Jak przeprowadzić migrację

Dowiedz się, jak przenieść aplikacje, dane i infrastrukturę na platformę Azure przy użyciu sprawdzonego podejścia do migracji do chmury. Znajdź też narzędzia i wskazówki dotyczące migracji do chmury, dzięki którym będziesz działać szybciej i sprawniej.

Etapy procesu migracji

Migracja do chmury uwzględnia zarządzanie zmianami organizacyjnymi na dużą skalę, obejmującymi ludzi, procesy i technologie. Zastosowanie kompleksowego podejścia nie tylko ułatwi pomyślne zrealizowanie tego przedsięwzięcia, ale zagwarantuje też, że organizacja wykorzysta nowe możliwości — w tym wydajność, elastyczność i skalowanie — gdy obciążenia będą już działać w chmurze.

Definiowanie strategii

Wybierz opcję migracji lub modernizacji.

Zdefiniuj podejście na bazie trzech kwestii: powodów migracji, celów biznesowych i priorytetów obciążeń. Dokonaj migracji w przypadku powodów migracji zależnych od czasu. Przeprowadź modernizację dla obciążeń docelowych i kluczowych dla działalności, które będą celem dalszych inwestycji.

Zaangażuj kluczowe osoby, aby zorganizować centrum doskonalenia migracji do chmury.

Zorganizuj szybszą i sprawniejszą migrację, która pozwoli spełnić cele organizacyjne, przez zebranie szerokiego zespołu, w skład którego wejdą informatycy, specjaliści ds. finansów i właściciele firmy.

Zaangażuj partnera ds. migracji do chmury.

Rozwijaj zestaw umiejętności związanych z chmurą i zmniejszaj poziom ryzyka w trakcie migracji. Podejmij współprace z dostawcą usług zarządzanych, który oferuje wsparcie w całym procesie migracji.

Zaplanuj migrację

Odnajdź i oceń występujące aplikacje, bazy danych i infrastrukturę.

Uzyskaj wgląd w występujące zależności przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do migracji do chmury. Sporządź spis infrastruktury i dokonaj oceny środowisk lokalnych — uzyskaj wskazówki dotyczące doboru rozmiarów, szacowane koszty na poziomie obciążeń i metryki wydajności.

Oblicz całkowity koszt posiadania, aby uzyskać uzasadnienie biznesowe dla migracji.

Oceń potencjalne oszczędności kosztów związane z migracją na platformę Azure, obliczając i porównując całkowity koszt posiadania platformy Azure z kosztem porównywalnego wdrożenia lokalnego.

Opracuj kompleksowy plan migracji.

Uwzględnij priorytety obciążeń, osie czasu, punkty kontrolne, zasoby i finansowanie. Następnie podziel cały plan na projekty migracji, przypisując każdemu z nich grupę powiązanych obciążeń. Zyskaj akceptację kierownictwa i Twojego nowego centrum doskonalenia migracji.

Zasoby

Przygotowywanie organizacji do migracji

Rozwiń umiejętności związane z chmurą.

Umożliwiaj swoim zespołom informatycznym i opracowującym aplikacje szybkie rozpoczęcie korzystania z technologii chmurowych, narzędzi do migracji i procesów operacyjnych. Inwestycje we wstępne szkolenia ułatwiają wydajniejsze skalowanie prac związanych z migracją i sprawne przygotowanie pomyślnej realizacji tego projektu w organizacji.

Skonfiguruj strefę docelową dla obciążeń.

Wstępnie skonfigurowane strefy docelowe obejmują elementy sieci, tożsamości, zarządzania, zabezpieczeń i nadzoru, które mają równoważyć elastyczność ze standardami organizacji. Korzystając z najlepszych rozwiązań dotyczących stref docelowych, unikniesz problemów z nadzorem podczas migracji i po niej.

Wdrażanie chmury

Migruj i modernizuj środowisko etapami, stosując podejście iteracyjne.

Wybierz właściwej wielkości zestaw obciążeń dla każdego etapu migracji i zrealizuj przeniesienie przy użyciu narzędzi automatycznych. Wybierz docelowe usługi w chmurze, do których przeniesiesz obciążenia, na przykład Azure IaaS dla infrastruktury lub Azure App Service dla aplikacji internetowych.

Zasoby

Podróż związana z migracją do chmury nie kończy się po zakończeniu migracji obciążeń — zespoły informatyków i deweloperów aplikacji muszą teraz aktywnie zabezpieczać i nadzorować środowisko chmury oraz nim zarządzać. Ponadto po migracji organizacja powinna poświęcić czas na zapoznanie się z dodatkowymi możliwościami modernizacji.

Zabezpieczanie obciążeń i zarządzanie nimi

Uzyskaj pełny wgląd w poziom bezpieczeństwa i sprawuj nad nim kontrolę.

Szybko wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie w środowiskach hybrydowych, korzystając z inteligentnej ochrony przed zagrożeniami w rozwiązaniu takim jak Azure Security Center. Zabezpiecz całą organizację przed zagrożeniami, korzystając z natywnych rozwiązań SIEM w chmurze, takich jak Azure Sentinel.

Uprość zarządzanie, korzystając z pojedynczej płaszczyzny sterowania.

Zarządzaj obciążeniami we wszystkich środowiskach przy użyciu rozwiązania takiego jak Azure Arc. Monitoruj wydajność obciążeń dzięki szczegółowym informacjom i trendom w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że obciążenia są chronione za pomocą rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania po awarii.

Nadzorowanie i optymalizowanie środowisk w chmurze

Szybko twórz i skaluj aplikacje i obciążenia, zachowując nad nimi kontrolę.

Opierając się na już wykonanej pracy dotyczącej strefy docelowej, ustanów i utrzymuj właściwy zestaw standardowych i niestandardowych zasad do nadzorowania zasobów i subskrypcji w chmurze — w sposób zapewniający zgodność.

Zapoznaj się z narzędziami, ofertami i wskazówkami udostępnianymi przez dostawcę chmury.

Monitoruj i dostosowuj wydatki na chmurę i zwiększaj efektywność operacyjną dzięki ekskluzywnym ofertom. Przykładami takich ofert są zniżki na wystąpienia zarezerwowane i możliwość korzystania z licencji lokalnych w chmurze.

Zasoby

Migracja

Przenieś istniejące aplikacje na platformę Azure w sposób zoptymalizowany — bez zmian w kodzie — przy użyciu migracji metodą „lift-and-shift”. Migrowanie aplikacji „w stanie takim, w jakim są” do usługi typu IaaS („infrastruktura jako usługa”) pozwala przekształcić wydatki kapitałowe w wydatki operacyjne i szybko uzyskać elastyczność i skalowalność. Typowe projekty:

Modernizacja

Zmodyfikuj lub rozszerz swoją aplikację, aby umożliwić jej dalsze skalowanie i optymalizację pod kątem architektur chmurowych. Korzystaj z zalet platformy udostępnianej jako usługa (PaaS), takich jak wbudowane zabezpieczenia, stosowanie poprawek, wysoka dostępność i automatyczne skalowanie. Typowe projekty:

Rozpocznij samodzielnie

Uzyskaj pomoc ekspertów w zakresie migracji

Program migracji na platformę Azure

Uzyskaj wskazówki dotyczące proaktywnego działania i właściwie dopasowaną pomoc ekspertów na każdym etapie migracji, dzięki czemu sprawnie przeniesiesz wszystkie obciążenia.

Często zadawane pytania

  • Firma Microsoft zaleca korzystanie z usługi Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure — sprawdzonej metodologii planowania i wdrażania migracji do chmury, a także nadzorowania i optymalizowania środowisk w chmurze i hybrydowych oraz zarządzania nimi. Zapewnia on najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.
  • Migruj różne obciążenia, w tym: Windows Server, SQL Server, Linux, aplikacje internetowe .NET i PHP, bazy danych typu open source, takie jak MySQL i PostgreSQL, środowiska SAP, środowiska deweloperskie/testowe i infrastrukturę pulpitów wirtualnych. Na platformie Azure dostępne są różne narzędzia ułatwiające migrowanie konkretnych obciążeń — poznaj różne scenariusze migracji dzięki tym przykładowym instruktażom.
  • Platforma Azure oferuje wiele narzędzi i zasobów, które ułatwiają ocenę gotowości obciążeń i Twojej firmy do migracji. Uzyskaj ocenę swoich konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wszystkiego od strategii biznesowej i gotowości obciążeń po potrzeby w zakresie szkoleń, korzystając z narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji (SMART). Odwiedź witrynę Azure Migrate —centrum narzędzi do migracji na platformę Azure dla niemal wszystkich przypadków użycia.