Produkty platformy Azure

Przeglądaj lub wyszukuj produkty Azure

Analiza

Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane o różnym typie, ilości i szybkości

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym w przypadku szybkich strumieni danych z aplikacji i urządzeń

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Azure Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

Azure Purview

Maksymalizuj wartość biznesową za pomocą ujednoliconego zapewniania ładu w danych

Microsoft Graph Data Connect

A secure, high-throughput connector designed to copy select Microsoft 365 productivity datasets into your Azure tenant

Aplikacje mobilne

Twórz wieloplatformowe i natywne aplikacje dla dowolnych urządzeń przenośnych

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cognitive Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Azure Cognitive Services

Wdrażanie wysokiej jakości modeli AI jako interfejsów API

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Visual Studio App Center

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły

Xamarin

Szybsze tworzenie aplikacji mobilnych z obsługą chmury

Azure Communication Services

Twórz rozbudowane środowiska komunikacji za pomocą tej samej bezpiecznej platformy, z której korzysta usługa Microsoft Teams

Bazy danych

Wspieraj szybki rozwój i szybciej wprowadzaj innowacje dzięki bezpiecznym, w pełni zarządzanym usługom bazy danych klasy korporacyjnej

Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Łatwo utwórz i wdróż usługę FHIR na potrzeby współdziałania i rozwiązań dotyczących danych zdrowotnych

Azure Cache for Redis

Przyspiesz działanie aplikacji, korzystając z buforowania danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Azure Database for MariaDB

Zarządzana usługa bazy danych MariaDB dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

W pełni zarządzana, skalowalna baza danych MySQL

Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure SQL

Zarządzane i zawsze aktualne wystąpienie SQL w chmurze

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Azure SQL Edge

Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure

Azure SQL Managed Instance

Zarządzane i zawsze aktualne wystąpienie SQL w chmurze

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Table Storage

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Rozwiązanie Cassandra w chmurze zapewniające elastyczność, kontrolę i skalowalność

DevOps

Szybciej dostarczaj innowacje dzięki prostym, niezawodnym narzędziom do ciągłego dostarczania

Azure Artifacts

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi

Azure Boards

Planowanie, śledzenie i omawianie pracy między zespołami

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Azure Repos

Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu

Azure Test Plans

Swobodne testowanie i dostarczanie za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Hybrid + Multicloud

Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads.

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Arc

Rozszerzanie funkcji zarządzania platformy Azure i usług na dowolne lokalizacje

Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Azure IoT Edge

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe zarządzane przez usługę Azure IoT Hub

Azure Sentinel

Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Azure SQL Edge

Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe poza granicami chmury

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Azure Stack HCI

Uruchamianie obciążeń produkcyjnych w znanej, hybrydowej infrastrukturze hiperkonwergentnej

Azure Stack Hub

Usługa Azure Stack Hub jest sprzedawana jako zintegrowany system sprzętowy wraz z oprogramowaniem preinstalowanym na zweryfikowanym sprzęcie

Azure Stack Edge

Zarządzane urządzenie platformy Azure umożliwiające korzystanie z zasobów obliczeniowych i magazynowych oraz inteligencji platformy Azure na urządzeniach brzegowych

Azure Modular Datacenter

Pełne, wytrzymałe rozwiązanie centrum danych

Integracja

Bezproblemowo integruj lokalne i oparte na chmurze aplikacje, dane oraz procesy w całym przedsiębiorstwie

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Łatwo utwórz i wdróż usługę FHIR na potrzeby współdziałania i rozwiązań dotyczących danych zdrowotnych

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę

Azure Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe do komunikacji w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikuj-subskrybuj

Internet of Things

Dostarczaj Internet rzeczy do dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez konieczności zmiany infrastruktury

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Azure Digital Twins

Twórz rozwiązania IoT nowej generacji, które modelują całe środowiska w czasie rzeczywistym

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure IoT Central

Przyspieszanie tworzenia rozwiązań IoT

Azure IoT Edge

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe zarządzane przez usługę Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Łącz i monitoruj zasoby IoT oraz zarządzaj nimi za pomocą skalowalnej platformy

Akceleratory rozwiązań Azure IoT

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

System operacyjny czasu rzeczywistego platformy Azure

Ułatwianie tworzenia osadzonych rozwiązań IoT i zapewniania łączności

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz osadzone urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury

Azure SQL Edge

Prywatne korzystanie z usług na platformie Azure

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym w przypadku szybkich strumieni danych z aplikacji i urządzeń

Azure Time Series Insights

Monitoruj, analizuj i wizualizuj dane przemysłowe IoT na dużą skalę

Event Grid

Niezawodne dostarczanie zdarzeń na wielką skalę

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Azure Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Windows 10 IoT Core Services

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usługi zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń

Azure Defender dla IoT

Monitoruj i wykrywaj zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla zarządzanych, jak i niezarządzanych zasobów IoT

Azure Percept

Przyspiesz analizę brzegową od sprzętu po usługę

Windows IoT Enterprise

Twórz inteligentne rozwiązania brzegowe za pomocą światowej klasy narzędzi dla deweloperów, długoterminowej pomocy technicznej i zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

Kontenery

Szybciej twórz konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanych narzędzi

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Łańcuch bloków

Tworzenie aplikacji opartych na łańcuchu bloków i zarządzanie nimi za pomocą pakietu zintegrowanych narzędzi

Usługa Azure Blockchain

Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum

Azure Blockchain Workbench

Łatwe tworzenie prototypów aplikacji łańcucha bloków w chmurze

Azure Cosmos DB

Szybka baza danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali

Azure Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Microsoft Azure Confidential Ledger

Z łatwością korzystaj z usługi zarządzanej interfejsu API REST, aby przechowywać metadane bez struktury w strukturze łańcucha bloków

Magazyn

Uzyskaj bezpieczny i wysoce skalowalny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Magazyn archiwum

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze

Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Usługa Pliki systemu Azure

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Azure FXT Edge Filer

Rozwiązanie do optymalizacji magazynu hybrydowego w środowiskach obliczeń o wysokiej wydajności

Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC)

Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp

Azure Blob Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów

Urządzenie Azure Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych w trybie offline na platformę Azure

Azure Disk Storage

Magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości dla usługi Azure Virtual Machines

Queue Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Eksplorator magazynu

Wyświetlanie zasobów magazynu Azure Storage i interakcje z nimi

StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Microsoft Azure Confidential Ledger

Z łatwością korzystaj z usługi zarządzanej interfejsu API REST, aby przechowywać metadane bez struktury w strukturze łańcucha bloków

Migracja

Uprość i przyspiesz migrację do chmury dzięki wytycznym, narzędziom i zasobom

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Azure Cost Management and Billing

Zarządzanie wydatkami na chmurę bez obaw

Urządzenie Azure Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych w trybie offline na platformę Azure

Multimedia

Dostarczaj wysokiej jakości zawartość wideo w dowolnym miejscu, o dowolnej godzinie i na dowolnym urządzeniu

Azure Media Player

Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Content Protection

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Encoding

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Narzędzia deweloperskie

Tworzenie i ciągłe dostarczanie aplikacji w chmurze oraz zarządzanie nimi — przy użyciu dowolnej platformy i języka

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Azure Lab Services

Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania i testowania oraz innych scenariuszy

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Zestawy SDK

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Rzeczywistość mieszana

Łącz świat fizyczny ze światem cyfrowym, aby tworzyć atrakcyjne środowiska współpracy

Azure Digital Twins

Twórz rozwiązania IoT nowej generacji, które modelują całe środowiska w czasie rzeczywistym

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Azure Remote Rendering

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Object Anchors

Automatycznie wyrównuj i kotwicz zawartość 3D do obiektów w świecie fizycznym

SI i uczenie maszynowe

Twórz aplikacje następnej generacji z użyciem możliwości sztucznej inteligencji przeznaczonych dla każdego dewelopera i dowolnego scenariusza

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Azure Bot Service

Tworzenie środowisk konwersacyjnych AI dla klientów

Azure Cognitive Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Azure Open Datasets

Platforma w chmurze do hostowania nadzorowanych, otwartych zestawów danych oraz ich udostępniania w celu przyśpieszenia opracowywania modeli uczenia maszynowego

Azure Cognitive Services

Wdrażanie wysokiej jakości modeli AI jako interfejsów API

Azure Video Analyzer

Usługa sztucznej inteligencji umożliwiająca szybkie tworzenie rozwiązań do analizy wideo

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Maszyny wirtualne do analizy danych

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie formularzy Azure

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Czytnik immersyjny platformy Azure

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Projekt Bonsai

Usługa nauczania maszynowego umożliwiająca tworzenie inteligentnych systemów kontroli przemysłowej przy użyciu symulacji

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Funkcja usługi Mowa, która weryfikuje i identyfikuje osoby mówiące

Zamiana mowy na tekst

Funkcja usługi Mowa, która dokładnie konwertuje dźwięk na tekst

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Zamiana tekstu na mowę

Funkcja usługi Mowa, która konwertuje tekst na realistycznie brzmiącą mowę

Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Doradca w zakresie metryk Azure

Usługa AI, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy

Health Bot

Usługa zarządzana przygotowana specjalnie na potrzeby opracowywania wirtualnych asystentów ochrony zdrowia

Azure Percept

Przyspiesz analizę brzegową od sprzętu po usługę

Azure Applied AI Services

Wyspecjalizowane usługi, które umożliwiają organizacjom przyśpieszenie uzyskania wartości z zastosowania sztucznej inteligencji do rozwiązywania typowych scenariuszy

Sieć

Połącz infrastrukturę oraz usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom oraz użytkownikom możliwie najlepsze środowisko

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Azure Bastion

Prywatny i w pełni zarządzany dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Azure DNS

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

Usługa ExpressRoute systemu Azure

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Azure Firewall

Natywne niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze

Równoważenie obciążenia

Przejrzyj usługi równoważenia obciążenia platformy Azure i znajdź najlepsze rozwiązanie dla swoich obciążeń przy użyciu łatwego w użyciu narzędzia do wyboru usług

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów

Azure Front Door

Bezpieczna, szybka i niezawodna sieć dostarczania zawartości (CDN) w chmurze z inteligentną ochroną przed zagrożeniami

Azure Internet Analyzer

Sprawdź, jak zmiany infrastruktury sieciowej będą wpływały na wydajność Twoich klientów.

Łącze prywatne platformy Azure

Prywatny dostęp do usług hostowanych na platformie Azure z zachowaniem danych w sieci firmy Microsoft

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Wirtualna sieć WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych

Azure Orbital

Satelitarna stacja naziemna i usługa planowania połączona z platformą Azure w celu umożliwienia szybkiej transmisji danych z satelity

Azure Route Server

Umożliw urządzeniom sieciowym dynamiczną wymianę tras z sieciami wirtualnymi na platformie Azure

Sieć Web

Twórz, wdrażaj i skaluj rozbudowane aplikacje internetowe szybko i wydajnie

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Cognitive Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Azure SignalR Service

Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego

Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud wspólnie opracowana i obsługiwana za pomocą programu VMware

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Statyczne aplikacje internetowe

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Communication Services

Twórz rozbudowane środowiska komunikacji za pomocą tej samej bezpiecznej platformy, z której korzysta usługa Microsoft Teams

Azure Web PubSub

Łatwo twórz aplikacje internetowe do komunikacji w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikuj-subskrybuj

Tożsamość

Zarządzaj tożsamościami i dostępem użytkowników, aby zapewnić ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami urządzeniom, danym, aplikacjom i infrastrukturze

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Tożsamości zewnętrzne usługi Azure Active Directory

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure

Udostępnianie pulpitów i aplikacji systemu Windows przy użyciu oprogramowania VMware i usługi Windows Virtual Desktop

Citrix Virtual Apps i pulpity dla platformy Azure

Aprowizacja pulpitów i aplikacji systemu Windows na platformie Azure przy użyciu usług Citrix i Windows Virtual Desktop

Wystąpienia obliczeniowe

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za zasoby, których używasz

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure CycleCloud

Tworzenie, używanie oraz optymalizowanie klastrów HPC i dużych klastrów obliczeniowych w dowolnej skali oraz zarządzanie nimi

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Azure Quantum

Korzystaj z obliczeń kwantowych już dziś na platformie Azure

Azure Spot Virtual Machines

Provision unused compute capacity at deep discounts to run interruptible workloads

Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud wspólnie opracowana i obsługiwana za pomocą programu VMware

Rozwiązanie Azure VMware

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Linux Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Statyczne aplikacje internetowe

Nowoczesna usługa aplikacji internetowej oferująca usprawniony, kompleksowy rozwój od kodu źródłowego do wysokiej dostępności globalnej

Virtual Machine Scale Sets

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Azure VM Image Builder

Uprość proces tworzenia obrazu za pomocą łatwego w użyciu narzędzia

Zabezpieczenia

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed zaawansowanymi zagrożeniami w różnych obciążeniach chmury hybrydowej

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Usługa Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Usługa Azure Defender

Ochrona obciążeń w chmurze hybrydowej

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Azure Dedicated HSM

Zarządzaj w chmurze używanymi sprzętowymi modułami zabezpieczeń

Azure Front Door

Bezpieczna, szybka i niezawodna sieć dostarczania zawartości (CDN) w chmurze z inteligentną ochroną przed zagrożeniami

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Sentinel

Zacznij korzystać z natywnego dla chmury zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń oraz inteligentnej analizy zabezpieczeń, aby ułatwić ochronę swojego przedsiębiorstwa

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Web Application Firewall

Usługa zapory aplikacji internetowej natywna dla chmury, która udostępnia zaawansowaną ochronę aplikacji internetowych

Azure Defender dla IoT

Monitoruj i wykrywaj zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla zarządzanych, jak i niezarządzanych zasobów IoT

Usługa Microsoft Azure Attestation

Ujednolicone rozwiązanie służące do zdalnego weryfikowania wiarygodności platformy i integralności plików binarnych na niej działających

Microsoft Azure Confidential Ledger

Z łatwością korzystaj z usługi zarządzanej interfejsu API REST, aby przechowywać metadane bez struktury w strukturze łańcucha bloków

Zarządzanie i nadzór

Upraszczaj, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze i pilnowanie ich zgodności z przepisami

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Azure Lighthouse

Precyzyjne i skalowalne zarządzanie klientami przez dostawców usług

Azure Managed Applications

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Szablony usługi Azure Resource Manager

Dostarczaj infrastrukturę jako kod dla wszystkich swoich zasobów platformy Azure przy użyciu usługi Resource Manager

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Azure Cost Management and Billing

Zarządzanie wydatkami na chmurę bez obaw

Microsoft Azure Portal

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Automatyczne zarządzanie platformy Azure

Uprość i zoptymalizuj zarządzanie zasobami IT przy użyciu zautomatyzowanych operacji

Azure Resource Mover

Uprość sposób przenoszenia wielu zasobów między regionami platformy Azure

Azure Purview

Maksymalizuj wartość biznesową za pomocą ujednoliconego zapewniania ładu w danych