Event Hubs — cennik

Przyjmowanie danych telemetrycznych z witryn sieci Web, aplikacji i urządzeń w skali chmury

Usługa Event Hubs zapewnia obsługę milionów zdarzeń na sekundę, dzięki czemu można przetwarzać oraz analizować duże ilości danych z połączonych urządzeń i aplikacji. Poznaj inne możliwości usługi

Basic Standardowa Dedykowana*
Zdarzenia związane z transferem danych przychodzących $- za milion zdarzeń $- za milion zdarzeń Uwzględnia następujące możliwości
Jednostka przepływności (1 MB/s danych przychodzących, 2 MB/s danych wychodzących) $- $- Uwzględnia następujące możliwości
Rozmiar komunikatu 256 KB 256 KB 1 MB
Zasady dotyczące wydawców
Grupy klientów 1 — domyślnie 20 20
Powtarzanie komunikatu
Maksymalna liczba jednostek przepływności 20 20** 1 jednostka wydajności≈200
Połączenia obsługiwane przez brokera 100 dołączono 1 000 dołączono Uwzględniono 100 000
Dodatkowe połączenia obsługiwane przez brokera
Przechowywanie komunikatów 1 dzień w cenie 1 dzień w cenie*** Liczba uwzględnianych dni: do 7
Przechwytywanie $- Uwzględnia następujące możliwości
*Usługa Event Hubs w warstwie Dedykowana jest dostępna tylko dla klientów z umowami EA, a jej cena detaliczna wynosi $- dziennie za 1 jednostkę wydajności. Przejrzyj swoją umowę Enterprise Agreement wraz z przedstawicielem firmy Microsoft, aby uzyskać informacje o ostatecznej cenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej oferty, zobacz Event Hubs Dedicated Overview (Omówienie usługi Event Hubs w warstwie Dedykowana). Aby uzyskać szczegóły cennika oraz odpowiedzi na pytania związane z odpowiednią ofertą dedykowaną, skontaktuj się z działem pomocy technicznej dotyczącej rozliczeń lub przedstawicielem firmy Microsoft.

**Z wnioskami o zwiększenie jednostek przepływności usługi Event Hubs w warstwie Standardowa powyżej 20 należy kontaktować się z działem pomocy technicznej dotyczącej rozliczeń.

***W warstwie Standardowa komunikaty mogą być zachowywane przez maksymalnie 7 dni, ale ich zachowywanie przez więcej niż 1 dzień będzie skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

Miesięczne oszacowania cen zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Wybierz plan
 • Gwarantowana dostępność na poziomie co najmniej 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Zdarzenie związane z transferem danych przychodzących to jednostka danych o rozmiarze nie większym niż 64 KB. Każde zdarzenie jest płatne. Większe komunikaty są rozliczane jako wielokrotność 64 KB. Na przykład komunikat o rozmiarze 8 KB jest rozliczany jako jedno zdarzenie, ale komunikat o rozmiarze 96 KB jest rozliczany jako dwa zdarzenia.

  Zdarzenia używane z centrum zdarzeń, a także operacje zarządzania i wywołania kontrolne, takie jak punkty kontrolne, nie są wliczane do płatnych zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących, ale są wliczane do limitu jednostek przepływności.

 • Jednostki przepływności są jawnie wybierane przez klienta w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsów API zarządzania Centrum zdarzeń. Jednostki przepływności dotyczą wszystkich centrów zdarzeń w przestrzeni nazw, a każda jednostka przepływności uprawnia przestrzeń nazw do korzystania z następujących możliwości:

  1. Do 1 MB na sekundę zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących (= przesyłanych do Centrum zdarzeń), ale nie więcej niż 1000 przyjętych zdarzeń, operacji zarządzania lub wywołań kontrolnego interfejsu API na sekundę.
  2. Do 2 MB na sekundę zdarzeń związanych z transferem danych wychodzących (= zdarzeń przyjmowanych z Centrum zdarzeń).
  3. Do 84 GB magazynu zdarzeń (wystarcza na domyślny 24-godzinny okres przechowywania).

  Jednostki przepływności są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu tej godziny.

 • Jeżeli całkowita przepływność transferu danych przychodzących lub całkowita szybkość zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących we wszystkich centrach zdarzeń w danej przestrzeni nazw przekroczy zagregowany limit jednostek przepływności, nadawcy zostaną ograniczeni i zaczną otrzymywać komunikaty o błędach z informacją, że przekroczony został przydział transferu danych przychodzących.

  Jeśli całkowita przepływność transferu danych wychodzących lub całkowita szybkość zdarzeń związanych z transferem danych wychodzących we wszystkich centrach zdarzeń w danej przestrzeni nazw przekroczy zagregowany limit jednostek przepływności, odbiorcy zostaną ograniczeni i zaczną otrzymywać komunikaty o błędach z informacją o przekroczeniu przydziału transferu danych wychodzących. Przydziały transferu danych przychodzących i wychodzących są wymuszane oddzielnie, dlatego ani nadawca nie może spowodować spowolnienia przyjmowania zdarzeń, ani odbiorca nie może uniemożliwić wysyłania zdarzeń do Centrum zdarzeń.

  Wybrana jednostka przepływności jest niezależna od liczby partycji Centrum zdarzeń (czasem nazywanych podziałami w innych systemach). Choć każda partycja obsługuje maksymalnie 1 MB na sekundę i 1000 zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących na sekundę oraz 2 MB na sekundę transferu danych wychodzących, nie ma stałej opłaty za same partycje. Opłata odnosi się do wszystkich jednostek przepływności we wszystkich centrach zdarzeń w przestrzeni nazw. Dzięki temu można utworzyć wystarczającą liczbę partycji, które obsłużą maksymalne oczekiwane obciążenie systemów bez generowania opłat za jednostki przepływności, dopóki obciążenie zdarzeniami nie będzie wymagało wyższej przepływności, a także bez konieczności zmiany struktury i architektury systemów wraz ze wzrostem obciążenia systemu.

  Przykład: załóżmy, że wybieramy 8 jednostek przepływności w przestrzeni nazw i tworzymy jedno Centrum zdarzeń z 32 partycjami. Jeśli wszystkie partycje w tym centrum zdarzeń będą równomiernie obciążone, każda partycja osiągnie ok. 0,25 MB/s przepływności dla ruchu przychodzącego, a łączna przepływność wyniesie 8 MB/s. Jeśli wykorzystanie jednej partycji wzrośnie do 1 MB/s, gdy obciążenie 8 innych partycji będzie równe tylko połowie obciążenia szczytowego (0,125 MB/s) nie wystąpi ograniczanie przepływności. Jeśli jednak pojedyncza partycja przekroczy obciążenie 1 MB/s, zostanie ograniczona z powodu limitu dla partycji, nawet w przypadku zagregowanej przepływności wszystkich partycji wynoszącej poniżej 8 MB/s.

 • Tak. Przestrzenie nazw w wersjach Podstawowa i Standardowa obsługują maksymalnie 20 jednostek przepływności. Aby zamówić większą liczbę jednostek przepływności dla wersji Standardowa, należy wypełnić zgłoszenie do pomocy technicznej. Nie ma gwarancji, że dodatkowa pojemność powyżej 20 jednostek przepływności na subskrypcję platformy Azure będzie dostępna od razu. Zalecamy, aby klienci potrzebujący więcej niż 20 jednostek przepływności Centrum zdarzeń skontaktowali się z nami niezwłocznie na etapie planowania w celu omówienia ich wymagań. Dodatkowe jednostki przepływności są dostępne w blokach po 20 jednostek i można je kupować w ramach zobowiązania.

 • Po ogólnym udostępnieniu usługi będzie dostępny maksymalnie 7-dniowy okres przechowywania danych. Usługa Event Hubs nie jest przeznaczona do stałego przechowywania danych. Okresy przechowywania powyżej 24 godzin są przeznaczone dla scenariuszy, w których wygodne jest ponowne odtworzenie strumienia zdarzeń w tych samych systemach, na przykład w celu wytrenowania lub sprawdzenia nowego modelu uczenia maszynowego na istniejących danych.

 • W wielu przypadkach tak. Jeżeli całkowita objętość przechowywanych zdarzeń przekroczy limit magazynu dla liczby wybranych jednostek przepływności (84 GB na jednostkę), rozmiar przekraczający limit podlega normalnej opłacie za usługę Azure Blob Storage. Limit magazynu dla każdej jednostki przepływności obejmuje wszystkie koszty przechowywania przez okres 24 godzin (domyślnie), nawet jeśli jednostka przepływności ma maksymalnie wykorzystany limit transferu danych przychodzących.

 • Całkowity rozmiar wszystkich zapisanych zdarzeń wraz ze wszystkimi narzutami wewnętrznymi na nagłówki zdarzeń w strukturach przechowywania danych na dysku we wszystkich centrach zdarzeń w przestrzeni nazw jest mierzony przez cały dzień. Na koniec dnia wyliczana jest szczytowa wielkość magazynu. Dzienny limit magazynu jest wyliczany w oparciu o minimalną liczbę jednostek przepływności, które zostały wybrane w ciągu dnia (każda jednostka przepływności ma limit 84 GB). Jeśli całkowity rozmiar przekracza dzienny limit magazynu, obszar magazynu przekraczający limit podlega normalnej opłacie za magazyn obiektów blob platformy Azure (stawka za magazyn lokalnie nadmiarowy).

 • Nie ma opłat za połączenia związane z przesyłaniem zdarzeń przez protokół HTTP niezależnie od liczby systemów/urządzeń wysyłających. Liczone są połączenia AMQP, ale pierwsze 100 jednoczesnych połączeń dostępnych jest bezpłatnie dla każdej przestrzeni nazw usługi Event Hubs w warstwie Podstawowa oraz pierwsze 1000 jednoczesnych połączeń dla jednej subskrypcji usługi Event Hubs w warstwie Standardowa. Te limity umożliwiają obsługę większości scenariuszy odbioru danych i wiele scenariuszy komunikacji między usługami. Opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera stają się znaczące tylko wtedy, gdy planowane jest użycie połączeń AMQP dla dużej liczby klientów, np. w celu uzyskania bardziej efektywnego przesyłania strumieniowego zdarzeń lub zapewnienia komunikacji dwukierunkowej (scenariusze ze sterowaniem i kontrolą Internetu rzeczy). W cenniku połączeń usługi Service Bus można znaleźć szczegółowe informacje na temat definicji połączenia obsługiwanego przez brokera i sposobu zliczania takich połączeń.

 • Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs jest włączane, gdy dowolne centrum zdarzeń w przestrzeni nazw ma włączoną funkcję przechwytywania. Opłaty za funkcję przechwytywania są naliczane co godzinę za zakupioną jednostkę przepływności. W miarę zwiększania lub zmniejszania liczby jednostek przepływności opłaty za funkcję przechwytywania usługi Event Hubs będą odzwierciedlać te zmiany, przy czym różnice będą wyrażane w pełnych godzinach.

 • Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs nie ma wpływu na prędkość ruchu wychodzącego jednostek przepływności usługi Event Hubs. Dane nadal można odczytywać z pełną prędkością jednostki przepływności wynoszącą 2000 zdarzeń na sekundę (2 MB/s) na jednostkę przepływności.

 • Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs korzysta z podanego konta magazynu zgodnie z określonym harmonogramem. Ponieważ jest to Twoje konto magazynu, wszelkie opłaty za używanie tego konta będą naliczane w ramach Twojej subskrypcji Azure. Im krótsze okno przechwytywania, tym częściej będą wykonywane transakcje magazynu.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Event Hubs

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account