Priser för Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Azure Monitor maximerar tillgängligheten och prestanda för dina program och tjänster genom att tillhandahålla en heltäckande lösning som samlar in, analyserar och hanterar telemetri från molnet och lokala miljöer. Det hjälper dig att förstå hur dina program fungerar och identifierar proaktivt problem som påverkar dem och de resurser som de är beroende av.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Log Analytics

För Azure Monitor Log Analytics betalar du för datainmatning och datakvarhållning.

Datainmatning

Det finns två sätt att betala för att mata in data i tjänsten Azure Monitor Log Analytics: kapacitetsreservation och betala per användning.

Commitment Tiers

With Commitment tiers you are billed a fixed predictable fee based on your selected commitment tier. Commitment tiers provide you a discount on data ingestion based on your selected commitment tier compared to Pay-As-You-Go pricing.

Tier Pris Effective Per GB Price1 Savings Over Pay-As-You-Go
100 GB per day $- per dag $- per GB 15 %
200 GB per day $- per dag $- per GB 20 %
300 GB per day $- per dag $- per GB 22 %
400 GB per day $- per dag $- per GB 23 %
500 GB per day $- per dag $- per GB 25 %
1 000 GB per day $- per dag $- per GB 26 %
2 000 GB per day $- per dag $- per GB 28 %
5 000 GB per day $- per dag $- per GB 30 %
1Data ingested into Azure Sentinel exceeding the selected daily commitment tier, is charged at the effective tier prices listed above.

Användningsbaserad betalning

Vid betalning per användning debiteras du per gigabyte (GB) data som matats in i Log Analytics-arbetsytan.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Datainmatning 5 GB per faktureringskonto per månad $- per GB

Datakvarhållning

Varje GB data som matas in i din Azure Monitor Log Analytics-arbetsyta kan sparas utan kostnad upp till de första 31 dagarna. Data som sparas efter de första 31 dagarna debiteras enligt datakvarhållningspriserna som anges nedan.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Datakvarhållning 31 dagar2 $- per GB per månad
2För Azure Sentinel-aktiverade arbetsytor bevaras data utan kostnad i 90 dagar.

Dataexport

Med dataexporter i Log Analytics kan du kontinuerligt strömma exporter av loggar från Log Analytics-arbetsytan till exempelvis Azure Storage, Event Hub och liknande mål. Du faktureras per gigabyte (GB) data som exporteras från Log Analytics-arbetsytan.

Dataexportfunktionen är avgiftsfri för närvarande. Ett förhandsmeddelande skickas innan faktureringen aktiveras för funktionen.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Dataexport Ingen $- per GB

Application Insights

Application Insights faktureras enligt den mängd telemetridata som programmet skickar och antalet webbtester du väljer att köra. Telemetridata faktureras enligt datainmatningsfrekvensen i Azure Log Analytics.

Det finns inga avgifter för dataexport via diagnostikinställningarna för närvarande. Ett förhandsmeddelande skickas innan faktureringen aktiveras för funktionen.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Datainmatning 5 GB per faktureringskonto per månad1 $- per GB
Datakvarhållning 90 dagar3 $- per GB per månad
Flerstegstest för webbplatser 4, 5 Ingen $- per test per månad
Pinga webbtester5 Obegränsat Kostnadsfri
Dataexport via diagnostikinställningar** Ingen $- per GB

3Varje GB data som matas in med Application Insights lagras kostnadsfritt i 90 dagar.

4Webbtest med flera steg beräknas per dag för varje test som är aktivt, oberoende av antalet platser från vilka testet körs eller testkörningsfrekvensen.

5Avgifter för aviseringsregler och meddelanden är separata och debiteras enligt prissättningen nedan.

**Det finns ingen dataexportavgift för att skicka data till en Log Analytics-arbetsyta. Avgifterna för Log Analytics-datainmatning gäller fortfarande.

Plattformsloggar

Plattformsloggar innehåller detaljerad diagnostik- och granskningsinformation om Azure-resurser och den Azure-plattform de är beroende av, och de konfigureras via diagnostikinställningar. För plattformsloggar betalar du för den mängd loggar som skickas till varje mål enligt de priser som anges nedan.

Funktion Mål Pris
Strömning av plattformsloggar Log Analytics Ingår
Storage eller Event Hubs6 $- per GB7
Marketplace-partner $- per GB7

6Export av en utvald uppsättning plattformsloggar till Storage eller Event Hubs är tillgängligt utan kostnad. Se listan över plattformsloggar som kan exporteras utan kostnad.

7Fakturering för strömning av plattformsloggar startar den 30 september 2021.

Mått

Ett mått representerar en uppsättning tidsserier. Du faktureras enligt antalet övervakade tidsserier och utförda API-anrop.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Standardmått8 Obegränsat Kostnadsfri
Anpassade mått9 150 MB per månad $0.258/MB: 150–100 000 MB
$0.151/MB: 100 000–250 000 MB
$0.061/MB: över 250 000 MB
Måttfrågor10 1 000 000 standard-API-anrop per månad $-/1 000 standard-API-anrop

8Standardmått är tillgängliga utan kostnad och omfattar utvalda mått från Azure-resurser, -tjänster och -lösningar från första part. Se listan med standardmått.

9Varje anpassad måttdatapunkt som skrivs antas vara 8 byte stor.

10Måttfrågor debiteras baserat på antalet standard-API-anrop. Ett API-standardanrop är ett anrop som analyserar 1 440 datapunkter (1 440 är även det totala antalet datapunkter som kan lagras per mått per dag). Om ett API-anrop analyserar fler än 1 440 datapunkter räknas det som flera API-standardanrop. Om ett API-anrop analyserar mindre än 1 440 datapunkter räknas det som mindre än ett API-anrop. Antalet API-standardanrop beräknas varje dag som det totala antalet datapunkter som analyseras per dag dividerat med 1 440.

 • Mått är tillgängliga i 93 dagar utan kostnad. Om du vill behålla måttdata i mer än 93 dagar kan de skickas till ett lagringskonto, en Azure Log Analytics-arbetsyta eller en händelsehubb. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och händelsehubb. Måttfrågor debiteras dessutom för motsvarande API-anrop som krävs för att dirigera data.

Exempel

 1. Ett API-anrop som analyserar 2 000 datapunkter räknas som 2 000/1 440 = 1,4 standard-API-anrop.
 2. Ett API-anrop som analyserar 200 datapunkter räknas som 200/1 440 = 0,1 standard-API-anrop.
 3. Ett scenario med uppföljning av fem mått med en minuts kornighet från 100 virtuella datorer per dag resulterar i 720 000 datapunkter, vilket motsvarar 500 standard-API-anrop per dag (720 000/1 440).

Hälsoövervakning

Hälsoövervakning debiteras för antalet måttidsserier som övervakas med hälsovillkor för en Azure-resurs.

Hälsoövervakningen är kostnadsfri som förhandsversion. När hälsoövervakningen blir allmänt tillgänglig börjar avgifter att gälla enligt prisplanen nedan.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Hälsovillkor Ingen $- per övervakade måttidsserier per månad

Varningsregler

En varningsregel debiteras baserat på typ av och antal signaler som den övervakar. En signal kan vara ett resursmått, en logg eller en aktivitetslogg. Kostnaden för en varningsregel som övervakar flera signaler är summan av kostnaden för övervakning av varje signal samt eventuella aktiverade funktioner.

Varningssignal Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Mått11, 12 10 övervakade måttidsserier per månad $- per övervakad måttidsserie per månad
Logg Ingen 15 minuters intervall (eller längre): $- per övervakad logg per månad
10 minuters intervall: $- per övervakad logg per månad
5 minuters intervall: $- per övervakad logg per månad
Aktivitetslogg Begränsad till 100 regler per prenumeration Kostnadsfri
Dynamiskt tröskelvärde13 Ingen $- per dynamiskt tröskelvärde per månad

11Priset som anges här representerar priset för en varningsregel som övervakar en enstaka måttidsserie från en enstaka resurs.

12Priserna gäller för den nya generationens måttvarningsregler som är tillgängliga under Varningar. Föregående generations varningsregler (klassiska varningar) är även i fortsättningen tillgängliga utan kostnad

 • Aktivitetsloggar är tillgängliga under en 90-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla aktivitetsloggdata längre än 90-dagarsperioden kan aktivitetsloggdata dirigeras till ett lagringskonto eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring och Event Hubs. Inga avgifter tillkommer för API-anrop för att hämta aktivitetsloggdata.
 • Varningar som erbjuds som en del av Azure Security Center (ASC) är för närvarande kostnadsfria.
 • Varningar som skapats för ett hälsovillkor är kostnadsfria.

13En dynamisk avisering faktureras för funktionen för det dynamiska tröskelvärdet och den underliggande metriska varningen.

Exempel

 1. Priset för en varningsregel som övervakar processoranvändning och RAM-användning (det vill säga 2 måttidsserier) för 10 virtuella datorer och som har dynamiskt tröskelvärde aktiverat kan beräknas enligt följande:
  • Priset för varningsregel + priset för dynamiskt tröskelvärde.
  • (10 virtuella datorer * 2 måttidsserier per virtuell dator – 10 kostnadsfria enheter) * $- per varningsregel för måttidsserier per månad + [(10 virtuella datorer * 2 måttidsserier per virtuell dator) * $- per dynamiskt tröskelvärde per månad] = $- per månad.
 2. Priset för en varningsregel som skickar frågor till 1 Log analytics-arbetsyta om en 404-felhändelse var 15:e minut kan beräknas enligt följande:
  • 1 arbetsyta * 1 loggvarningsfråga * $- per loggvarningsregel per månad = $- per månad.

Meddelanden

Meddelanden skickas baserat på när en varningsregel löser ut. Du debiteras baserat på typ av och antal meddelanden som du väljer att skicka.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
ITSM-anslutningsprogram, skapa eller uppdatera händelse 1 000 händelser per månad $-/1 000 händelser
E-postmeddelanden 1 000 e-postmeddelanden per månad $-/100 000 e-postmeddelanden
Push-meddelande (till Azure-mobilapp) 1 000 meddelanden per månad $-/100 000 meddelanden
Säkra webhooks 1 säker webhook $-/1 000 000 säkra webhooks
Webhooks 100 000 webhooks per månad $-/1 000 000 webhooks

SMS och röstsamtal Se nästa tabell för SMS-prissättning

Landskod Röstsamtal – kostnadsfria enheter som ingår Pris SMS – kostnadsfria enheter som ingår Pris
USA (+1) 10 röstsamtal per månad $-/samtal 100 SMS per månad $-/SMS
Australien (+61) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Österrike (+43) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Belgien (+32) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Brasilien (+55) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Chile (+56) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Kina (+86) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Tjeckien (+420) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Danmark (+45) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Estland (+372) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Finland (+358) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Frankrike (+33) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Tyskland (+49) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Hongkong SAR (852) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Indien (+91) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Irland (+353) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Israel (+972) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Italien (+39) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Japan (+81) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Jordanien (+962) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Luxemburg (+352) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Malaysia (+60) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Mexiko (+52) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Nederländerna (+31) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Nya Zeeland (+64) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Norge (+47) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Portugal (+351) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Rumänien (+40) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Ryssland (+7) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Singapore (+65) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Sydafrika (+27) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Sydkorea (+82) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Spanien (+34) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Schweiz (+41) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Taiwan (+886) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Förenade Arabemiraten (+971) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS
Storbritannien (+44) Röstsamtal stöds inte $-/samtal - $-/SMS

Diagnostikloggar

Diagnostikloggar kan dirigeras till ett lagringskonto, en Log Analytics-arbetsyta eller en händelsehubb. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Monitor

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Monitor.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Monitor.

Vanliga frågor och svar

Allmänt

 • Det tillkommer inga ytterligare avgifter för Azure Monitor-funktioner som erbjuds som förhandsversion och som inte visas på sidan med priser. Prissättning för förhandsversioner av funktioner kungörs i framtiden och du meddelas innan faktureringen påbörjas. Om du väljer att fortsätta att använda förhandsversioner av funktioner debiteras du tillämpligt pris.

Log Analytics

 • Kunder som börjat använda Log Analytics på den kostnadsfria nivån innan den 2 april 2018 kan stanna kvar på den gamla nivån. Den gamla, kostnadsfria nivån har en gräns på 500 MB för mängden data som samlas in per dag, och det går inte att hålla kvar data i längre än 7 dagar. I den nya prissättningsmodellen finns inga gränser för mängden insamlade data, och du kan behålla dina loggdata i upp till två år. Kunder som använder den gamla prissättningsmodellen kan när som helst byta till den nya.

 • Ja. Du kan ha kvar prissättningsmodellen Insight and Analytics per nod om du vill använda Log Analytics.

 • Om du vill se hur prissättningsmodellen med betalning per GB skulle påverka dig kan du navigera till dokumentationen på sidan Användning och uppskattade kostnader. I den nya prissättningsmodellen kostar datainmatning och kvarhållning olika mycket beroende på i vilken region du har Log Analytics-arbetsytan. Ta med det här i beräkningen när du jämför dina uppskattade kostnader. Om du har köpt OMS Suite ska du dessutom prata med din kontorepresentant om hur eventuella ändringar kommer att påverka dig.

 • Följ stegen nedan på dokumentationssidan för att gå till den nya prissättningsmodellen.

 • Ja, EA-kunder (Enterprise Agreement) som använder prissättningsmodellen Insight & Analytics per nod kan fortsätta med samma modell i eventuella nya prenumerationer som länkas till befintligt EA.

 • Ja, kunder som började använda Log Analytics innan den 1 oktober 2016 fortsätter med den äldre prismodellen, men kan när som helst övergå till de nya modellerna ovan. Prismodellerna nedan har inte varit tillgängliga för nya arbetsytor sedan 1 oktober 2016.

  Standard Premium
  Daglig gräns Ingen Ingen
  Kvarhållningsperiod 1 månad 12 månader
  Anpassa längre kvarhållningsperioder Inte tillgänglig Inte tillgänglig
  Pris $2.3 per GB $3.5 per GB
 • Du kan välja en kvarhållningsperiod mellan 30 och 730 dagar. Kvarhållningskostnaden beräknas enligt en daglig kornighet som baseras på det månatliga priset per GB som lagras efter de 31 dagars kvarhållning som ingår.

 • Kapacitetsreservationer gör att du kan reservera en fast mängd daglig datainmatningskapacitet för Azure Monitor och Azure Sentinel mot en fast, förutsägbar daglig kostnad. Du kan när som helst uppgradera den begärda kapaciteten. Den kortaste perioden innan du kan välja bort eller minska din kapacitetsreservation är emellertid 31 dagar.

  • Lägga till mer kapacitet i reservationen – du kan när som helst uppgradera den begärda kapaciteten. Din nya kapacitetsreservation gäller från 12:01 AM UST följande dag.
  • Minska vald kapacitetsreservation – du kan minska kapacitetsreservationen eller helt välja bort modellen med kapacitetsreservationer efter de första 31 dagarna. Den här 31-dagarsklockan nollställs varje gång du gör en ändring (ökar eller minskar) av vald kapacitetsreservation. Ditt nya val av kapacitetsreservation eller affärsmodell gäller från 12:01 AM UST följande dag.
 • Du kan när som helst välja en kapacitetsreservation. När du har valt en förblir du i vald kapacitetsnivå såvida du inte väljer en annan prismodell eller upp- eller nedgraderar din kapacitetsreservation.
 • Kapacitetsreservationer kan användas på arbetsytenivå och kan inte grupperas för arbetsytor eller prenumerationer.

Application Insights

 • I den gamla prissättningsmodellen användes två nivåer, Basic och Enterprise. Från och med den 2 april 2018 kommer kunder på Basic-nivån att faktureras enligt ovanstående prissättningsmodell, som erbjuder fler funktioner utan extra kostnad. Kunder på Basic-nivån får även i fortsättningen 1 GB data per resurs utan kostnad förutom de 5 GB per prenumeration och månad som ingår i tjänsten Azure Log Analytics. Från och med den 2 april 2018 har kunder på Basic-nivån även tillgång till löpande export och Application Insights-anslutningsprogrammet för Operations Management Suite Log Analytics. I den nya prissättningsmodellen kan du även använda din månatliga kredit som Visual Studio-prenumerant till att betala för Application Insights.

  Kunder på Enterprise-nivån kan fortsätta med den gamla prissättningsmodellen eller välja att byta till prissättningsmodellen ovan. Alla kundprenumerationer med Application Insights som aktiveras innan den 2 april 2018 faktureras $- per GB data som matas in i Application Insights. Det här dock bara förmånligt om du har köpt OMS Suite. I så fall ingår en nod på Enterprise-nivå för Application Insights i varje Operations Management Suite-prenumerationsavtal av typen E1 eller E2. I varje Enterprise-nod för Application Insights ingår upp till 200 MB Application Insights-data per dag med en datakvarhållning på 90 dagar utan extra kostnad.

  Enterprise
  Månatligt baspris $- per nod
  Inkluderade data 200 MB per nod varje dag
  Ytterligare data $- per GB
  Datakvarhållning (rådata och sammanställda data) 90 dagar
  APM- (Application Performance Management) och Analytics-funktioner Ingår
  Kontinuerlig export Obegränsat
  Flerstegstest för webbplatser $- per test per månad
 • Nej. Kunder som har börjat använda Application Insights innan den 2 april 2018 fortsätter att faktureras $- per GB för data som matas in i Application Insights.

 • Du kan ange en daglig högsta gräns för mängden data som Application Insights ska acceptera från ditt program, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera dina kostnader. När den dagliga gränsen nåtts ignoreras ytterligare data under resten av den dagen (i UTC-tid) och accepteras sedan som vanligt igen vid början av nästa dag.

  Du kan även använda sampling för att minska mängden data som du skickar till Application Insights från programmet.

  Läs mer om hur du hanterar priser och datavolymer i Application Insights.

 • En nod är fysisk eller virtuell dator eller en PaaS-instans (Platform-as-a-Service) som är värd för ditt program. Om ditt program till exempel kör på tre Azure App Service-instanser och en virtuell dator, så finns det sammanlagt fyra noder som är värdar för ditt program. Vi räknar antalet separata noder som skickar telemetridata varje timme. Om en nod inte skickar någon telemetri en viss timme, så räknas den inte. Priserna per nod och månad ovan baseras på antagandet att en nod skickar telemetri varje timme under månaden. Det betyder att om det förekommer perioder av inaktivitet i programmet under månaden, så blir den faktiska kostnaden lägre.

  När ditt program skalas upp eller ned, t.ex. om fler webbservar läggs till under perioder med hög aktivitet, så stiger eller sjunker även kostnaderna för Application Insights Enterprise.

  Men det finns undantag, allt definieras inte som noder (även om datavolymen alltid räknas):

  • Arbetsstationer som används av utvecklare för felsökning räknas som inte som noder.
  • Om du använder en SDK för en webbläsarklient med JavaScript (eller vissa andra SDK:er som saknar stöd för ”roleInstance”) räknas inte de enskilda slutanvändarnas datorer som noder.
  • Om du använder HockeyApp Bridge-appen räknas inte de enskilda mobilenheterna som övervakas av HockeyApp som noder.

  Vad händer om jag använder samma nod för flera program som jag övervakar? Inga problem. Vi räknar bara de unika noderna som skickar telemetridata inom din Azure-prenumeration (faktureringskonto). Om du till exempel har fem separata webbplatser som körs på samma fysiska server och varje webbplats är konfigurerad med Application Insights Enterprise (debiterad per nod) så räknas dessa kollektivt som en nod.

  Du kan också ha program som använder Application Insights Basic (debiteras per GB) i samma Azure-prenumeration och detta kommer inte att påverka beräkningen av noder för de program som använder Application Insights Enterprise.

  Hur fungerar den dagliga datavolymen på 200 MB i Application Insights Enterprise? Om du väljer Enterprise-prisalternativet tilldelas ditt program en daglig datakvot baserat på antalet noder som skickar telemetri. Om du har fem noder som skickar data tilldelas du en datapool på 1 GB om dagen till ditt program (definieras i den Application Insights-resurs som du konfigurerar). Det spelar ingen roll om vissa noder skickar mer data än andra noder eftersom inkluderade data delas mellan alla noder i en Azure-prenumeration. Om du en viss dag skickar mer data än vad som ingår i din dagliga datapool, så gäller priserna för extra data per GB. Data som inte förbrukas anses förverkade och kan inte sparas till nästa dag.

  Den dagliga datapoolen beräknas som antalet timmar under dagen som varje nod skickar telemetri dividerat med 24 multiplicerat med 200 MB. Om du till exempel har fyra noder som skickar telemetridata under 15 av dygnets 24 timmar så resulterar det i ((4 x 15) / 24) × 200 MB = 500 MB inkluderade data för den dagen.

  Om du väljer Enterprise-prisalternativet för flera program i samma Azure-prenumeration så delas den dagliga datakvoten mellan dessa program. Den här dagliga kvoten delas inte med program som du har valt Basic-prisalternativet för.

 • Ja. Här är erbjudanden för teamutveckling och testning tillgängliga idag:

 • Om du har frågor om hur prissättningen fungerar för Application Insights är du välkommen att publicera en fråga i vårt forum.

Aviseringar

 • Migrerade varningsregler och motsvarande migrerade åtgärdsgrupper (e-post, webhook eller LogicApp) är kostnadsfria även i fortsättningen. De funktioner du haft med klassiska varningar, till exempel möjligheten att redigera tröskel, sammansättningstyp och detaljnivå för sammansättningen, kommer att finnas tillgängliga utan kostnad även med din migrerade varningsregel. Om du däremot redigerar den migrerade varningsregeln för att använda någon av aviseringsplattformens nya funktioner, aviseringar eller åtgärdstyper, tillkommer motsvarande avgift. Följande är exempel på fall där du måste betala en avgift för varningsregeln:

  • Alla nya (icke-migrerade) varningsregler som skapats utanför kostnadsfria enheter på den nya Azure Monitor-plattformen
  • Alla data som matats in och sparats utanför kostnadsfria enheter som omfattas av Azure Monitor
  • Alla multitestbaserade webbtester som körts av Application Insights
  • Alla anpassade mått som lagrats utanför de kostnadsfria enheter som ingår i Azure Monitor
  • Alla migrerade varningsregler som redigeras för att använda senare funktioner för metrisk varning som frekvens, flera resurser/mått, dynamiska tröskelvärden, ändring av resurs/signal och så vidare
  • Alla migrerade åtgärdsgrupper som redigeras för att använda senare aviseringar, eller åtgärdstyper som SMS, röstsamtal och/eller ITSM-integrering
 • Varningsregler för aktivitetslogg, tjänsthälsa och resurshälsa är även i fortsättningen tillgängliga utan kostnad.

 • Varningsmeddelanden debiteras separat baserat på typ av meddelande som används.

 • Priserna som anges ovan gäller den nya varningsplattformen. Om du flyttar över dina befintliga varningsregler från den klassiska varningsplattformen till den nya plattformen gäller priserna som anges ovan.

 • Befintliga OMS-loggvarningskunder debiteras inte för de första 250 loggvarningsreglerna. Varningsregler över gränsen på 250 loggvarningsregler debiteras enligt priserna ovan.

 • Befintliga OMS-loggvarningskunder kan skapa Azure-loggvarningsregler med valfri frekvens upp till gränsen på 250 loggvarningsregler. Loggvarningsregler som skapas utöver gränsen på 250 loggvarningsregler debiteras enligt priserna som anges ovan.

 • Om du är en befintlig Application Insights-kund fortsätter alla befintliga varningsregler för mått och webbtester som migreras till nya varningsplattformar att vara kostnadsfria. Alla nya varningar för mått och webbtester debiteras enligt tillämpliga priser för en måttaviseringsregel. Loggvarningsregler i Application Insights debiteras enligt priserna ovan.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.