Azure IoT Central — cennik

Nie pozwól, aby skomplikowany cennik rozwiązania IoT stanął Ci na drodze. Korzystaj z elastyczności i prostoty zapewnianej przez możliwość wyboru spośród wielu planów cenowych spełniających Twoje zmieniające się potrzeby.

Szczegóły cennika

Nowi klienci mogą poznać zalety usługi IoT Central dzięki bezpłatnej 7-dniowej wersji próbnej.

Warstwa cenowa Warstwa Standardowa 1 Warstwa Standardowa 2
Przypadek użycia W przypadku urządzeń wysyłających kilka komunikatów na godzinę W przypadku urządzeń wysyłających komunikat co kilka minut
Cena za urządzenie $- na miesiąc $- na miesiąc
Miesięczna alokacja komunikatów urządzeń* Komunikaty: 5,000 Komunikaty: 30,000
Uwzględnione bezpłatne ilości na aplikację usługi IoT Central Bezpłatne urządzenia: 2 (uwzględnione komunikaty: 10,000) Bezpłatne urządzenia: 2 (uwzględnione komunikaty: 60,000)
Cena za użycie nadwyżkowe przekraczające miesięczną alokację komunikatów1 $- za 1000 komunikatów $- za 1000 komunikatów

* Łączna alokacja komunikatów jest współdzielona przez wszystkie urządzenia w aplikacji usługi IoT Central

1 Standardowy rozmiar komunikatu to 4 KB. Jeśli na przykład urządzenie wyśle komunikat o rozmiarze 4,5 KB, zostanie on rozliczony jako następująca liczba komunikatów: 2.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • Gwarantowana łączność przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Opłaty za pierwsze aktywne urządzenia w liczbie 2 w aplikacji usługi IoT Central nie są naliczane, o ile liczba komunikatów nie przekracza 10 000 (w planie Warstwa Standardowa 1) lub 60 000 (w planie Warstwa Standardowa 2) miesięcznie. Jeśli liczba komunikatów przekroczy te progi, spowoduje to naliczenie opłat za użycie nadwyżkowe. Po przekroczeniu tej liczby opłaty za urządzenia są naliczane proporcjonalnie co miesiąc. Dla każdej godziny w okresie rozliczeniowym jest zliczana najwyższa liczba aktywnych urządzeń i jest ona rozliczana.

  Przykładowy cennik

  Jeśli klient korzysta z usługi Azure IoT Central, zarejestruje się w planie Warstwa Standardowa 1 i połączy następującą liczbę urządzeń: 100, a każde z tych urządzeń będzie wysyłać następującą liczbę komunikatów: 6 000, opłaty naliczone klientowi będą wyglądać następująco.

  2 za pierwszych $- urządzeń

  Opłaty za kolejne urządzenia (98) są naliczane następująco: (liczba urządzeń: 100 – liczba bezpłatnych urządzeń: 2) * ($- za urządzenie miesięcznie) = $-

  W przypadku każdego urządzenia będą również naliczane opłaty za użycie nadwyżkowe w wysokości $- za wysłany komunikat po przekroczeniu wypracowanej miesięcznej alokacji.

  W tym przykładzie każde urządzenie wysłało następującą liczbę komunikatów przekraczającą alokację: 1 000 (liczba urządzeń: 100 * liczba komunikatów: 1 000) * $- za komunikat = $-

  Łączny koszt za miesiąc to suma opłat za urządzenie i użycie nadwyżkowe

  $- + $- = $-

 • Urządzenie, które zostało zarejestrowane i nawiązało początkowe połączenie z usługą Azure IoT Central jest urządzeniem aktywnym i jest wliczane do rozliczeń. Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane, ale nie nawiązało początkowego połączenia, nie jest wliczane do rozliczeń. Jeśli urządzenie nie jest już używane, należy je jawnie usunąć, aby nie było wliczane do rozliczeń.
 • Jest to zależne od tego, czy aprowizowano bramę i urządzenia podrzędne w usłudze Azure IoT Central.

  Jeśli zarówno urządzenie bramy, jak i urządzenia podrzędne zostały aprowizowane w usłudze Azure IoT Central, ceny za urządzenie, limity komunikatów i użycie nadwyżkowe będą stosowane indywidualnie dla urządzenia bramy i urządzeń podrzędnych.

  W przypadku aprowizowania w usłudze IoT Central tylko urządzenia bramy zarówno komunikaty bramy, jak i urządzeń podrzędnych są reprezentowane zagregowane jako komunikaty urządzenia bramy. Obowiązują limity komunikatów i użycie nadwyżkowe.

 • Każda komunikacja w obydwie strony między urządzeniem a chmurą jest traktowana jak komunikat, w tym telemetria, komunikacja chmura-urządzenie i urządzenie-chmura (z uwzględnieniem odczytów i aktualizacji). Eksploracja historycznych danych o urządzeniach nie spowoduje naliczania dodatkowych opłat.
 • Gdy klient przekroczy współdzieloną miesięczną alokację komunikatów, będzie naliczana opłata w wysokości $- za komunikat. Jest to równe opłacie $- za 1 mln komunikatów.
 • Alokacja komunikatów jest wypracowywana co godzinę w oparciu o wybraną jednostkę SKU i liczbę urządzeń.

  Przykład alokacji komunikatów

  Jeśli klient zarejestruje aplikację usługi Azure IoT Central w planie Warstwa Standardowa 1, co godzinę wypracowywana jest następująca liczba komunikatów: 7 (komunikaty miesięcznie: 5 000 / 730 godz.), które można wykorzystać w trakcie okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy w tym przykładzie wynosi jeden miesiąc.

  Wypracowane komunikaty mogą być używane przez dowolne urządzenie w aplikacji.

  Wypracowane komunikaty mogą zostać użyte w dowolnej godzinie okresu rozliczeniowego po ich wypracowaniu.

  Wypracowane komunikaty muszą zostać wykorzystane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nie są one przenoszone do kolejnych okresów rozliczeniowych.

 • Koszt zostanie obliczony proporcjonalnie w zależności od czasu dodania urządzenia. Na przykład za urządzenie istniejące cały miesiąc zostanie naliczona opłata w wysokości $-, a za urządzenie dodane w połowie miesiąca — $-.
 • Podczas tworzenia aplikacji usługi Azure IoT Central zostanie wyświetlony monit o wybranie jednostki SKU. Aby zmienić plan cenowy, zobacz naszą dokumentację.
 • Użytkownicy mogą utworzyć wersję próbną usługi Azure IoT Central bez subskrypcji platformy Azure. Użytkownik może mieć tylko jedną aktywną wersję próbną jednocześnie. Wersja próbna umożliwia użytkownikom dodanie maksymalnie 5 urządzeń (rzeczywistych lub symulowanych) i jest dostępna przez 7 dni po aktywacji. W tym okresie próbnym klienci mogą zapoznać się z wieloma funkcjami usługi Azure IoT Central. Niektóre zewnętrzne integracje danych wymagają subskrypcji platformy Azure. Mogą też obowiązywać pewne ograniczenia dotyczące progów. Po osiągnięciu limitu wersji próbnej (liczba urządzeń: 5) lub po zakończeniu 7-dniowego okresu próbnego nie można tworzyć dodatkowych urządzeń. Dane wersji próbnej aplikacji nie są zachowywane po zakończeniu okresu próbnego. W dowolnym momencie trwania wersji próbnej użytkownik może dołączyć aplikację w wersji próbnej do swojej subskrypcji platformy Azure, aby usunąć te ograniczenia. Zostanie wtedy naliczona opłata zgodnie z powyższym cennikiem.

 • Klienci przechodzący z wersji próbnej będą domyślnie korzystać z cennika Warstwa Standardowa 2. Aby zmienić warstwy cenowe, zapoznaj się z naszą dokumentacją.
 • Tak, w dowolnym momencie możesz zmienić plan cenowy dla aplikacji usługi Azure IoT Central. Wskazówki dotyczące sposobu zmiany planu można znaleźć w naszej dokumentacji.
 • Limity przydziału komunikatów są współdzielone przez urządzenia w aplikacji usługi IoT Central, ale nie są współdzielone przez aplikacje ani subskrypcje platformy Azure.
 • Dane są przechowywane na podstawie okresu trwającego 30 dni, a klienci mogą nieprzerwanie eksportować swoje dane przy użyciu funkcji eksportu w usłudze IoT Central.
 • Klient kontroluje dostęp użytkowników do aplikacji za pośrednictwem dostępu opartego na roli w produkcie. Użytkownicy usługi Azure IoT Central mogą dodać maksymalnie 200 użytkowników do aplikacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure IoT Central

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji