Pomiń nawigację

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Licencjobiorca powinien zapoznać się z ich treścią. Postanowienia te dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Ponadto wspomniane postanowienia mają też zastosowanie do udostępnianych przez Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

Używanie przez Licencjobiorcę tego oprogramowania oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie wolno mu używać oprogramowania.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa bezterminowe.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA

  1. Instalacja i używanie. Licencjobiorca może dokonać instalacji i używać jednej kopii oprogramowania na swoim urządzeniu.
  2. Programy osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, a licencje na te programy są udzielane Licencjobiorcy w ramach niniejszej umowy przez Microsoft, a nie przez osoby trzecie. Ewentualne uwagi dotyczące takich programów osób trzecich są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. USŁUGI INTERNETOWE.

  Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić albo anulować takie usługi. Oprogramowanie łączy się z usługami i systemami komputerowymi przez Internet, w tym stronami internetowymi osób trzecich; używanie oprogramowania przez Licencjobiorcę oznacza zgodę Licencjobiorcy na przekazywanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym m.in. informacji technicznych o urządzeniu, systemie, oprogramowaniu oraz urządzeniach peryferyjnych) w przypadku używania usług internetowych. Jeśli w związku z używaniem przez Licencjobiorcę usług, do których ma on dostęp przy użyciu oprogramowania, udostępnione zostaną inne postanowienia, wówczas będą one również obowiązywać. Licencjobiorca nie może używać usług internetowych w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić innym osobom ich używanie. Używanie tych usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci jest niedozwolone.
 3. ZAKRES LICENCJI.

  Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Jeśli — mimo tego ograniczenia — na mocy przepisów prawa właściwego Licencjobiorcy nie przysługują dodatkowe prawa, Licencjobiorca może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Oznacza to, że Licencjobiorca musi uwzględnić wszystkie ograniczenia techniczne oprogramowania i używać go tylko w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • omijać ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim mimo tego ograniczenia przepisy prawa właściwego wyraźnie na to zezwalają;
  • sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona na mocy przepisów prawa właściwego pomimo niniejszego ograniczenia;
  • udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;
  • przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim ani
  • używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych.
 4. KOPIA ZAPASOWA.

  Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania i używać jej wyłącznie do ponownego instalowania oprogramowania.
 5. DOKUMENTACJA.

  Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy.
 6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE.

  Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym przyjętym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia w zakresie końcowego użytkownika, końcowego przeznaczenia i kraju przeznaczenia. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
 7. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ.

  Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, Microsoft może zatem nie świadczyć związanych z nim usług pomocy technicznej.
 8. CAŁOŚĆ UMOWY.

  Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, których używa Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 9. PRAWO WŁAŚCIWE

  1. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów prawa ochrony konsumenta, ochrony konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, zastosowanie mają przepisy prawa tego kraju.
 10. SKUTKI PRAWNE.

  Niniejsza umowa opisuje określone prawa przysługujące jej stronom. Licencjobiorcy mogą również przysługiwać inne prawa na mocy prawa kraju Licencjobiorcy. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy prawa kraju Licencjobiorcy, jeśli prawo kraju Licencjobiorcy na takie zmiany nie zezwala.
 11. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

  Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim jest”. Licencjobiorca ponosi wszelkie ryzyko związane z jego używaniem. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani innych zapewnień gwarancyjnych. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta i ustawowe gwarancje, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa krajowego. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa obowiązującego w kraju Licencjobiorcy Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej.

  POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII — Przyjęta w Australii ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone rękojmie i żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie ma na celu wpływać na uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy tej ustawy.

 12. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

  Licencjobiorca może dochodzić od Microsoft i dostawców Microsoft wyłącznie odszkodowania za szkody bezpośrednie do wysokości 5,00 USD. Licencjobiorca nie może dochodzić odszkodowań z tytułu jakichkolwiek innych szkód, w tym odszkodowań z tytułu utraconych korzyści, szkód wtórnych, pośrednich lub ubocznych lub odszkodowań specjalnych.

  Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do

  • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz
  • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenia te mają zastosowanie także wówczas, gdy możliwości pojawienia się takich szkód były znane lub powinny być znane Microsoft. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą jednak nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy wówczas, gdy na mocy obowiązujących w kraju Licencjobiorcy przepisów prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.