rozwiązań IoT klasy korporacyjnej oraz zarządzania nimi. Wybranie opcji tworzenia za pomocą usługi IoT Central umożliwia skoncentrowanie czasu, pieniędzy i energii na przekształcaniu swojej firmy przy użyciu danych IoT, zamiast tylko utrzymywać oraz aktualizować złożoną i stale rozwijającą się infrastrukturę IoT.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Warstwa cenowa Warstwa Standardowa 0 Warstwa Standardowa 1 Warstwa Standardowa 2
Przypadek użycia W przypadku urządzeń wysyłających kilka komunikatów na dzień W przypadku urządzeń wysyłających kilka komunikatów na godzinę W przypadku urządzeń wysyłających komunikat co kilka minut
Cena za urządzenie za miesiąc $- na miesiąc $- na miesiąc $- na miesiąc
Miesięczna alokacja komunikatów urządzeń* Komunikaty: 400 Komunikaty: 5,000 Komunikaty: 30,000
Uwzględnione bezpłatne ilości na aplikację Bezpłatne urządzenia: 2 (uwzględnione komunikaty: 800) Bezpłatne urządzenia: 2 (uwzględnione komunikaty: 10,000) Bezpłatne urządzenia: 2 (uwzględnione komunikaty: 60,000)
Ceny za użycie nadwyżkowe za 1000 komunikatów1 $- za 1000 komunikatów $- za 1000 komunikatów $- za 1000 komunikatów

*Łączna alokacja komunikatów jest współdzielona przez wszystkie urządzenia w aplikacji usługi IoT Central.

1Standardowy rozmiar komunikatu to 4 KB. Jeśli na przykład urządzenie wyśle komunikat o rozmiarze 4,5 KB, zostanie on rozliczony jako następująca liczba komunikatów: 2.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure IoT Central

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure IoT Central.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure IoT Central.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure IoT Central.

 • Opłaty za pierwsze aktywne urządzenia w liczbie 2 w aplikacji usługi IoT Central nie są naliczane, o ile liczba komunikatów nie przekracza 800 (w planie Warstwa Standardowa 0), 10 000 (w planie Warstwa Standardowa 1) lub 60 000 (w planie Warstwa Standardowa 2) miesięcznie. Jeśli liczba komunikatów przekroczy te progi, zostaną naliczone opłaty za użycie nadwyżkowe. Po przekroczeniu tej liczby opłaty za urządzenia są naliczane proporcjonalnie co miesiąc. Dla każdej godziny w okresie rozliczeniowym jest zliczana najwyższa liczba aktywnych urządzeń i jest ona rozliczana.

  Przykładowy cennik

  Jeśli klient korzysta z usługi Azure IoT Central, zarejestruje się w planie Warstwa Standardowa 1 i połączy następującą liczbę urządzeń: 100, a każde z tych urządzeń będzie wysyłać następującą liczbę komunikatów: 6 000, opłaty naliczone klientowi będą wyglądać następująco.

  2 za pierwszych $- urządzeń

  Opłaty za kolejne urządzenia (98) są naliczane następująco: (liczba urządzeń: 100 – liczba bezpłatnych urządzeń: 2) * ($- za urządzenie miesięcznie) = $-

  W przypadku każdego urządzenia będą również naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe w wysokości $- za wysłany komunikat po przekroczeniu wypracowanej miesięcznej alokacji.

  W tym przykładzie każde urządzenie wysłało następującą liczbę komunikatów przekraczającą alokację: 1 000 (liczba urządzeń: 100 * liczba komunikatów: 1 000) * $- za komunikat = $-

  Łączny koszt za miesiąc to suma opłat za urządzenie i użycie nadwyżkowe

  $- + $- = $-

 • Urządzenie, które zostało zarejestrowane i nawiązało początkowe połączenie z usługą Azure IoT Central jest urządzeniem aktywnym i jest wliczane do rozliczeń. Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane, ale nie nawiązało początkowego połączenia, nie jest wliczane do rozliczeń. Jeśli urządzenie nie jest już używane, należy je jawnie usunąć, aby nie było wliczane do rozliczeń.
 • Jest to zależne od tego, czy aprowizowano bramę i urządzenia podrzędne w usłudze Azure IoT Central.

  Jeśli zarówno urządzenie bramy, jak i urządzenia podrzędne zostały aprowizowane w usłudze Azure IoT Central, ceny za urządzenie, limity komunikatów i użycie nadwyżkowe będą stosowane indywidualnie dla urządzenia bramy i urządzeń podrzędnych.

  W przypadku aprowizowania w usłudze IoT Central tylko urządzenia bramy zarówno komunikaty bramy, jak i urządzeń podrzędnych są reprezentowane zagregowane jako komunikaty urządzenia bramy. Obowiązują limity komunikatów i użycie nadwyżkowe.

 • Każda komunikacja w obydwie strony między urządzeniem a chmurą jest traktowana jak komunikat, w tym telemetria, komunikacja chmura-urządzenie i urządzenie-chmura (z uwzględnieniem odczytów i aktualizacji). Eksploracja historycznych danych o urządzeniach nie spowoduje naliczania dodatkowych opłat.
 • Gdy klient przekroczy współdzieloną miesięczną alokację komunikatów, będzie naliczana opłata w wysokości $- za komunikat. Jest to równe opłacie $- za 1 mln komunikatów.
 • Alokacja komunikatów jest wypracowywana co godzinę w oparciu o wybraną jednostkę SKU i liczbę urządzeń.

  Przykład alokacji komunikatów

  Jeśli klient zarejestruje aplikację usługi Azure IoT Central w planie Warstwa Standardowa 1, co godzinę wypracowywana jest następująca liczba komunikatów: 7 (komunikaty miesięcznie: 5 000 / 730 godz.), które można wykorzystać w trakcie okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy w tym przykładzie wynosi jeden miesiąc.

  Wypracowane komunikaty mogą być używane przez dowolne urządzenie w aplikacji.

  Wypracowane komunikaty mogą zostać użyte w dowolnej godzinie okresu rozliczeniowego po ich wypracowaniu.

  Wypracowane komunikaty muszą zostać wykorzystane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nie są one przenoszone do kolejnych okresów rozliczeniowych.

 • Koszt zostanie obliczony proporcjonalnie w zależności od czasu dodania urządzenia. Na przykład za urządzenie istniejące cały miesiąc zostanie naliczona opłata w wysokości $-, a za urządzenie dodane w połowie miesiąca — $-.
 • Podczas tworzenia aplikacji usługi Azure IoT Central zostanie wyświetlony monit o wybranie jednostki SKU. Aby zmienić plan cenowy, zobacz naszą dokumentację.
 • Tak, w dowolnym momencie możesz zmienić plan cenowy dla aplikacji usługi Azure IoT Central. Wskazówki dotyczące sposobu zmiany planu można znaleźć w naszej dokumentacji.
 • Limity przydziału komunikatów są współdzielone przez urządzenia w aplikacji usługi IoT Central, ale nie są współdzielone przez aplikacje ani subskrypcje platformy Azure.
 • Dane są przechowywane na podstawie okresu trwającego 30 dni, a klienci mogą nieprzerwanie eksportować swoje dane przy użyciu funkcji eksportu w usłudze IoT Central.
 • Klient kontroluje dostęp użytkowników do aplikacji za pośrednictwem dostępu opartego na roli w produkcie. Użytkownicy usługi Azure IoT Central mogą dodać maksymalnie 200 użytkowników do aplikacji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze