Produkty platformy Azure

Przeglądaj lub wyszukuj produkty Azure

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

Event Hubs

Odbieraj dane telemetryczne z milionów urządzeń

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Azure Analysis Services

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Program R Server dla usługi HDInsight

Analiza predykcyjna, uczenie maszynowe i modelowanie statystyczne danych big data

Data Catalog

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Azure Data Explorer

Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych

Aplikacje mobilne

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Twórz, testów, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje w sposób ciągły

Xamarin

Szybsze tworzenie aplikacji mobilnych z obsługą chmury

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Bazy danych

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

SQL Server Stretch Database

Dynamiczne rozciąganie lokalnych baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Magazyn tabel

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MariaDB

Zarządzana usługa bazy danych MariaDB dla deweloperów aplikacji

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Azure Boards

Planowanie, śledzenie i omawianie pracy między zespołami

Azure Repos

Dostęp do nieograniczonych prywatnych repozytoriów Git hostowanych w chmurze na potrzeby projektu

Azure Artifacts

Tworzenie i hostowanie pakietów oraz udostępnianie ich zespołowi

Azure Test Plans

Swobodne testowanie i dostarczanie za pomocą zestawu narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Internet of Things

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Azure IoT Central

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Akceleratory rozwiązań Azure IoT

Tworzenie w pełni dostosowywalnych rozwiązań za pomocą szablonów dla typowych scenariuszy IoT

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury

Azure Time Series Insights

Badanie i analizowanie danych szeregów czasowych z urządzeń IoT

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Windows 10 IoT Core Services

Długoterminowe wsparcie dla systemu operacyjnego oraz usługi zarządzania aktualizacjami urządzeń i oceniania kondycji urządzeń

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji

Azure Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki SI

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Blob Storage

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Magazyn dysków

Opcje trwałych, zabezpieczonych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Managed Disks

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure

Queue Storage

Efektywne skalowanie aplikacji według ruchu

File Storage

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Data Box

Bezpieczne, wytrzymałe urządzenie do transferowania danych na platformę Azure

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze

Azure FXT Edge Filer

Rozwiązanie do optymalizacji magazynu hybrydowego w środowiskach obliczeń o wysokiej wydajności

Magazyn archiwum

Najlepszy i najbardziej ekonomiczny w branży punkt do przechowywania rzadko używanych danych

Eksplorator magazynu

Wyświetlanie zasobów magazynu Azure Storage i interakcje z nimi

Azure NetApp Files

Udziały plików z zaawansowanym, hybrydowym sieciowym systemem plików (NFS)

Microsoft Azure Stack

Azure Stack

Uwolnij innowacyjność dzięki aplikacjom w chmurze hybrydowej

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Data Box

Bezpieczne, wytrzymałe urządzenie do transferowania danych na platformę Azure

Multimedia

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Media Services

Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i audio w dużej skali

Encoding

Kodowanie w jakości studyjnej ze skalowaniem oferowanym przez chmurę

Live and On-Demand Streaming

Dostarczaj zawartość do praktycznie wszystkich urządzeń na skalę, która spełnia potrzeby biznesowe

Azure Media Player

Jeden odtwarzacz do odtwarzania wszystkiego

Ochrona zawartości

Bezpieczne dostarczanie zawartości przy użyciu technologii AES, PlayReady, Widevine i Fairplay

Analiza multimediów

Uzyskiwanie szczegółowych informacji z plików wideo dzięki usługom przetwarzania obrazów i mowy

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Narzędzia deweloperskie

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Zestawy SDK

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Interfejsy wiersza polecenia

Twórz, wdrażaj i diagnozuj wieloplatformowe, skalowalne aplikacje i usługi oraz zarządzaj nimi

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze

Azure Lab Services

Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania i testowania oraz innych scenariuszy

Azure DevTest Labs

Możesz szybko tworzyć środowiska przy użyciu szablonów i artefaktów wielokrotnego użycia

Integracja narzędzi deweloperskich

Używaj z platformą Azure znanych Ci narzędzi deweloperskich — w tym Eclipse, IntelliJ i Maven

Rzeczywistość mieszana

Azure Digital Twins

Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji

Spatial Anchors

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Azure Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki SI

Remote Rendering

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

SI i uczenie maszynowe

Usługa Azure Bot

Inteligentna, niewymagająca zastosowania serwera usługa botów, zapewniająca skalowalność na żądanie

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Usługa Azure Search

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa

Automatyczne sugerowanie Bing

Dodaj do aplikacji inteligentne opcje automatycznego sugerowania na potrzeby operacji wyszukiwania

Bing Custom Search

Łatwe w użyciu, wolne od reklam narzędzie do wyszukiwania klasy komercyjnej, które pozwala na dostarczanie pożądanych wyników

Wyszukiwanie jednostek Bing

Wzbogać środowisko, identyfikując i rozszerzając informacje o jednostkach z Internetu

Wyszukiwanie obrazów Bing

Wyszukuj obrazy i uzyskuj szeroki zakres wyników

Wyszukiwanie wiadomości Bing

Wyszukuj wiadomości i uzyskuj szeroki zakres wyników

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Wyszukiwanie wideo Bing

Wyszukuj klipy wideo i uzyskuj szeroki zakres wyników

Wyszukiwanie wizualne Bing

Uzyskuj szczegółowe informacje pomagające w tworzeniu atrakcyjnych aplikacji do przetwarzania obrazów na dowolnie wybranym urządzeniu.

Wyszukiwanie w Internecie Bing

Uzyskuj rozszerzone wyniki wyszukiwania z miliardów dokumentów w sieci Web

Usługi poznawcze

Dodawanie inteligentnych funkcji interfejsu API w celu zapewnienia interakcji kontekstowych

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Mowa niestandardowa

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Maszyny wirtualne do analizy danych

Rozbudowane wstępnie skonfigurowane środowisko do rozwijania sztucznej inteligencji

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Usługa Azure Machine Learning

Udostępnij wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki kompleksowej, skalowalnej i zaufanej platformie wyposażonej w usługi eksperymentowania i zarządzania modelami

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Microsoft Genomics

Wydajne sekwencjonowanie genomu i uzyskiwanie danych do badań

Tłumaczenie mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Analiza lingwistyczna

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Interfejs API zamiany mowy na tekst jest częścią usług przetwarzania mowy w ramach usług Azure Cognitive Services

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Azure Kinect DK

Twórz modele przetwarzania obrazów i mowy, korzystając z zestawu dla deweloperów obejmującego zaawansowane czujniki SI

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

System DNS Azure

Hostowanie domeny systemu DNS na platformie Azure

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Firewall

Natywne niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze

Wirtualna sieć WAN

Optymalizacja i automatyzacja łączności między oddziałami za pośrednictwem platformy Azure

Azure Front Door Service

Skalowalny punkt dostarczania z rozszerzonymi zabezpieczeniami na potrzeby globalnych aplikacji internetowych opartych na mikrousługach

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Usługa Azure Search

W pełni zarządzane wyszukiwanie jako usługa

Notification Hubs

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Web App for Containers

Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Azure SignalR Service

Łatwe dodawanie funkcji internetowych czasu rzeczywistego

Tożsamość

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Active Directory B2C

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Wystąpienia obliczeniowe

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Virtual Machine Scale Sets

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

Cloud Services

Tworzenie wysoko dostępnych i nieskończenie skalowalnych aplikacji w chmurze oraz interfejsów API

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia

Uruchamiaj największe obciążenia SAP HANA spośród wszystkich dostawców chmury w hiperskali

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie zaplecza dla dowolnej aplikacji mobilnej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API chmury

Linux Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemem Ubuntu, Red Hat i nie tylko

Windows Virtual Desktop

Dostarczanie zwirtualizowanego środowiska pulpitu na dowolnym urządzeniu w skali chmury

Azure CycleCloud

Tworzenie, używanie oraz optymalizowanie klastrów HPC i dużych klastrów obliczeniowych w dowolnej skali oraz zarządzanie nimi

Zabezpieczenia

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie

Azure Active Directory Domain Services

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Dedykowany moduł HSM platformy Azure

Zarządzaj w chmurze używanymi sprzętowymi modułami zabezpieczeń

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Azure Sentinel

Stała obserwacja po Twojej stronie. Inteligentna analiza zabezpieczeń dla całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie i nadzór

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Scheduler

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Automation

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Azure Resource Manager

Uprość zarządzanie zasobami aplikacji

Cloud Shell

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Aplikacja mobilna platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Aplikacje zarządzane platformy Azure

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk