Event Hubs priser

Cloud-skala telemetri från webbplatser, appar och enheter

Event Hubs har utformats för att kunna hämta miljontals händelser per sekund så att du kan bearbeta och analysera stora datamängder från anslutna enheter och program. Kolla vad Event Hubs mer kan göra.

Basic Standard Dedikerad*
Ingångshändelser $- per miljon händelser $- per miljon händelser Ingår
Dataflödesenhet (1 MB/s ingångshändelser, 2MB/s utgångshändelser) $- $- Ingår
Meddelandestorlek 256 kB 256 kB 1 MB
Utgivarprinciper Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Konsumentgrupper 1 - Standard 20 20
Återuppspelning av meddelande Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Högsta antal Throughput Units 20 20** 1 CU≈50
Brokered Connections 100 ingår 1 000 ingår 25K ingår
Fler asynkrona anslutningar Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Meddelandelagring 1 dag(ar) ingår 1 dag(ar) ingår*** Upp till 7 dagar ingår
Capture Inte tillgänglig $- Ingår

*Priset för Event Hubs Dedicated är $- per månad. Användningen debiteras i steg om en timme med en minimidebitering för fyra timmars användning. Nivån Dedicated kan inte distribueras från Azure Portal. Kunderna måste kontakta faktureringssupporten för att få ett Dedicated-kluster. Om du vill ha mer information om det här utbudet kan du läsa Event Hubs Dedicated Overview (Översikt över Event Hubs Dedicated). Kontakta faktureringssupporten eller din representant för Microsoft om du har ytterligare frågor.

**Kontakta faktureringssupporten för förfrågningar om att öka antalet Standard Event Hubs-dataflödesenheter till över 20.

***På Standard-nivån kan meddelanden sparas i upp till sju dagar, men om meddelanden sparas i en dag extra tillkommer överförbrukningskostnader.

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • En ingångshändelse är en enhet med data som är 64 kB eller mindre. Var och en är en fakturerbar händelse. Större meddelanden faktureras i multipler av 64 kB. 8 KB faktureras till exempel som en händelse, men ett meddelande på 96 KB faktureras som två händelser.

  Händelser som konsumeras från en händelsehubb, tillsammans med hanteringsoperationer och "kontrollanrop" som t.ex. kontrollpunkter, räknas inte som fakturerbara ingångshändelser utan räknas av mot kvoten av dataflödesenheter.

 • Throughput Units väljs explicit av kunden, antingen via Azure-portalen eller API:er för Event Hub-hantering. Dataflödesenheter gäller för alla händelsehubbar i ett namnområde, och för varje dataflödesenhet får namnområdet tillgång till följande:

  1. Upp till 1 MB ingångshändelser per sekund (= händelser som skickas till en händelsehubb), men högst 1 000 ingångshändelser, hanteringsoperationer eller kontrollanrop till API per sekund.
  2. Upp till 2 MB utgångshändelser per sekund (= händelser som konsumeras från en händelsehubb).
  3. Upp till 84 GB händelselagring (tillräckligt för standardlagringstiden på 24 timmar).

  Throughput Units debiteras per timme baserat på det högsta antal enheter som valts under denna timme.

 • Om den sammanlagda genomströmningen av ingångar eller den sammanlagda takten för ingångshändelser på alla händelsehubbar i ett namnområde överskrider den sammanlagda kvoten för dataflödesenheter kommer avsändarnas flöde att begränsas och få felmeddelanden som anger att ingångskvoten har överskridits.

  Om den sammanlagda genomströmningen av utgångar eller den sammanlagda takten för utgångshändelser på alla händelsehubbar i ett namnområde överskrider den sammanlagda kvoten för dataflödesenheter kommer mottagarnas flöde att begränsas och få felmeddelanden som anger att utgångskvoten har överskridits. In- och utgångskvoterna upprätthålls separat så att ingen avsändare kan orsaka att händelseförbrukningen blir långsammare. Inte heller kan någon mottagare hindra att händelser skickas in till händelsehubben.

  Observera att valet för dataflödesenhet är oberoende av antalet händelsehubbspartitioner (kallas ibland shard, skärva eller horisontell partition i liknande system). Även om varje partition erbjuder en maximal genomströmning av 1 MB/s eller 1 000 händelser/s för ingångshändelser och 2 MB/s för utgångshändelser finns det ingen fast avgift för själva partitionerna. Avgiften gäller för det sammanlagda antalet dataflödesenheter i alla händelsehubbar i ett namnområde. På så sätt kan kunderna skapa tillräckligt med partitioner för att ge stöd åt den förväntade maximala belastningen för sina system utan att dra på sig kostnader för dataflödesenheter förrän händelsebelastningen på systemet faktiskt kräver högre genomströmning, och utan att behöva ändra struktur och arkitektur på sina system när belastningen på systemet ökar.

  Exempel – Anta att du väljer åtta dataflödesenheter på ett namnområde och skapar en enda händelsehubb med 32 partitioner. Om alla partitionerna i den här händelsehubben ser en jämn belastning får varje partition c:a 0,25 MB/s genomströmning för inledningshändelser för en total sammanlagd genomströmning på 8 MB/s. Om en enstaka partition får ett användningstopp på 1 MB/s, samtidigt som åtta andra partitioner endast ser hälften av sin toppbelastning (0,125 MB/s) så begränsas inte flödet.

 • Ja. Namnområden på Basic- och Standard-nivån kan högst ha 20 dataflödesenheter. Du kan begära ett större antal dataflödesenheter för en Standard-nivå genom att skicka in ett supportärende. Observera att omedelbar tillgänglighet av ytterligare kapacitet över 20 dataflödesenheter per Azure-prenumeration inte kan garanteras. Vi rekommenderar att de kunder som tror att de kommer att behöva mer än 20 dataflödesenheter per händelsehubb kontaktar oss för att diskutera krav så tidigt som möjligt i planeringscykeln. Ytterligare Throughput Units är tillgängliga i block om tjugo på åtagandeköpsbasis.

 • Vi tillhandahåller en lagringstid på högst sju dagar när tjänsten blir allmänt tillgänglig. Observera att händelsehubbar inte är avsedda för permanent datalagring. Lagringstider som är längre än 24 timmar avses för scenarier där det är lämpligt att spela upp en händelseström till samma system, t.ex. för att finjustera eller verifiera en ny maskininlärningsmodell på befintliga data.

 • Ja, i många fall. Om storleken på det totala antalet lagrade händelser överstiger lagringskvoten för det antal dataflödesenheter som valts (84 GB per dataflödesenhet) debiteras den storlek som överstiger kvoten till reguljära Azure Blob-lagringstaxor. Lagringskvoten i varje dataflödesenhet täcker alla lagringskostnader för lagringstider på 24 timmar (standardvärdet), även om dataflödesenheterna används upp till den maximala kvoten för ingångshändelser.

 • Den sammanlagda storleken för alla lagrade händelser, inklusive eventuell intern tillhörande information för händelserubriker eller strukturer för lagring på disk i alla händelsehubbar i ett namnområde mäts under hela dagen. Vid slutet av dagen beräknas den högsta lagringsstorleken. Den dagliga lagringskvoten beräknas baserat på det minsta antal dataflödesenheten som valdes under dagen (varje dataflödesenhet ger en kvot på 84 GB). Om den totala storleken överstiger den dagliga lagringskvoten debiteras den lagring som överstiger kvoten enligt taxan för Azure-bloblagring (taxan Lokalt redundant lagring).

 • Du debiteras inga anslutningsavgifter för att skicka händelser via HTTP, oavsett antalet sändande system eller enheter. AMQP-anslutningar mäts, men de första 100 samtidiga anslutningarna är kostnadsfria för varje Basic Event Hubs-namnområde, och de första 1 000 samtidiga anslutningarna per prenumeration är kostnadsfria för Standard Event Hubs. Dessa kvoter räcker för de flesta mottagningsscenarier och många tjänst-till-tjänst-scenarier. Avgifter för asynkrona anslutningar är oftast bara av betydelse om du planerar att använda AMQP på ett stort antal klienter, t ex. för att få effektivare händelseströmning. I avsnittet om priser för Service Bus-anslutningar finns information om vad som utgör en asynkron anslutning och hur de mäts.

 • Event Hubs Capture aktiveras när en händelsehubb i namnområdet har avbildningsfunktionen aktiverad. Capture faktureras per timme per köpt dataflödesenhet. När antalet dataflödesenheter ökar eller minskar visas dessa ändringar på fakturan för Event Hubs Capture i hela timmar.

 • Event Hubs Capture påverkar inte priset för utgående trafik för Event Hubs-dataflödesenheter. Du kan ändå läsa dataflödesenheter med full hastighet på 2 000 händelser per sekund/2 Mbit/s per dataflödesenhet.

 • Event Hubs Capture använder ett lagringskonto som du tillhandahåller enligt angivet schema. Eftersom detta är ditt lagringskonto faktureras din Azure-prenumeration med alla användningskostnader för lagringskontot. Ju kortare tidsperiod du valt för Capture desto oftare inträffar lagringstransaktionerna.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Event Hubs

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto