Hoppa över navigering

Termer inom molnbaserad databehandling

Artificiell intelligens (AI)

Ett datorsystems förmåga att imitera mänsklig intelligens. Med hjälp av matematik och logik simulerar datorsystemet sättet som människor tänker för att lära sig saker med hjälp av ny information och fatta beslut. Läs mer om artificiell intelligens (AI).

företagsanalysverktyg

Verktyg som extraherar data från affärssystem och integrerar dem i en lagringsplats, till exempel ett datalager, där de kan analyseras. Analysverktyg varierar från kalkylblad med statistikfunktioner till avancerade verktyg för datautvinning och förutsägande modellering. Lär dig mer om verktyg för företagsanalys.

BI-verktyg (Business Intelligence)

Verktyg som bearbetar stora mängder ostrukturerade data i böcker, journaler, dokument, sjukvårdsregister, bilder, filer, e-postmeddelanden, video med mera för att hjälpa dig att upptäcka betydelsefulla trender och identifiera nya affärsmöjligheter. Lär dig mer om Business Intelligence-verktyg.

moln

En metafor för ett globalt nätverk, som först användes om telefoninätet och nu i allmänhet avser Internet. Läs mer om molnet.

”cloud bursting”

En konfiguration mellan ett privat moln och ett offentligt moln. Om 100 procent av resurskapaciteten i ett privat moln används dirigeras trafiköverskottet till det offentliga molnet med hjälp av ”cloud bursting”. Läs mer om ”cloud bursting”.

molnbaserad databehandling

En leveransmodell för databehandlingsresurser där olika servrar, program, data och andra resurser integreras och tillhandahålls som en tjänst via Internet. Resurserna är ofta virtualiserade. Läs mer om molnbaserad databehandling.

typer av molnbaserad databehandling

Det finns tre huvudtyper av molnbaserad databehandling, och fler håller på att utvecklas – SaaS (Software as a Service) för webbaserade program, IaaS (Infrastructure as a Service) för Internetbaserad åtkomst till lagring och databehandling, och PaaS (Platform as a Service) som ger utvecklare verktyg för att skapa och agera värd för webbprogram. Läs mer om olika typer av molnbaserad databehandling.

molntjänstleverantör

Ett företag som tillhandahåller en molnbaserad plattform, infrastruktur, program eller lagringstjänster, vanligtvis mot en avgift. Läs mer om leverantörer av molntjänster.

molnlagring

En tjänst som gör det möjligt att lagra data genom att överföra dem via Internet eller ett annat nätverk till ett lagringssystem på annan plats som underhålls av tredje part. Läs mer om molnlagring.

datorgrid

Grupp med nätverksanslutna datorer som tillsammans kan utföra stora uppgifter, till exempel analys av enorma datauppsättningar och vädermodellering. Med hjälp av molnbaserad databehandling kan du assemblera och använda stora datorgrid under bestämda tidsperioder och för bestämda ändamål. Du betalar då bara för din användning och sparar tid och utgifter jämfört med att själv köpa och distribuera de resurser som krävs. Läs mer om nätverksbaserad databehandling.

Horisontell partitionering av databas

En typ av partitionering som gör att du kan dela en stor databas i mindre databaser, som enklare kan hanteras snabbare på flera servrar. Läs mer om horistontell partitionering av databaser.

DevOps

Sammanförandet av människor, process och teknik för att möjliggöra kontinuerlig leverans av värde till kunderna. DevOps för utvecklings- och driftsteamen närmare varandra, vilket gör leveransen av programvara snabbare och produkterna säkrare och mer tillförlitliga. Lär dig mer om DevOps.

elastisk databehandling

Möjligheten att dynamiskt etablera och avetablera resurser för datorbehandling, minne och lagring utifrån förändrade krav utan att behöva fundera på kapacitetsplanering och teknik för högsta användning. Läs mer om elastisk databehandling.

hybridmoln

Ett moln som kombinerar offentliga och privata moln, som binds samman med teknik som gör det möjligt att dela data och program mellan dem. Ett hybridmoln ger företag större flexibilitet att skala upp och ned och erbjuder även fler distributionsalternativ. Läs mer om hybridmolnbaserad databehandling.

IaaS (Infrastructure as a Service)

En virtualiserad datormiljö som tillhandahålls som en tjänst via Internet av en leverantör. Infrastrukturen kan innehålla servrar, nätverksutrustning och programvara. Kallas även HaaS (Hardware as a Service). Upptäck fördelarna med IaaS.

Maskininlärning

Processen att använda matematiska modeller för att förutsäga resultat jämfört med att använda en uppsättning instruktioner. Detta är möjligt genom att identifiera mönster i data, skapa en analysmodell och använda den för att skapa förutsägelser och fatta beslut. Maskininlärning har likheter med hur människor lär sig, i det att ökad erfarenhet kan öka noggrannheten. Mer information om maskininlärning.

maskininlärningsalgoritmer

Hjälp dataforskare att identifiera mönster i datauppsättningar. Maskininlärningsalgoritmerna väljs baserat på önskat resultat – förutsäga värden, identifiera avvikelser, hitta strukturer eller fastställa kategorier – och delas ofta in i de som används för övervakad inlärning och de som används för oövervakad inlärning. Läs mer om maskininlärningsalgoritmer.

Microsoft Azure

Microsofts molnplattform, en växande samling integrerade tjänster, bland annat IaaS- (Infrastructure as a Service) och PaaS-erbjudanden (Platform as a Service). Läs mer om Azure.

middleware

Programvara som ligger mellan ett operativsystem och programmen som körs i det. Den möjliggör kommunikation och datahantering för distribuerade program, till exempel molnbaserade program, så att exempelvis data i en databas kan nås via en annan databas. Exempel på middleware är webbservrar, programservrar och CMS-system (Content Management System). Läs mer om mellanprogram.

NoSQL

NoSQL är en uppsättning icke-relationella databastekniker – utvecklade med unika funktioner för att hantera höga volymer av ostrukturerade och föränderliga data. NoSQL-teknik ger dynamiskt schema, horisontell skalning och möjlighet att lagra och hämta data som kolumner, grafer, nyckelvärden eller dokument. Läs mer om NoSQL.

PaaS (Platform as a Service)

En databehandlingsplattform (operativsystem och andra tjänster) som tillhandahålls som en tjänst via Internet av en leverantör. Ett exempel är en programutvecklingsmiljö som du kan prenumerera på och använda direkt. Azure erbjuder PaaS. Upptäck fördelarna med PaaS.

privat moln

Tjänster som erbjuds via Internet eller via ett privat internt nätverk enbart till utvalda användare, inte till allmänheten. Läs mer om privat molnbaserad databehandling.

i det offentliga molnet

Tjänster som erbjuds via offentliga Internet och är tillgängliga för alla som vill köpa dem. Läs mer om offentlig molnbaserad databehandling.

SaaS (Software as a Service)

Ett program som tillhandahålls via Internet av en leverantör. Kallas även ett värdbaserat program. Programmet behöver inte köpas, installeras eller köras på användarnas datorer. SaaS-leverantörer kallades tidigare programtjänstleverantörer (ASP). Upptäck fördelarna med SaaS.

serverlös databehandling

En databehandlingsmodell där molnprovidern etablerar och hanterar servrar. Det gör att utvecklare kan ägna mer tid åt att skapa appar och mindre tid åt att hantera infrastrukturen. Lär dig mer om serverlös databehandling.

virtuell dator

En datorfil (kallas vanligtvis en avbildning) som fungerar som en faktisk dator. Flera virtuella datorer kan köras samtidigt på samma fysiska dator. Läs mer om virtuella datorer.

virtualisering

Skapandet av en virtuell i stället för en fysisk version av en databehandlingsmiljö, bland annat datormaskinvara, operativsystem, lagringsenheter och så vidare. Läs mer om virtualisering.

Kan vi hjälpa dig?