Pomiń nawigację

Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online Microsoft – Chmura dla rządu Stanów Zjednoczonych

Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2017 r.

Niniejsza Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online Microsoft zostaje zawarta pomiędzy podmiotem reprezentowanym przez Klienta albo — jeśli Klient nie wyznaczył takiego podmiotu w związku z zakupem albo odnowieniem Subskrypcji — pomiędzy Klientem („Klient”) a spółką Microsoft Corporation („Microsoft”). Niniejsza Umowa składa się z poniższych postanowień, Warunków Dotyczących Usług Online, Umów Dotyczących Poziomu Usług oraz Szczegółów Oferty dla Subskrypcji lub odnowienia Subskrypcji (łącznie określanych jako „Umowa”). Umowa wchodzi w życie odpowiednio z dniem, w którym Microsoft dostarczy Klientowi potwierdzenie subskrypcji, albo z dniem odnowienia Subskrypcji. Kluczowe terminy zostały zdefiniowane w punkcie 12.

1. Korzystanie z Usług Online.

a. Prawo do używania. Microsoft udziela Klientowi prawa do uzyskiwania dostępu do Usług Online i korzystania z nich, a także do instalowania i korzystania z Oprogramowania objętego Subskrypcją zgodnie z dalszym opisem zawartym w tej umowie. Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa.

b. Dozwolony użytek. Klient może korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą umową. Klient nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani obchodzić ograniczeń technicznych Produktu, chyba że w zakresie, w jakim mimo tego ograniczenia prawo właściwe na takie działania zezwala. Klient nie może wyłączać, modyfikować ani w inny sposób próbować omijać mechanizmów służących do pomiaru korzystania przez Klienta z Usługi Online. Klient nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać, przekazywać ani hostować Produktu ani jego części osobom trzecim ani na ich rzecz, chyba że Postanowienia dotyczące Usług Online lub postanowienia niniejszej umowy wyraźnie na to zezwalają.

c. Użytkownicy Końcowi. Klient sprawuje kontrolę nad dostępem do Produktu przez Użytkowników Końcowych. Ponadto Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie przez Użytkowników Końcowych z Produktu w sposób zgodny z niniejszą umową. Na przykład Klient musi zapewnić, aby Użytkownicy Końcowi przestrzegali Zasad Dozwolonego Użytku.

d. Dane Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane Klienta. Klient zadba o to, aby Microsoft dysponował wszelkimi prawami do Danych Klienta niezbędnymi do świadczenia przez Microsoft Usług Online na rzecz Klienta bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Microsoft innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Microsoft nie przyjmuje na siebie obecnie ani nie przyjmie w przyszłości żadnych zobowiązań w odniesieniu do Danych Klienta lub korzystania przez Klienta z Produktu innych niż zobowiązania wyraźnie określone w niniejszej umowie lub wymagane na mocy prawa właściwego.

e. Odpowiedzialność za konta Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności wszelkich niejawnych poświadczeń uwierzytelniających związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług Online. Klient musi bezzwłocznie informować dział obsługi klienta Microsoft o wszelkich potencjalnych przypadkach niewłaściwego korzystania z kont lub poświadczeń uwierzytelniających Klienta oraz o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa związanych z Usługami Online.

f. Wersje Ewaluacyjne. Microsoft może udostępniać Wersje Ewaluacyjne. Wersje ewaluacyjne są udostępniane w stanie takim, w jakim są, ze wszystkimi wadami oraz w miarę dostępności i nie są objęte postanowieniami Umów dotyczących poziomu świadczonych usług ani jakimikolwiek ograniczonymi gwarancjami udzielonymi na mocy niniejszej Umowy. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Ewaluacyjnej do powszechnej sprzedaży.

