Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

Sprawdzone wskazówki przyspieszające wdrażanie chmury

Co to jest przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure?

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure to sprawdzone wskazówki, które pomagają w tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych i technologicznych niezbędnych do pomyślnego przyjęcia chmury. Zapewnia on najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.

Stosując najlepsze rozwiązania z przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure, organizacje mogą lepiej dostosować swoje strategie biznesowe i techniczne w celu osiągnięcia sukcesu.

Poznawanie struktury

Realizacja celów biznesowych

Określ, jakie szanse chmura otwiera przed Twoją organizacją, i zrealizuj swoje cele za pomocą technologii chmury.

Przygotowywanie organizacji na chmurę

Zidentyfikuj produktywne i zrównoważone sposoby, aby pomóc organizacji zrozumieć i przyjąć zmiany technologiczne, które poprawią wyniki biznesowe.

Migracja do chmury i optymalizacja

Przenieś swoje zasoby cyfrowe do chmury, a następnie zoptymalizuj je — i procesy operacyjne — w celu osiągnięcia doskonałości dzięki innowacyjnym technologiom opartym na chmurze.

Wdrażanie chmury

Nie ma jednej ścieżki wdrażania chmury, która sprawdza się w przypadku każdej organizacji, ale główne etapy wdrażania są podobne dla wszystkich organizacji i branż: zdefiniowanie strategii, przygotowanie planu, przygotowanie organizacji i wdrożenie chmury.

zdefiniowanie strategii, przygotowanie planu, przygotowanie organizacji i wdrożenie chmury.

Omówienie czynników motywujących

Istnieje wiele powodów i czynników motywujących do wdrożenia chmury. Zrozumienie ich jest kluczem do opracowania skutecznej strategii wdrażania chmury.

Określanie pożądanych wyników biznesowych

Ustal jasne wyniki biznesowe, które są zgodne z czynnikami motywującymi Twojej organizacji. Za pomocą tego szablonu wspólnie z interesariuszami i decydentami ustal, które wyniki mają być traktowane priorytetowo.

Definiowanie uzasadnienia biznesowego

Zdefiniuj przypadek biznesowy i utwórz model finansowy, aby ocenić wpływ strategii wdrażania chmury na swoją działalność.

Tworzenie spisu składników środowiska cyfrowego

Skataloguj wszystkie swoje obciążenia, aplikacje, źródła danych, maszyny wirtualne i inne zasoby informatyczne, a następnie oceń je, aby określić najlepszy sposób obsługiwania ich w chmurze.

Tworzenie planu wdrożenia chmury

Przygotuj plan wdrażania chmury, ustalając priorytety obciążeń na podstawie ich wpływu na działalność i złożoności technicznej.

Definiowanie gotowości w zakresie umiejętności i obsługi

Utwórz i wdróż plan gotowości dotyczący umiejętności, aby zdefiniować potrzeby w zakresie obsługi, wyeliminować bieżące luki i upewnić się, że firma i jej informatycy są przygotowani na zmiany i nowe technologie.

Przygotowywanie środowiska chmury

Skonfiguruj strefę docelową w chmurze dla nowych obciążeń platformy Azure.

Użyj strategii migracji struktury Cloud Adoption Framework, aby szybko skonfigurować środowisko w chmurze.

Każda organizacja ma własne powody do wdrożenia chmury, ale przeważają dwa główne czynniki:

Migracja

Czynnik związany z migracją dotyczy przede wszystkim przeniesienia istniejących aplikacji lokalnych do chmury na podstawie procesu przyrostowego z założeniem, że organizacja rozpocznie od początkowej migracji do chmury o ograniczonym zakresie. Ten nakład pracy zostanie później rozszerzony o dodatkowe obciążenia w miarę wyciągania wniosków z początkowym doświadczeń i wraz z ulepszaniem procesów migracji.

Innowacja

Ten czynnik dotyczy przede wszystkim modernizacji środowiska cyfrowego w celu wspierania innowacji biznesowych i w zakresie produktów. Nowoczesne podejścia do wdrażania i obsługi infrastruktury oraz zarządzania nią szybko wypełniają luki między programowaniem i działalnością.

Testowanie porównawcze i ulepszanie ładu

Zidentyfikuj luki w procesie transformacji swojej organizacji, wykonaj testy porównawcze stanu nadzoru nad ładem i monitoruj ten stan na przestrzeni czasu oraz uzyskaj zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów luk za pomocą narzędzia do testowania porównawczego ładu. W zależności od potrzeb konkretne zalecenia mogą obejmować następujące:

 • Odpowiednia dokumentacja dla Twojego przypadku użycia.
 • Kursy rozwijające umiejętności i ścieżki szkoleniowe w witrynie Microsoft Learn.
 • Rozwiązania partnerskie.
 • Dostosowane przewodniki autorstwa inżynierów platformy Azure dostępne za pomocą programu Microsoft FastTrack for Azure.

Udostępnij tę analizę partnerowi lub opiekunowi klienta firmy Microsoft, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach dotyczących nadzoru nad ładem.

Ustalanie praktyk nadzoru nad ładem

Wdróż metodę najmniejszego produktu spełniającego kryteria (MVP, Minimally Viable Product) w celu ustanowienia wstępnych rozwiązań nadzoru nad ładem opartych na dyscyplinach nadzoru nad ładem chmury w zakresie zarządzania kosztami, podstaw zabezpieczeń, spójności zasobów, podstaw tożsamości i automatyzacji wdrażania.

Identyfikowanie czynników ryzyka biznesowego i tolerancji na ryzyko

Zidentyfikuj czynniki ryzyka biznesowego i tolerancję na ryzyko, a następnie ogranicz te czynniki za pomocą zasad zgodności i ładu. Wykonuj cykliczne procesy nadzoru nad ładem, aby monitorować przestrzeganie zasad.

Za pomocą metodyki zarządzania wszystkie obciążenia zostały sklasyfikowane według ważności i wartości biznesowej oraz zmierzone za pomocą analizy wpływu, która oblicza utratę wartości skojarzoną ze spadkiem wydajności lub przestojami działalności biznesowej. Za pomocą tego konkretnego wpływu na przychód zespoły operacji w chmurze pracują z zespołem biznesowym w celu ustanowienia dobrze zarządzanych środowisk w chmurze — za pomocą procesów i narzędzi do obsługi odpornych rozwiązań i zarządzania nimi.

Niektóre z kluczowych implementacji:

Zarządzanie

 • Określ krytyczne operacje biznesowe.
 • Zamapuj operacje do usług.
 • Analizuj zależności usług.
 • Twórz widoki wysokiego poziomu dla pulpitów nawigacyjnych usług.

Monitorowanie

 • Włącz zbieranie danych.
 • Określ punkt odniesienia dla operacji.
 • Generuj alerty.
 • Mierz metryki usług i generuj umowy SLA.

Odporność

 • Aktywuj odporną platformę.
 • Wyważ inwestycje w odporność, aby uzyskać właściwy poziom ochrony.
 • Przeprowadzaj odzyskiwanie po awarii z minimalnym przestojem i minimalną utratą danych.
 • Ewoluuj do platformy o wysokiej dostępności.

Narzędzia ułatwiające rozpoczęcie pracy

Odkrywaj odpowiednie narzędzia i spersonalizowane rekomendacje, które ułatwią Ci zbadanie możliwości wdrożenia chmury, zdefiniowanie strategii i usunięcie przeszkód.

Szybkie przechodzenie od odpowiadającej zawartości w strukturze Cloud Adoption Framework

Określ swoje potrzeby dotyczące wdrażania chmury za pomocą funkcji oceny w narzędziu do śledzenia wdrażania chmury — i uzyskaj rekomendacje dla swojego unikatowego przypadku.

Odnajdywanie bieżącego stanu wdrażania chmury

Oceń swoją gotowość do migracji

Użyj narzędzia Strategic Migration Assessment and Readiness Tool, aby poznać poziom przygotowania swojej organizacji do przeprowadzenia projektu migracji na dużą skalę.

Przygotuj się do migracji

Definiowanie punkt odniesienia dla ładu

Użyj tej oceny do zidentyfikowania luk w bieżącym ładzie Twojej organizacji. Uzyskaj spersonalizowany raport porównawczy i dostosowane wskazówki dotyczące rozpoczęcia pracy.

Konfigurowanie testowania porównawczego ładu

Ocena obciążeń pod kątem najlepszych rozwiązań dotyczących odporności

Minimalizacja zagrożeń przez przeprowadzenie oceny obciążeń względem pięciu filarów: odporności, skalowalności, DevOps, zabezpieczeń i kosztu.

Przegląd architektury platformy Azure

Partnerzy to krytyczny element wdrażania chmury

Znajdź partnera, który ułatwi Ci rozpoczęcie pracy — niezależnie od etapu procesu adopcji chmury.

Dokumentacja i zasoby

Microsoft Learn

Rozwijaj umiejętności chmurowe swoich pracowników dzięki ścieżkom nauki.

FastTrack for Azure

Uzyskaj pomoc od inżynierów firmy Microsoft.

Centrum migracji platformy Azure

Rozpocznij podróż związaną z migracją do chmury.

Program migracji na platformę Azure

Uzyskaj pomoc przy migrowaniu obciążeń do chmury.

Poznawanie struktury

Przeczytaj dokumentację struktury Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure.

Centrum Szybki start platformy Azure

Uzyskaj szczegółowe instrukcje migrowania aplikacji i informacje o konfigurowaniu środowiska chmury i zarządzaniu nim.

Często zadawane pytania dotyczące przewodnika struktury Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

 • Chmura nie jest nowością, ale pozwala tworzyć nowe metody zarządzania firmą i rozwiązania technologiczne. Przewodnik Cloud Adoption Framework zawiera narzędzia i wskazówki umożliwiające nie tylko implementację technologii chmurowych, ale także wdrażanie zmian biznesowych, personalnych i procesowych. Pozwala to śmiało i bezpiecznie wdrożyć platformę Azure. Ten regularnie aktualizowany przewodnik jest oparty na najlepszych rozwiązaniach i sprawdzonych działaniach klientów i partnerów.

 • Przewodnik Cloud Adoption Framework jest dostępny na całym świecie.
 • Mogą z niego korzystać administratorzy IT, architekci chmury i decydenci biznesowi w organizacjach o różnej wielkości, ponieważ wdrażanie chmury dotyczy całej firmy.
 • Nie ma jednego sposobu wdrażania chmury — odbywa się to różnie w poszczególnych organizacjach. Można jednak wyróżnić kilka typowych etapów, które zostały omówione w przewodniku Cloud Adoption Framework. Wybierając określony moduł, można rozpocząć migracyjną podróż w odpowiednim momencie. Skorzystaj z narzędzia Monitor podróży w chmurze, aby przeprowadzić ocenę i zidentyfikować ścieżkę wdrożenia chmury w swojej organizacji, lub znajdź partnera, który pomoże Ci rozpocząć migrację.

 • Oceny umożliwiają szybkie znalezienie najlepszej metody wdrażania chmury w danej organizacji. Udostępniają one rekomendacje, oparte na potrzebach organizacji i dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy mogą zapoznać się z nimi w dowolnym momencie. Oceny pozwalają precyzyjnie określać potrzeby w zakresie wdrażania chmury, a także definiować narzędzia do porównywania stanu nadzoru nad ładem i oceniać obciążenia.

Przyspiesz wdrażanie chmury

Rozpocznij