Pomiń nawigację

Event Hubs — cennik

Przyjmowanie danych telemetrycznych z witryn sieci Web, aplikacji i urządzeń w skali chmury

Azure Event Hubs to w pełni zarządzana usługa pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, która jest prosta, bezpieczna i skalowalna. Usługa Event Hubs umożliwia strumieniowe przesyłanie milionów zdarzeń na sekundę z dowolnego źródła w celu tworzenia dynamicznych potoków danych i natychmiastowego reagowania na problemy biznesowe. Zapewnij bezpieczeństwo pozyskiwania danych dzięki opcjom geograficznego odzyskiwania po awarii i replikacji geograficznej.

Dzięki usłudze Azure Event Hubs for Apache Kafka możesz umożliwić istniejącym aplikacjom i klientom platformy Kafka komunikowanie się z usługą Event Hubs bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie, co zapewni zarządzane środowisko platformy Kafka bez konieczności zarządzania własnymi klastrami.

Basic Standardowa Dedykowany*
Zdarzenia związane z transferem danych przychodzących $- za milion zdarzeń $- za milion zdarzeń Uwzględnia następujące możliwości
Jednostka przepływności (1 MB/s danych przychodzących, 2 MB/s danych wychodzących) $- $- Uwzględnia następujące możliwości
Rozmiar komunikatu 256 KB 256 KB 1 MB
Grupy klientów 1 — domyślnie 20 20
Powtarzanie komunikatu Dostępna Dostępna Dostępna
Maksymalna liczba jednostek przepływności 20 20** 1 jednostka pojemności ≈ 50
Apache Kafka Niedostępne Dostępna Dostępna
Połączenia obsługiwane przez brokera 100 dołączono 1 000 dołączono 25 tys. w cenie
Przechowywanie komunikatów 1 dzień w cenie 1 dzień w cenie*** Dni w cenie: maksymalnie 7***
Dodatkowe połączenia obsługiwane przez brokera Niedostępne Dostępna Dostępna
Zasady dotyczące wydawców Niedostępne Dostępna Dostępna
Przechwytywanie Niedostępne $- Uwzględnia następujące możliwości

*Cena za usługę Event Hubs w warstwie Dedykowana: $- miesięcznie. Opłaty za użycie będą naliczane w przyrostach jednogodzinnych, z minimalną opłatą za cztery godziny użycia. Warstwa Dedykowana nie jest dostępna do wdrożenia z poziomu witryny Azure Portal. Klienci muszą skontaktować się z działem pomocy technicznej zajmującym się zwiększaniem limitu przydziału, aby uzyskać klaster w warstwie Dedykowana. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej oferty, zobacz Event Hubs Dedicated Overview (Omówienie usługi Event Hubs w warstwie Dedykowana). W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z działem pomocy technicznej zajmującym się zwiększaniem limitu przydziału lub z zespołem usługi Event Hubs.

**Z wnioskami o zwiększenie jednostek przepływności usługi Event Hubs w warstwie Standardowa powyżej 20 należy kontaktować się z działem pomocy technicznej zajmującym się zwiększaniem limitu przydziału.

***W warstwie Standardowa komunikaty mogą być zachowywane przez maksymalnie siedem dni, ale ich zachowywanie przez więcej niż jeden dzień będzie skutkować naliczeniem dodatkowych opłat. Dłuższe przechowywanie danych przez okres do 4 tygodni jest dostępne w wersji zapoznawczej dla warstw Standardowa i Dedykowana (obowiązują standardowe stawki za użycie nadwyżkowe).

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność na poziomie co najmniej 99,9%. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Zdarzenie związane z transferem danych przychodzących to jednostka danych o rozmiarze nie większym niż 64 KB. Każde zdarzenie jest płatne. Większe komunikaty są rozliczane jako wielokrotność 64 KB. Na przykład komunikat o rozmiarze 8 KB jest rozliczany jako jedno zdarzenie, ale komunikat o rozmiarze 96 KB jest rozliczany jako dwa zdarzenia.

  Zdarzenia używane z centrum zdarzeń, a także operacje zarządzania i wywołania kontrolne, takie jak punkty kontrolne, nie są wliczane do płatnych zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących, ale są wliczane do limitu jednostek przepływności.

 • Jednostki przepływności są jawnie wybierane przez klienta w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsów API zarządzania Centrum zdarzeń. Jednostki przepływności dotyczą wszystkich centrów zdarzeń w przestrzeni nazw, a każda jednostka przepływności uprawnia przestrzeń nazw do korzystania z następujących możliwości:

  1. Do 1 MB na sekundę zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących (= przesyłanych do centrum zdarzeń), ale nie więcej niż 1000 przyjętych zdarzeń, operacji zarządzania lub wywołań kontrolnego interfejsu API na sekundę.
  2. Do 2 MB na sekundę zdarzeń związanych z transferem danych wychodzących (= zdarzeń przyjmowanych z centrum zdarzeń).
  3. Do 84 GB magazynu zdarzeń (wystarcza na domyślny 24-godzinny okres przechowywania).

  Jednostki przepływności są naliczane godzinowo zależnie od maksymalnej liczby jednostek wybranych w ciągu tej godziny.

 • Jeśli całkowita przepływność transferu danych przychodzących lub całkowita szybkość zdarzeń związanych z transferem danych przychodzących we wszystkich centrach zdarzeń w danej przestrzeni nazw przekroczy zagregowany limit jednostek przepływności, nadawcy zostaną ograniczeni i zaczną otrzymywać komunikaty o błędach z informacją, że przekroczony został przydział transferu danych przychodzących.

  Jeśli całkowita przepływność transferu danych wychodzących lub całkowita szybkość zdarzeń związanych z transferem danych wychodzących we wszystkich centrach zdarzeń w danej przestrzeni nazw przekroczy zagregowany limit jednostek przepływności, odbiorcy zostaną ograniczeni i zaczną otrzymywać komunikaty o błędach z informacją o przekroczeniu przydziału transferu danych wychodzących. Przydziały transferu danych przychodzących i wychodzących są wymuszane oddzielnie, dlatego ani nadawca nie może spowodować spowolnienia przyjmowania zdarzeń, ani odbiorca nie może uniemożliwić wysyłania zdarzeń do Centrum zdarzeń.

  Wybrana jednostka przepływności jest niezależna od liczby partycji centrum zdarzeń (czasem nazywanych podziałami w innych systemach). Za same partycje nie ma stałej opłaty. Opłata odnosi się do wszystkich jednostek przepływności we wszystkich centrach zdarzeń w przestrzeni nazw. Dzięki temu można utworzyć wystarczającą liczbę partycji, które obsłużą maksymalne oczekiwane obciążenie systemów bez generowania opłat za jednostki przepływności, dopóki obciążenie zdarzeniami nie będzie wymagało wyższej przepływności, a także bez konieczności zmiany struktury i architektury systemów wraz ze wzrostem obciążenia systemu.

  Przykład: załóżmy, że wybieramy osiem jednostek przepływności w przestrzeni nazw i tworzymy jedno centrum zdarzeń z 32 partycjami. Jeśli wszystkie partycje w tym centrum zdarzeń będą równomiernie obciążone, każda partycja osiągnie ok. 0,25 MB/s przepływności dla ruchu przychodzącego, a łączna przepływność wyniesie 8 MB/s. Jeśli wykorzystanie jednej partycji wzrośnie do 1 MB/s, gdy obciążenie osiem innych partycji będzie równe tylko połowie obciążenia szczytowego (0,125 MB/s), nie wystąpi ograniczanie przepływności.

 • Tak. Przestrzenie nazw w wersjach Podstawowa i Standardowa obsługują maksymalnie 20 jednostek przepływności. Aby zamówić większą liczbę jednostek przepływności dla wersji Standardowa, należy wypełnić bilet zgłoszenia do pomocy technicznej. Nie ma gwarancji, że dodatkowa pojemność powyżej 20 jednostek przepływności na subskrypcję platformy Azure będzie dostępna od razu. Zalecamy, aby klienci potrzebujący więcej niż 20 jednostek przepływności centrum zdarzeń skontaktowali się z nami niezwłocznie na etapie planowania w celu omówienia ich wymagań. Dodatkowe jednostki przepływności są dostępne w blokach po 20 jednostek i można je kupować w ramach zobowiązania.

 • Po ogólnym udostępnieniu usługi będzie dostępny maksymalnie siedmiodniowy okres przechowywania danych. Centra zdarzeń nie są przeznaczone do stałego przechowywania danych. Okresy przechowywania powyżej 24 godzin są przeznaczone dla scenariuszy, w których wygodne jest ponowne odtworzenie strumienia zdarzeń w tych samych systemach, na przykład w celu wytrenowania lub sprawdzenia nowego modelu uczenia maszynowego na istniejących danych.

 • W wielu przypadkach tak. Jeśli całkowita objętość przechowywanych zdarzeń przekroczy limit magazynu dla liczby wybranych jednostek przepływności (84 GB na jednostkę), rozmiar przekraczający limit podlega normalnej opłacie za usługę Azure Blob Storage. Limit magazynu dla każdej jednostki przepływności obejmuje wszystkie koszty przechowywania przez okres 24 godzin (domyślnie), nawet jeśli jednostka przepływności ma maksymalnie wykorzystany limit transferu danych przychodzących.

 • Całkowity rozmiar wszystkich zapisanych zdarzeń wraz ze wszystkimi narzutami wewnętrznymi na nagłówki zdarzeń w strukturach przechowywania danych na dysku we wszystkich centrach zdarzeń w przestrzeni nazw jest mierzony przez cały dzień. Na koniec dnia wyliczana jest szczytowa wielkość magazynu. Dzienny limit magazynu jest wyliczany na podstawie minimalnej liczby jednostek przepływności, które zostały wybrane w ciągu dnia (każda jednostka przepływności ma limit 84 GB). Jeśli całkowity rozmiar przekracza dzienny limit magazynu, obszar magazynu przekraczający limit podlega normalnej opłacie za magazyn obiektów blob platformy Azure (stawka za magazyn lokalnie nadmiarowy).

 • Nie ma opłat za połączenia związane z przesyłaniem zdarzeń przez protokół HTTP niezależnie od liczby systemów lub urządzeń wysyłających. Liczone są połączenia AMQP, ale pierwsze 100 jednoczesnych połączeń dostępnych jest bezpłatnie dla każdej przestrzeni nazw usługi Event Hubs w warstwie Podstawowa oraz pierwsze 1000 jednoczesnych połączeń dla jednej subskrypcji usługi Event Hubs w warstwie Standardowa. Te limity umożliwiają obsługę większości scenariuszy odbioru danych i wiele scenariuszy komunikacji między usługami. Opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera stają się znaczące tylko wtedy, gdy planowane jest użycie połączeń AMQP dla dużej liczby klientów, np. w celu uzyskania bardziej efektywnego przesyłania strumieniowego wydarzeń. W cenniku połączeń usługi Service Bus można znaleźć szczegółowe informacje na temat definicji połączenia obsługiwanego przez brokera i sposobu zliczania takich połączeń.

 • Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs jest włączana, gdy dowolne centrum zdarzeń w przestrzeni nazw ma włączoną funkcję przechwytywania. Opłaty za funkcję przechwytywania są naliczane co godzinę za zakupioną jednostkę przepływności. W miarę zwiększania lub zmniejszania liczby jednostek przepływności opłaty za funkcję przechwytywania usługi Event Hubs będą odzwierciedlać te zmiany, przy czym różnice będą wyrażane w pełnych godzinach.

 • Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs nie ma wpływu na prędkość ruchu wychodzącego jednostek przepływności usługi Event Hubs. Dane nadal można odczytywać z pełną prędkością jednostki przepływności wynoszącą 2000 zdarzeń na sekundę (2 MB/s) na jednostkę przepływności.

 • Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs korzysta z podanego konta magazynu zgodnie z określonym harmonogramem. Ponieważ jest to Twoje konto magazynu, wszelkie opłaty za używanie tego konta będą naliczane w ramach Twojej subskrypcji Azure. Im krótsze okno przechwytywania, tym częściej będą wykonywane transakcje magazynu.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Event Hubs

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji