Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: październik 2020 r.

Umowa i postanowienia dotyczące usługi

Używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • W przypadku klientów, którzy nabywają lub odnawiają subskrypcję (obejmuje to bezpłatne wersje próbne) online w Microsoft, używanie usługi podlega postanowieniom umowy Microsoft Online Subscription Agreement („MCA”) albo postanowieniom umowy Microsoft Online Subscription Agreement („MOSA”). Używanie usługi podlega postanowieniom umowy MOSA, jeśli umowa MCA jest niedostępna dla danej lokalizacji geograficznej. Więcej informacji na temat wspomnianej dostępności można znaleźć tutaj. Integralną częścią umów MCA i MOSA są Postanowienia dotyczące Usług Online („Postanowienia dotyczące Usług Online”) i Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online („Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online”). Aktualne wersje tych dokumentów można znaleźć na stronie Postanowienia dotyczące licencjonowania.
  • W przypadku klientów, którzy dokonują zakupu w ramach innej umowy licencjonowania zbiorowego (np. umowy Enterprise Agreement), używanie usługi podlega umowie licencjonowania zbiorowego, na podstawie której zakupiono daną usługę i której integralną część stanowią Postanowienia dotyczące Usług Online oraz Dodatek dotyczący Ochrony Danych. Egzemplarz umowy licencjonowania zbiorowego można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem Microsoft ds. klienta lub licencjonowania zbiorowego.
  • Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, używanie przez Klienta ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji, będzie podlegać Warunkom używania Usług Microsoft.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności określono rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Microsoft oraz sposoby i cele tego przetwarzania. Mające do Klienta zastosowanie Umowa dotycząca Usług lub Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych mogą dla niektórych usług w Wersji Zapoznawczej wskazywać na mniej zaawansowane lub inne środki ochrony prywatności.

Ochrona danych

Niniejszy Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online („Dodatek dotyczący Ochrony Danych”) określa obowiązki Klienta i Microsoft w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Klienta i Danych Osobowych w związku z platformą Azure. Dodatek ten jest integralną częścią Postanowień dotyczących Usług Online. Klienci, którzy nabyli rozwiązania Azure i Usługi Online Microsoft, mogą uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami, korzystając z Centrum zaufania Microsoft. Service Trust Portal (STP) to element towarzyszący Centrum zaufania, który zapewnia dostęp do raportów z audytów, dokumentacji dotyczącej RODO, przewodników w zakresie zgodności oraz powiązanych dokumentów, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak Microsoft pomaga chronić dane Klienta.

Umowy dotyczące Poziomu Usług

Umowa dotyczące Poziomu Usług to umowa opisująca zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do używania funkcji Azure w wersji beta lub na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innej przyczyny.

Warunki używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega używanie usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach używania usługi Microsoft Azure Marketplace stanowiących integralną część Postanowień dotyczących Usług Online.

Warunki używania usług Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące używanie przez Klienta usługi Microsoft Azure Government Cloud przedstawiono w Umowie Microsoft Subscription Agreement for US Government Cloud.

Warunki używania witryny

Warunki używania Usług Microsoft mają zastosowanie do używania witryny Azure przez Klienta. Mają również zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup i używanie usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.