Produkty platformy Azure

Przeglądaj lub wyszukuj produkty Azure

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

R Server for HDInsight

Predictive analytics, machine learning, and statistical modeling for big data

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Azure Data Lake Storage

Massively scalable, secure data lake functionality built on Azure Blob Storage

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Aplikacje mobilne

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Web Apps

Quickly create and deploy mission critical web apps at scale

Mobile Apps

Build and host the backend for any mobile app

API Apps

Easily build and consume Cloud APIs

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testów, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje w sposób ciągły

Xamarin

Szybsze tworzenie aplikacji mobilnych z obsługą chmury

Web App for Containers

Easily deploy and run containerized web apps that scale with your business

Bazy danych

SQL Server on Virtual Machines

Host enterprise SQL Server apps in the cloud

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Table Storage

NoSQL key-value store using semi-structured datasets

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MariaDB

Zarządzana usługa bazy danych MariaDB dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Brzeg bazy danych Azure SQL Database

Brzegowy aparat danych o niewielkich wymaganiach z wbudowaną obsługą AI

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Pipelines

Continuously build, test, and deploy to any platform and cloud

Azure Boards

Plan, track, and discuss work across your teams

Azure Repos

Get unlimited, cloud-hosted private Git repos for your project

Azure Artifacts

Create, host, and share packages with your team

Azure Test Plans

Test and ship with confidence with a manual and exploratory testing toolkit

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Internet of Things

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Azure IoT Central

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Akceleratory rozwiązań Azure IoT

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury

Azure Time Series Insights

Badanie i analizowanie danych szeregów czasowych z urządzeń IoT

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Windows 10 IoT Core Services

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usługi zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Brzeg bazy danych Azure SQL Database

Brzegowy aparat danych o niewielkich wymaganiach z wbudowaną obsługą AI

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Web Apps

Quickly create and deploy mission critical web apps at scale

Mobile Apps

Build and host the backend for any mobile app

API Apps

Easily build and consume Cloud APIs

Web App for Containers

Easily deploy and run containerized web apps that scale with your business

Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Łańcuch bloków

Usługa Azure Blockchain

Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum

Azure Blockchain Workbench

Łatwe tworzenie prototypów aplikacji łańcucha bloków w chmurze

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Azure Data Lake Storage

Massively scalable, secure data lake functionality built on Azure Blob Storage

Blob Storage

REST-based object storage for unstructured data

Disk Storage

Persistent, secured disk options supporting virtual machines

Dyski zarządzane

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure

Queue Storage

Effectively scale apps according to traffic

File Storage

File shares that use the standard SMB 3.0 protocol

Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Avere vFXT for Azure

Run high-performance, file-based workloads in the cloud

Azure FXT Edge Filer

Rozwiązanie do optymalizacji magazynu hybrydowego w środowiskach obliczeń o wysokiej wydajności

Archive Storage

Industry leading price point for storing rarely accessed data

Eksplorator magazynu

Wyświetlanie zasobów magazynu Azure Storage i interakcje z nimi

Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp

Microsoft Azure Stack

Azure Stack

Uwolnij innowacyjność dzięki aplikacjom w chmurze hybrydowej

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Multimedia

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Encoding

Studio grade encoding at cloud scale

Live and On-Demand Streaming

Deliver content to virtually all devices with scale to meet business needs

Azure Media Player

A single player for all your playback needs

Content Protection

Securely deliver content using AES, PlayReady, Widevine, and Fairplay

Media Analytics

Uncover insights from video files with speech and vision services

Video Indexer

Unlock video insights

Narzędzia deweloperskie

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Zestawy SDK

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Interfejsy wiersza polecenia

Twórz, wdrażaj i diagnozuj wieloplatformowe, skalowalne aplikacje i usługi oraz zarządzaj nimi

Azure Pipelines

Continuously build, test, and deploy to any platform and cloud

Azure Lab Services

Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania i testowania oraz innych scenariuszy

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Integracja narzędzi deweloperskich

Używaj z platformą Azure znanych Ci narzędzi deweloperskich — w tym Eclipse, IntelliJ i Maven

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

Rzeczywistość mieszana

Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Remote Rendering

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

SI i uczenie maszynowe

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Usługa Azure Search

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa

Bing Autosuggest

Give your app intelligent autosuggest options for searches

Bing Custom Search

An easy-to-use, ad-free, commercial-grade search tool that lets you deliver the results you want

Bing Entity Search

Enrich your experiences by identifying and augmenting entity information from the web

Bing Image Search

Search for images and get comprehensive results

Bing News Search

Search for news and get comprehensive results

Bing Spell Check

Detect and correct spelling mistakes in your app

Bing Video Search

Search for videos and get comprehensive results

Bing Visual Search

Get rich insights to help build compelling image applications on the device of your choice.

Bing Web Search

Get enhanced search details from billions of web documents

Cognitive Services

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Computer Vision

Distill actionable information from images

Content Moderator

Automated image, text, and video moderation

Custom Speech

Overcome speech recognition barriers like speaking style, background noise, and vocabulary

Custom Vision

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case

Data Science Virtual Machines

Rich pre-configured environment for AI development

Face

Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in photos

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Translator Speech

Easily conduct real-time speech translation with a simple REST API call

Language Understanding

Teach your apps to understand commands from your users

Linguistic Analysis

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API

Form Recognizer

The AI-powered document extraction service that understands your forms

Ink Recognizer

An AI service that recognizes digital ink content, such as handwriting, shapes, and ink document layout

Personalizer

An AI service that delivers a personalized user experience

QnA Maker

Distill information into conversational, easy-to-navigate answers

Speaker Recognition

Use speech to identify and verify individual speakers

Speech Translation

Easily integrate real-time speech translation to your app

Speech to Text

The Speech to Text API is part of Azure Cognitive Services Speech Services

Text Analytics

Easily evaluate sentiment and topics to understand what users want

Text to Speech

Convert text to speech to create more natural, accessible interfaces

Translator Text

Easily conduct machine translation with a simple REST API call

Video Indexer

Unlock video insights

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Anomaly Detector

Easily add anomaly detection capabilities to your apps.

Zestawy danych licencji Azure Open

Platforma w chmurze do hostowania nadzorowanych, otwartych zestawów danych oraz ich udostępniania w celu przyśpieszenia opracowywania modeli uczenia maszynowego

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

System DNS Azure

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Firewall

Natywne niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze

Wirtualna sieć WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

Azure Front Door Service

Skalowalny punkt dostarczania z rozszerzonymi zabezpieczeniami na potrzeby globalnych aplikacji internetowych opartych na mikrousługach

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Usługa Azure Search

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Web Apps

Quickly create and deploy mission critical web apps at scale

Mobile Apps

Build and host the backend for any mobile app

API Apps

Easily build and consume Cloud APIs

Web App for Containers

Easily deploy and run containerized web apps that scale with your business

Azure SignalR Service

Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego

Tożsamość

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Wystąpienia obliczeniowe

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

SQL Server on Virtual Machines

Host enterprise SQL Server apps in the cloud

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

SAP HANA on Azure Large Instances

Run the largest SAP HANA workloads of any hyperscale cloud provider

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Virtual Machine Scale Sets

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Web Apps

Quickly create and deploy mission critical web apps at scale

Mobile Apps

Build and host the backend for any mobile app

API Apps

Easily build and consume Cloud APIs

Linux Virtual Machines

Provision virtual machines for Ubuntu, Red Hat, and more

Windows Virtual Desktop

Dostarczanie zwirtualizowanego środowiska pulpitu na dowolnym urządzeniu w skali chmury

Azure CycleCloud

Tworzenie, używanie oraz optymalizowanie klastrów HPC i dużych klastrów obliczeniowych w dowolnej skali oraz zarządzanie nimi

Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure

Zabezpieczenia

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Dedykowany moduł HSM platformy Azure

Zarządzaj w chmurze używanymi sprzętowymi modułami zabezpieczeń

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Azure Sentinel

Stała obserwacja po Twojej stronie. Inteligentna analiza zabezpieczeń dla całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie i nadzór

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk