Prissättning för blockblobar

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Lagringskonton.

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data.

Totalkostnaden för Block Blob-lagring beror på följande:

 • Vilken datavolym som lagras per månad.
 • Antalet och typerna av åtgärder som utförs, samt kostnaden för eventuell dataöverföring.
 • Valt alternativ för dataredundans.

Utforska lagringsalternativ

Utforska lagringsalternativ för Azure Block Blob, inklusive kontotyper och redundans. Läs mer om typer av konton och redundans.

Andra funktioner

Med Ändringsflöde får du en välstrukturerad logg över ändringar i blobdata. Funktionen är inaktiverad som standard och kan aktiveras i lagringskontot. När den har aktiverats spårar Ändringsflöde varje blobändring och sparar ändringshändelsen i ändringsflödet. Läs mer om den nya funktionen här.

Price
Blobändringar (per 10 000 ändringar) $-

Med krypteringsomfång kan du välja att hantera kryptering på nivån för containern eller en enskild blob, antingen med en kundhanterad nyckel i Key Vault eller en nyckel som hanteras av Microsoft. Läs mer om krypteringsomfång.

Funktionen för krypteringsomfång är tillgänglig som en offentlig förhandsversion under en begränsad tid. De aktuella priser som visas är priserna för den allmänt tillgängliga förhandsversionen som är 50 % av priserna vid allmän tillgänglighet.

Frekvent Lågfrekvent
Krypteringsomfång (per månad) $- $-
Frekvent Lågfrekvent
Krypteringsomfång (per månad) $- $-
Frekvent Lågfrekvent
Krypteringsomfång (per månad) $- $-
Frekvent Lågfrekvent
Krypteringsomfång (per månad) $- $-
Frekvent Lågfrekvent
Krypteringsomfång (per månad) $- $-
Frekvent Lågfrekvent
Krypteringsomfång (per månad) $- $-

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Frequently asked questions

Blob Storage

 • Ett Blob Storage-konto är specialiserat för att lagra data som blobar, och det gör det möjligt för användarna att ange en åtkomstnivå baserat på åtkomstfrekvensen för data i det kontot. Lagringskonton av typen generell användning kan användas för att lagra både blobar och filer, diskar, tabeller och köer.

 • Nej. Blockblob-priser för lagringskonton med generellt syfte har inte ändrats.

 • Om du ser ”Hot” (frekvent), ”Cool”(lågfrekvent) eller ”Archive” (arkiv) i resursnamnet innebär det att avgiften är kopplad till Blob Storage-konton. Om du till exempel ser ”Standard IO – Cool Block Blob (GB)” innebär det att du använder och debiteras för Blob Storage-konton eller konton för generell användning v2. “Standard IO – Block Blob (GB)” är det mått som är kopplat till användningen av blockblob-objekt i lagringskonton för generell användning.

 • Premium* Blob Storage är endast tillgängligt för kontotypen Premium-blockblob och passar bäst för I/O-intensiva arbetsbelastningar där det är viktigt med korta och konsekventa svarstider i lagringen.

  Lagringspriserna per GB stiger från nivån Arkiv till Lågfrekvent, från nivån Lågfrekvent till Frekvent och från nivån Frekvent till Premium. Transaktionskostnaderna ökar å andra sidan från nivån Premium till Frekvent, från nivån Frekvent till Lågfrekvent och från nivån Lågfrekvent till Arkiv. Nivåerna arkiv och lågfrekvent bör användas för data som används sällan respektive oregelbundet. Nivån lågfrekvent har en lägre tillgänglighet i serviceavtalet än nivån frekvent.

  Tänk på att du kan ange åtkomstnivån för en blob som frekvent, lågfrekvent eller arkiv i Blob Storage-konton och Generell användning v2-konton. För närvarande kan du inte nivåindela data från Premium till Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv, och du kan inte nivåindela data från Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv till Premium. Vi jobbar på att erbjuda nivåindelning av objekt för Premium i framtiden.

 • Du debiteras för både läsåtgärder per 10,000 blob-objekt och för datahämtning per GB när du ändrar ditt Blob Storage- eller GPv2-konto från lågfrekvent till frekvent. Om du till exempel har 10,000 blob-objekt som motsvarar 100 GB data i ett Blob Storage-konto eller ett GPv2-konto och du ändrar från lågfrekvent till frekvent så debiteras du 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- för datahämtningen.

 • I konton för generell användning v2 debiteras du för skrivåtgärder (per 10 000). För Blob Storage-konton sker ingen debitering för skrivåtgärder.

 • När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är bandbreddskostnaden för att replikera dessa data till en annan Azure-region. När du växlar ett konto från RA-GRS till GRS eller LRS (eller från RA-GZRS till GZRS eller ZRS) faktureras kontot som RA-GRS (eller RA-GZRS) i ytterligare 30 dagar från omvandlingsdatumet.

 • Du kan inte läsa en blob direkt från arkivlagringsnivån. Om du vill läsa en blob på arkivnivån måste du först ändra nivån till frekvent eller lågfrekvent lagring. Att hämta och läsa en enskild arkiverad blob på 1,000 GB som lagrats på arkivnivån i 90 dagar skulle medföra följande avgifter:

  Datahämtning (per GB) från arkivnivån: $-/GB-månad x 1 000 GB = $-

  Extraheringsåtgärd (SetBlobTier arkiv till frekvent): $-/10 k = $-

  Avgift för tidig borttagning: (180–90 dagar)/30 dagar x $-/GB–månad x 1 000 = $-

  Läsåtgärd för blob från frekvent = $-/10 k = $-

  Totalt = $- + $- + $- + $- = $-

 • Prissättningen för Blob Storage-konton och konton för generell användning v2 är identisk för blockblob-lagring, förutom dataskrivning (per GB) och avgifter för tidig borttagning på den lågfrekventa nivån. Blob Storage-konton debiteras för dataskrivningar på lågfrekvent nivå (per GB), men inte för tidig borttagning på lågfrekvent nivå. Konton för generell användning v2 debiteras å andra sidan för tidig borttagning på lågfrekvent nivå, men inte för dataskrivning på lågfrekvent nivå (per GB).

 • En engångsavgift som motsvarar summan av alla data multiplicerat med avgiften för geo-replikering tas ut i den primära regionen. För data som lagras på arkivnivån tas även en avgift ut för att läsa alla data (både läsningsåtgärder per 10,000 blobar och datahämtning per GB) från den primära regionen och för att skriva alla data (skrivningsåtgärder per 10,000) till den sekundära regionen.

 • För närvarande kan du inte nivåindela data från Premium till Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv, och du kan inte nivåindela data från Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv till Premium. Vi jobbar på att erbjuda nivåindelning av objekt för Premium i framtiden.

  När du ska flytta data kan du synkront kopiera blobar via det nya API:t Put Block From URL (exempelkod) eller en version av AzCopy som har stöd för detta API. Put Block From URL kopierar dataserversidan synkront. Det innebär att data har kopierats klart när anropet har slutförts och att all dataflytt sker inuti Azure Storage.

Vanliga frågor och svar om reserverad Azure Storage-kapacitet

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet hjälper dig att sänka kostnaderna för datalagring genom åtagande för ett eller tre år med Azure Storage i Blockblob eller Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet ger möjligheten att köpa standardmässig lagringskapacitet i enheter om 100 TB och 1 PB per månadsblock i perioder på ett eller tre år. Om du vill köpa reserverad Azure Storage-kapacitet kan du välja nödvändigt antal enheter för frekvent, lågfrekvent eller arkivbaserad lagringsnivå i valfri tillgänglig lagringsredundans (till exempel LRS, ZRS eller GRS) samt för en specifik region (till exempel USA, västra 2). Dessutom kan du betala med en enskild förskottsbetalning eller månatligen.

  Kom igång i Azure-portalen.

 • I dag finns reservationer för 100 TB- eller 1 PB-block. Högre rabatter gäller för 1 PB-block. I upplevelsen för reservationsinköp via Azure-portalen kan Microsoft ge dig rekommendationer baserat på din tidigare användning i syfte att hjälpa dig att välja vilja storlekar du bör köpa.
 • För kunder med företagsavtal används förskottsbetalning för Azure först för att köpa reserverad Azure Storage-kapacitet. Om kunder med ett företagsavtal redan har använt alla sina förskottsbetalningsmedel för Azure kan reserverad Azure Storage-kapacitet ändå köpas. Dessa inköp faktureras då med en enda förskottsbetalning på nästa faktura för överförbrukning.

  Kunder som handlar på Azure.com debiteras vid köptillfället hela förskottsbeloppet på det sparade kreditkortet (eller månatliga fasta betalningar) för Azure Storage-reservationer.

 • Så snart köpet slutförs. Om köpet genomförs i mitten av månaden blir det reserverade beloppet proportionellt för den månaden.

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet köps i omfånget för en enstaka prenumeration eller en delad resursgrupp. Därför tillämpas reservationen på din användning aggregerat till det köpta omfånget och kan inte begränsas till ett specifikt lagringskonto, container eller objekt i prenumerationen.

 • Nej, alla köp gäller endast på den aggregerade prenumerationsnivån. Köp kan inte delas mellan flera prenumerationer.

 • Med reserverad Azure Storage-kapacitet kan du köpa datalagringskapacitet för Standardlagring (GPv2) och Blob Storage-konton. Den köpta kapaciteten kan användas för Blockblobar och Azure Data Lake Storage Gen2. För närvarande ingår inte Premium Storage, andra lagringstyper (hanterade diskar, filer, köer, sidblobar och tabeller), avgifter för tidig borttagning, åtgärder och dataöverföring i reserverad Azure Storage-kapacitet.

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet köps för en specifik region (till exempel USA, västra 2 eller annan valfri region), lagringsnivå (till exempel frekvent, lågfrekvent eller arkiv) och redundans (till exempel LRS, GRS eller ZRS) och kan därför inte användas utanför dessa. Du kan alltid köpa ytterligare en reserverad Azure Storage-kapacitet för den datalagring som du behöver i andra regioner eller redundanser.

 • Välj menyn ”Reservationer” på vänster sida i Azure-portalen för att visa all information om reserverad Azure-lagringskapacitet som är kopplad till ditt konto. All information om den reserverade Azure Storage-kapacitet som du har köpt visas till höger.

 • Ett utbyte ger dig en proportionell återbetalning som baseras på den outnyttjade mängden som fullständigt appliceras på inköpspriset för en ny reserverad Azure Storage-kapacitet. Vid en annullering avslutas din reserverade Azure Storage-kapacitet och du får en proportionell återbetalning som baseras på den återstående tiden av den reserverade Azure Storage-kapaciteten minus en uppsägningsavgift på 12 procent.

 • Det finns ingen gräns för antalet byten. Det finns inte heller någon avgift för byten. Den nya reserverade Azure Storage-kapacitet som köpts måste dock ha samma värde som eller högre värde än proportionellt fördelade krediten från den ursprungliga reserverade Azure Storage-kapacitet. Dessutom kan reserverad Azure Storage-kapacitet endast bytas ut mot en annan reserverad Azure Storage-kapacitet.

 • Du kan när som helst avsluta en reserverad Azure Storage-kapacitet (upp till $50000 per år). När du säger upp en reservation ger du tillbaka de återstående månaderna för en reserverad Azure Storage-kapacitet till Microsoft för en uppsägningsavgift på 12 procent. Det återstående proportionella saldot minus avgiften återbetalas till ditt ursprungliga inköp.

 • Om du vill byta ut din reserverade Azure Storage-kapacitet (till exempel byta ut ett köp av 7 enheter med 100 TB-block mot 1 enhet med 1 PB-block) kan du påbörja utbytet från hanteringsportalen och visa lagret med reserverade Azure-kapaciteter. Klicka på en köpt kapacitet så visas två knappar i kommandofältet där det står “refund” (återbetalning) eller “exchange” (utbyte). När du har gjort ditt val visas en supportbegäran som är förifylld med information om den reserverade Azure Storage-kapaciteten. När supportbegäran har skickats bearbetas den och du får ett bekräftelsemeddelande via e-post om att supportbegäran har skapats.

 • Du får ett e-postmeddelande 30 dagar före utgångsdatumet och igen på utgångsdatumet. När reservationen upphör fortsätter den distribuerade kapaciteten att köras och debiteras enligt de då aktuella avgifterna för Betalning per användning.

 • Anta att du har köpt 100 TB reserverad kapacitet i 1 år för frekvent lagringsnivå med LRS i USA, västra 2.

  Prissättning för 100 TB reserverad kapacitet för frekvent datalagring med LRS (USA, västra 2) = $18540.

  Du kan betala hela beloppet i förskott eller betala fasta månadsbelopp om $- varje månad under de kommande 12 månaderna. Anta att du har registrerat dig för en månatlig betalningsplan för reservation.

  Scenario 1 – om du under någon månad av reservationsperioden använder 101 TB inkluderar din faktura $- för 100 TB reserverad kapacitet och $19 för 1 TB till Betala per användning-priser. Din totala faktura för lagrade data för den månaden är då $1564.

  Scenario 2 – om du under någon månad av reservationsperioden använder 80 TB med kapacitet inkluderar din faktura $- för 100 TB reserverad kapacitet.

 • Om du konverterar ditt lagringskonto från RA-GRS till GRS/LRS så faktureras kontot som RA-GRS i ytterligare 30 dagar från det datum att kontot konverteras. Om du konverterar ditt lagringskonto från RA-GZRS till GZRS/ZRS så faktureras kontot som RA-GZRS i ytterligare 30 dagar från det datum att kontot konverteras.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.