Ceny blokowych obiektów blob

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Konta magazynu ważny przez 12 miesięcy.

Usługa Block Blob Storage służy do przesyłania strumieniowego i przechowywania dokumentów, wideo, zdjęć, kopii zapasowych oraz innych danych tekstowych lub binarnych bez struktury.

Całkowity koszt przechowywania blokowych obiektów blob zależy od następujących czynników:

 • Ilość danych przechowywanych miesięcznie.
 • Liczba i typy wykonywanych operacji plus koszty transferu danych.
 • Wybrana opcja nadmiarowości danych.

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje magazynu blokowych obiektów blob na platformie Azure, w tym typy kont i nadmiarowość. Dowiedz się więcej na temat typów kont i nadmiarowości magazynu.

Inne funkcje

Zestawienie zmian udostępnia dziennik zmian danych obiektów blob przedstawiony w uporządkowany sposób. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i można ją włączyć na koncie usługi Storage. Po włączeniu zestawienie zmian będzie śledzić każdą zmianę obiektu blob i przechowywać zdarzenie zmiany. Dowiedz się więcej o funkcji tutaj.

Cena
Zmiany obiektów blob (za 1 mln zmian) $-

Zakresy szyfrowania umożliwiają opcjonalne zarządzanie szyfrowaniem na poziomie kontenera lub pojedynczego obiektu blob za pomocą klucza zarządzanego przez klienta w usłudze Key Vault lub klucza zarządzanego przez firmę Microsoft. Dowiedz się więcej na temat zakresów szyfrowania.

Funkcja zakresów szyfrowania jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej przez ograniczony czas. Obecnie widoczne ceny to ceny za publiczną wersję zapoznawczą — o 50% niższe od cen wersji ogólnodostępnej.

Gorąca Chłodna
Zakresy szyfrowania (miesięcznie) $- $-
Gorąca Chłodna
Zakresy szyfrowania (miesięcznie) $- $-
Gorąca Chłodna
Zakresy szyfrowania (miesięcznie) $- $-
Gorąca Chłodna
Zakresy szyfrowania (miesięcznie) $- $-
Gorąca Chłodna
Zakresy szyfrowania (miesięcznie) $- $-
Gorąca Chłodna
Zakresy szyfrowania (miesięcznie) $- $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Magazyn obiektów Blob

 • Konto Blob Storage jest przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta ogólnego przeznaczenia mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania nie uległy zmianie.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „gorące”, „chłodne” lub „zarchiwizowane”, opłata dotyczy kont typu Blob Storage. Na przykład oznaczenie „Standardowe We/Wy — chłodne blokowe obiekty blob (GB)” oznacza, że korzystasz z kont Blob Storage lub ogólnego przeznaczenia w wersji 2. Wiąże się to ze stosownymi opłatami. Do mierzenia użycia blokowych obiektów blob na kontach magazynu ogólnego przeznaczenia służy miernik „Standardowe We/Wy — blokowy obiekt blob (GB)”.

 • Konto magazynu obiektów blob w warstwie Premium* jest dostępne tylko dla typu premium konta magazynu blokowego obiektu blob i najlepiej pasuje do obciążeń intensywnie korzystających z We/Wy wymagających niskich i stałych opóźnień magazynu.

  Ceny za GB miejsca w magazynie zwiększają się wraz ze zmianą warstwy z Archiwum na Chłodna, z Chłodna na Gorąca i z Gorąca na Premium. Natomiast koszt transakcji rośnie odwrotnie wraz ze zmianą warstwy z Premium na Gorąca, z Gorąca na Chłodna i z Chłodna na Archiwum. Warstw Archiwum i Chłodna należy używać odpowiednio w przypadku sporadycznie i rzadko używanych danych. Warstwa Chłodna ma niższą dostępność w umowie SLA niż warstwa Gorąca.

  Pamiętaj, że w ramach kont usługi Blob Storage i Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 możesz ustawić warstwę dostępu obiektu blob jako Gorącą, Chłodną lub Archiwum. Obecnie nie można zmienić warstwy danych z Premium na Gorąca, Chłodna lub Archiwum ani nie można zmienić warstwy danych z Gorąca, Chłodna lub Archiwum na Premium. Pracujemy nad obsługą w przyszłości zmiany warstwy obiektu dla warstwy Premium.

 • Po zmianie warstwy z Chłodnej na Gorącą na koncie Blob Storage lub ogólnego przeznaczenia w wersji 2 zostaną naliczone opłaty za oba rodzaje operacji odczytu (za 10,000 obiektów blob i pobieranie danych w przeliczeniu na GB). Jeśli na przykład masz 10,000 obiektów blob odpowiadających 100 GB danych na koncie Blob Storage lub Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i zmienisz warstwę z Chłodnej na Gorącą, opłata wyniesie 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- (za pobieranie danych).

 • W przypadku kont Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 opłaty są naliczane za operacje zapisu (za 10 000). W przypadku kont usługi Blob Storage nie ma opłat za operacje zapisu.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure. Jeśli przełączasz konto z magazynu RA-GRS na GRS lub LRS (albo z RA-GZRS na GZRS lub ZRS), konto będzie rozliczane jak magazyn RA-GRS (lub RA-GZRS) przez dodatkowych 30 dni od dnia konwersji.

 • Odczytywanie obiektów blob bezpośrednio z poziomu warstwy Archiwum jest niemożliwe. Aby odczytać obiekt blob w warstwie Archiwum, użytkownik musi zmienić warstwę na Gorącą lub Chłodną. Na przykład za pobranie i odczytanie pojedynczego 1,000-gigabajtowego obiektu blob w warstwie Archiwum, który znajduje się w tej warstwie od 90 dni, zostałyby naliczone następujące opłaty:

  Pobieranie danych (za GB) z warstwy Archiwum: $-/GB miesięcznie x 1 000 GB = $-

  Operacja przywrócenia z magazynu trwałego (SetBlobTier z warstwy Archiwum do Gorąca): $-/10 000 = $-

  Opłata za wcześniejsze usunięcie: (180 - 90 dni)/30 dni x $-/GB miesięcznie x 1 000 = $-

  Operacja odczytu obiektu blob z warstwy Gorąca = $-/10 000 = $-

  Razem = $- + $- + $- + $- = $-

 • Ceny za magazyn blokowych obiektów blob dla kont usługi Blob Storage i kont ogólnego przeznaczenia v2 są identyczne, z wyjątkiem opłat za zapis danych (za GB) i wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna. W przypadku kont usługi Blob Storage opłaty są naliczane za zapis danych w warstwie Chłodna (za GB), ale nie za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, natomiast w przypadku kont ogólnego przeznaczenia v2 opłaty są naliczane za wcześniejsze usunięcie w warstwie Chłodna, ale nie za zapis danych w warstwie Chłodna.

 • Zostanie naliczona jednorazowa opłata równa sumie wszystkich danych pomnożonej przez opłatę za replikację geograficzną w regionie podstawowym. Dla danych przechowywanych w warstwie Archiwum będzie również istniała opłata za odczytanie wszystkich danych (zarówno za operacje odczytu za 10,000 obiektów blob, jak i za pobieranie danych za GB) z regionu podstawowego oraz za zapisanie wszystkich danych (operacje zapisu za 10,000) do regionu pomocniczego.

 • Obecnie nie można zmienić warstwy danych z Premium na Gorąca, Chłodna lub Archiwum ani nie można zmienić warstwy danych z Gorąca, Chłodna lub Archiwum na Premium. Pracujemy nad obsługą w przyszłości zmiany warstwy obiektu dla warstwy Premium.

  Aby przenieść dane, możesz synchronicznie skopiować obiekty blob za pomocą nowego interfejsu API Put Block From URL (kod przykładowy) lub wersji narzędzia AzCopy, które obsługuje ten interfejs API. Operacja Put Block From URL synchronicznie kopiuje dane po stronie serwera, co oznacza, że kopiowanie danych zakończy się, gdy wywołanie zostanie zakończone, a całe przenoszenie danych nastąpi w usłudze Azure Storage.

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage — często zadawane pytania

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage pomaga obniżyć koszty magazynu danych dzięki zobowiązaniu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage w magazynie blokowych obiektów blob lub usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage udostępnia opcje zakupu pojemności magazynu w warstwie Standardowa w jednostkach 100 TB i 1 PB w blokach miesięcznych na okres jednego roku lub trzech lat. Aby zakupić pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, możesz wybrać wymaganą liczbę jednostek dla warstwy magazynu Gorąca, Chłodna lub Archiwum w dowolnej z dostępnych opcji nadmiarowości magazynu (np. LRS, ZRS, GRS) i dla konkretnego regionu (np. Zachodnie stany USA 2). Ponadto możesz wybrać jednorazową zapłatę z góry lub płatności miesięczne.

  Rozpoczynanie pracy w witrynie Azure Portal.

 • Obecnie rezerwacje są dostępne dla bloków 100 TB i 1 PB, z wyższymi rabatami w przypadku bloków 1 PB. W środowisku zakupu rezerwacji za pośrednictwem witryny Azure Portal firma Microsoft może dostarczyć rekomendacje na podstawie poprzedniego użycia, aby ułatwić określenie rozmiarów, które należy zakupić.
 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupować pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, korzystając najpierw z zobowiązania pieniężnego platformy Azure. Jeśli klient z umową EA wykorzystał już całe zobowiązanie pieniężne, nadal może kupić pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, przy czym ten zakup zostanie zafakturowany jako jednorazowa płatność z góry na następnej fakturze z rozliczeniem nadwyżki.

  W przypadku zakupów za pośrednictwem witryny Azure.com w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności (lub ustalonej płatności miesięcznej) za rezerwacje usługi Azure Storage.

 • Natychmiast po sfinalizowaniu zakupu. Jeśli zakup zostanie dokonany w środku miesiąca, zarezerwowana ilość zostanie rozliczona proporcjonalnie w tym miesiącu.

 • Pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage można zakupić w zakresie pojedynczej subskrypcji lub udostępnionej grupy zasobów. W związku z tym rezerwacja jest stosowana do użycia agregowanego w zakupionym zakresie i nie można jej ograniczyć do konkretnego konta magazynu, kontenera lub obiektu w subskrypcji.

 • Nie, wszystkie zakupy są dokonywane tylko na poziomie subskrypcji. Zakupów nie można podzielić między kilka subskrypcji.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage umożliwia zakupienie pojemności magazynu danych dla magazynu w warstwie Standardowa (GPv2) i kont usługi Blob Storage. Zakupiona pojemność może być używana dla blokowych obiektów blob i usługi Azure Data Lake Storage Gen2. Obecnie usługa Premium Storage, inne typy magazynu (Managed Disks, Files, Queues, Page Blobs i Tables), opłaty za wcześniejsze usunięcie, operacje i transfer danych nie są uwzględniane w pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage jest kupowana dla konkretnego regionu (np. Zachodnie stany USA 2 lub dowolny inny wybrany region), warstwy magazynu (np. gorąca, chłodna lub archiwum) i nadmiarowości (np. LRS, GRS lub ZRS), dlatego nie mogą być używane poza tymi konstrukcjami. Zawsze możesz zakupić dodatkową pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage dla swojego magazynu danych w innych regionach lub nadmiarowościach.

 • Wybierz menu „Rezerwacje” po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wszystkie szczegóły pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage skojarzone z Twoim kontem. Po prawej stronie zostaną wyświetlone wszystkie szczegóły zakupionej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage.

 • W przypadku wymiany klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości. Całość zwrotu jest odejmowana od ceny zakupu nowej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Anulowanie powoduje zakończenie pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage, a Ty otrzymujesz proporcjonalny zwrot kosztów wyliczany na podstawie pozostałego okresu użytkowania pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage pomniejszony o 12-procentową opłatę za wcześniejsze zakończenie.

 • Liczba wymian, których możesz dokonać, nie jest niczym ograniczona. Ponadto z wymianą nie jest związana żadna opłata. Nowo zakupiona pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage musi mieć wartość równą lub większą niż proporcjonalne środki z pierwotnie zakupionej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Ponadto pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage można wymienić tylko na inną pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage możesz anulować w dowolnym momencie (maksymalnie $50000 rocznie). Po anulowaniu pozostałe miesiące pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage zostaną zwrócone do firmy Microsoft z uwzględnieniem opłaty za wcześniejsze zakończenie w wysokości 12%. Pozostałe saldo (proporcjonalnie do użycia) pomniejszone o opłatę zostanie zwrócone w ramach pierwotnego zakupu.

 • Jeśli zdecydujesz się wymienić swoją pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage (np. wymienić zakupione 7 jednostek bloku 100 TB na 1 jednostkę bloku 1 PB), możesz zainicjować wymianę w portalu zarządzania i wyświetlić spis zasobów pojemności zarezerwowanych platformy Azure. Kliknij zakupioną pojemność. Na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski „Zwrot” i „Wymiana”. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wysłana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

 • Otrzymasz powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem oraz ponownie w momencie wygaśnięcia. Po wygaśnięciu rezerwacji wdrożona pojemność będzie nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu aktualnej stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Załóżmy, że zakupiono 100 TB pojemności zarezerwowanej na 1 rok dla gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) w regionie Zachodnie stany USA 2.

  Cena 100 TB pojemności zarezerwowanej za magazyn danych LRS w warstwie Gorąca (Zachodnie stany USA 2) = $18540.

  Możesz zapłacić pełną kwotę z góry lub płacić stałe miesięczne raty $- każdego miesiąca przez następne 12 miesięcy. Załóżmy, że wybrano plan płatności miesięcznych za rezerwację.

  Scenariusz 1: jeśli w dowolnym miesiącu w okresie rezerwacji wykorzystasz 101 TB, Twój rachunek będzie obejmował kwotę $- za 100 TB pojemności zarezerwowanej i $19 za 1 TB po cenach w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Całkowity rachunek za ten miesiąc wynosi teraz $1564.

  Scenariusz 2: jeśli w dowolnym miesiącu w okresie rezerwacji wykorzystasz 80 TB pojemności, Twój rachunek będzie obejmował kwotę $- za 100 TB pojemności zarezerwowanej.

 • Jeśli zmienisz konto magazynu z RA-GRS na GRS lub LRS, to konto będzie rozliczane jako konto RA-GRS przez kolejne 30 po dniu konwersji. Jeśli zmienisz konto magazynu z RA-GZRS na GZRS/ZRS, to konto będzie rozliczane jako konto RA-GRS przez kolejne 30 po dniu konwersji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji