Portfolio usługi Azure Stack

Rozszerzenie platformy Azure umożliwiające spójne tworzenie i uruchamianie aplikacji hybrydowych obejmujących centra danych, lokalizacje brzegowe, zdalne biura i chmurę

Usługa Azure Stack to portfolio produktów rozszerzających usługi i możliwości platformy Azure na wybrane środowisko — od centrum danych do lokalizacji brzegowych i zdalnych biur. Portfolio umożliwia tworzenie obliczeniowych aplikacji hybrydowych i brzegowych oraz ich wdrażanie i spójne uruchamianie ponad granicami lokalizacji, dając możliwości i elastyczność pozwalające na obsługę różnorodnych obciążeń.

Uruchamianie obciążeń obliczeniowych na brzegu sieci

Uruchamiaj maszyny wirtualne, kontenery i usługi platformy Azure w lokalizacjach brzegowych na potrzeby nowych obciążeń Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i biznesowych lub zmigruj istniejące obciążenia.

Azure Stack Edge

Urządzenie zarządzane za pomocą chmury

Uczenie maszynowe na brzegu sieci

Rozwiązania brzegowe i Internetu rzeczy

Sieciowy transfer danych

Uruchamianie aplikacji zwirtualizowanych lokalnie

Uruchamiaj maszyny wirtualne w systemach z hiperzbieżnością i używaj rozwiązania Windows Admin Center, aby połączyć się z usługami platformy Azure dla chmury.

Azure Stack HCI

Rozwiązania hiperkonwergentne

Skalowana wirtualizacja i magazyn

Zdalne biuro oddziału

Obciążenia wymagające wysokiej wydajności

Lokalne używanie usług w chmurze

Twórz i uruchamiaj aplikacje w chmurze za pomocą spójnych lokalnych usług platformy Azure, aby spełniać wymagania techniczne i prawne.

Azure Stack Hub

System integracji natywny dla chmury

Scenariusze z brakiem łączności

Niezależność danych

Modernizacja aplikacji

Innowacje platformy Azure w dowolnym miejscu

Przeczytaj oficjalny dokument

Inteligentna chmura, inteligentne urządzenia brzegowe. Rozszerz zakres możliwości i usług platformy Azure w środowisku lokalnym, aby spójnie tworzyć, wdrażać i obsługiwać aplikacje chmury hybrydowej i aplikacje dla urządzeń brzegowych w ramach platformy Azure i usługi Azure Stack Hub. Usługa Azure Stack Hub jest sprzedawana jako zintegrowany system oprogramowania i zweryfikowanego sprzętu.

Twoja chmura, Twój sposób. Uruchom własną chmurę autonomiczną, która jest całkowicie lub częściowo odłączona od Internetu i chmury publicznej. Obsługuj usługę Azure Stack Hub samodzielnie lub przy pomocy zaufanego dostawcy usług zarządzanych. Niezależnie od wybranej metody to Ty kontrolujesz dostęp do danych.

Rozwiązania na granicy sieci i niepołączone

Uruchamiaj usługę Azure Stack Hub w zdalnych lokalizacjach brzegowych, w warunkach niestabilnej łączności czy bez łączności z Internetem lub twórz rozwiązania hybrydowe. Przetwarzaj dane lokalnie w usłudze Azure Stack Hub, a następnie agreguj je na platformie Azure w celu wykonania dalszego przetwarzania i przeprowadzenia analiz.

Zobacz przykład tej architektury

Aplikacje w chmurze, które spełniają wymagania prawne

Korzystaj z pełnej elastyczności w zakresie wdrażania lokalnego przy użyciu usługi Azure Stack Hub, aby spełnić konkretne wymagania prawne i związane z zasadami — bez zmieniania kodu.

Zobacz przykład tej architektury

Modernizacja starszych systemów

Stosuj spójny proces DevOps, usługi internetowe platformy Azure, kontenery, obliczenia bezserwerowe i architektury mikrousług, aby aktualizować i rozszerzać starsze dane znajdujące się na komputerach mainframe i w kluczowych aplikacjach związanych z procesami biznesowymi.

Zobacz przykład tej architektury

Spójne narzędzia, środowiska i modele aplikacji

Możesz łatwo przenosić swoje umiejętności i procesy między platformą Azure i usługą Azure Stack Hub przy użyciu wybranych narzędzi. Maksymalizuj efektywność przez tworzenie i wdrażanie aplikacji w ten sam sposób w obu środowiskach.

  • Jeden zestaw narzędzi. Korzystanie z tego samego modelu aplikacji i portalu samoobsługowego oraz tych samych interfejsów API, które są udostępniane przez usługę Azure Resource Manager.
  • Wspólne procesy DevOps. Korzystaj z ciągłego wdrażania i integracji przy użyciu narzędzia Jenkins i usługi Azure DevOps, a także automatyzacji przy użyciu programu Chef i rozszerzeń DSC programu Azure PowerShell.
  • Oprogramowanie typu „open source”. Korzystaj z szerokiej gamy technologii typu open source, w tym środowisk Java, Python, Node.js i PHP, kontenerów usługi Kubernetes i rozwiązania Cloud Foundry.

Uruchamianie tych samych usług platformy Azure poza granicami chmury

Spełniaj swoje wymagania biznesowe i techniczne dzięki odpowiedniej do potrzeb kombinacji modeli wdrażania lokalnego i w chmurze. Rozwiązania infrastruktury jako usługi (IaaS) platformy Azure wykraczają daleko poza tradycyjną wirtualizację. Usługa Virtual Machine Scale Sets umożliwia szybkie wdrażanie z użyciem prawdziwego skalowania automatycznego na potrzeby nowoczesnych obciążeń.

Spójne możliwości usług PaaS (platforma jako usługa) platformy Azure zapewniają aplikacjom w chmurze przenośność i mnogość opcji wdrożenia hybrydowego. Korzystaj z w pełni zarządzanego rozwiązania PaaS, usług obliczeniowych bez użycia serwera, rozproszonych architektur mikrousług i zarządzania kontenerami w środowisku lokalnym.

Szybko rozpoczynaj pracę w jednym ekosystemie platformy Azure

Szybko rozpoczynaj pracę dzięki specjalnie przygotowanemu zintegrowanemu systemowi. Systemy zintegrowane z usługą Azure Stack Hub oferują m.in. firmy Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco, Lenovo i inni. Ciesz się ciągłymi innowacjami platformy Azure dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania.

Dowiedz się, jak zarządzać infrastrukturą

Usługa Azure Stack Hub w różnych branżach

Rozwiązania na brzegu sieci i niepołączone

Twórz innowacyjne aplikacje za pomocą tej samej platformy w chmurze i na brzegu.

Zaufanie

Dostosuj zabezpieczenia danych, aplikacji i tożsamości, aby ograniczyć liczbę problemów i umożliwić szybsze zapewnienie zgodności z przepisami.

Modernizacja usług dla obywateli

Przyspiesz modernizację aplikacji i bazy danych oraz udostępniaj nowe usługi, które można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

Twórz bezpieczne rozwiązania, które pomogą instytucjom rządowym obsługiwać i chronić obywateli.

Eksploruj rozwiązania

Platforma Azure w fabrykach

Korzystaj z rozwiązań dla fabryk inteligentnych ze spójnym przepływem pracy w zakresie tworzenia na brzegu, w sieci IoT i na urządzeniach przenośnych

Uproszczone zapewnianie zgodności

Zapewnij zgodność z przepisami za pomocą jednego zestawu umiejętności, technologii i procesów

Modernizacja nieaktualnych systemów

Efektywnie zmodernizuj starsze aplikacje i bazy danych, aby zoptymalizować swoją działalność pod kątem chmury

Uzyskuj szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań i szybko reaguj na opinie klientów i trendy rynkowe.

Eksploruj rozwiązania

Usługi w chmurze offline

Przekształć i zoptymalizuj rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej dzięki spójnemu przepływowi pracy w zakresie tworzenia na brzegu, w sieci IoT i na urządzeniach przenośnych — nawet bez połączenia z Internetem

Uproszczone zapewnianie zgodności

Uzyskaj kompleksowe zabezpieczenia danych, aplikacji i tożsamości dzięki mniejszej liczbie problemów i możliwości szybszego zapewnienia zgodności z przepisami

Nowoczesne aplikacje w zakresie opieki zdrowotnej

Łatwo zintegruj istniejące systemy z nowymi inwestycjami w chmurze, aby zapewnić postęp przy zachowaniu ciągłości

Twórz rozwiązania poprawiające wyniki związane ze zdrowiem i stymulujące efektywność, jednocześnie korzystając z innowacji technologicznych.

Eksploruj rozwiązania

Rozwiązania na brzegu sieci i niepołączone

Korzystaj z innowacyjnych rozwiązań finansowych opartych na chmurze ze spójnym przepływem pracy w zakresie tworzenia na brzegu, w sieci IoT i na urządzeniach przenośnych

Zgodność z przepisami

Uzyskaj kompleksowe zabezpieczenia danych, aplikacji i tożsamości dzięki mniejszej liczbie problemów i możliwości szybszego zapewnienia zgodności z przepisami

Nowoczesne aplikacje finansowe w chmurze

Zmodernizuj istniejące systemy za pomocą technologii chmury i twórz nowe systemy na przyszłość

Odnów środowisko użytkownika klienta, zoptymalizuj zarządzanie ryzykiem i przekształć misję produktów.

Eksploruj rozwiązania

Usługa Azure Stack Hub dla deweloperów

Dzięki usłudze Azure Stack Hub możesz zapewnić elastyczność i szybkie innowacje znane z chmury obliczeniowej w środowiskach lokalnych. Zyskaj elastyczność i kontrolę, tworząc nowoczesne aplikacje w środowiskach chmury hybrydowej przy użyciu spójnego zestawu umiejętności, usług, narzędzi i procesów.

Pobierz zestaw Azure Stack Hub Development Kit

Dowiedz się więcej na temat projektowania hybrydowej aplikacji w chmurze

Zwiększ produktywność i łatwiej spełniaj wymagania biznesowe podczas tworzenia i wdrażania aplikacji dla chmury i środowiska lokalnego.

Eksploruj rozwiązania hybrydowe

Korzystaj z preferowanych narzędzi

Używaj spójnego zestawu usług platformy Azure oraz narzędzi i procesów DevOps. Usługa Azure Stack Hub udostępnia środowisko równoległego tworzenia i wdrażania za pomocą programu Visual Studio i narzędzi open source.

Przeczytaj dokumentację

Partnerzy usługi Azure Stack Hub

Partnerzy zintegrowanych systemów, dostawcy usług i partnerzy witryny Marketplace w zakresie oprogramowania pomagają w rozszerzeniu platformy Azure lokalnie.

Współpracuj z osobami w zakresie chmury publicznej w dowolnym miejscu niezależnie od tego, czy jest to partner dostarczający sprzęt w centrum danych, dostawca usług zarządzanych, deweloper aplikacji w chmurze w witrynie Azure Marketplace czy zaufany integrator systemów. Nasz ekosystem platformy Azure ułatwia integrację usługi Azure Stack Hub z rozwiązaniami takimi jak usługi monitorowania i zarządzania tożsamościami.

Zostań partnerem

Łącz się z partnerami ds. technologii i usług

Uzyskaj pomoc, której potrzebujesz, aby uruchomić usługę Azure Stack Hub lub tworzyć rozwiązania hybrydowe, które będą działać w usłudze Azure Stack Hub.

Znajdź partnera z zakresu technologii lub usług

Uzyskuj oprogramowanie z witryny Azure Marketplace

Pobierz z platformy handlowej oprogramowanie i usługi, których chcesz użyć w usłudze Azure Stack Hub.

Eksploruj rozwiązania hybrydowe

Integracja danych

Zintegruj usługę Azure Stack Hub z istniejącymi operacjami i oprogramowaniem do zarządzania, takim jak usługi do wykonywania kopii zapasowych, monitorowania i zarządzania tożsamościami. Wspólnie z naszymi partnerami staramy się, aby ich oprogramowanie umożliwiało zarządzanie obciążeniami uruchomionymi w usłudze Azure Stack Hub.

Znajdź oprogramowanie w zakresie integracji

Rozwijaj swoją działalność w chmurze

Docieraj do nowych klientów i lepiej obsługuj istniejących klientów niezależnie od tego, czy jesteś integratorem systemów, czy dostawcą usług zarządzanych.

Pobierz oficjalny dokument

Prostsze wdrażanie dzięki systemom zintegrowanym z usługą Azure Stack Hub

Optymalizuj aplikacje przy użyciu zintegrowanych systemów zapewniających spójne środowisko platformy Azure. Szybko rozpocznij pracę dzięki zintegrowanym systemom usługi Azure Stack Hub specjalnie przygotowanym przez jednego z naszych partnerów dostarczających sprzęt.

Oprogramowanie w witrynie Azure Marketplace

Pobierz z platformy handlowej oprogramowanie i usługi, których chcesz użyć w usłudze Azure Stack Hub.

Znajdź oprogramowanie w witrynie Azure Marketplace

Polecani partnerzy witryny Marketplace

Przeczytaj historie klientów dotyczące usługi Azure Stack Hub

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack which is always up to date and leading edge."

Dr Peter Weckesser, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, Airbus Defence and Space

Obejrzyj film

Airbus

"With Azure Stack, we can provide a unique hybrid cloud solution that helps our customers move to the cloud gradually."

Paul Thompson, dyrektor ds. rozwiązań strategicznych, Avid

Przeczytaj historię

Avid

"As one of the early adopters, we're actively testing a Microsoft Azure Stack integrated system to ensure that our mission-critical applications will run smoothly. Our goal is to leverage the capabilities of Azure and Azure Stack to provide hybrid cloud services for various business applications across the Mitsui group."

Kurata Miyashita, dyrektor naczelny, Digital Transformation Center, Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.

Przeczytaj historię

MKI

"The inclusion of Microsoft Azure Stack services into our portfolio enhances our value proposition in a number of ways. Microsoft Azure Stack will bring us customers who wanted to exploit public cloud but were holding back due to data location concerns."

Tiberiu Croitoru, dyrektor generalny, BinBox Global Services

Przeczytaj historię

BinBox

Zobacz, co możesz robić w usłudze Azure Stack Hub