Pomiń nawigację

Pomoc techniczna systemu Azure

Pomoc techniczna i dotycząca rozliczeń

Umowa dotycząca Programu Pilotażowego Podstawowej Pomocy Technicznej dla Usługi Microsoft Azure

Niniejsza Umowa dotycząca Programu Pilotażowego Podstawowej Pomocy Technicznej dla Usługi Microsoft Azure („niniejsza Umowa”) zostaje zawarta między klientem lub jednostką reprezentowaną przez klienta, jeśli klientem uczestniczącym w tym Programie Pilotażowym jest jednostka („Klient), oraz Microsoft Corporation („Microsoft).

Microsoft prowadzi program pilotażowy Podstawowej Pomocy Technicznej dla Usługi Microsoft Azure w celach badawczych („Program Pilotażowy”). Program Pilotażowy umożliwia uczestniczącym w nim klientom skorzystanie z wersji ewaluacyjnych określonych usług pomocy technicznej oferowanych przez Microsoft, a przy tym stanowi kanał przekazywania do Microsoft opinii na temat doświadczeń Klienta związanych z pomocą techniczną. Usługi pomocy techniczne są udostępniane Klientowi pod warunkiem wyrażenia zgody na postanowienia niniejszej Umowy dotyczącej Programu Pilotażowego Podstawowej Pomocy Technicznej dla Usługi Microsoft Azure, która uzupełnia zawartą przez Klienta umowę dotyczącą używania Usługi Microsoft Azure („Usługa Azure”). Zawarcie niniejszej Umowy jest wymagane do uczestnictwa w Programie Pilotażowym i aktywowania Podstawowej Pomocy Technicznej dla Usługi Azure.

 1. DEFINICJE. W niniejszej Umowie mają zastosowanie następujące definicje:

  „Poprawki” oznaczają poprawki, modyfikacje lub rozszerzenia Produktu lub ich opracowania, które Microsoft udostępnia wszystkim użytkownikom (np. dodatki Service Pack) lub Klientowi w celu rozwiązania określonych problemów podczas świadczenia na jego rzecz Usług Pomocy Technicznej.

  „Zdarzenie” oznacza pojedyncze zgłoszenie problemu oraz uzasadnione działania potrzebne do jego rozwiązania. Pojedyncze zgłoszenie problemu oznacza problem, którego nie można rozbić na problemy podrzędne. Jeśli problem obejmuje problemy podrzędne, każdy z nich zostaje uznany za odrębne zdarzenie.

  „Materiały Niezależne” oznaczają kody komputerowe lub materiały pisemne nieoparte na takim kodzie opracowane lub w inny sposób uzyskane niezależnie od niniejszej Umowy oraz od zawartej przez Klienta umowy licencjonowania zbiorowego przez strony lub ich Podmioty Stowarzyszone (lub na rzecz tych stron lub ich Podmiotów Stowarzyszonych).

  „Kod Przykładowy” oznacza kod oprogramowania udostępniany przez Microsoft w celach poglądowych.

  „Usługi Pomocy Technicznej” oznaczają wszelkiego rodzaju pomoc techniczną, a także inne usługi lub doradztwo, w tym wszelkie powstałe na ich podstawie materiały do odbioru przekazywane Klientowi w ramach niniejszej Umowy.

 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania jej warunków przez Klienta w witrynie Azure Preview Portal („Data Wejścia w Życie”) i wygasa z dniem 31 grudnia 2017 r. („Data Wygaśnięcia”). Klient potwierdza, że Microsoft może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Programu Pilotażowego lub pozbawić Klienta prawa do uczestnictwa w nim z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, za pisemnym powiadomieniem przekazywanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Usługi Pomocy Technicznej dotyczące Zdarzeń zgłoszonych w Okresie Obowiązywania będą realizowane zgodnie z niniejszą Umową. Jeśli Klient chce skorzystać z pomocy technicznej, która nie jest objęta Programem Pilotażowym lub chce z niej skorzystać po zakończeniu uczestnictwa w Programie Pilotażowym, może zakupić ogólnie dostępny plan pomocy technicznej dla Microsoft Azure.
 3. OPIS USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ. Usługi Pomocy Technicznej dostępne w ramach Programu Pilotażowego obejmują usługi pomocy technicznej dotyczące konkretnych rodzajów zdarzeń. Usługi Pomocy Technicznej obejmują jedynie pomoc techniczną w odniesieniu do zdarzeń zgłaszanych w ramach Planu Podstawowej Pomocy Technicznej dla Usługi Azure w witrynie Azure Preview Portal w okresie trwania Programu Pilotażowego. Usługi Pomocy Technicznej mogą obejmować rozwiązywanie problemów, udzielanie porad i zaleceń, przekazywanie informacji oraz wskazówek technicznych i dotyczących platformy, o ile wiąże się to z używaniem przez Klienta Usługi Azure. Microsoft zgadza się świadczyć na rzecz Klienta opisane w niniejszej Umowie Usługi Pomocy Technicznej w celu udzielania Klientowi pomocy przy rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić w związku z używaniem lub funkcjami Usługi Azure, jednak Microsoft nie gwarantuje rozwiązania problemu. Usługi Pomocy Technicznej nie obejmują pomocy technicznej świadczonej w siedzibie Klienta, a zgłoszenia pomocy technicznej składane telefonicznie są wyłączone z zakresu tego Programu Pilotażowego.
 4. WYMOGI I ZAŁOŻENIA. Świadczenie przez Microsoft Usług Pomocy Technicznej w ramach niniejszej Umowy podlega następującym wymogom i założeniom:
  1. Wszystkie Usługi Pomocy Technicznej będą świadczone zdalnie i będą dostępne w lokalizacji Klienta w Ameryce Północnej.
  2. Wszystkie Usługi Pomocy Technicznej będą świadczone w języku angielskim.
  3. Aby korzystać z usług internetowych, Klient musi dysponować dostępem do Internetu.
  4. Problemy wynikające z aplikacji osób trzecich lub własnych rozwiązań Klienta pozostają poza zakresem Usług Pomocy Technicznej.
  5. Organizacje z sektora publicznego uprawnione do uczestnictwa w oferowanych przez Microsoft programach licencjonowania zbiorowego przeznaczonych specjalnie dla podmiotów rządowych nie są uprawnione do uczestnictwa w tym Programie Pilotażowym.
 5. WŁASNOŚĆ I LICENCJA.
  1. O ile niniejszy punkt 5 nie stanowi inaczej, Postanowienia dotyczące Usług Online regulują kwestie dotyczące prawa własności oraz prawa do używania kodu komputerowego lub innych materiałów, które mogą zostać dostarczone w ramach Usług Pomocy Technicznej na podstawie niniejszej Umowy („Materiały do Odbioru”). Prawa i zobowiązania stron dotyczące Materiałów do Odbioru (w tym Materiałów Niezależnych, Materiałów i Kodu Przykładowego) oraz Poprawek przekazywanych przez Microsoft w ramach Usług Pomocy Technicznej na podstawie niniejszej Umowy są opisane w punkcie „Obsługa Klienta” w Załączniku 1 do Postanowień dotyczących Usług Online.
  2. Ograniczenia dotyczące używania Klientowi nie wolno wykonywać ani próbować wykonywać takich czynności jak odtwarzanie, dekompilowanie czy dezasemblowanie Produktów, Poprawek lub Materiałów do Odbioru. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie, Klientowi nie wolno rozpowszechniać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani udostępniać Produktów, Poprawek lub Materiałów do Odbioru w ramach Usług, ani udzielać na nie sublicencji. Klient wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów prawa międzynarodowego i prawa lokalnego dotyczących Poprawek i Materiałów do Odbioru, w tym amerykańskich przepisów eksportowych, a także ograniczeń dotyczących użytkownika końcowego, używania przez użytkowników końcowych i kraju przeznaczenia, nałożonych przez instytucje rządowe USA i innych krajów. Dodatkowe informacje na temat eksportu produktów Microsoft można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/en-us/exporting.
  3. Oprogramowanie i technologie niepochodzące od Microsoft Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie niepochodzące od Microsoft oprogramowanie lub technologie, które instaluje lub z których korzysta w związku z Usługą Azure, Poprawkami lub Materiałami do Odbioru. Klient nie może dokonywać instalacji ani korzystać z oprogramowania lub technologii niepochodzących od Microsoft w sposób, który mógłby sprawić, że własność intelektualna lub technologie należące do Microsoft stałyby się przedmiotem zobowiązań wykraczających poza zobowiązania określone w niniejszej umowie.
  4. Zastrzeżenie praw. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszym punkcie 5, są zastrzeżone.
 6. ZACHOWANIE POUFNOŚCI. „Informacje Poufne” stanowią informacje niepodane do wiadomości publicznej, które są oznaczone jako „poufne” lub o których rozsądna osoba powinna wiedzieć, że są poufne, w tym Dane Klienta, warunki umów Microsoft oraz warunki Programu Pilotażowego. Postanowienia dotyczące Usług Online mogą wprowadzać dodatkowe zobowiązania oraz ograniczenia odnośnie do ujawniania i wykorzystywania Danych Klienta. Informacje poufne nie obejmują informacji, które (a) stały się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszej umowy, (b) były znane lub uzyskane zgodnie z prawem przez osobę otrzymującą, w każdym przypadku bez zobowiązania do zachowania poufności, (c) zostały opracowane niezależnie lub (d) zostały dobrowolnie przekazane drugiej stronie w postaci komentarzy lub sugestii na temat jej działalności, produktów lub usług.

  Strony podejmą wszelkie kroki w celu ochrony Informacji Poufnych drugiej strony i będą korzystać z Informacji Poufnych drugiej strony wyłącznie do celów związanych ze wzajemną relacją biznesową stron w ramach niniejszej Umowy. Żadna ze stron nie ujawni takich informacji osobom trzecim, poza własnymi pracownikami, Podmiotami Stowarzyszonymi, kontrahentami, doradcami i konsultantami (określanymi łącznie jako „Przedstawiciele”), a wówczas tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, i tylko w ramach zobowiązania do zachowania poufności, które są co najmniej tak restrykcyjne, jak zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie. Każda ze stron jest odpowiedzialna za wykorzystanie Informacji Poufnych przez jej Przedstawicieli i bezzwłocznie poinformuje drugą stronę w razie wykrycia nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji Poufnych.

  Strona może ujawnić Informacje Poufne drugiej strony, jeśli zostanie do tego zobowiązana na mocy przepisów oraz przekaże drugiej stronie powiadomienie (o ile jest to dopuszczalne) w celu umożliwienia jej skorzystania ze środka odwoławczego.

  Żadna ze stron nie jest zobowiązana do ograniczania możliwości podejmowania innej pracy lub zadań przez Przedstawicieli, którzy mieli dostęp do Informacji Poufnych. Każda ze stron zgadza się, że wykorzystanie zapamiętanych przez jej Przedstawicieli informacji na potrzeby opracowania lub wdrażania jej produktów lub usług nie skutkuje powstaniem odpowiedzialności z tytułu niniejszej umowy lub przepisów dotyczących tajemnicy handlowej. Każda ze stron zgadza się także ograniczać zakres informacji ujawnianych drugiej stronie.

  Każda ze Stron może zgłaszać drugiej Stronie propozycje, uwagi lub inne opinie na temat jej Informacji Poufnych. Opinie są dobrowolne i strona je otrzymująca nie jest zobowiązana do zachowania ich poufności. Strona otrzymująca opinie nie ujawni konkretnego źródła opinii bez zgody strony zgłaszającej opinię. Opinie można wykorzystać w dowolnym celu bez jakichkolwiek zobowiązań. Microsoft może wykorzystywać uzyskane w trakcie świadczenia Usług Pomocy Technicznej informacje techniczne na potrzeby rozwiązywania problemów, rozszerzania funkcjonalności swoich produktów, tworzenia poprawek lub uzupełniania swojej bazy wiedzy. Microsoft zgadza się nie umieszczać w swojej bazie wiedzy danych pozwalających na identyfikację Klienta ani nie ujawniać w niej Informacji Poufnych Klienta.

  Wspomniane zobowiązania dotyczą Danych Klienta do momentu usunięcia z Usług Online oraz innych Informacji Poufnych w okresie pięciu lat od momentu otrzymania Informacji Poufnych.

 7. RĘKOJMIA Z TYTUŁU OBSŁUGI KLIENTA. Microsoft gwarantuje, że wszystkie Usługi Pomocy Technicznej na podstawie niniejszej Umowy będą świadczone fachowo i z należytą starannością.
 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA. Łączna odpowiedzialność Microsoft (i odpowiedzialność kontrahentów Microsoft) za szkody bezpośrednie jest ograniczona, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy za Usługi Pomocy Technicznej będące podstawą takiego roszczenia. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK STANOWIĄCE INACZEJ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, STRONY I ICH KONTRAHENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE I UBOCZNE, ODSZKODOWANIA SPECJALNE ANI ZA SZKODY Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI LUB PRZYCHODÓW, PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY INFORMACJI HANDLOWYCH, WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, JAKĄKOLWIEK SPECYFIKACJĄ USŁUG, USŁUGAMI, MATERIAŁAMI DO ODBIORU, POPRAWKAMI, PRODUKTAMI ANI WSZELKIMI INNYMI MATERIAŁAMI LUB INFORMACJAMI, NAWET JEŚLI STRONY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB GDY ISTNIAŁY PRZESŁANKI DO PRZEWIDZENIA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie niezależnie od tego, czy odpowiedzialność wynika z naruszenia umowy, czynów niedozwolonych (w tym niedbalstwa), odpowiedzialności obiektywnej, naruszenia zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi bądź innej podstawy prawnej. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z tytułu szkód, o których mowa w niniejszym punkcie 8, nie mają zastosowania do (i) przypadków naruszenia przez Stronę postanowień punktu 6 (Zachowanie poufności), (ii) przypadków naruszenia przez Stronę praw własności intelektualnej przysługujących drugiej Stronie, (iii) odszkodowania za szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa lub umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania, jeśli można je przypisać którejkolwiek Stronie lub jej pracownikom lub przedstawicielom, i zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu (przy założeniu, że w przypadku jakiejkolwiek jurysdykcji, w której prawo nie rozróżnia między pojęciami „rażącego niedbalstwa” i „niedbalstwa”, użyte w niniejszym punkcie pojęcie „rażące niedbalstwo” oznacza „lekkomyślność”) oraz (iv) odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane niedbalstwem którejkolwiek Strony lub jej pracowników lub przedstawicieli albo za rozmyślne wprowadzenie w błąd.
 9. Obowiązywanie prawa miejscowego. Jeśli na mocy prawa właściwego Klientowi przysługują jakiekolwiek dorozumiane uprawnienia, wówczas mimo wyłączeń i ograniczeń określonych w niniejszej Umowie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe przysługujące Klientowi uprawnienia ograniczone są w odniesieniu do Usług Pomocy Technicznej do: (i) ponownego ich wykonania albo (ii) zwrotu kosztów ponownego ich wykonania (jeśli ma to zastosowanie). Microsoft określi kolejność, w jakiej te ograniczone uprawnienia zostaną Klientowi przyznane.
 10. WYPOWIEDZENIE. Microsoft może wypowiedzieć niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem składanym Klientowi z 15-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Klient zrezygnuje z Subskrypcji Usługi Azure w okresie trwania Programu Pilotażowego, Microsoft może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez powiadomienia. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, o ile druga Strona w istotny sposób naruszy swoje zobowiązania, a takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o takim naruszeniu. W zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej Umowy dotyczących jej wypowiedzenia, każda ze stron zrzeka się korzystania ze wszystkich swoich praw i zobowiązań, które druga strona może mieć, obowiązujących teraz lub w przyszłości na mocy właściwego prawa lub przepisów, do żądania wydania lub otrzymania zgody, nakazu, decyzji lub orzeczenia jakiegokolwiek sądu nakazującego rozwiązanie niniejszej Umowy.
 11. POSTANOWIENIA RÓŻNE.
  1. Powiadomienia. Microsoft może przekazywać Klientowi informacje i powiadomienia dotyczące Usługi Azure lub Programu Pilotażowego drogą elektroniczną przez pocztę e-mail, w portalu Azure, witrynie Azure Preview Portal lub innej witrynie wskazanej przez Microsoft. Przekazywane Klientowi powiadomienie uznaje się za doręczone z dniem udostępnienia go przez Microsoft. Powiadomienia przekazywane Microsoft należy przesyłać zgodnie z zawartą przez Klienta umową dotyczącą używania Usługi Azure.
  2. Instytucja Zamawiająca. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, która akceptuje niniejsze postanowienia w imieniu innego podmiotu, wówczas Klient oświadcza, że jest prawnie upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu tego podmiotu.
  3. Przeniesienie praw i zobowiązań. Klient nie może przenieść całości ani części praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
  4. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niewykonalne, pozostała część Umowy zachowa ważność.
  5. Zrzeczenie się wykonania przysługujących praw. Niewyegzekwowanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się wykonania przysługujących praw. Zrzeczenie się musi mieć formę pisemną i być podpisane przez stronę zrzekającą się wykonania przysługujących praw.
  6. Pozostanie w mocy. Postanowienia dotyczące własności i licencji, praw do używania, ograniczeń dotyczących używania, przenoszenia licencji, rękojmi, ograniczeń odpowiedzialności, zachowania poufności, zobowiązań związanych z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy, a także inne postanowienia niniejszego punktu zatytułowanego „Postanowienia różne” pozostają w mocy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
  7. Prawo właściwe. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu stanu Waszyngton oraz prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych i są interpretowane zgodnie z ich przepisami. Nie ma do niej zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani związane z nią instrumenty prawne.
  8. Korzystanie z usług wykonawców. Microsoft może posługiwać się kontrahentami w celu wykonania Usług Pomocy Technicznej, jednak ponosi odpowiedzialność za ich działanie, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
  9. Brak przeniesienia praw własności. Microsoft nie przenosi prawa własności do żadnego Produktu. Produkty są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi praw własności intelektualnej.