Produkty platformy Azure

Przeglądaj lub wyszukuj produkty Azure

Analiza

Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane o różnym typie, ilości i szybkości

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Aplikacje mobilne

Twórz wieloplatformowe i natywne aplikacje dla dowolnych urządzeń przenośnych

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testów, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje w sposób ciągły

Xamarin

Szybsze tworzenie aplikacji mobilnych z obsługą chmury

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Bazy danych

Wspieraj szybki rozwój i szybciej wprowadzaj innowacje dzięki bezpiecznym, w pełni zarządzanym usługom bazy danych klasy korporacyjnej

Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Łatwo utwórz i wdróż usługę FHIR na potrzeby współdziałania i rozwiązań dotyczących danych zdrowotnych

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Magazyn tabel

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MariaDB

Zarządzana usługa bazy danych MariaDB dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Brzeg bazy danych Azure SQL Database

Brzegowy aparat danych o niewielkich wymaganiach z wbudowaną obsługą AI

DevOps

Szybciej dostarczaj innowacje dzięki prostym, niezawodnym narzędziom do ciągłego dostarczania

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Azure Boards

Planowanie, śledzenie i omawianie pracy między zespołami

Azure Repos

Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu

Azure Artifacts

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi

Azure Test Plans

Swobodne testowanie i dostarczanie za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Integracja

Bezproblemowo integruj lokalne i oparte na chmurze aplikacje, dane oraz procesy w całym przedsiębiorstwie

Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR

Łatwo utwórz i wdróż usługę FHIR na potrzeby współdziałania i rozwiązań dotyczących danych zdrowotnych

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Internet of Things

Dostarczaj Internet rzeczy do dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez konieczności zmiany infrastruktury

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Azure IoT Central

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Akceleratory rozwiązań Azure IoT

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury

Azure Time Series Insights

Badanie i analizowanie danych szeregów czasowych z urządzeń IoT

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Windows 10 IoT Core Services

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usługi zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Brzeg bazy danych Azure SQL Database

Brzegowy aparat danych o niewielkich wymaganiach z wbudowaną obsługą AI

Kontenery

Szybciej twórz konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą zintegrowanych narzędzi

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Łańcuch bloków

Tworzenie aplikacji opartych na łańcuchu bloków i zarządzanie nimi za pomocą pakietu zintegrowanych narzędzi

Usługa Azure Blockchain

Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum

Azure Blockchain Workbench

Łatwe tworzenie prototypów aplikacji łańcucha bloków w chmurze

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Magazyn

Uzyskaj bezpieczny i wysoce skalowalny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Blob Storage

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Magazyn dysków

Opcje trwałych, zabezpieczonych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Dyski zarządzane

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure

Queue Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

File Storage

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze

Azure FXT Edge Filer

Rozwiązanie do optymalizacji magazynu hybrydowego w środowiskach obliczeń o wysokiej wydajności

Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC)

Magazyn archiwum

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

Eksplorator magazynu

Wyświetlanie zasobów magazynu Azure Storage i interakcje z nimi

Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp

Azure Data Share

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Microsoft Azure Stack

Korzystaj z innowacji platformy Azure w dowolnym miejscu — zapewnij elastyczność i szybkie innowacje znane z chmury obliczeniowej w obciążeniach lokalnych.

Azure Stack

Uwolnij innowacyjność dzięki aplikacjom w chmurze hybrydowej

Migracja

Uprość i przyspiesz migrację do chmury dzięki wytycznym, narzędziom i zasobom

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Multimedia

Dostarczaj wysokiej jakości zawartość wideo w dowolnym miejscu, o dowolnej godzinie i na dowolnym urządzeniu

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Encoding

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Azure Media Player

Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego

Ochrona zawartości

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Analiza multimediów

Uzyskiwanie szczegółowych informacji z plików wideo dzięki usługom przetwarzania obrazów i mowy

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Narzędzia deweloperskie

Tworzenie i ciągłe dostarczanie aplikacji w chmurze oraz zarządzanie nimi — przy użyciu dowolnej platformy i języka

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Zestawy SDK

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Interfejsy wiersza polecenia

Twórz, wdrażaj i diagnozuj wieloplatformowe, skalowalne aplikacje i usługi oraz zarządzaj nimi

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Azure Lab Services

Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania i testowania oraz innych scenariuszy

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Integracja narzędzi deweloperskich

Używaj z platformą Azure znanych Ci narzędzi deweloperskich — w tym Eclipse, IntelliJ i Maven

Konfiguracja aplikacji

Szybki i skalowalny magazyn parametrów na potrzeby usługi App Configuration

Rzeczywistość mieszana

Łącz świat fizyczny ze światem cyfrowym, aby tworzyć atrakcyjne środowiska współpracy

Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Remote Rendering

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

SI i uczenie maszynowe

Twórz aplikacje następnej generacji z użyciem możliwości sztucznej inteligencji przeznaczonych dla każdego dewelopera i dowolnego scenariusza

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Usługa Azure Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Automatyczne sugerowanie Bing

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Wyszukiwanie niestandardowe Bing

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników

Wyszukiwanie jednostek Bing

Wzbogać środowisko, identyfikując i rozszerzając informacje o jednostkach z Internetu

Wyszukiwanie obrazów Bing

Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników

Wyszukiwanie wiadomości Bing

Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Wyszukiwanie wideo Bing

Wyszukuj klipy wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników

Wyszukiwanie wizualne Bing

Uzyskuj szczegółowe informacje pomagające w tworzeniu atrakcyjnych aplikacji do przetwarzania obrazów na dowolnie wybranym urządzeniu.

Wyszukiwanie w Internecie Bing

Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w sieci Web

Cognitive Services

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Maszyny wirtualne do analizy danych

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Tłumaczenie mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Interfejs API zamiany mowy na tekst jest częścią usług przetwarzania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki AI

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Zestawy danych licencji Azure Open

Platforma w chmurze do hostowania nadzorowanych, otwartych zestawów danych oraz ich udostępniania w celu przyśpieszenia opracowywania modeli uczenia maszynowego

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Sieć

Połącz infrastrukturę oraz usługi znajdujące się lokalnie i w chmurze, aby udostępnić klientom oraz użytkownikom możliwie najlepsze środowisko

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

System DNS Azure

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Firewall

Natywne niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze

Wirtualna sieć WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

Azure Front Door

Skalowalny punkt dostarczania z rozszerzonymi zabezpieczeniami na potrzeby globalnych aplikacji internetowych opartych na mikrousługach

Azure Bastion

Prywatny i w pełni zarządzany dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych

Łącze prywatne platformy Azure

Prywatny dostęp do usług hostowanych na platformie Azure z zachowaniem danych w sieci firmy Microsoft

Sieć Web

Twórz, wdrażaj i skaluj rozbudowane aplikacje internetowe szybko i wydajnie

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Usługa Azure Search

Oparta na technologii AI usługa wyszukiwania w chmurze do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Azure SignalR Service

Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego

Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud, opracowana i obsługiwana z użyciem rozwiązania Pivotal

Tożsamość

Zarządzaj tożsamościami i dostępem użytkowników, aby zapewnić ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami urządzeniom, danym, aplikacjom i infrastrukturze

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Wystąpienia obliczeniowe

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za zasoby, których używasz

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

Uruchamiaj największe obciążenia SAP HANA spośród wszystkich dostawców chmury w hiperskali

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Virtual Machine Scale Sets

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Linux Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Windows Virtual Desktop

Najlepsze środowisko pulpitu wirtualnego dostępne na platformie Azure

Azure CycleCloud

Tworzenie, używanie oraz optymalizowanie klastrów HPC i dużych klastrów obliczeniowych w dowolnej skali oraz zarządzanie nimi

Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure

Dedykowany host platformy Azure

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Azure Spring Cloud

W pełni zarządzana usługa Spring Cloud, opracowana i obsługiwana z użyciem rozwiązania Pivotal

Zabezpieczenia

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed zaawansowanymi zagrożeniami w różnych obciążeniach chmury hybrydowej

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Dedykowany moduł HSM platformy Azure

Zarządzaj w chmurze używanymi sprzętowymi modułami zabezpieczeń

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Azure Sentinel

Stała obserwacja po Twojej stronie. Inteligentna analiza zabezpieczeń dla całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie i nadzór

Upraszczaj, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze i pilnowanie ich zgodności z przepisami

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Azure Lighthouse

Precyzyjne i skalowalne zarządzanie klientami przez dostawców usług