Prissättning för blockblobar

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Lagringskonton.

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data.

Totalkostnaden för Block Blob-lagring beror på följande:

 • Vilken datavolym som lagras per månad.
 • Antalet och typerna av åtgärder som utförs, samt kostnaden för eventuell dataöverföring.
 • Valt alternativ för dataredundans.

Utforska lagringsalternativ

Utforska lagringsalternativ för Azure Block Blob, inklusive kontotyper och redundans. Läs mer om typer av konton och redundans.

Vanliga frågor och svar

 • Ett Blob Storage-konto är specialiserat för att lagra data som blobar, och det gör det möjligt för användarna att ange en åtkomstnivå baserat på åtkomstfrekvensen för data i det kontot. Lagringskonton av typen generell användning kan användas för att lagra både blobar och filer, diskar, tabeller och köer.

 • Nej. Blockblob-priser för lagringskonton med generellt syfte har inte ändrats.

 • Om du ser ”Hot” (frekvent), ”Cool”(lågfrekvent) eller ”Archive” (arkiv) i resursnamnet innebär det att avgiften är kopplad till Blob Storage-konton. Om du till exempel ser ”Standard IO – Cool Block Blob (GB)” innebär det att du använder och debiteras för Blob Storage-konton eller konton för generell användning v2. “Standard IO – Block Blob (GB)” är det mått som är kopplat till användningen av blockblob-objekt i lagringskonton för generell användning.

 • Premium* Blob Storage är endast tillgängligt för kontotypen Premium-blockblob och passar bäst för I/O-intensiva arbetsbelastningar där det är viktigt med korta och konsekventa svarstider i lagringen.

  Lagringspriserna per GB stiger från nivån Arkiv till Lågfrekvent, från nivån Lågfrekvent till Frekvent och från nivån Frekvent till Premium. Transaktionskostnaderna ökar å andra sidan från nivån Premium till Frekvent, från nivån Frekvent till Lågfrekvent och från nivån Lågfrekvent till Arkiv. Nivåerna arkiv och lågfrekvent bör användas för data som används sällan respektive oregelbundet. Nivån lågfrekvent har en lägre tillgänglighet i serviceavtalet än nivån frekvent.

  Tänk på att du kan ange åtkomstnivån för en blob som frekvent, lågfrekvent eller arkiv i Blob Storage-konton och Generell användning v2-konton. För närvarande kan du inte nivåindela data från Premium till Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv, och du kan inte nivåindela data från Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv till Premium. Vi jobbar på att erbjuda nivåindelning av objekt för Premium i framtiden.

 • Du debiteras för både läsåtgärder per 10,000 blob-objekt och för datahämtning per GB när du ändrar ditt Blob Storage- eller GPv2-konto från lågfrekvent till frekvent. Om du till exempel har 10,000 blob-objekt som motsvarar 100 GB data i ett Blob Storage-konto eller ett GPv2-konto och du ändrar från lågfrekvent till frekvent så debiteras du 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- för datahämtningen.

 • I konton för generell användning v2 debiteras du för skrivåtgärder (per 10 000). För Blob Storage-konton sker ingen debitering för skrivåtgärder.

 • När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är bandbreddskostnaden för att replikera dessa data till en annan Azure-region. När du växlar ett konto från RA-GRS till GRS eller LRS (eller från RA-GZRS till GZRS eller ZRS) faktureras kontot som RA-GRS (eller RA-GZRS) i ytterligare 30 dagar från omvandlingsdatumet.

 • Du kan inte läsa en blob direkt från arkivlagringsnivån. Om du vill läsa en blob på arkivnivån måste du först ändra nivån till frekvent eller lågfrekvent lagring. Att hämta och läsa en enskild arkiverad blob på 1,000 GB som lagrats på arkivnivån i 90 dagar skulle medföra följande avgifter:

  Datahämtning (per GB) från arkivnivån: $-/GB-månad x 1 000 GB = $-

  Extraheringsåtgärd (SetBlobTier arkiv till frekvent): $-/10 k = $-

  Avgift för tidig borttagning: (180–90 dagar)/30 dagar x $-/GB–månad x 1 000 = $-

  Läsåtgärd för blob från frekvent = $-/10 k = $-

  Totalt = $- + $- + $- + $- = $-

 • Prissättningen för Blob Storage-konton och konton för generell användning v2 är identisk för blockblob-lagring, förutom dataskrivning (per GB) och avgifter för tidig borttagning på den lågfrekventa nivån. Blob Storage-konton debiteras för dataskrivningar på lågfrekvent nivå (per GB), men inte för tidig borttagning på lågfrekvent nivå. Konton för generell användning v2 debiteras å andra sidan för tidig borttagning på lågfrekvent nivå, men inte för dataskrivning på lågfrekvent nivå (per GB).

 • En engångsavgift som motsvarar summan av alla data multiplicerat med avgiften för geo-replikering tas ut i den primära regionen. För data som lagras på arkivnivån tas även en avgift ut för att läsa alla data (både läsningsåtgärder per 10,000 blobar och datahämtning per GB) från den primära regionen och för att skriva alla data (skrivningsåtgärder per 10,000) till den sekundära regionen.

 • För närvarande kan du inte nivåindela data från Premium till Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv, och du kan inte nivåindela data från Frekvent, Lågfrekvent eller Arkiv till Premium. Vi jobbar på att erbjuda nivåindelning av objekt för Premium i framtiden.

  När du ska flytta data kan du synkront kopiera blobar via det nya API:t Put Block From URL (exempelkod) eller en version av AzCopy som har stöd för detta API. Put Block From URL kopierar dataserversidan synkront. Det innebär att data har kopierats klart när anropet har slutförts och att all dataflytt sker inuti Azure Storage.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad