Pomiń nawigację

ExpressRoute — cennik

ExpressRoute to usługa, która pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych systemu Azure a infrastrukturą lokalną lub rozciągającą się na kilka lokalizacji. Połączenia ExpressRoute omijają publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większe szybkości, krótsze opóźnienia oraz lepsze zabezpieczenia niż typowe połączenia przez Internet.

Plan taryfowy z danymi naliczanymi

Cały transfer danych przychodzących jest bezpłatny, a wszystkie opłaty za transfer danych wychodzących są naliczane zgodnie z wstępnie ustaloną stawką (przedstawiono ją poniżej). Użytkowników obowiązuje też stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności).

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc — warstwa Standardowa Cena za miesiąc — warstwa Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
100 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
200 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
500 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
1 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
2 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
5 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak
10 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Brak

Cennik transferu danych wychodzących

Strefa Cena za GB
Strefa 1 $-
Strefa 2 $-
Strefa 3 $-

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania dodatku Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Stanach Zjednoczonych mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Stanach Zjednoczonych i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: Usługodawcy mogą naliczać klientom dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Plan taryfowy z danymi nieograniczonymi

Cały transfer danych przychodzących i wychodzących jest dostępny bezpłatnie. Użytkowników obowiązuje jednorazowa stała opłata miesięczna za porty (dla podwójnych portów o wysokiej dostępności). Uwaga: W cenniku planu z danymi nieograniczonymi nie są uwzględnione ceny usługi Global Reach.

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc — warstwa Standardowa Cena za miesiąc — warstwa Premium Uwzględniony transfer danych przychodzących Uwzględniony transfer danych wychodzących
50 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
100 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
200 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
500 Mb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
1 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
2 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
5 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń
10 Gb/s $- $- Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Po nawiązaniu połączenia z lokalizacją usługi ExpressRoute użytkownicy mogą łączyć się z innymi regionami w tym samym georegionie bez konieczności używania dodatku Premium i bez dodatkowych kosztów (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Na przykład klienci w Stanach Zjednoczonych mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Stanach Zjednoczonych i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan). Podobnie klienci połączeni z lokalizacją usługi ExpressRoute w Europie mogą wysyłać dane do każdego regionu platformy Azure w Europie i odbierać dane z tych regionów bez dodatkowych opłat (naliczane są tylko opłaty za używany plan).

Uwaga: Usługodawcy mogą naliczać klientom dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute.

Dodatek ExpressRoute w wersji Premium

Zestawienie funkcji włączanych z tym dodatkiem Premium można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

ExpressRoute Direct*

Usługa ExpressRoute Direct pozwala klientom łączyć się bezpośrednio z siecią firmy Microsoft za pomocą pary portów 100 Gb/s w celu utworzenia obwodów usługi ExpressRoute w warstwach Standardowa i Premium o przepustowości 5 Gb/s, 10 Gb/s, 40 Gb/s i 100 Gb/s.

W cenie usługi ExpressRoute Direct zawarta jest miesięczna opłata za port, a w przypadku obwodów usługi ExpressRoute w warstwie Premium — opłata za dodatek obwodu w warstwie Premium. Transfer danych wychodzących dotyczy zarówno obwodów w warstwie Standardowa, jak i Premium. Dla obwodów usługi Global Reach mają zastosowanie opłaty za dodatek Global Reach do usługi ExpressRoute oraz przychodzący i wychodzący transfer danych w usłudze Global Reach.

Szczegółowe informacje na temat funkcji usługi ExpressRoute Direct można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

Szybkość portu Cena Strefy 1 za miesiąc Cena usługi US Gov za miesiąc
100 Gb/s $- $-
Przepustowość obwodu Cena obwodu w warstwie Standardowa za miesiąc Cena obwodu w warstwie Premium za miesiąc
5 Gb/s Zawarte $-
10 Gb/s Zawarte $-
40 Gb/s Zawarte $-
100 Gb/s Zawarte $-
*Obecnie dostępne w Strefie 1 i usłudze US Gov.

Cennik transferu danych wychodzących

Strefa Cena za GB
Strefa 1 $-

Usługa ExpressRoute Direct jest obecnie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Opłaty w tym okresie wynoszą 50% normalnej ceny.

Dodatek Global Reach*

Usługa ExpressRoute Global Reach umożliwia łączenie obwodów usługi ExpressRoute, co pozwala utworzyć sieć prywatną dla sieci lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat dodatku Global Reach można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute. Usługa Global Reach może być stosowana w obwodach usług ExpressRoute i ExpressRoute Direct.

Przepustowość obwodu Cena za miesiąc — warstwa Standardowa 1
50 Mb/s $-
100 Mb/s $-
200 Mb/s $-
500 Mb/s $-
1 Gb/s $-
2 Gb/s $-
5 Gb/s $-
10 Gb/s $-
40 Gb/s $-
100 Gb/s $-
1Opłata za dodatek dotyczy funkcji Global Reach w każdym obwodzie usługi ExpressRoute.

Cennik transferu danych w usłudze Global Reach

Strefa Przychodzący transfer danych w usłudze Global Reach Wychodzący transfer danych w usłudze Global Reach
Strefa 1 $- za GB $- za GB
Strefa 2 $- za GB $- za GB
Strefa 3 $- za GB) $- za GB)

*Dodatek Global Reach jest obecnie dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Opłaty będą wynosić 50% ceny w tym okresie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi ExpressRoute, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Firma Microsoft gwarantuje dostępność obwodu usługi ExpressRoute przez 99,95% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Usługodawca może naliczać dodatkowe opłaty za połączenie z usługą ExpressRoute. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z usługodawcą.

 • Do celów nadmiarowości w pokazanej opłacie miesięcznej są uwzględnione 2 porty (na 2 routerach).

 • Informacje o mapowaniu lokalizacji na strefy w komunikacji równorzędnej usługi ExpressRoute można znaleźć w dokumentacji usługi ExpressRoute.

 • Naliczanie opłat dotyczących usługi ExpressRoute rozpoczyna się w momencie wydania klientowi klucza usługi i kończy się po (1) wysłaniu przez klienta żądania usunięcia obwodu ORAZ (2) zakończeniu obsługi obwodu przez dostawcę usług Exchange lub dostawcę usług sieciowych.

 • Jeśli usługa ExpressRoute jest aktywna przez cały miesiąc, naliczana jest miesięczna opłata niezależnie od użycia. Jeśli jednak anulujesz usługę ExpressRoute w trakcie miesiąca, otrzymasz tylko rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby godzin użytkowania i ewentualne nadwyżkowe użycie transferu danych.

 • W dowolnym momencie można zwiększyć szybkość portu bez przerw w usługach. Szybkość portu można zmniejszyć przez usunięcie obwodu w ramach istniejącego planu taryfowego i ponowne utworzenie go w ramach nowego planu. Aby zainicjować obsługę nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą

 • Odpowiedź na to pytanie zależy od rozmiaru, użycia i regionu obwodu, ale plan taryfowy z danymi nieograniczonymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wysokiego poziomu użycia obwodu, natomiast plan taryfowy z danymi naliczanymi jest lepszym rozwiązaniem w przypadku niskiego poziomu użycia obwodu.

 • W dowolnym momencie można zmienić pan taryfowy z naliczanego na nieograniczony bez przerw w usługach. Plan taryfowy można zmienić z nieograniczonego na naliczany, usuwając obwód w nieograniczonym planie taryfowym i odtwarzając go w naliczanym planie taryfowym. Aby przeprowadzić aprowizację nowego obwodu, skontaktuj się z usługodawcą.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

 • Tak. Przejdź do strony usługi Office 365, aby uzyskać wskazówki, zalecenia i procedurę implementacji dotyczące używania usługi ExpressRoute z usługą Office 365. Licencję usługi Office 365 należy uzyskać oddzielnie. Aby móc używać usługi Office 365 z usługą ExpressRoute, musisz kupić obwód usługi ExpressRoute w warstwie Premium. Co więcej, w przypadku wybrania naliczanego planu taryfowego usługi ExpressRoute naliczane będą opłaty za transfer danych (w oparciu o zużycie).

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do strony dokumentacji technicznej usługi ExpressRoute

 • Nie. Naliczana jest tylko miesięczna opłata za usługę ExpressRoute (w tym opłata miesięczna za dodatek Premium) oraz opłata za subskrypcję usługi Office365. Nie ma dodatkowych opłat za korzystanie z tej usługi.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o ExpressRoute

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji