Sortuj wg:

Filtruj według kategorii:

Microsoft Cloud:

Produkty pokrewne w chmurze

Produkty partnerów:

Azure Marketplace

Produkty platformy Azure

Przeglądaj rosnący katalog zintegrowanych usług, funkcji i pakietów rozwiązań platformy Azure. Zapoznaj się z harmonogramem działania dla platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej na temat nowości i przyszłych planów rozwoju.

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Virtual Machines

Usługa Azure Virtual Machines umożliwia wdrażanie obrazów systemów Windows Server i Linux w chmurze. Można wybrać obrazy z rynku lub użyć własnych, dostosowanych obrazów.

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

App Service

Usługa Azure App Service zapewnia szybsze tworzenie aplikacji dzięki jedynej w swoim rodzaju usłudze w chmurze, która umożliwia szybkie i proste tworzenie gotowych do użycia w przedsiębiorstwie aplikacji sieci Web i mobilnych dla dowolnej platformy i urządzenia oraz wdrażanie ich w skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze chmury.

SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

SQL Database

Usługa Baza danych SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Storage

Usługa Magazyn Azure oferuje nierelacyjny magazyn danych, w tym magazyn obiektów Blob, tabel, kolejek i plików.

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Functions

Azure Functions to oparte na zdarzeniach środowisko umożliwiające obliczenia na żądanie. Usługa Azure Functions może służyć jako podstawa do tworzenia punktów końcowych HTTP dostępnych dla urządzeń przenośnych i IoT.

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa bazy danych dokumentów NoSQL, która oferuje przetwarzanie zapytań i transakcji na podstawie danych bez schematu, przewidywalne i niezawodne działanie oraz błyskawiczne wdrażanie.

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory zawiera funkcje zarządzania tożsamością i kontroli dostępu, których można używać w aplikacjach w chmurze. Aby uprościć użytkownikom dostęp do aplikacji w chmurze, można synchronizować lokalne tożsamości i włączyć logowanie jednokrotne. Usługa Azure Active Directory jest dostępna w 3 wersjach: bezpłatnej (Free), podstawowej (Basic) i Premium.

Backup

Proste i niezawodne wykonywanie kopii zapasowej serwera w chmurze

Backup

Usługa Azure Backup zabezpiecza firmowe laptopy, a także chroni dane klientów systemu Windows oraz udostępnione pliki i foldery. W centrum danych usługa Kopia zapasowa integruje się z programem System Center Data Protection Manager (DPM) oraz umożliwia ochronę danych środowisk Microsoft SharePoint, Exchange i SQL Server, maszyn wirtualnych z funkcją Hyper-V oraz innych aplikacji.

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

HDInsight

Azure HDInsight to usługa oparta na technologii Hadoop, przenosząca do chmury rozwiązanie Apache Hadoop. Można w pełni korzystać z dużych ilości danych przy użyciu opartej na chmurze platformy danych, która zarządza danymi dowolnego typu i wielkości.

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Platforma Apache Spark w chmurze dla wdrożeń o kluczowym znaczeniu

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Funkcja HDInsight

Platforma Apache Spark w chmurze dla wdrożeń o kluczowym znaczeniu

Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight

Uproszczone przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym dla danych big data

Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight

Funkcja HDInsight

Uproszczone przetwarzanie strumienia w czasie rzeczywistym dla danych big data

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

Program R Server dla usługi HDInsight

Funkcja HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Batch

Usługa Azure Batch ułatwia uruchamianie równoległych obciążeń w dużej skali i obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC) na platformie Azure. Usługa Batch umożliwia skalowanie obciążeń równoległych w poziomie, zarządzanie wykonywaniem zadań w kolejce oraz zapewnienie obsługi chmury dla aplikacji w celu odciążenia zadań obliczeniowych w chmurze.

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Container Registry

Usługa Azure Container Registry umożliwia przechowywanie dowolnych typów obrazów wdrożeń kontenerów (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch) oraz zarządzanie nimi. Usługa Azure Container Registry umożliwia przechowywanie obrazów kontenerów w lokalnym magazynie w sieci. Możesz korzystać z dobrze znanych narzędzi interfejsu wiersza polecenia platformy Docker typu „open source”, aby wypychać i ściągać obrazy z usługi Azure Container Registry.

Container Instances

Łatwo uruchamiaj kontenery za pomocą jednego polecenia

Container Instances

Łatwo uruchamiaj kontenery za pomocą jednego polecenia. Usługa Azure Container Instances umożliwia rozpoczęcie pracy w ciągu kilku sekund i obniżenie kosztów dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania na sekundę. Nie musisz uczyć się obsługi narzędzi aranżacji kontenerów — wystarczy działająca w chmurze aplikacja w kontenerze.

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Magazyn StorSimple

Magazyn Azure StorSimple to unikatowe hybrydowe rozwiązanie do magazynowania w chmurze, które udostępnia podstawowy magazyn i archiwum oraz umożliwia odzyskiwanie danych po awarii. Magazyn StorSimple optymalizuje łączne koszty magazynowania i ochronę danych. Należy pamiętać, że oferta Microsoft Azure StorSimple z serii 8000 jest licencjonowana oddzielnie od usług platformy Azure.

Visual Studio Team Services

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Visual Studio Team Services

Usługa Visual Studio Team Services to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia aplikacji, które obsługuje wszystko: od hostowania repozytoriów kodu i śledzenia problemów po testowanie obciążeń i automatyczne kompilacje. Dostęp do niego jest możliwy z niemal każdego miejsca, a konto można utworzyć bezpłatnie. Usługa Visual Studio Team Services jest licencjonowana oddzielnie od usług platformy Azure.

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

API Management

Usługa Zarządzanie interfejsami API systemu Azure umożliwia bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali.

Centrum IoT

Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT

Centrum IoT

Szybko rozpocznij pracę z projektem Internetu rzeczy za pomocą usługi Microsoft IoT Hub. Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT opartych na obszernym zestawie systemów operacyjnych i protokołów. Nawiązywanie niezawodnej, dwukierunkowej komunikacji z tymi zasobami, nawet jeśli są połączone tylko do czasu do czasu, oraz analizowanie przychodzących danych telemetrycznych i wykonywanie działań na ich podstawie. Zwiększenie bezpieczeństwa rozwiązań IoT przez wykorzystanie uwierzytelniania na poziomie urządzenia w celu komunikowania się z urządzeniami z odpowiednimi poświadczeniami. Istnieje możliwość selektywnego odwołania praw dostępu do konkretnych urządzeń w celu zachowania integralności systemu.

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Content Delivery Network

Usługa Azure Content Delivery Network pozwala dostarczać zawartość wymagającą wysokiej przepustowości do użytkowników na całym świecie z zapewnieniem krótkich czasów oczekiwania i wysokiej dostępności poprzez niezawodną sieć globalnych centrów danych.

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

ExpressRoute

Usługa Azure ExpressRoute pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych platformy Azure a infrastrukturą lokalną lub rozciągającą się na kilka lokalizacji.

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery pomaga w ochronie ważnych aplikacji, koordynując replikację i odzyskiwanie chmur prywatnych w celu zapewnienia prostego, ekonomicznego odzyskiwania po awarii.

System DNS Azure

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

System DNS Azure

Usługa DNS platformy Azure DNS umożliwia hostowanie domen w aplikacjach platformy Azure oraz zarządzanie rekordami systemu DNS przy użyciu istniejącej subskrypcji platformy Azure. Globalna sieć serwerów nazw firmy Microsoft dysponuje zakresem, skalą i nadmiarowością, które zapewniają niezwykle szybkie uzyskiwanie odpowiedzi z systemu DNS oraz bardzo wysoką dostępność Twoich domen. Usługa System DNS Azure daje pewność, że Twój system DNS będzie działać szybko i będzie zawsze dostępny.

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Machine Learning Studio

Usługa Azure Machine Learning pozwala z łatwością projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Service Fabric

Service Fabric to platforma mikrousług używana do tworzenia skalowalnych i niezawodnych aplikacji dla chmury, które są łatwe w zarządzaniu. Udostępniając rozwiązania dla poważnych wyzwań stawianych przez opracowywanie aplikacji w chmurze i zarządzanie nimi, usługa Service Fabric umożliwia deweloperom i administratorom uniknięcie rozwiązywania złożonych problemów związanych z infrastrukturą. Zamiast tego mogą oni skoncentrować się na implementowaniu wymagających obciążeń o znaczeniu strategicznym.

Multi-Factor Authentication

Dodatkowe bezpieczeństwo dla danych i aplikacji bez zwiększania utrudnień dla użytkowników

Multi-Factor Authentication

Usługa Uwierzytelnianie wieloskładnikowe systemu Azure pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji lokalnych i w chmurze dzięki zapewnieniu dodatkowej warstwy uwierzytelnienia. Przestrzegaj wymagań organizacyjnych standardów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, jednocześnie zapewniając użytkownikom wygodny dostęp, którego oczekują.

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

SQL Data Warehouse

Usługa Azure SQL Data Warehouse to elastyczny magazyn danych w postaci usługi udostępniający funkcje klasy korporacyjnej i oparty na architekturze programu SQL Server, która umożliwia przetwarzanie równoległe na wielką skalę. Umożliwia również skalowanie danych, lokalnie lub w chmurze. To pierwszy magazyn danych w chmurze, który może dynamicznie rosnąć lub maleć, dzięki czemu klienci płacą tylko za zapytania, których potrzebują, dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebują. Obsługiwane pojemności mogą sięgać petabajtów danych. Usługa SQL Data Warehouse umożliwia wykorzystanie posiadanych umiejętności z zakresu języka Transact-SQL (T-SQL) do integrowania zapytań w ramach danych ze strukturą i bez struktury. Usługa SQL Data Warehouse integruje się z naszymi narzędziami platformy danych, w tym usługami Azure HDInsight, Machine Learning, Data Factory i Microsoft Power BI, tworząc pełne rozwiązanie do obsługi magazynu danych i analizy biznesowej w chmurze. Dzięki usłudze SQL Data Warehouse możesz wybrać miejsce przechowania danych (lokalnie lub w chmurze) na podstawie wymagań dotyczących wydajności, zabezpieczeń i skalowalności.

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Virtual Network

Usługa Azure Virtual Network umożliwia tworzenie sieci prywatnych w chmurze z pełną kontrolą nad adresami IP, serwerami DNS, regułami zabezpieczeń i przepływami ruchu. Sieć wirtualną można bezpiecznie połączyć z infrastrukturą lokalną za pomocą tunelu VPN lub prywatnie przy użyciu usługi ExpressRoute.

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Media Services

Usługa multimediów Azure oferuje oparte na chmurze rozwiązania multimediów, w tym funkcje odbierania, kodowania, konwersji formatów, ochrony zawartości oraz przesyłania strumieniowego na żądanie i na żywo.

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Stream Analytics

Usługa Azure Stream Analytics to aparat przetwarzania zdarzeń, który pozwala uzyskać w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje z urządzeń, czujników i infrastruktury chmury, a także istniejących właściwości danych. Dzięki integracji z usługą Event Hubs połączone rozwiązanie umożliwia obsługę milionów zdarzeń i wykonywanie analizy, co pozwala lepiej zrozumieć wzorce, zapewnić obsługę pulpitu nawigacyjnego, wykrywać nieprawidłowe stany lub wykonywać akcje podczas strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Active Directory Domain Services

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Ponieważ usługi Azure Active Directory Domain Services utworzono przy użyciu tych samych podstawowych technologii, co usługę Active Directory systemu Windows Server, umożliwiają one łatwe migrowanie tradycyjnych aplikacji lokalnych do chmury.

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Azure Advisor

Usługa Azure Advisor to spersonalizowany aparat zaleceń, który ułatwia stosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure. Analizuje konfigurację zasobów platformy Azure i dane telemetryczne użycia, a następnie udostępnia zalecenia mające na celu obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności, poziomu bezpieczeństwa i niezawodności aplikacji.

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Event Hubs

Usługa Azure Event Hubs umożliwia elastyczne pobieranie telemetrii i zdarzeń z niezawodnym buforowaniem i nieprzekraczającymi sekundy opóźnieniami dla milionów urządzeń i zdarzeń.

Data Factory

Organizowanie przekształcania i przenoszenia danych oraz zarządzanie tymi operacjami

Data Factory

Azure Data Factory to usługa zarządzana, która umożliwia tworzenie godnych zaufania informacji na podstawie nieprzetworzonych danych w chmurze lub źródłach lokalnych. Pozwala ona na łatwe tworzenie, organizowanie oraz planowanie odpornych na uszkodzenia przepływów pracy o wysokiej dostępności obejmujących działania przenoszenia i przekształcania. Zaawansowane funkcje wizualne Portalu Azure umożliwiają łatwe monitorowanie kondycji usług i wszystkich potoków danych.

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Key Vault

Usługa Magazyn kluczy Azure to łatwy w użyciu i ekonomiczny sposób chronienia kluczy i innych tajnych danych w chmurze przy użyciu sprzętowych modułów zabezpieczeń. Za pomocą tej usługi można chronić klucze kryptograficzne i inne wpisy tajne przy użyciu kluczy przechowywanych w sprzętowych modułach zabezpieczeń. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa importuj lub generuj klucze w sprzętowych modułach zabezpieczeń zgodnych ze standardami FIPS 140-2 na poziomie 2 i Common Criteria EAL4+, aby zachować klucze w ramach sprzętowego modułu zabezpieczeń. Usługa Magazyn kluczy jest zaprojektowana tak, że firma Microsoft nie zna Twoich kluczy ani nie może ich wyodrębnić. Można w ciągu kilku minut tworzyć nowe klucze na potrzeby opracowywania i testowania oprogramowania, a następnie bezproblemowo migrować je do kluczy produkcyjnych zarządzanych w ramach operacji zabezpieczeń. Usługa Key Vault jest skalowana w taki sposób, aby spełniała wymagania aplikacji w chmurze bez konieczności zajmowania się ustanawianiem, wdrażaniem i obsługą sprzętowych modułów zabezpieczeń oraz oprogramowania do zarządzania kluczami.

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Service Bus

Usługa Magistrala usług systemu Azure to infrastruktura obsługi komunikatów, która działa między aplikacjami i umożliwia im wymianę komunikatów, co ułatwia skalowanie i zwiększa odporność.

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Azure Active Directory B2C

Możliwości sprawdzonej usługi w chmurze Azure Active Directory, która może obsługiwać miliardy uwierzytelnień dziennie, rozszerzono o zarządzanie tożsamościami klientów przy użyciu nowej usługi Azure Active Directory B2C, która jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Usługa Azure Active Directory B2C to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania tożsamościami dla aplikacji klienckich, które można łatwo zintegrować z dowolną platformą i które jest dostępne z dowolnego urządzenia. Usługa będzie oferowana bezpłatnie w okresie publicznej wersji zapoznawczej.

Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Scheduler

Usługa Azure Scheduler umożliwia wykonywanie działań takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/HTTPS lub publikowanie komunikatów w kolejce magazynu według dowolnie określonego harmonogramu. Można tworzyć zadania, które w niezawodny sposób będą wywoływać usługi zarówno z systemu Azure, jak i spoza niego, i uruchamiać te zadania od razu, zgodnie z regularnie lub nieregularnie powtarzającym się harmonogramem albo w przyszłości.

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Azure DevTest Labs

Usługa Azure DevTest Labs ułatwia szybkie tworzenie środowisk na potrzeby wdrażania i testowania aplikacji. Użyj szablonów i artefaktów do ponownego wykorzystania, aby zbudować środowiska z systemami Windows i Linux, jednocześnie minimalizując straty i kontrolując koszty.

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Notification Hubs

Skalowalny aparat powiadomień wypychanych umożliwiający szybkie wysyłanie milionów komunikatów

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Automation

Usługa Azure Automation umożliwia automatyczne tworzenie, wdrażanie, monitorowanie i obsługę zasobów w środowisku platformy Azure przy użyciu wysoko skalowalnego i niezawodnego aparatu wykonywania przepływów pracy.

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Log Analytics

Usługa Azure Log Analytics pozwala gromadzić, korelować i wizualizować dane wszystkich maszyn, takie jak dzienniki zdarzeń, dzienniki sieci, dane wydajności i wiele innych, zarówno dla zasobów lokalnych, jak i w chmurze.

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Traffic Manager

Usługa Azure Traffic Manager umożliwia kierowanie ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie.

Redis Cache

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Redis Cache

Pamięć podręczna Redis Azure to usługa oparta na popularnej pamięci podręcznej typu open source Redis, która zapewnia dostęp do specjalnej zabezpieczonej pamięci podręcznej dla aplikacji systemu Azure.

Usługa Azure Search

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa

Usługa Azure Search

Azure Search to w pełni zarządzana usługa umożliwiająca dodawanie wyrafinowanych funkcji wyszukiwania do aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych bez typowych zawiłości wyszukiwania pełnotekstowego.

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Load Balancer

Usługa Azure Load Balancer umożliwia dystrybuowanie ruchu sieciowego w Internecie i prywatnego ruchu sieciowego między wystąpieniami usług w dobrej kondycji w usługach w chmurze lub maszynach wirtualnych. Dzięki temu można osiągać większą niezawodność i bez problemów zwiększać wydajność obsługi aplikacji.

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

VPN Gateway

Usługa Azure VPN Gateway umożliwia ustanawianie bezpiecznych połączeń między środowiskami lokalnymi sieci wirtualnych na platformie Azure oraz w obrębie lokalnej infrastruktury IT.

Application Gateway

Tworzenie skalowalnych frontonów sieci Web o wysokiej dostępności na platformie Azure

Application Gateway

Azure Application Gateway to rozwiązanie warstwy 7, zarządzane przez platformę Azure. Udostępnia równoważenie obciążenia HTTP, kończenie żądań SSL i koligację plików cookie opartą na sesji dla aplikacji sieci Web dostępnych w Internecie i wewnętrznych.

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Data Catalog

Azure Data Catalog to w pełni zarządzana usługa stanowiąca system rejestracji i system odnajdowania firmowych źródeł danych. Umożliwia ona każdemu użytkownikowi (od analityków do osób przetwarzających dane i deweloperów) rejestrowanie, odnajdowanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich. Dzięki adnotacjom i metadanym dodawanym przez innych użytkowników uzyskasz specjalistyczną wiedzę dostępną w Twojej organizacji, odkryjesz zapomniane dane i lepiej wykorzystasz możliwości firmowych źródeł danych.

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych ułatwiają tworzenie wysoko skalowalnych aplikacji, umożliwiając bezproblemowe wdrażanie identycznych maszyn wirtualnych jako zestawu i zarządzanie nimi. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych, utworzone na podstawie modelu wdrożenia usługi Azure Resource Manager, są całkowicie zintegrowane z funkcjami równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania platformy Azure, a także obsługują systemy Windows i Linux, niestandardowe obrazy i rozszerzenia.

Data Lake Store

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Data Lake Store

Magazyn usługi Data Lake udostępnia pojedyncze repozytorium, do którego można prosto przechwytywać dane charakteryzujące się dowolnym rozmiarem, typem i szybkością bez wymuszania zmian w aplikacji w miarę skalowania danych. Dane w magazynie mogą być udostępniane na potrzeby współpracy z zachowaniem bezpieczeństwa klasy korporacyjnej. Został on także zaprojektowany pod kątem przetwarzania i analizowania z wysoką wydajnością za pomocą aplikacji i narzędzi systemu HDFS (tj. Azure HDInsight, usługa analizy Data Lake, Hortonworks, Cloudera i MapR), w tym pod kątem obsługi obciążeń z małymi opóźnieniami. Na przykład dane można przyjmować do magazynu w czasie rzeczywistym z czujników i urządzeń wchodzących w skład rozwiązań Internetu rzeczy lub ze sklepowych witryn sieci Web pracujących w trybie online — bez stałego limitu na rozmiar konta lub pliku, inaczej niż w przypadku bieżących ofert na rynku.

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Data Lake Analytics

Usługa analizy Data Lake to nowa, rozproszona usługa analizy zbudowana na podstawie usługi Apache YARN, która skaluje się dynamicznie, co umożliwia skoncentrowanie się na celach biznesowych, a nie na rozproszonej infrastrukturze. Zamiast wdrażania, konfigurowania i strojenia sprzętu możesz pisać zapytania transformujące dane i wyciągać cenne wnioski. Usługa analizy może natychmiastowo obsługiwać zadania na dowolną skalę — wystarczy wskazać, jak dużo mocy potrzebujesz. Płacisz za swoje zadania tylko wtedy, gdy są uruchomione, dzięki czemu rozwiązanie jest ekonomiczne. Usługa analizy obsługuje usługę Azure Active Directory, umożliwiając proste zarządzanie dostępem i rolami, które jest zintegrowane z Twoim lokalnym systemem obsługi tożsamości. Obejmuje także język U-SQL, który łączy korzyści płynące z języka SQL z siłą wyrażeń kodu użytkownika. Skalowalne, rozproszone środowisko uruchomieniowe języka U-SQL umożliwia wydajne analizowanie danych w magazynie i w ramach programów SQL Server na platformie Azure oraz w usługach Baza danych SQL Azure i Magazyn danych SQL Azure.

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Usługi poznawcze

Portfolio interfejsów API i zestawów SDK, które umożliwiają deweloperom łatwe dodawanie do rozwiązań inteligentnych usług, takich jak przetwarzanie obrazów, mowy, języka, wiedzy i wyszukiwania.

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Usługa Azure Bot

Usługa Azure Bot pozwala na szybkie tworzenie inteligentnych botów korzystających z możliwości platformy Microsoft Bot Framework i usługi Azure Functions. Kompiluj, łącz i wdrażaj inteligentne boty, które w naturalny sposób współpracują z mówiącymi użytkownikami, oraz zarządzaj nimi. Zezwól na skalowanie botów na żądanie i płać wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Azure Container Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Azure Container Service (AKS)

Usługa Azure Container Service to środowisko hostujące kontener zoptymalizowane pod kątem platformy Azure, które umożliwia wdrażanie, skalowanie i organizowanie aplikacji opartych na kontenerze przy użyciu rozwiązań Docker Swarm i Apache Mesos — popularnych narzędzi open source, które już znasz.

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

SQL Server Stretch Database

Przy pomocy bazy danych SQL Server Stretch Database możesz dynamicznie rozciągnąć ciepłe i zimne dane transakcyjne z programu Microsoft SQL Server na platformę Azure. Inaczej niż w przypadku typowego magazynu zimnych danych, Twoje dane będą zawsze pod ręką. Baza danych Stretch umożliwia dłuższe przechowywanie danych niż typowy magazyn przedsiębiorstwa bez nadmiernych kosztów. W zależności od częstości dostępu do danych wybierz właściwy poziom usługi, a następnie skaluj w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb. Korzystanie z bazy danych Stretch nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w aplikacji. Dodatkowo usługi Stretch Database można używać w połączeniu z technologią Always Encrypted, która pomaga chronić dane podczas przechowywania i przesyłania — rozszerzając dane w bezpieczniejszy sposób zapewniający większy spokój.

HockeyApp

Wdrażanie aplikacji mobilnych, gromadzenie opinii i raportów o awarii oraz monitorowanie użycia

HockeyApp

Platforma HockeyApp umożliwia dystrybucję wersji beta, zbieranie raportów o awarii na żywo i uzyskiwanie opinii od rzeczywistych użytkowników — wszystko, aby umożliwić Tobie tworzenie najlepszych na świecie aplikacji mobilnych.

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Cloud Services

Usługi Azure Cloud Services eliminują konieczność zarządzania infrastrukturą serwera. W przypadku ról Sieć Web i Proces roboczy usługi umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji oraz zarządzanie nimi.

Pakiet IoT

Przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych umożliwiające poprawienie wyników biznesowych

Pakiet IoT

Przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych umożliwiające poprawienie wyników biznesowych

Machine Learning Studio

Stream Analytics

Notification Hubs

Usługa Power BI Embedded

Azure Cosmos DB

Encoding

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Encoding

Funkcja Media Services

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Live and On-Demand Streaming

Funkcja Media Services

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Azure Media Player

Jedna warstwa do odtwarzania wszystkiego

Azure Media Player

Funkcja Media Services

Jedna warstwa do odtwarzania wszystkiego

Ochrona zawartości

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Ochrona zawartości

Funkcja Media Services

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Azure Media Indexer

Multimedia jeszcze bardziej dostępne i prostsze do odnalezienia

Azure Media Indexer

Multimedia jeszcze bardziej dostępne i prostsze do odnalezienia

Magazyn obiektów Blob

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Magazyn obiektów Blob

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Magazyn dysków

Opcje trwałych, zabezpieczonych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Magazyn dysków

Funkcja Storage

Opcje trwałych, zabezpieczonych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Web Apps

Szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Web Apps

Funkcja App Service

Szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

API Apps

Funkcja App Service

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Maszyny wirtualne z systemem Linux

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Maszyny wirtualne z systemem Linux

Funkcja Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Maszyny wirtualne z systemem Windows

Aprowizacja maszyn wirtualnych z oprogramowaniem SQL Server, SharePoint i nie tylko

Maszyny wirtualne z systemem Windows

Funkcja Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z oprogramowaniem SQL Server, SharePoint i nie tylko

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Funkcja Usługi poznawcze

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API zaleceń

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Interfejs API zaleceń

Funkcja Usługi poznawcze

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Academic Knowledge API

Funkcja Usługi poznawcze

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Funkcja Usługi poznawcze

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API rozpoznawania emocji

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API rozpoznawania emocji

Funkcja Usługi poznawcze

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API twarzy

Funkcja Usługi poznawcze

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Funkcja Usługi poznawcze

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API modelu języka sieci Web

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API modelu języka sieci Web

Funkcja Usługi poznawcze

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Language Understanding Intelligent Service

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Language Understanding Intelligent Service

Funkcja Usługi poznawcze

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej

Funkcja Usługi poznawcze

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Custom Speech Service

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Custom Speech Service

Funkcja Usługi poznawcze

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Analiza multimediów

Uzyskiwanie szczegółowych informacji z plików wideo dzięki usługom przetwarzania obrazów i mowy

Analiza multimediów

Funkcja Media Services

Uzyskiwanie szczegółowych informacji z plików wideo dzięki usługom przetwarzania obrazów i mowy

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Funkcja Virtual Machines

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Queue Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

Queue Storage

Funkcja Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

File Storage

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

File Storage

Funkcja Storage

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Table Storage

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Table Storage

Funkcja Storage

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Zabezpieczenia i zgodność z przepisami

Wykrywanie zagrożeń i zapobieganie im przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń w chmurze

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Funkcja Usługi poznawcze

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API tekstu usługi Translator

Funkcja Usługi poznawcze

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przekształcanie danych klientów w szczegółowe informacje z możliwością działania

Dynamics 365 dla usługi Customer Insights

Przekształcanie danych klientów w szczegółowe informacje z możliwością działania

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

Uruchamiaj największe obciążenia SAP HANA spośród wszystkich dostawców chmury w hiperskali

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

Funkcja Virtual Machines

Uruchamiaj największe obciążenia SAP HANA spośród wszystkich dostawców chmury w hiperskali

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure umożliwia korzystanie z zawsze włączonej funkcji monitorowania oraz automatycznego ograniczania ryzyka ataków sieciowych. Ta usługa stosuje dostosowywanie adaptacyjne w oparciu o unikatowe szczegółowe dane platformy Azure oraz oferuje zaawansowaną telemetrię i alerty związane z atakami DDoS przeprowadzanymi względem aplikacji.

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Network Watcher

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie i diagnozowanie warunków na poziomie sieci. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji sieci dostępne w usłudze Network Watcher pozwalają przechwytywać pakiety na maszynie wirtualnej, ułatwiają sprawdzenie, czy przepływ IP jest dozwolony na maszynie wirtualnej, a także umożliwiają znalezienie lokalizacji, do której zostanie skierowany pakiet z maszyny wirtualnej, i uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących topologii sieci.

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL to zarządzana usługa bazy danych służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji, która pozwala wdrożyć bazę danych PostgreSQL w ciągu kilku minut i skalować ją na bieżąco — w środowisku chmury, któremu możesz zaufać.

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL to zarządzana usługa bazy danych służąca do tworzenia i wdrażania aplikacji, która pozwala wdrożyć bazę danych MySQL w ciągu kilku minut i skalować ją na bieżąco — w środowisku chmury, któremu możesz zaufać.

Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników

Interfejs API wyszukiwania niestandardowego Bing

Funkcja Usługi poznawcze

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing

Wzbogać środowisko, identyfikując i rozszerzając informacje o jednostkach z Internetu

Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing

Funkcja Usługi poznawcze

Wzbogać środowisko, identyfikując i rozszerzając informacje o jednostkach z Internetu

Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)

Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w sieci Web

Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w sieci Web

Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing

Wyszukuj klipy wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing

Funkcja Usługi poznawcze

Wyszukuj klipy wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing

Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing

Funkcja Usługi poznawcze

Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)

Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników

Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)

Funkcja Usługi poznawcze

Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników

Custom Decision Service

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Custom Decision Service

Funkcja Usługi poznawcze

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Interfejs API usługi QnA Maker

Funkcja Usługi poznawcze

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Knowledge Exploration Service

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Knowledge Exploration Service

Funkcja Usługi poznawcze

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Funkcja Usługi poznawcze

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

Interfejs API analizy językowej

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API analizy językowej

Funkcja Usługi poznawcze

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Custom Vision Service

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Custom Vision Service

Funkcja Usługi poznawcze

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Azure Service Health

Uzyskuj spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Azure Service Health

Uzyskuj spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Event Grid

Twórz reaktywne aplikacje oparte na zdarzeniach, korzystając z w pełni zarządzanej usługi routingu zdarzeń. Twórz bogatsze scenariusze aplikacji, łącząc logikę bezserwerową ze zdarzeniami z różnych źródeł.

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Cloud Shell

Usługa Azure Cloud Shell to oparte na przeglądarce środowisko powłoki działające w chmurze, które ułatwia zarządzanie Twoimi zasobami platformy Azure. Usługa Cloud Shell oferuje obsługę popularnych narzędzi wiersza polecenia i języków programowania w powłoce, która jest konserwowana i aktualizowana przez firmę Microsoft, oraz umożliwia utrwalanie plików za pomocą dołączonej usługi Azure File Storage. W połączeniu ze znanym graficznym interfejsem użytkownika witryny Azure Portal usługa Cloud Shell zapewnia zaawansowane funkcje i elastyczność uwierzytelnionego środowiska powłoki. Usługa Cloud Shell pozwala wyeliminować wysiłek związany z konfigurowaniem i obsługą Twojej własnej maszyny administracyjnej, zapewniając zawsze przejrzyste i gotowe do użycia środowisko powłoki z niemal dowolnego miejsca.

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Azure Policy

Włącz wbudowane zasady lub utwórz własne zasady niestandardowe, aby umożliwić zabezpieczanie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi na dużą skalę. Zastosuj zasady do grupy zasobów, subskrypcji, a nawet grupy zarządzania, która obejmuje całą organizację.

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Zarządzanie kosztami

Korzystaj z możliwości przejrzystego i dokładnego zarządzania kosztami chmury. Usługa zarządzania kosztami platformy Azure, znana również jako rozwiązanie Cloudyn, udostępnia narzędzia umożliwiające monitorowanie, przydzielanie i optymalizowanie kosztów chmury, które pozwalają bez obaw szybko realizować kolejne inwestycje. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać potencjał platformy Azure i innych środowisk chmury.

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Twórz kompletne rozwiązania dla platformy Azure i zarządzaj nimi. Oferuj rozwiązania klientom za pośrednictwem witryny Marketplace lub wewnętrznego wykazu.

Azure Batch AI

Łatwo eksperymentuj i równolegle szkól swoje modele uczenia głębokiego oraz sztucznej inteligencji w dużej skali

Azure Batch AI

Przeprowadzaj równoległe szkolenie modeli uczenia głębokiego i innych modeli sztucznej inteligencji w usłudze Batch AI, korzystając z dowolnej platformy. Usługa Azure Batch AI obsługuje duże obciążenia, pozwalając na łatwe eksperymentowanie w dużej skali.

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Microsoft Genomics

Zwolnij się z konieczności zarządzania własnymi centrami danych, które są konieczne, aby spełnić wysokie wymagania stawiane przez sekwencjonowanie. Korzystaj z zalet obliczeń, magazynowania i analityki w chmurze dzięki skalowalnej, bezpiecznej i zgodnej ze standardami usłudze do dopasowywania genomu i wywoływania wariantów.

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Szybsze dostarczanie aplikacji przez automatyzację cykli życia aplikacji

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Dostarczaj swoje aplikacje dla systemów iOS, Android, Windows i macOS szybciej i z większą pewnością, automatyzując ich cykle życia. Połącz się ze swoim repozytorium i w ciągu minut kompiluj aplikacje w chmurze, testuj je na tysiącach prawdziwych urządzeń, rozsyłaj do betatesterów i sklepów z aplikacjami oraz monitoruj ich użycie przez użytkowników dzięki danym dotyczącym awarii i danym analitycznym. Wszystko w jednym miejscu.

IoT Edge

Rozszerz rozwiązania inteligentne chmury na urządzenia brzegowe

IoT Edge

Rozszerz rozwiązania inteligentne chmury na urządzenia brzegowe

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Przyspiesz przejście do chmury. Ułatw migrację do chmury, stosując kompleksowy, ale prosty proces samodzielnej migracji, aby wygodniej i bezpieczniej przenieść lokalne bazy danych SQL Server i Oracle do chmury.

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Location Based Services

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji bezproblemowo zintegrowane z platformą Microsoft Azure

Azure Location Based Services

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji bezproblemowo zintegrowane z platformą Microsoft Azure