Priser för Service Bus

Håll appar och enheter anslutna över privata och offentliga moln

Azure Service Bus är en infrastruktur för meddelanden i vilken olika program kan kommunicera med varandra. Det ökar skalbarheten och återhämtningskapaciteten.

Service Bus finns på nivåerna Basic, Standard och Premium. Här är skillnaderna:

Funktion Basic Standard Premium
Köer Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Schemalagda meddelanden Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Ämnen Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Transaktioner Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Avduplicering Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Sessioner Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
ForwardTo/SendVia Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Meddelandestorlek 256 kB 256 kB 1 MB
Antal Brokered Connections som ingår 100 1 0001 1 000 per meddelandefunktionsenhet
Brokered Connections (överanvändning tillåts) Inte tillgänglig (faktureringsbart) Upp till 1 000 per meddelandefunktionsenhet
Resursisolering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Geohaveriberedskap (Geo-DR) Inte tillgänglig Inte tillgänglig

Tillgänglig

*Kräver ytterligare Service Bus Premium-namnområden i en annan region.

11 000 brokered connections ingår på Standard Messaging-nivån (genom basavgiften) och kan delas mellan alla köer, ämnen, prenumerationer och händelsehubbar inom samma Azure-prenumeration. Service Bus Premium körs med dedikerade resurser för att ge högre dataflöde och mer konsekventa prestanda.

Meddelandeåtgärder

En åtgärd är ett API-anrop till Service Bus-tjänsten.

Basic
Åtgärder $- per miljon operationer
Standard
Basavgift 1 $-/timme
Första 13 miljon(er) åtgärder/månad $- per miljon operationer
Nästa 74M åtgärder (13M–87M åtgärder)/månad $- per miljon operationer
Nästa 13M åtgärder (87M–100M åtgärder)/månad $- per miljon operationer
Nästa 2,387M åtgärder (100M–2,487M åtgärder)/månad $- per miljon operationer
Nästa 13M åtgärder (2,487M–2,500M åtgärder)/månad $- per miljon operationer
Över 2,500M åtgärder/månad $- per miljon operationer
Premium
Hourly $-/timme

Brokered Connections

Antal AMQP-anslutningar eller HTTP-anrop till Service Bus.

Standard-nivå
Första 1 tusen/månad Ingår
Nästa 98k (1k–99k)/månad $- per anslutning/månad
Nästa 1k (99k–100k)/månad $- per anslutning/månad
Nästa 399k (100k–499k)/månad $- per anslutning/månad
Nästa 1k (499k–500k)/månad $- per anslutning/månad
Över 500k/månad $- per anslutning/månad
Premiumnivå
Brokered Connections debiteras inte på Premium-nivån.

Hybridanslutningar och WCF-reläer (Windows Communication Foundation)

Hybridanslutningar debiteras baserat på antal lyssnarenheter och för all överförbrukning vid dataöverföringar utöver de 5 GB som ingår per månad. WCF-reläer debiteras baserat på meddelandevolym och relätimmar.
Pris för hybridanslutningar
Anslutningsavgift (5 GB data per månad ingår) $- per lyssnare
Överförbrukning av dataöverföringar (utöver de 5 GB data som ingår per månad)* $-/GB

*Dataöverföringsgränsen på 5 GB täcker den totala dataöverföringen för alla lyssnarenheter.

Priser för WCF-reläer
Relätimmar $- per 100 relätimmar
Meddelanden $- per 10 000 meddelanden

Månadspriserna baseras på 730 timmars förväntad användning. Anslutningarna debiteras stegvis per timme.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • Reläet räknar alla meddelanden som skickas till reläet och alla meddelanden som skickas från reläet som fakturerbara. Ett fakturerbart meddelande är en dataram på som mest 64 kB. Om ett meddelande överskrider 64 kB, till exempel ett HTTP-svar som returnerar en avbildning, räknas varje extra post om 64 kB som ytterligare ett fakturerbart meddelande. För en normal relätjänst som implementerar ett förfrågan/svar-schema skickas förfrågan först till reläet och sedan till tjänsten, och svaret färdas sedan samma väg. Det blir sammanlagt minst fyra fakturerbara meddelanden. För en multicast-tjänst som har 4 lyssnare räknas meddelandet som skickas till reläet som 1 meddelande, och de 4 meddelandena som skickas till lyssnarna räknas också som ett meddelande var, vilket ger totalt 5 meddelanden.

 • För asynkrona entiteter (köer och ämnen eller prenumerationer) är en åtgärd en API-interaktion med Service Bus-tjänsten i valfritt protokoll.

  Att skicka, ta emot eller radera ett meddelande som är mindre än eller lika med 64 kB anses vara en fakturerbar åtgärd. Om meddelandet är större än 64 kB beräknas antalet fakturerbara åtgärder enligt meddelandestorleken i multipler av 64 kB. Om du till exempel skickar ett meddelande på 8 kB till en Service Bus faktureras det som en åtgärd, medan ett meddelande på 96 kB som skickas till en Service Bus faktureras som två åtgärder. Att läsa meddelandet på 8 kB med ett lås och sedan slutföra eller uttryckligen lämna meddelandet faktureras som två åtgärder. Att förnya låset på ett meddelande räknas också som en åtgärd.

  Flera leveranser av samma meddelande (till exempel spridning av meddelanden till flera prenumeranter, eller meddelandehämtning efter avbrott, uppskjutande eller obeställbara meddelanden) räknas som oberoende åtgärder. För exempelvis ett ämne med tre prenumerationer kommer ett enda meddelande på 64 kB som skickas och sedan tas emot att generera fyra fakturerbara åtgärder, en ”in” plus tre ”ut”, förutsatt att alla meddelanden levereras till alla prenumerationer och raderas under läsningen.

  Att skapa, läsa (lista), uppdatera och radera en kö, ett ämne eller en prenumeration innebär också en debiterad åtgärd.

  Åtgärder är API-anrop till tjänsteslutpunkter för köer, ämnen eller prenumerationer. Det innefattar åtgärder för hantering, skicka/ta emot och sessionstillstånd.

 • Relätimmar faktureras för den ackumulerade tid under vilken varje Service Bus-relä är ”öppet”. En instans för ett relä skapas implicit och öppnas på en angiven Service Bus-adress (tjänstnamnområdets URL) när en reläaktiverad WCF-tjänst, eller ”relälyssnare”, först ansluter till adressen. Den stängs först när den sista lyssnaren kopplar bort från adressen. För faktureringen anses därför ett relä vara ”öppet” från den tidpunkt när den första relälyssnaren ansluter, till den tidpunkt när den sista relälyssnaren kopplar bort från reläets Service Bus-adress.

 • En Brokered Connection definieras som något av följande:

  1. En AMQP-anslutning från en klient till ett ämne, en prenumeration, en kö eller en händelsehubb.
  2. Ett HTTP-anrop för att ta emot ett meddelande från ett ämne eller en kö i Service Bus med ett mottagningstidsgränsvärde som är större än noll.

  Microsoft debiterar för det högsta antalet samtidiga Brokered Connections som överstiger det antal som ingår (1 000 på nivåerna Standard och Premium). Det högsta antalet mäts per timme. Detta beräknas proportionellt genom att dividera med 730 timmar per månad och summera över faktureringsperioden. Det antal som ingår (1 000 Brokered Connections per månad) räknas av mot summan av högsta antal per timme i slutet av faktureringsperioden.

  Exempel:

  1. 5 000 klienter ansluts, vardera med en enkel AMQP-anslutning, och tar emot kommandon från ett Service Bus-ämne och skickar händelser till köer. Om alla klienter är anslutna i 12 timmar varje dag får du följande anslutningsavgifter (utöver andra Service Bus-avgifter): 5 000 anslutningar * 12 timmar * 30,5 dagar / 730 = 2 500 asynkrona anslutningar. Efter månadskvoten på 1 000 Brokered Connections skulle du debiteras för 1 500 Brokered Connections.
  2. 5 000 klienter tar emot meddelanden från en Service Bus-kö via HTTP, med en tidsgräns som inte är noll. Om alla enheter är anslutna i 12 timmar varje dag får du följande anslutningsavgifter (utöver andra Service Bus-avgifter): 5 000 HTTP-mottagningsanslutningar * 12 timmar per dag * 30,5 dagar / 730 timmar = 2 500 asynkrona anslutningar.
 • Ja, det gör de. Du debiteras inga anslutningsavgifter för att skicka händelser via HTTP, oavsett antalet sändande system eller enheter. Att ta emot händelser via HTTP med en tidsgräns som är större än noll, vilket ibland kallas ”longpolling”, genererar Brokered Connection-avgifter. AMQP-anslutningar genererar Brokered Connection-avgifter oavsett om anslutningarna används till att skicka eller ta emot. Observera att 100 Brokered Connections tillåts utan kostnad i ett Basic-namnområde (detta är även det högsta antalet Brokered Connections som tillåts för Azure-prenumerationen). De första 1 000 Brokered Connections i ett Standard-namnområde i en Azure-prenumeration ingår utan extra kostnad (utöver basavgiften). Eftersom dessa kvoter räcker för många scenarier för tjänst-till-tjänst-meddelanden blir Brokered Connection-avgifter endast relevanta om du planerar att använda AMQP- eller HTTP-longpolling med ett stort antal klienter, d.v.s. för att uppnå en effektivare händelseströmning eller aktivera tvåvägskommunikation med tusentals eller miljontals enheter eller appinstanser.

