Pomiń nawigację

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Licencjobiorcy) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Dotyczą one określonego powyżej oprogramowania, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także dostarczanych przez Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile tym elementom nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z tego oprogramowania oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie wolno mu korzystać z oprogramowania.

Licencjobiorcy przestrzegającemu niniejszych postanowień licencyjnych przysługują opisane poniżej prawa bezterminowe.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

  1. Instalacja i używanie. Licencjobiorca może dokonać instalacji i używać jednej kopii oprogramowania na swoim urządzeniu.
  2. Programy innych firm. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które Microsoft, a nie osoby trzecie, udziela Licencjobiorcy licencji w ramach niniejszej umowy. Ewentualne powiadomienia dotyczące programów osób trzecich zostały dołączone wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. USŁUGI INTERNETOWE.

  Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Firma Microsoft może w dowolnym momencie zmienić te usługi lub przerwać ich świadczenie. Licencjobiorca nie może używać tych usług w żaden sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić korzystanie z nich innym osobom. Licencjobiorca nie może korzystać z usług do prób uzyskania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek usługi, danych, kont lub sieci.
 3. ZAKRES LICENCJI.

  Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do korzystania z oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego Licencjobiorcy przysługuje więcej uprawnień, Licencjobiorca może używać aplikacji tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W takim przypadku Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania i korzystać z niego tylko w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • obchodzić ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia obowiązujące przepisy prawa wyraźnie na to zezwalają;
  • sporządzać więcej kopii oprogramowania, niż jest to określone w niniejszej umowie lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa, pomimo niniejszego ograniczenia;
  • udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;
  • przekazywać oprogramowania osobom trzecim ani przenosić na nie praw wynikających z niniejszej umowy; lub
  • używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych.
 4. KOPIA ZAPASOWA.

  Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania. Licencjobiorca może używać jej tylko do ponownego zainstalowania oprogramowania.
 5. DOKUMENTACJA.

  Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i korzystać z niej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzny użytek Licencjobiorcy.
 6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE.

  Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz używania przez użytkowników końcowych. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/exporting.
 7. Usługi pomocy technicznej.

  To oprogramowanie jest „w stanie takim, w jakim jest”, dlatego nie świadczymy związanych z nim usług pomocy technicznej.
 8. CAŁOŚĆ UMOWY.

  Niniejsza umowa wraz z postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 9. PRAWO WŁAŚCIWE.

  1. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa deliktowego, podlegają prawu miejscowemu właściwemu dla stanu, w którym mieszka Licencjobiorca.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym jest prawo tego kraju.
 10. SKUTKI PRAWNE.

  W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Licencjobiorca może mieć także inne prawa ustawowe z mocy prawa swojego kraju. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw Licencjobiorcy przysługujących na mocy prawa obowiązującego w jego kraju, jeśli powyższe prawo na takie zmiany nie zezwala.
 11. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI.

  Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim się znajduje”. Licencjobiorca ponosi wszelkie ryzyko związane z jego używaniem. Nie udzielamy żadnej wyraźnej rękojmi, gwarancji ani nie podajemy warunków. Licencjobiorcy mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie lub gwarancje ustawowe na mocy prawa właściwego, których niniejsza umowa nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez państwa prawo miejscowe, Microsoft wyłącza dorozumianą gwarancję z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności praw osób trzecich.

  UŻYTKOWNICY W AUSTRALII. Obowiązująca w Australii ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone rękojmie i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia uprawnień przysługujących Licencjobiorcy na mocy tej ustawy.

 12. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.

  W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe odpowiedzialność firmy Microsoft i podmiotów stowarzyszonych firmy Microsoft lub ich dostawców za jakiekolwiek szkody będzie ograniczona do wysokości 5,00 USD. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Microsoft, żaden z podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub ich dostawcy nie będą ponosili względem Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, w tym w szczególności za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe.

  W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do:

  • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub w programach osób trzecich oraz
  • roszczeń z tytułu naruszenia postanowień umowy, rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Powyższe znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Microsoft miał wiedzę lub powinien był mieć wiedzę o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ kraj Licencjobiorcy może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.