Pomiń nawigację

Produkty platformy Azure

Przeglądaj lub wyszukuj produkty Azure

Analiza

Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane o różnym typie, ilości i szybkości

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Azure Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Data Lake Storage

Skalowalna, bezpieczna funkcja data lake na potrzeby wydajnej analizy

Azure Data Lake Storage 1. generacji

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Azure Databricks

Projektowanie rozwiązań AI przy użyciu analiz opartych na platformie Apache Spark™

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym na podstawie szybko zmieniających się danych przesyłanych strumieniowo

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Power BI Embedded

Zacznij używać usługi Power BI pod własną marką, aby szybko i łatwo udostępniać klientom niezwykłe pulpity nawigacyjne oraz analizy we własnych aplikacjach

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

Microsoft Purview

Nadzoruj i chroń swój majątek danych oraz zarządzaj nim

Microsoft Graph Data Connect

Bezpieczny łącznik o wysokiej przepływności zaprojektowany w celu kopiowania wybranych zestawów danych dotyczących produktywności platformy Microsoft 365 do dzierżawy platformy Azure

Azure Chaos Studio

Zwiększ odporność aplikacji, wprowadzając błędy i symulując awarie

Aplikacje mobilne

Twórz wieloplatformowe i natywne aplikacje dla dowolnych urządzeń przenośnych

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cognitive Search

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji

Azure Maps

Dodawanie danych lokalizacji i wizualizacji mapowania do aplikacji i rozwiązań biznesowych

Azure Cognitive Services

Wdrażanie wysokiej jakości modeli AI jako interfejsów API

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

App Center

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły

Xamarin

Szybsze tworzenie aplikacji mobilnych z obsługą chmury

Azure Communication Services

Twórz środowiska komunikacji wielokanałowej

Bazy danych

Wspieraj szybki rozwój i szybciej wprowadzaj innowacje dzięki bezpiecznym, w pełni zarządzanym usługom bazy danych klasy korporacyjnej

Azure Cache for Redis

Przyspiesz działanie aplikacji, korzystając z buforowania danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Azure Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Database for MariaDB

Zarządzana usługa bazy danych MariaDB dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

W pełni zarządzana, skalowalna baza danych MySQL

Azure Database for PostgreSQL

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki w pełni zarządzanej, inteligentnej i skalowalnej bazy danych PostgreSQL

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Accelerate your data migration to Azure

Azure SQL

Migruj, modernizuj i wprowadzaj innowacje w nowoczesnej rodzinie baz danych SQL w chmurze

Azure SQL Database

Twórz aplikacje skalowane za pomocą zarządzanej i inteligentnej bazy danych SQL w chmurze

Azure SQL Edge

Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure

Azure SQL Managed Instance

Modernizuj aplikacje SQL Server za pomocą zarządzanego, zawsze aktualnego wystąpienia SQL w chmurze

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Migrowanie obciążeń programu SQL Server do chmury przy niższym całkowitym koszcie posiadania (TCO)

Table Storage

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Rozwiązanie Cassandra w chmurze zapewniające elastyczność, kontrolę i skalowalność

Poufny rejestr platformy Azure

Zabezpieczony przed manipulowaniem, magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami

DevOps

Szybciej dostarczaj innowacje dzięki prostym, niezawodnym narzędziom do ciągłego dostarczania

Azure Artifacts

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi

Azure Boards

Planowanie, śledzenie i omawianie pracy między zespołami

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Azure Repos

Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu

Azure Test Plans

Swobodne testowanie i dostarczanie za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Testowanie obciążenia platformy Azure

Optymalizowanie wydajności aplikacji dzięki testom wysoko-obciążeniowym

Grafana zarządzana na platformie Azure

Wdrażanie pulpitów nawigacyjnych narzędzia Grafana jako w pełni zarządzanej usługi platformy Azure

Microsoft Dev Box

Usprawnij programowanie za pomocą bezpiecznym, gotowym do kodowania stacjom roboczym w chmurze

Azure Deployment Environments

Szybko uruchamiaj środowiska infrastruktury aplikacji za pomocą szablonów opartych na projektach

Integracja

Bezproblemowo integruj lokalne i oparte na chmurze aplikacje, dane oraz procesy w całym przedsiębiorstwie

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure Health Data Services

Ujednolicanie danych medycznych i chronionych informacji medycznych oraz zarządzanie nimi w chmurze

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe do komunikacji w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikuj-subskrybuj

Microsoft Energy Data Services

Przyspiesz swoje działania do modernizacji danych energetycznych i transformacji cyfrowej

Internet rzeczy

Łączenie zasobów lub środowisk, odnajdywanie szczegółowych informacji i podejmowanie świadomych działań w celu przekształcenia firmy

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Azure Digital Twins

Twórz rozwiązania IoT nowej generacji, które modelują całe środowiska w czasie rzeczywistym

Azure IoT Central

Przejdź od weryfikacji koncepcji do weryfikacji wartości

Azure IoT Edge

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe zarządzane przez usługę Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure Machine Learning

Korzystaj z usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego

Azure Maps

Dodawanie danych lokalizacji i wizualizacji mapowania do aplikacji i rozwiązań biznesowych

System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure

Ułatwianie tworzenia osadzonych rozwiązań IoT i zapewniania łączności

Azure Sphere

Twórz, łącz i konserwuj zabezpieczone inteligentne urządzenia IoT generowane brzegowo i przechowywane w chmurze

Azure SQL Edge

Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym na podstawie szybko zmieniających się danych przesyłanych strumieniowo

Azure Time Series Insights

Wizualizuj dane IoT w czasie rzeczywistym

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Windows 10 IoT Core Services

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usługi zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń

Azure Defender dla IoT

Ujednolicona ochrona przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń IoT/OT

Azure Percept

Przyspiesz analizę brzegową od sprzętu po usługę

Windows dla IoT

Twórz inteligentne rozwiązania brzegowe za pomocą światowej klasy narzędzi dla deweloperów, długoterminowej pomocy technicznej i zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

Stan usługi Funkcje Azure

Wykonuj oparte na zdarzeniach funkcje kodu bezserwerowego z kompleksowym środowiskiem programistycznym

Kontenery

Szybciej twórz konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanych narzędzi

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

Azure Kubernetes Service (AKS)

Tworzenie i skalowanie za pomocą zarządzanego środowiska Kubernetes

Azure Kubernetes Fleet Manager

Bezproblemowo zarządzaj klastrami platformy Kubernetes na dużą skalę

Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Azure Container Apps

Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji i mikrousług przy użyciu kontenerów bezserwerowych

Stan usługi Funkcje Azure

Wykonuj oparte na zdarzeniach funkcje kodu bezserwerowego z kompleksowym środowiskiem programistycznym

Web App for Containers

Łatwe wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanych aplikacji internetowych w systemach Windows i Linux

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Azure Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń

Magazyn

Uzyskaj bezpieczny i wysoce skalowalny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Magazyn archiwum

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze

Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Data Lake Storage

Skalowalna, bezpieczna funkcja data lake na potrzeby wydajnej analizy

Azure Data Lake Storage 1. generacji

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Usługa Pliki systemu Azure

Proste, bezpieczne i bezserwerowe udziały plików w chmurze klasy korporacyjnej

Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC)

Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp

Azure Blob Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów

Azure Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Azure Disk Storage

Magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości

Queue Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Eksplorator magazynu

Wyświetlanie zasobów magazynu Azure Storage i interakcje z nimi

StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Poufny rejestr platformy Azure

Zabezpieczony przed manipulowaniem, magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami

Azure Elastic SAN

Elastic SAN to natywna dla chmury usługa sieci magazynowania (SAN) oparta na platformie Azure. Uzyskaj dostęp do kompleksowego środowiska, takiego jak lokalna sieć SAN

Migracja

Uprość i przyspiesz migrację do chmury dzięki wytycznym, narzędziom i zasobom

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Accelerate your data migration to Azure

Azure Migrate

Uprość migrację i modernizację dzięki ujednoliconej platformie

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Microsoft Cost Management

Monitoruj, alokuj i optymalizuj koszty chmury przy zachowaniu przezroczystości, dokładności i wydajności dzięki usłudze Microsoft Azure Cost Management.

Azure Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Multimedia

Dostarczaj wysokiej jakości zawartość wideo w dowolnym miejscu, o dowolnej godzinie i na dowolnym urządzeniu

Azure Media Player

Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego

Content Delivery Network

Szybka i niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym

Content Protection

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Encoding

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Narzędzia deweloperskie

Tworzenie i ciągłe dostarczanie aplikacji w chmurze oraz zarządzanie nimi — przy użyciu dowolnej platformy i języka

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Zestawy SDK

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Testowanie obciążenia platformy Azure

Optymalizowanie wydajności aplikacji dzięki testom wysoko-obciążeniowym

Microsoft Dev Box

Usprawnij programowanie za pomocą bezpiecznym, gotowym do kodowania stacjom roboczym w chmurze

Azure Deployment Environments

Szybko uruchamiaj środowiska infrastruktury aplikacji za pomocą szablonów opartych na projektach

Rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe

Wprowadzaj innowacje na platformie Azure w dowolnym miejscu, aby zapewnić elastyczność i innowacyjne rozwiązania związane z przetwarzaniem w chmurze w obciążeniach lokalnych

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Arc

Zabezpieczanie, opracowywanie i obsługiwanie infrastruktury, aplikacji i usług platformy Azure w dowolnym miejscu

Azure Database for PostgreSQL

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki w pełni zarządzanej, inteligentnej i skalowalnej bazy danych PostgreSQL

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Azure IoT Edge

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe zarządzane przez usługę Azure IoT Hub

Azure Sentinel

Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa

Azure SQL Database

Twórz aplikacje skalowane za pomocą zarządzanej i inteligentnej bazy danych SQL w chmurze

Azure SQL Edge

Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe działające w wielu chmurach

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Azure Stack HCI

Uruchamiaj obciążenia produkcyjne i aplikacje natywne dla chmury w dowolnym miejscu

Azure Stack Hub

Usługa Azure Stack Hub jest sprzedawana jako zintegrowany system sprzętowy wraz z oprogramowaniem preinstalowanym na zweryfikowanym sprzęcie

Azure Stack Edge

Zarządzane urządzenie platformy Azure umożliwiające korzystanie z zasobów obliczeniowych i magazynowych oraz inteligencji platformy Azure na urządzeniach brzegowych

Azure Modular Datacenter

Pełne, wytrzymałe rozwiązanie centrum danych

Rzeczywistość mieszana

Łącz świat fizyczny ze światem cyfrowym, aby tworzyć atrakcyjne środowiska współpracy

Azure Digital Twins

Twórz rozwiązania IoT nowej generacji, które modelują całe środowiska w czasie rzeczywistym

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Azure Remote Rendering

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Object Anchors

Automatycznie wyrównuj i kotwicz zawartość 3D do obiektów w świecie fizycznym

SI i uczenie maszynowe

Twórz aplikacje następnej generacji z użyciem możliwości sztucznej inteligencji przeznaczonych dla każdego dewelopera i dowolnego scenariusza

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Azure Bot Service

Tworzenie środowisk konwersacyjnych AI dla klientów

Azure Cognitive Search

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji

Azure Databricks

Projektowanie rozwiązań AI przy użyciu analiz opartych na platformie Apache Spark™

Azure Machine Learning

Korzystaj z usługi klasy korporacyjnej na potrzeby kompleksowego cyklu życia uczenia maszynowego

Azure Open Datasets

Platforma w chmurze do hostowania nadzorowanych, otwartych zestawów danych oraz ich udostępniania w celu przyśpieszenia opracowywania modeli uczenia maszynowego

Azure Cognitive Services

Wdrażanie wysokiej jakości modeli AI jako interfejsów API

Azure Video Indexer

Łatwe wyodrębnianie istotnych szczegółowych informacji z plików audio i wideo przy użyciu sztucznej inteligencji multimediów

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Maszyny wirtualne do analizy danych

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie formularzy Azure

Przyspiesz wyodrębnianie informacji z dokumentów

Czytnik immersyjny platformy Azure

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Usługa Language Understanding (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Projekt Bonsai

Tworzenie inteligentnych systemów kontroli przemysłowej przy użyciu symulacji

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Funkcja usługi Mowa, która weryfikuje i identyfikuje osoby mówiące

Zamiana mowy na tekst

Funkcja usługi Mowa, która dokładnie konwertuje dźwięk na tekst

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Cognitive Service for Language

Dodawanie możliwości języka naturalnego za pomocą jednego wywołania interfejsu API

Zamiana tekstu na mowę

Funkcja usługi Mowa, która konwertuje tekst na realistycznie brzmiącą mowę

Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Doradca w zakresie metryk Azure

Usługa AI, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy

Health Bot

Usługa zarządzana przygotowana specjalnie na potrzeby opracowywania wirtualnych asystentów ochrony zdrowia

Azure Percept

Przyspiesz analizę brzegową od sprzętu po usługę

Azure Applied AI Services

Wyspecjalizowane usługi, które umożliwiają organizacjom przyśpieszenie uzyskania wartości z zastosowania sztucznej inteligencji do rozwiązywania typowych scenariuszy

Azure OpenAI Service

Stosuj zaawansowane modele kodowania i językowe do różnych przypadków użycia.

Sieć

Połącz infrastrukturę oraz usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom oraz użytkownikom możliwie najlepsze środowisko

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Azure Bastion

W pełni zarządzana usługa, która pomaga zabezpieczyć zdalny dostęp do maszyn wirtualnych

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń swoje zasoby platformy Azure przed rozproszonymi atakami typu „odmowa usługi” (DDoS)

Azure DNS

Hostuj domenę systemu nazw domen (DNS) na platformie Azure

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Azure Firewall

Ochrona zasobów usługi Azure Virtual Network za pomocą natywnych dla chmury zabezpieczeń sieci

Równoważenie obciążenia

Przejrzyj usługi równoważenia obciążenia platformy Azure i znajdź najlepsze rozwiązanie dla swoich obciążeń przy użyciu łatwego w użyciu narzędzia do wyboru usług

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów

Azure Front Door

Nowoczesna sieć CDN w chmurze zapewniająca użytkownikom zoptymalizowane środowiska w dowolnym miejscu

Azure Internet Analyzer

Sprawdź, jak zmiany infrastruktury sieciowej będą wpływały na wydajność Twoich klientów.

Łącze prywatne platformy Azure

Prywatny dostęp do usług hostowanych na platformie Azure z zachowaniem danych w sieci firmy Microsoft

Content Delivery Network

Szybka i niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Virtual Network

Tworzenie własnej infrastruktury sieci prywatnej w chmurze

Wirtualna sieć WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych

Azure Orbital Ground Station

Szybkie pozyskiwanie danych z kosmosu do chmury za pomocą usługi satelitarnej stacji naziemnej

Azure Route Server

Umożliw urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę tras z sieciami wirtualnymi na platformie Azure

Menedżer funkcji sieciowych platformy Azure

Rozszerzanie zarządzania platformą Azure na potrzeby wdrażania funkcji sieci 5G i SD-WAN na urządzeniach brzegowych

Azure Virtual Network Manager

Centralne zarządzanie sieciami wirtualnymi na platformie Azure z poziomu jednego okienka

Prywatna platforma Azure Private 5G Core

Szybko wdrażaj prywatne sieci 5G i zarządzaj nimi na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa

Sieć Web

Twórz, wdrażaj i skaluj rozbudowane aplikacje internetowe szybko i wydajnie

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cognitive Search

Wyszukiwanie w skali przedsiębiorstwa na potrzeby tworzenia aplikacji

Azure Maps

Dodawanie danych lokalizacji i wizualizacji mapowania do aplikacji i rozwiązań biznesowych

Azure SignalR Service

Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego

Content Delivery Network

Szybka i niezawodna sieć dostarczania zawartości o zasięgu globalnym

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Statyczne aplikacje internetowe

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej

Azure Communication Services

Twórz środowiska komunikacji wielokanałowej

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe do komunikacji w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikuj-subskrybuj

Azure Fluid Relay

Łatwe dodawanie środowisk współpracy w czasie rzeczywistym do aplikacji za pomocą modelu Elastyczna struktura

Web App for Containers

Łatwe wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanych aplikacji internetowych w systemach Windows i Linux

Środowisko obliczeniowe

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za zasoby, których używasz

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure CycleCloud

Tworzenie, używanie oraz optymalizowanie klastrów HPC i dużych klastrów obliczeniowych w dowolnej skali oraz zarządzanie nimi

Azure Quantum

Rozpocznij pracę i poznaj różnorodne możliwości współczesnego sprzętu kwantowego, oprogramowania i rozwiązań

Maszyny wirtualne typu spot platformy Azure

Aprowizuj nieużywaną pojemność obliczeniową z dużymi rabatami, aby uruchamiać obciążenia przerywane

Azure Spring Apps

Twórz i wdrażaj aplikacje Spring Boot za pomocą w pełni zarządzanej usługi firmy Microsoft i programu VMware

Rozwiązanie Azure VMware

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Linux Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Migrowanie obciążeń programu SQL Server do chmury przy niższym całkowitym koszcie posiadania (TCO)

Statyczne aplikacje internetowe

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej

Virtual Machine Scale Sets

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Virtual Desktop

Włączanie bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z dowolnego miejsca

Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Azure VM Image Builder

Uprość proces tworzenia obrazu za pomocą łatwego w użyciu narzędzia

Azure Kubernetes Service (AKS)

Tworzenie i skalowanie za pomocą zarządzanego środowiska Kubernetes

Stan usługi Funkcje Azure

Wykonuj oparte na zdarzeniach funkcje kodu bezserwerowego z kompleksowym środowiskiem programistycznym

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Tożsamość

Zarządzaj tożsamościami i dostępem użytkowników, aby zapewnić ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami urządzeniom, danym, aplikacjom i infrastrukturze

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Azure Lab Services

Konfigurowanie wirtualnych laboratoriów na potrzeby zajęć, szkoleń, maratonów programistycznego i innych powiązanych scenariuszy

Azure Virtual Desktop

Włączanie bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z dowolnego miejsca

Usługa VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure

Udostępnianie pulpitów i aplikacji systemu Windows przy użyciu oprogramowania VMware i usługi Azure Virtual Desktop

Citrix Virtual Apps and Desktops for Azure

Aprowizacja pulpitów i aplikacji systemu Windows na platformie Azure przy użyciu usług Citrix i Azure Virtual Desktop

Microsoft Dev Box

Usprawnij programowanie za pomocą bezpiecznym, gotowym do kodowania stacjom roboczym w chmurze

Zabezpieczenia

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed zaawansowanymi zagrożeniami w różnych obciążeniach chmury hybrydowej

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Security Center

Chroń swoje środowiska wielochmurowe i hybrydowe

Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender

Chroń środowisko cyfrowe, odnajdując wszystkie zasoby uwidaczniane w Internecie za pomocą rozwiązania Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender (EASM)

Azure Bastion

W pełni zarządzana usługa, która pomaga zabezpieczyć zdalny dostęp do maszyn wirtualnych

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń swoje zasoby platformy Azure przed rozproszonymi atakami typu „odmowa usługi” (DDoS)

Azure Dedicated HSM

Zarządzaj w chmurze używanymi sprzętowymi modułami zabezpieczeń

Azure Firewall

Ochrona zasobów usługi Azure Virtual Network za pomocą natywnych dla chmury zabezpieczeń sieci

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów

Azure Front Door

Nowoczesna sieć CDN w chmurze zapewniająca użytkownikom zoptymalizowane środowiska w dowolnym miejscu

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Sentinel

Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych

Azure Defender dla IoT

Ujednolicona ochrona przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń IoT/OT

Usługa Microsoft Azure Attestation

Ujednolicone rozwiązanie służące do zdalnego weryfikowania wiarygodności platformy i integralności plików binarnych na niej działających

Poufny rejestr platformy Azure

Zabezpieczony przed manipulowaniem, magazyn danych bez struktury, hostowany w zaufanych środowiskach wykonawczych i poparty kryptograficznie weryfikowalnymi dowodami

Zarządzanie i nadzór

Upraszczaj, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze i pilnowanie ich zgodności z przepisami

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Zarządzanie obszarem podatnym na ataki zewnętrzne w usłudze Defender

Chroń środowisko cyfrowe, odnajdując wszystkie zasoby uwidaczniane w Internecie za pomocą rozwiązania Zarządzanie zewnętrznym obszarem podatnym na ataki w usłudze Microsoft Defender (EASM)

Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Azure Lighthouse

Precyzyjne i skalowalne zarządzanie klientami przez dostawców usług

Azure Managed Applications

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Azure Migrate

Uprość migrację i modernizację dzięki ujednoliconej platformie

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Azure Policy

Wdrażanie ładu korporacyjnego i standardów na dużą skalę

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Szablony usługi Azure Resource Manager

Dostarczaj infrastrukturę jako kod dla wszystkich swoich zasobów platformy Azure przy użyciu usługi Resource Manager

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Microsoft Cost Management

Monitoruj, alokuj i optymalizuj koszty chmury przy zachowaniu przezroczystości, dokładności i wydajności dzięki usłudze Microsoft Azure Cost Management.

Microsoft Azure Portal

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Automatyczne zarządzanie platformy Azure

Automatyzacja infrastruktury w chmurze i w środowisku lokalnym bez wysiłku

Azure Resource Mover

Uprość sposób przenoszenia wielu zasobów między regionami platformy Azure

Microsoft Purview

Nadzoruj i chroń swój majątek danych oraz zarządzaj nim

Azure Chaos Studio

Zwiększ odporność aplikacji, wprowadzając błędy i symulując awarie

Grafana zarządzana na platformie Azure

Wdrażanie pulpitów nawigacyjnych narzędzia Grafana jako w pełni zarządzanej usługi platformy Azure

Centrum usługi Update Management

Centralne zarządzanie aktualizacjami i zgodnością na dużą skalę