 • Nej, Standard-basavgiften debiteras bara en gång per månad per Azure-prenumeration. Det innebär att efter du skapat ett enda Service Bus-namnområde på Standard-nivå kan du skapa så många ytterligare namnområden på Standard-nivå som du vill under samma Azure-prenumeration utan att det leder till extra basavgifter.

 • Premium-nivån i Service Bus-meddelandetjänsten innehåller alla meddelandefunktionerna i köer och ämnen i Azure Service Bus med förutsägbara, upprepade prestanda, högre dataflöde samt ökad tillgänglighet. På Premium-nivån används en dedikerad modell för resurstilldelning för att tillhandahålla isolering av arbetsbelastningar och konsekventa prestanda. Eftersom beräknings- och minnesresurser på Premium-nivån är dedikerade debiteras inga transaktionsavgifter per meddelande som på andra nivåer. Alla transaktioner ingår i meddelandeenhetsallokeringen.

 • En meddelandeenhet är en uppsättning dedikerade resurser som är reserverade enbart för Premium-namnområden. Den här resursuppsättningen kan erbjuda konsekventa och upprepade prestanda för arbetsbelastningar med meddelanden. Alla Premium-namnområden kan ha en, två eller fyra meddelandeenheter och resurstilldelningen ökar linjärt: två meddelandeenheter är dubbelt så många resurser som en meddelandeenhet.

 • Premium-nivån för Service Bus-meddelandetjänsten har en fast daglig avgift per köpt meddelandeenhet. Namnområden som skapats på Premium-nivån kan ha en, två eller fyra meddelandeenheter som vardera räknas av mot de dagliga avgifterna för det angivna antalet meddelandeenheter. Premium-namnområden kan ändra antalet köpta meddelandeenheter när som helst, men den dagliga avgiften baseras på det högsta antalet meddelandeenheter som tilldelats namnområdet.

 • Ja, det är tekniskt möjligt att uppgradera och nedgradera mellan Premium och andra nivåer. Riktlinjer för hur du migrerar din lösning från Standard till Premium (meddelandefunktion) finns i det här blogginlägget.

 • Med en hybridanslutning kan du upprätta kommunikation mellan två nätverksprogram genom en dubbelriktad binärdataström. Detta fungerar även om en eller båda parterna finns bakom en NAT eller brandvägg. Lyssnaren som ska godkänna vidarebefordran via anslutningen och avsändaren som initierar anslutningen kan båda implementeras på valfri plattform och med valfritt språk som är kompatibelt med grundläggande WebSocket-funktioner. Detta inkluderar WebSocket API i majoriteten av alla webbläsare.

 • När du skapar din första lyssnare för hybridanslutningen debiteras du per lyssnarenhet. Samma avgift tillämpas för varje ny lyssnare du lägger till. 5 GB kostnadsfri dataöverföring per månad ingår i tjänsten. Du kan använda din kostnadsfria dataöverföring på 5 GB för alla dina lyssnarenheter. Du blir debiterad för överförbrukning av dataöverföringar om dina sammanlagda dataöverföringar för alla lyssnarenheter överskrider 5 GB.

  Exempelpris 1: tänk dig att du har installerat en enda lyssnare (till exempel en instans av hybridanslutningen) och låter den gå oavbrutet under en månad. Du skickar totalt 3 GB data via anslutningen under månaden. Den totala avgiften blir $-.

  Exempelpris 2: tänk dig att du har installerat en enda lyssnare (till exempel en instans av hybridanslutningen) och låter den gå oavbrutet under en månad. Du skickar totalt 10 GB data via anslutningen under månaden. Den totala avgiften blir $-. Priset består av $- för anslutningen och dina första 5 GB data plus $- för 5 GB data extra.

  Exempelpris 3: tänk dig att du har installerat två instanser av hybridanslutningen (A och B) och låter dem gå oavbrutet under en månad. Du skickar 3 GB data via anslutning A och 6 GB via anslutning B. Totalt skickar du 9 GB data och totalbeloppet blir $-. Priset består av $- för anslutning A plus $- för anslutning B plus $- för 4 GB överanvändning av data.

 • Vi drar 64 kB för varje anslutning till din lyssnare. Detta dras från de kostnadsfria 5 GB vi erbjuder varje månad med lyssnarenheter. Avgiften för lyssnarenheten beräknas per timme i steg om 5 minuter. Du blir inte debiterad för flera öppningar och stängningar för utvecklings-/testningssyften.

 • Om du öppnar en anslutning utan att överföra några data överför vi 1 kB varje minut åt dig för att hålla anslutningen igång. Vi gör det så att nätverket inte ska stänga anslutningen automatiskt var femte minut. Den associerade kostnaden för att göra det för en ansluten lyssnare är mindre än $0.05 per månad.

I den här artikeln finns flera frågor och svar om Service Bus-fakturering.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Service Bus

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad