Pomiń nawigację

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Anonse

Pobierz program Visual Studio 2017 w wersji 15.7, aby cieszyć się najnowszymi ulepszeniami w zakresie programowania dla platformy Azure

  • Ulepszenia publikowania na platformie Azure dla programu .NET Core: wybierz usługę App Service Linux jako docelową i dostarcz własną wersję programu .Net Core
  • Diagnostyka produktu: teraz można uruchomić debugowanie migawki bez wpływania na aktywną usługę bezpośrednio z menu Debugowanie i wyzwalać profiler wydajności „na żądanie”
  • Narzędzia usług połączonych: rozszerzenie Cognitive Services i usługa połączona Key Vault

Najlepsze w swojej klasie zintegrowane środowisko projektowe (IDE)

Lokalnie twórz aplikacje platformy Azure

Szybko wdrażaj aplikacje na platformie Azure

Diagnozuj i debuguj aplikacje w środowisku produkcyjnym

Zwiększanie produktywności dzięki najlepszemu w swojej klasie środowisku IDE programu Visual Studio

Twórz aplikacje dla platformy Azure, systemów Android, iOS i Windows lub urządzeń IoT albo aplikacje internetowe. Szybko pisz kod i znajduj potrzebne interfejsy API za pomocą funkcji IntelliSense. Twórz wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu kod, korzystając z reguł stylu i wbudowanego testowania. Efektywnie nawiguj po kodzie, korzystając z funkcji Przejdź do wszystkich i innych wbudowanych funkcji wyszukiwania. Znajduj i usuwaj usterki przy użyciu światowej klasy środowiska debugowania dla wielu języków, zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

Tworzenie aplikacji platformy Azure lokalnie bez logowania się na platformie Azure

Uruchamiaj i debuguj aplikacje internetowe oraz funkcje Azure Functions bezpośrednio ze swojej stacji roboczej. Korzystaj z emulatora magazynu Azure i emulatora usługi Cosmos DB w celu lokalnego opracowywania aplikacji, a następnie łatwo kieruj je do platformy Azure, gdy wszystko będzie gotowe do wdrożenia. Opracowywanie lokalne może obejmować nawet zaawansowane scenariusze, takie jak kontenery platformy Docker lub aplikacje usługi Service Fabric.

Integracja z potokiem DevOps bez opuszczania programu Visual Studio

Z łatwością publikuj w usłudze Azure App Service lub skonfiguruj potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, aby automatycznie wdrażać zaktualizowany kod. Korzystaj z zaawansowanych funkcji diagnostycznych, takich jak rozszerzenie Snapshot Debugger oraz usługa Application Insights. Twórz i przeglądaj zasoby platformy Azure oraz zarządzaj nimi za pomocą programu Cloud Explorer. Wszystko to z poziomu środowiska IDE programu Microsoft Visual Studio.

Microsoft Connect();

4 grudnia, 2018

Get inspired with a full day of technical keynotes, demos, and live-coding sessions for developers, by developers.

Join online

Klienci używający programu Visual Studio

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Visual Studio

Pobierz teraz