Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure-produkter

Bläddra bland Azure-produkter.

AI + maskininlärning

Skapa nästa generations program med AI-kapacitet för alla utvecklare och scenarier.

AI-avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Azure AI Bot Service

Skapa robotar och anslut dem till olika kanaler.

Azure AI-sökning

Sökning i företagsskala för apputveckling.

Azure Databricks

Utforma AI med Apache Spark™-baserad analys.

Azure Machine Learning

Använd en tjänst i företagsklass för hela livscykeln för maskininlärning.

Azure Open Datasets

Molnplattform för att vara värd för och dela organiserade öppna datauppsättningar för att påskynda utvecklingen av maskininlärningsmodeller.

Azure AI Services

Lägg till kognitiva funktioner i appar med API:er och AI-tjänster.

Azure AI Video Indexer

Extrahera enkelt betydande insikter från ljud- och videofiler med AI för media.

Azure AI Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsfall.

Datavetenskap – virtuella datorer

Detaljerad, förkonfigurerad miljö för AI-utveckling.

Azure AI Immersive Reader

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor.

Kinect DK

Utveckla för mixad verklighet med AI-sensorer.

Language Understanding (LUIS)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare.

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering & och forskningsinsikter.

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar.

Talarigenkänning

En funktion i taltjänsten som verifierar och identifierar talare.

Tal till text

En funktion för taltjänster som konverterar tal till text på ett korrekt sätt.

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app.

Azure AI-språk

Lägga till funktioner för naturligt språk med ett enda API-anrop.

Text till tal

En funktion för taltjänster som konverterar text till verklighetstroget tal.

Azure AI Translator

Utför enkelt maskinöversättning med ett enkelt REST API-anrop.

Azure AI Metrics Advisor

En AI-tjänst som övervakar mått och diagnostiserar problem.

Azure OpenAI Service

Använd avancerade kodnings- och språkmodeller i en mängd olika användningsfall.

Azure AI Personalizer

Tillhandahåll anpassade, relevanta upplevelser för alla dina användare.

Azure AI Content Safety

Automatiserad bild-, text- och videomoderering.

Health Bot

En hanterad tjänst som är särskilt framtagen för utveckling av virtuella sjukvårdsassistenter.

Azure AI Document Intelligence

En hanterad tjänst som är särskilt framtagen för utveckling av virtuella sjukvårdsassistenter.

Azure AI-Studio

Din plattform för att utveckla generativa AI-lösningar och anpassade copilots.

Azure Operator Call Protection

Skydda konsumenter mot potentiella bedrägerier och telefonbedrägerier med intelligenta AI-lösningar.

Microsoft Copilot for Security

Skydda AI:s hastighet och skala med en generativ AI-inspirerad assistent.

Analyser

Samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera data av alla varianter, volymer och hastigheter.

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som tjänst.

Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning.

Azure Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass.

Azure Data Lake Storage

Skalbar och säker datasjö för analys med höga prestanda.

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer.

Azure Databricks

Utforma AI med Apache Spark™-baserad analys.

Azure Stream Analytics

Analys i realtid på snabbväxande strömmande data.

Azure Synapse Analytics

Gränslösa analyser som ger snabbare insikter.

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar.

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata.

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter.

HDInsight

Erbjud Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet.

Power BI Embedded

Vitlista Power BI och tillhandahåll snabbt och enkelt kundriktade instrumentpaneler och analyser i dina egna program.

Microsoft Graph Data Connect ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Ett säkert anslutningsprogram med högt dataflöde som kopierar utvalda Microsoft 365-produktivitetsdatamängder till din Azure-klientorganisation.

Azure Chaos Studio

Förbättra programmens återhämtningsförmåga genom att simulera avbrott och andra störningar genom felinmatning.

Microsoft Fabric

Omforma hur alla får åtkomst till, hanterar och använder data och insikter genom att koppla samman analystjänsten med alla datakällor – på samma AI-drivna plattform.

Microsoft Purview

Styr, skydda och hantera ditt databestånd.

Azure HDInsight on Azure Kubernetes Service (AKS)ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Distribuera analysarbetsbelastningar med öppen källkod och förenkla containerhanteringen i molnet.

Azure Operator Insights

Ta bort datasilor och leverera analytiska insikter och affärsinsikter från mycket stora datamängder.

Beräkning

Använd dig av beräkningskapaciteten och skalningsmöjligheterna i molnet, och betala bara för de resurser du faktiskt använder.

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen.

Azure CycleCloud

Skapa, hantera, köra och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala.

Azure Quantum

Hoppa in och utforska ett brett urval av dagens kvantmaskinvara, programvara och lösningar.

Azure Spot Virtual Machines

Utnyttja oanvänd beräkningskapacitet med stora rabatter för att köra arbetsbelastningar som kan avbrytas.

Azure Spring Apps

Skapa och distribuera Spring Boot-program med en fullständigt hanterad tjänst från Microsoft och VMware.

Azure VMWare Solution

Kör dina VMware-arbetsbelastningar internt på Azure.

Batch

Schemaläggning av uppgifter och beräkningshantering i molnskala.

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet.

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera.

SQL Server i Azure Virtual Machines

Migrera SQL Server-arbetsbelastningar till molnet med en lägre total ägandekostnad (TCO).

Static Web Apps

En effektiv, heltäckande utveckling från källkod till global hög tillgänglighet.

Virtual Machine Scale Sets

Hantera och skala upp till tusentals virtuella Linux- och Windows-datorer.

Virtual Machines

Etablera virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder.

Azure Virtual Desktop

Få tillgång till en säker fjärrskrivbordsmiljö var du än är.

Virtuella Windows-datorer

Etablera virtuella datorer för SQL Server, SharePoint med flera.

Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk värdserver till dina virtuella Azure-datorer för såväl Windows som Linux.

Azure VM Image Builder

Förenkla processen för att skapa avbildningar med lättanvända verktyg.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Distribuera och skala containrar på hanterad Kubernetes.

Azure Functions

Kör händelsebaserade, serverlösa kodfunktioner med en heltäckande utvecklingsupplevelse.

Azure Container Instances

Starta containrar med hypervisor-isolering.

Azure Service Fabric

Distribuera och hantera skalbara, distribuerade appar som alltid är igång.

Azure workbench för modellering och simulering

En säker och behovsbaserad arbetsyta för samarbete om forsknings- och teknikprojekt.

Containrar

Utveckla och hantera dina containerbaserade program snabbare med integrerade verktyg.

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för appkonfiguration.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Distribuera och skala containrar på hanterad Kubernetes.

Azure Kubernetes Fleet Manager ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Hantera Kubernetes-kluster smidigt i stor skala.

Azure Red Hat OpenShift

Distribuera och skala containrar på hanterad Red Hat OpenShift.

Azure Container Apps

Skapa och distribuera moderna appar och mikrotjänster med serverlösa containrar.

Azure Functions

Kör händelsebaserade, serverlösa kodfunktioner med en heltäckande utvecklingsupplevelse.

Web App for Containers

Kör containerbaserade webbappar på Windows och Linux.

Azure Container Instances

Starta containrar med hypervisor-isolering.

Azure Service Fabric

Distribuera och hantera skalbara, distribuerade appar som alltid är igång.

Azure Container Registry

Skapa, lagra, skydda och replikera containeravbildningar och artefakter.

Azure Container Storage ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Hantera beständiga volymer för tillståndskänsliga containerprogram.

Databaser

Möjliggör snabb tillväxt och snabbare innovationer med säkra, fullt hanterade databastjänster i företagsskala.

Azure Cache for Redis

Påskynda program med datacachning med stora dataflöden och låg fördröjning.

Azure Cosmos DB

Skapa och modernisera skalbara appar med höga prestanda.

Azure Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass.

Azure Database for MariaDB

Distribuera program till molnet med företagsklar, fullständigt hanterad community-MariaDB.

Azure Database for MySQL

Fullständigt hanterad, skalbar MySQL-databas.

Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL.

Azure Database Migration Service

Påskynda datamigreringen till Azure.

Azure SQL

Migrera, modernisera och innovera med den moderna SQL-serien med molndatabas.

Azure SQL Database

Skapa appar som kan skalas med en hanterad och intelligent SQL-databas i molnet.

Azure SQL Edge

Använd tjänster privat på Azure-plattformen.

Azure SQL Managed Instance

Modernisera SQL Server-program med en hanterad, alltid uppdaterad SQL-instans i molnet.

SQL Server i Azure Virtual Machines

Migrera SQL Server-arbetsbelastningar till molnet med en lägre total ägandekostnad (TCO).

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar.

Azure Managed Instance för Apache Cassandra

Modernisera Cassandra-datakluster med en hanterad instans i molnet.

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis.

Utvecklarverktyg

Skapa, hantera och leverera molnappar kontinuerligt oavsett plattform eller språk.

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för appkonfiguration.

Azure DevOps

Tjänster för team för att dela kod, spåra arbete och leverera programvara.

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter.

Azure Pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt.

SDK:er

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver.

Visual Studio

Kraftfull och flexibel miljö för att utveckla appar i molnet.

Visual Studio Code

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling.

Azure Load Testing

Optimera appars prestanda med storskalig belastningstestning.

Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet.

Azure Deployment Environments

Skapa snabbt appinfrastrukturmiljöer med projektbaserade mallar.

Microsoft Playwright Testing

Skalbar testningstjänst från slutpunkt till slutpunkt för moderna webbappar.

Azure Managed Confidential Consortium Framework {CCF} ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Skapa tillståndskänsliga tjänster i företagsklass och program med decentraliserat förtroende med en gemensam sanningskälla

DevOps

Leverera innovationer snabbare med enkla och tillförlitliga verktyg för kontinuerlig leverans.

Azure Artifacts

Skapa, var värd för och dela paket med teamet.

Azure Boards

Planera, spåra och diskutera arbete i alla dina team.

Azure DevOps

Tjänster för team för att dela kod, spåra arbete och leverera programvara.

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter.

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket.

Azure Pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt.

Azure Repos

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet.

Azure Test Plans

Testa och leverera tryggt med ett undersökande testverktyg.

Integrering av DevOps-verktyg

Använd ditt DevOps-favoritverktyg med Azure.

Azure Load Testing

Optimera appars prestanda med storskalig belastningstestning.

Azure Managed Grafana

Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst.

Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet.

Azure Deployment Environments

Skapa snabbt appinfrastrukturmiljöer med projektbaserade mallar.

GitHub Advanced Security för Azure DevOps

Utveckla säkert från start till leverans.

Microsoft Playwright Testing

Skalbar testningstjänst från slutpunkt till slutpunkt för moderna webbappar.

Hybrid + flera moln

Få Azure-innovation överallt – integrera flexibiliteten och innovationerna hos molnbaserad databehandling i dina lokala arbetsbelastningar.

Azure Arc

Skydda, utveckla och använd infrastruktur, appar och Azure-tjänster var du än är.

Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL.

Azure DevOps

Tjänster för team för att dela kod, spåra arbete och leverera programvara.

Azure ExpressRoute

Få en snabb, tillförlitlig och privat anslutning till Azure.

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och molnanalys på gränsenheter.

Microsoft Sentinel

Molnbaserad SIEM och intelligent säkerhetsanalys.

Azure SQL Database

Skapa appar som kan skalas med en hanterad och intelligent SQL-databas i molnet.

Azure SQL Edge

Använd tjänster privat på Azure-plattformen.

Azure Stack

Skapa och kör innovativa hybridappar över molngränser.

Microsoft Defender för molnet

Utöka hotskyddet till all infrastruktur.

Azure Stack HCI

Kör dina produktionsarbetsbelastningar och molnbaserade appar var som helst.

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub säljs som ett integrerat maskinvarusystem med programvara som förinstallerats på godkänd maskinvara.

Azure Stack Edge

En Azure-hanterad enhet som möjliggör beräkning, lagring och intelligenta Azure-funktioner vid nätverksgränsen.

Azure Modular Datacenter

En komplett och robust lösning för ditt datacenter.

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials är en lokal Kubernetes-implementering av Azure Kubernetes Service (AKS) som automatiserar körning av containerbaserade program i stor skala.

Azure Operator Insights

Ta bort datasilor och leverera affärsinsikter från mycket stora datamängder.

Azure Operator Service Manager

Förenkla distribution, uppgradering och hantering av komplexa operatörstjänster.

Azure Operator Nexus

Upptäck en hybridplattform som skapats för verksamhetskritiska mobilnätverksprogram och som kan stödja distribution av såväl containerbaserade som virtualiserade nätverksfunktioner.

Azure Programmable Connectivity

Förenkla API-hantering i nätverk över flera operatörsnätverk globalt med ett enhetligt gränssnitt.

Identitet

Hantera användaridentiteter och få tillgång till skydd mot avancerade hot i olika typer av enheter, data, appar och infrastrukturer.

Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD)

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning.

Microsoft Entra Domain Services

Hantera dina domänkontrollanter i molnet.

Azure Active Directory External Identities

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet.

Integrering

Integrera lokala och molnbaserade program, data och processer sömlöst i hela företaget.

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov.

Azure Health Data Services

Förena och hantera hälsodata och skyddad hälsoinformation (PHI) i molnet.

Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala.

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln.

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln.

Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret.

Microsoft Energy Data Services

Påskynda din resa mot modernisering av energidata och digital omvandling.

Microsoft Azure Data Manager for Agriculture ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Azure Data Manager for Agriculture utökar Microsofts intelligenta dataplattform med branschspecifika dataanslutningar och funktioner för att sammanföra servergruppsdata från olika källor. Det gör det möjligt för organisationer att utnyttja datamängder av hög kvalitet och påskynda utvecklingen av digitala jordbrukslösningar.

Sakernas Internet

Transformera din verksamhet genom att ansluta tillgångar eller miljöer, få insikter och vidta välgrundade åtgärder.

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov.

Azure Cosmos DB

Skapa och modernisera skalbara appar med höga prestanda.

Azure Digital Twins

Använd IoT rumslig intelligens för att skapa modeller av fysiska miljöer.

Azure IoT Central

Gå från proof of concept till proof of value.

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och molnanalys på gränsenheter.

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar.

Azure IoT Operations

Få insikter för intelligenta lokala åtgärder och global synlighet. Aktiveras av Azure Arc.

Azure Functions

Kör händelsebaserad, serverlös kodfunktioner med en heltäckande utvecklingsupplevelse.

Azure Machine Learning

Använd en tjänst i företagsklass för hela livscykeln för maskininlärning.

Azure Maps

Lägg till platsdata och mappa visuella objekt till affärsprogram och lösningar.

Azure RTOS

Gör inbäddad IoT-utveckling och anslutning enkelt.

Azure Sphere

Skapa, anslut och underhåll säkra intelligenta IoT-enheter från gränsen till molnet.

Azure SQL Edge

Använd tjänster privat på Azure-plattformen.

Azure Stream Analytics

Analys i realtid på snabbväxande strömmande data.

Azure Time Series Insights

Visualisera IoT-data i realtid.

Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala.

Kinect DK

Utveckla för mixad verklighet med AI-sensorer.

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln.

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel.

Windows 10 IoT Core Services

Långsiktig support för operativsystem och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa.

Windows för IoT

Skapa intelligenta nätverksgränslösningar med utvecklingsverktyg i världsklass, långsiktig support och säkerhet i företagsklass.

Hantering och styrning

Förenkla, automatisera och optimera molnresursernas hantering och kompatibilitet.

Microsoft Copilot for Azure ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Förenkla åtgärder och hantering från molnet till gränsenheter med en AI-följeslagare.

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering.

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor.

Defender – hantering av extern attackyta

Skydda den digitala upplevelsen genom att upptäcka alla Internetexponerade resurser med Microsoft Defender – hantering av extern attackyta (EASM).

Azure Backup

Förenkla dataskyddet med inbyggd hantering av säkerhetskopior i stor skala.

Azure Blueprints ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer.

Azure Lighthouse

Hantera kunder i stor skala och med precision.

Azure Managed Applications

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden.

Azure Migrate

Förenkla migrering och modernisering med en enhetlig plattform.

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst.

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket.

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och företagsstandarder i stor skala.

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av dina appresurser.

Azure Resource Manager-mallar

Leverera infrastruktur som kod till alla dina Azure-resurser med Resource Manager.

Azure Service Health

Personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster.

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med en inbyggd tjänst för haveriberedskap.

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal.

Microsoft Cost Management

Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet.

Microsoft Azure-portalen

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol.

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar.

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet.

Azure Automanage

Automatisera enkelt din molnbaserade och lokala infrastruktur.

Azure Resource Mover

Få ett enklare sätt att flytta flera resurser mellan Azure-regioner.

Microsoft Purview

Styr, skydda och hantera ditt databestånd.

Azure Chaos Studio

Förbättra programmets återhämtningsförmåga genom att introducera fel och simulera avbrott.

Azure Managed Grafana

Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst.

Update management center ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Hantera centralt uppdateringar och efterlevnad i stor skala.

Media

Leverera videoinnehåll av hög kvalitet var som helst, när som helst och till vilken enhet som helst.

Azure Media Player

En enda spelare för alla uppspelningsbehov.

Content Delivery Network

Snabbt, pålitligt nätverk för innehållsleverans med global räckvidd.

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay.

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala.

Live and On-demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med möjligheten att skala.

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i stor skala.

Migrering

Förenkla och påskynda migreringen till molnet med vägledning, verktyg och resurser.

Azure Database Migration Service

Påskynda datamigreringen till Azure.

Azure Migrate

Förenkla migrering och modernisering med en enhetlig plattform.

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med en inbyggd tjänst för haveriberedskap.

Microsoft Cost Management

Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet.

Azure Data Box

Enheter och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på nätverksgränsen.

Mixad verklighet

Kombinera den fysiska och digitala världen och skapa engagerande samarbetsbaserade upplevelser.

Azure Digital Twins

Använd IoT rumslig intelligens för att skapa modeller av fysiska miljöer.

Kinect DK

Utveckla för mixad verklighet med AI-sensorer.

Remote Rendering

Rendera interaktivt 3D-innehåll av hög kvalitet med direktuppspelning i realtid.

Spatial Anchors

Skapa rumsligt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare.

Object Anchors ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Justera och fäst 3D-innehåll automatiskt till objekt i den fysiska världen.

Mobilt

Skapa och distribuera till flera plattformar och skapa inbyggda appar till alla typer av mobila enheter.

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov.

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för appkonfiguration.

App Service

Skapa kraftfulla molnappar för webben och mobilen snabbt.

Azure AI-sökning

Sökning i företagsskala för apputveckling.

Azure Maps

Lägg till platsdata och mappa visuella objekt till affärsprogram och lösningar.

Azure AI Services

Lägg till kognitiva funktioner i appar med API:er och AI-tjänster.

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel.

Spatial Anchors

Skapa rumsligt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare.

App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina mobil- och skrivbordsappar.

Azure Communication Services

Skapa upplevelser för kommunikation i flera kanaler.

Azure Operator 5G Core

Modernisera nätverket med en flexibel, skalbar mobil paketkärna med 5G-teknik.

Azure Operator Call Protection

Skydda konsumenter mot potentiella bedrägerier och telefonbedrägerier med intelligenta AI-lösningar.

Nätverk

Anslut lokal och molnbaserad infrastruktur och tjänster så att dina kunder och användare får bästa möjliga upplevelse.

Application Gateway

Skapa säkra och skalbara frontwebbservrar med hög tillgänglighet i Azure.

Azure Bastion

Fullständigt hanterad tjänst som hjälper till att skydda fjärråtkomsten till dina virtuella datorer.

Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS).

Azure DNS

Var värd för ditt Domain Name System-domän (DNS) i Azure.

Azure ExpressRoute

Få en snabb, tillförlitlig och privat anslutning till Azure.

Azure Firewall

Skydda dina resurser i Azure Virtual Network med molnbaserad nätverkssäkerhet.

Azure Orbital Ground Station

Mata snabbt in data från rymden till molnet med en satellitstationstjänst.

Azure Route Server

Låt nätverksapparater utbyta routningar dynamiskt med virtuella nätverk i Azure.

Azure Private 5G Core

Distribuera och hantera privata 5G-nätverk snabbt i företagets nätverksgräns.

Azure Communications Gateway

Anslut snabbt dina fasta och mobila nätverk med Microsoft Teams.

Azure Operator 5G Core

Modernisera nätverket med en flexibel, skalbar mobil paketkärna med 5G-teknik.

Azure Front Door

Modern moln-CDN som levererar optimerade upplevelser till dina användare var som helst.

Funktionshanterare för Azure-nätverk

Utöka Azure-hanteringen för distribution av 5G- och SD-WAN-nätverksfunktioner på gränsenheter.

Azure Virtual Network Manager

Hantera virtuella nätverk centralt i Azure från en enda fönsterruta.

Azure NAT Gateway

Ge tillförlitlig, säker och skalbar utgående anslutning till Internet.

Azure Programmable Connectivity

Förenkla API-hantering i nätverk över flera operatörsnätverk globalt med ett enhetligt gränssnitt.

Azure Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk.

Azure Firewall Manager

Central säkerhetsprincip för nätverk och väghantering för globalt distribuerade, programvarudefinierade perimetrar.

Content Delivery Network

Snabbt, pålitligt nätverk för innehållsleverans med global räckvidd.

Lastbalanserare

Utrusta dina appar med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda.

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar.

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet.

Virtual Network

Skapa en egen privat nätverksinfrastruktur i molnet.

Virtual WAN

Optimera och automatisera anslutningar mellan grenar via Azure.

VPN Gateway

Upprätta säker anslutning mellan olika platser.

Brandvägg för webbaserade program

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar.

Säkerhet

Skydda ditt företag mot avancerade hot i arbetsbelastningar i hybridmoln.

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för appkonfiguration.

Application Gateway

Skapa säkra och skalbara frontwebbservrar med hög tillgänglighet i Azure.

Microsoft Entra Domain Services

Hantera dina domänkontrollanter i molnet.

Microsoft Defender för molnet

Skydda miljöer med flera moln och hybridmiljöer.

Defender – hantering av extern attackyta

Skydda den digitala upplevelsen genom att upptäcka alla Internetexponerade resurser med Microsoft Defender – hantering av extern attackyta (EASM).

Azure Bastion

Fullständigt hanterad tjänst som hjälper till att skydda fjärråtkomsten till dina virtuella datorer.

Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS).

Azure Dedicated HSM

Hantera säkerhetsmoduler för maskinvara som du använder i molnet.

Azure Firewall

Skydda dina resurser i Azure Virtual Network med molnbaserad nätverkssäkerhet.

Azure Firewall Manager

Central säkerhetsprincip för nätverk och väghantering för globalt distribuerade, programvarudefinierade perimetrar.

Azure Front Door

Modern moln-CDN som levererar optimerade upplevelser till dina användare var de än är.

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information på ett bättre sätt – när som helst och var som helst.

Microsoft Sentinel

Molnbaserad SIEM och intelligent säkerhetsanalys.

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter.

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis.

VPN Gateway

Upprätta säker anslutning mellan olika platser.

Brandvägg för webbaserade program

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar.

Microsoft Azure Attestation

En enhetlig lösning för att fjärrverifiera en plattforms tillförlitlighet och integritet för de binärfiler som körs i den.

Microsoft Copilot for Security

Skydda AI:s hastighet och skala med en generativ AI-inspirerad assistent.

Lagring

Få säker och mycket skalbar molnlagring för dina data, appar och arbetsbelastningar.

Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används.

Avere vFXT for Azure

Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet.

Azure Backup

Förenkla dataskyddet med inbyggd hantering av säkerhetskopior i stor skala.

Azure Data Lake Storage

Skalbar och säker datasjö för analys med höga prestanda.

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer.

Azure Files

Enkla, säkra och serverlösa molnfilresurser i företagsklass.

Azure HPC Cache

Filcachelagring för databehandling med höga prestanda (HPC).

Azure NetApp Files

Azure-filresurser i företagsklass med NetApp.

Azure Blob Storage

Mycket skalbar och säker objektlagring.

Azure Data Box

Enheter och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på nätverksgränsen.

Azure-disklagring

Högpresterande och mycket tålig blocklagring.

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis.

Azure Elastic SAN

Elastic SAN är en molnbaserad SAN-tjänst (Storage Area Network) som bygger på Azure. Få åtkomst till en heltäckande upplevelse som ditt lokala SAN.

Queue Storage

Skala appar effektivt efter trafiken.

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter.

Storage Explorer

Visa och interagera med Azure Storage-resurser.

Azure Managed Lustre

Azure Managed Lustre är ett fullständigt hanterat, molnbaserat parallellfilsystem som gör det möjligt för kunder att köra sina HPC-arbetsbelastningar (databehandling med höga prestanda) i molnet.

Azure Storage Actions ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Förenkla hanteringen av lagringsdata i stor skala

Infrastruktur för virtuella skrivbord

Gör det möjligt för anställda att arbeta säkert överallt med en molnbaserad infrastruktur för virtuellt skrivbord.

Azure Lab Services

Konfigurera virtuella labb för lektioner, utbildning, hackathon och andra liknande scenarier.

Azure Virtual Desktop

Få tillgång till en säker fjärrskrivbordsmiljö var du än är.

Microsoft Dev Box ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet.

Webb

Skapa, distribuera och skala kraftfulla webbprogram både snabbt och enkelt.

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov.

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för appkonfiguration.

App Service

Skapa kraftfulla molnappar för webben och mobilen snabbt.

Azure AI-sökning

Sökning i företagsskala för apputveckling.

Azure Maps

Lägg till platsdata och mappa visuella objekt till affärsprogram och lösningar.

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner.

Content Delivery Network

Snabbt, pålitligt nätverk för innehållsleverans med global räckvidd.

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel.

Static Web Apps

En effektiv, heltäckande utveckling från källkod till global hög tillgänglighet.

Azure Communication Services

Skapa upplevelser för kommunikation i flera kanaler.

Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret.

Azure Fluid Relay

Lägg enkelt till upplevelser för samarbete i realtid i dina appar med Fluid Framework.

Web App for Containers

Kör containerbaserade webbappar på Windows och Linux.

Microsoft Playwright Testing

Skalbar testningstjänst från slutpunkt till slutpunkt för moderna webbappar.