g. Usługi Zarządzane Microsoft Azure. Klient może używać Usług Microsoft Azure, aby dostarczać Rozwiązanie oparte na Usługach Zarządzanych, o ile (1) Klient samodzielnie posiada zdolność uzyskiwana dostępu do usług Microsoft Azure oraz do ich konfigurowania i administrowania nimi, (2) Klient posiada dostęp administracyjny do ewentualnych wirtualnych środowisk systemu operacyjnego w danym Rozwiązaniu opartym na Usługach Zarządzanych oraz (3) dana osoba trzecia ma dostęp administracyjny wyłącznie do swoich aplikacji lub wirtualnych środowisk systemu operacyjnego. Klient odpowiada za korzystanie przez osobę trzecią z Usług Microsoft Azure w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Świadczenie przez Klienta Usług Zarządzanych podlega następującym ograniczeniom określonym w Postanowieniach dotyczących Usług Online:

(i) Klient nie może odsprzedawać ani rozpowszechniać usług Microsoft Azure, ani

(ii) zezwalać wielu użytkownikom na bezpośredni lub pośredni dostęp do jakiejkolwiek funkcji w Usługach Microsoft Azure, udostępnianej w ramach licencji na użytkownika.

h. Dodatkowe Oprogramowanie do użytku z Usługami online Aby zoptymalizować uzyskiwanie dostępu do określonych Usług Online oraz korzystanie z nich, Klient może zainstalować określone Oprogramowanie powiązane z Usługami Online i używać go zgodnie z opisem zawartym w Postanowieniach dotyczących Usług Online. Microsoft udziela Klientowi licencji na Oprogramowanie. Microsoft nie sprzedaje Oprogramowania. Dowodem posiadania licencji na Oprogramowanie jest (1) niniejsza umowa, (2) dowolne potwierdzenie zamówienia oraz (3) dowód zapłaty. Prawa Klienta do uzyskiwania dostępu do Oprogramowania za pomocą dowolnego urządzenia nie uprawniają Klienta do wykorzystywania patentów ani innej własności intelektualnej Microsoft w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących do takiego urządzenia dostęp.

2. Nabycie Usług.

a. Dostępne oferty Subskrypcji W Portalu można znaleźć Szczegóły Oferty dla dostępnych Subskrypcji, które zasadniczo można podzielić na poniższe kategorie lub kombinacje tych kategorii.

(i) Opcja Płatności za Zadeklarowanie. Klient z góry deklaruje nabycie określonej liczby Usług Online, z których będzie korzystać w Okresie Obowiązywania, oraz zobowiązuje się uiścić płatność z góry lub w regularnych odstępach czasu przed skorzystaniem z Usług Online. W odniesieniu do Usług Microsoft Azure dodatkowe lub inne korzystanie z nich (na przykład przekroczenie zadeklarowanej do nabycia liczby) może zostać potraktowane jako Opcja Płatności za Korzystanie. Liczby usług zadeklarowane do nabycia, które nie zostaną wykorzystane w Okresie Obowiązywania, wygasają z końcem tego Okresu.

(ii) Opcja Płatności za Korzystanie. Klient uiszcza płatności w zależności od rzeczywistego wykorzystania Produktów w poprzednim miesiącu, bez wcześniejszych deklaracji. Klient uiszcza płatność z dołu w regularnych odstępach czasu.

(iii) Oferta Ograniczona. W ograniczonym czasie Klient otrzymuje ograniczoną liczbę Usług Online bezpłatnie (na przykład w ramach Subskrypcji w Wersji Próbnej) lub w ramach innej oferty Microsoft (na przykład MSDN). Postanowienia niniejszej umowy dotyczące cen, opłat za rezygnację, płatności i przechowywania danych mogą nie mieć zastosowania.

b. Zamawianie.

(i) Składając zamówienie lub odnawiając Subskrypcję, Klient zgadza się na Szczegóły Oferty dotyczące danej Subskrypcji. O ile nie określono tego inaczej w takich Szczegółach Oferty, Usługi Online są oferowane „w miarę ich dostępności”. W ramach niniejszej umowy Klient może składać zamówienia w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz udzielać im praw administracyjnych niezbędnych do zarządzania Subskrypcją. Podmioty Stowarzyszone nie mogą jednak składać zamówień w ramach niniejszej umowy. Klient może także przenieść prawa udzielone na mocy pkt. 1.a na osobę trzecią, do używania przez tę osobę trzecią na potrzeby wewnętrznych działań biznesowych Klienta. Jeśli Klient przyzna Podmiotowi stowarzyszonemu albo osobom trzecim jakiekolwiek prawa względem Oprogramowania albo Subskrypcji, Podmiot stowarzyszony albo osoby trzecie stają się związani niniejszą Umową, a Klient przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez Podmiot stowarzyszony albo osoby trzecie w związku z korzystaniem przez nich z Produktu w zakresie, który nie został wyraźnie zabroniony przepisami obowiązującego prawa.

(ii) W ramach niektórych ofert można modyfikować liczbę zamówionych Usług Online zamówionych w Okresie Obowiązywania Subskrypcji. Dodatkowa liczba Usług Online dodanych do Subskrypcji wygaśnie w momencie wygaśnięcia tej Subskrypcji. Jeśli w Okresie Obowiązywania Klient zmniejszy liczbę, Microsoft może pobrać odpowiednią opłatę za rezygnację zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.b.

c. Ceny i płatności. Płatności są wymagalne i muszą być uiszczane zgodnie ze Szczegółami Oferty dotyczącymi Subskrypcji Klienta.

(i) W przypadku Opcji Płatności za Zadeklarowanie poziom cenowy może wynikać z liczby zamówionych Usług Online. W ramach niektórych ofert można modyfikować liczbę Usług Online zamówionych w Okresie Obowiązywania, a poziom cenowy może być również odpowiednio korygowany. Zmiany poziomu cenowego nie będą miały mocy wstecznej. W Okresie Obowiązywania Subskrypcji nie wzrosną ceny Usług Online odnoszących się do Subskrypcji Klienta w porównaniu z cenami opublikowanymi w Portalu w chwili rozpoczęcia lub odnowienia Subskrypcji. Wyjątek stanowią pozycje o cenach oznaczonych w Szczegółach Oferty jako tymczasowe oraz Wersje Ewaluacyjne lub Produkty Niepochodzące od Microsoft. Wszystkie ceny mogą podlegać zmianom na początku każdego okresu odnowienia Subskrypcji.

(ii) W przypadku Opcji Płatności za Korzystanie ceny podlegają zmianom w dowolnym momencie za powiadomieniem.

d. Odnowienie.

(i) W chwili odnowienia Subskrypcji Klienta niniejsza Umowa zostaje wypowiedziana, a Subskrypcja Klienta będzie od tej pory podlegać postanowieniom określonym w Portalu w dniu odnowienia Subskrypcji („Okresy Obowiązywania Odnowienia”). Jeśli Klient nie zgadza się na żadne Okresy Obowiązywania Odnowienia, może nie wyrazić zgody na odnowienie Subskrypcji.

(ii) W przypadku Opcji Płatności za Zadeklarowanie Klient może wybrać automatyczne odnowienie albo wypowiedzenie Subskrypcji z datą wygaśnięcia Okresu Obowiązywania. Opcja automatycznego odnowienia jest wybierana domyślnie. Klient może zmienić ten wybór w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania. Jeśli dotychczasowy Okres Obowiązywania jest dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, przed upływem Okresu Obowiązywania Microsoft powiadomi Klienta o automatycznym odnowieniu.

(iii) W przypadku Opcji płatności za korzystanie Subskrypcja odnawia się automatycznie na kolejne miesięczne okresy obowiązywania aż do wypowiedzenia Subskrypcji przez Klienta.

(iv) W przypadku Oferty Ograniczonej lub Subskrypcji Próbnych odnowienie może nie być dozwolone.

e. Uprawnienia do wersji edukacyjnych oraz wersji dla podmiotów rządowych i jednostek niekomercyjnych. Klient zgadza się, że w przypadku zakupu usług z oferty edukacyjnej, z oferty dla podmiotów rządowych lub z oferty dla jednostek niekomercyjnych, spełnia uprawniające go do nabycia takiej wersji wymogi wymienione na następujących stronach:

(i) W przypadku ofert dla jednostek akademickich wymagania dla instytucji edukacyjnej (w tym biura administracyjnego, kuratorium, biblioteki publicznej albo publicznego muzeum) zostały określone na stronie http://go.microsoft.com/?linkid=9862882;

(ii) W przypadku ofert dla instytucji rządowych wymagania zostały określone na stronie http://go.microsoft.com/?linkid=9862883; oraz

(iii) W przypadku ofert dla jednostek niekomercyjnych wymagania zostały określone na stronie http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień w dowolnym momencie i zawieszenia świadczenia Usługi Online w przypadku niespełnienia przez Klienta wymogów w zakresie uprawnień.

f. Podatki.

Ceny nie zawierają podatków, chyba że na fakturze wskazano inaczej. Klient musi uiścić wszelkie należne ewentualnie kwoty podatku VAT, podatku od towarów i usług, podatku od sprzedaży, podatku od przychodów brutto albo innych podatków od transakcji, opłat, należności albo dopłat oraz wszelkich ustawowych dopłat z tytułu zwrotu kosztów bądź podobne kwoty należne na mocy niniejszej Umowy, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Microsoft może ewentualnie pobrać od Klienta. Klient ma obowiązek uiścić wszelkie ewentualne, wymagane przez prawo opłaty skarbowe i inne podatki, które Klient jest zobowiązany zapłacić na mocy przepisów prawa, w tym jakiekolwiek podatki związane z rozpowszechnianiem albo udostępnianiem Produktów na rzecz Podmiotów stowarzyszonych Klienta. Microsoft będzie ponosić odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich stosownych podatków od dochodu netto, podatków od przychodów brutto naliczanych zamiast podatków od dochodu lub zysków oraz podatków od posiadanego majątku.

Jeśli powstanie obowiązek odprowadzenia podatków od płatności uiszczanych przez Klienta na rzecz Microsoft, Klient może odliczyć takie podatki od kwoty należnej na rzecz Microsoft i odprowadzić je do właściwego organu podatkowego. Klient musi jednak wówczas bezzwłocznie uzyskać, a następnie przekazać Microsoft urzędowe pokwitowanie odprowadzenia kwot pobranych oraz inne dokumenty zasadnie wymagane przez Microsoft do tego, aby Microsoft mógł zaliczyć podatek zapłacony za granicą na poczet podatku należnego w kraju lub mógł uzyskać zwrot podatku. Klient musi zapewnić, że kwoty wszelkich potrąconych podatków zostaną ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

3. Okres Obowiązywania, zawieszenie i wypowiedzenie

a. Okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie. Niniejsza umowa obowiązuje do wcześniejszej z następujących dat: daty wygaśnięcia, wypowiedzenia albo odnowienia Subskrypcji Klienta.

b. Wypowiedzenie Subskrypcji. Klient może wypowiedzieć Subskrypcję w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania, jednak przed wejściem wypowiedzenia w życie ma obowiązek zapłacić wszelkie należne kwoty.

(i) Subskrypcja miesięczna. Subskrypcję, której Okres Obowiązywania wynosi jeden miesiąc, można wypowiedzieć w dowolnym momencie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat za rezygnację.

(ii) Subskrypcje dłuższe niż jeden miesiąc. Jeśli Klient wypowie Subskrypcję na Usługi Microsoft Azure w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie lub odnowienia Subskrypcji, nie mają tutaj zastosowania żadne zwroty pieniędzy, a Klient musi uiścić opłatę za początkowe 30 dni Subskrypcji. Żadne opłaty nie będą jednak wymagane za pozostałą część Subskrypcji, której dotyczyło wypowiedzenie. W innym przypadku wypowiedzenie Subskrypcji na Usługi Microsoft Azure w Okresie Obowiązywania wiąże się z koniecznością uiszczenia kwoty należnej za pozostałą część Okresu Obowiązywania; nie mają tutaj zastosowania żadne zwroty pieniędzy.

Dla wszystkich innych Usług Online, w przypadku wypowiedzenia Subskrypcji przed upływem Okresu Obowiązywania, Klient musi uiścić opłatę w wysokości miesięcznej opłaty za Subskrypcję, a Microsoft zwróci część opłaty za Subskrypcję, która została wniesiona za pozostałą część Okresu Obowiązywania. Klientowi nie przysługują zwroty z tytułu częściowo niewykorzystanych miesięcy.

c. Zawieszenie. Microsoft może zawiesić korzystanie przez Klienta z Usług Online, jeśli:(1) istnieje uzasadniona konieczność zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Danych Klienta; (2) Klient nie zareaguje w rozsądnym terminie na zgłoszenie domniemanego naruszenia zgodnie z treścią punktu 5; (3) Klient nie uiści należnych kwot wynikających z niniejszej Umowy; albo (4) Klient nie będzie przestrzegać Zasad dozwolonego użytku albo naruszy inne postanowienia niniejszej Umowy. W razie wystąpienia co najmniej jednego z powyższych warunków:

(i) W przypadku Ofert ograniczonych Microsoft może natychmiast zawiesić korzystanie przez Klienta z Usług Online albo wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję oraz unieważnić konto bez powiadomienia, jeżeli nie jest to zabronione przepisami obowiązującego prawa.

(ii) W przypadku wszystkich innych Subskrypcji — zawieszenie będzie obowiązywać w stosunku do jak najmniejszej koniecznej części Usług Online i tylko w czasie, gdy istnieje dana okoliczność lub konieczność. Microsoft powiadomi Licencjobiorcę z wyprzedzeniem o zawieszeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdaniem Microsoft istnieje konieczność natychmiastowego zawieszenia. Microsoft powiadomi Klienta o zawieszeniu spowodowanym nieregulowaniem należności na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zawieszenia. Jeśli Klient nie usunie w całości przyczyn zawieszenia w ciągu 60 dni od daty zawieszenia, Microsoft może wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję i usunąć Dane Klienta bez zachowania okresu przechowywania danych, jeżeli nie jest to zabronione przepisami obowiązującego prawa. Ponadto Microsoft może wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję w przypadku, gdy możliwość korzystania przez Klienta z Usług Online zostanie zawieszona więcej niż dwa razy w ciągu dowolnego okresu 12 miesięcy, jeżeli nie jest to zabronione przepisami obowiązującego prawa.

4. Rękojmie i gwarancje

a. Ograniczona gwarancja.

(i) Usługi Online. Microsoft gwarantuje, że Usługi Online będą spełniać warunki Umowy Dotyczącej Poziomu Usług w całym Okresie Obowiązywania. Jedyne uprawnienia przysługujące Klientowi z tytułu naruszenia tej gwarancji są określone w Umowie dotyczącej Poziomu Usług.

(ii) Oprogramowanie. Microsoft gwarantuje, że przez rok od dnia pierwszego użycia Oprogramowania przez Klienta będzie ono działać zasadniczo zgodnie z opisem zawartym we właściwej dokumentacji dla użytkownika. Jeśli Oprogramowanie nie spełni warunków tej gwarancji, Microsoft — według własnego uznania i w ramach jedynego uprawnienia Klienta — (1) zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta za Oprogramowanie lub (2) dokona naprawy albo wymiany Oprogramowania.

b. Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu ograniczonej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja podlega następującym ograniczeniom:

(i) odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, której nie można wyłączyć na mocy prawa, obowiązuje tylko przez okres jednego roku od początku okresu obowiązywania ograniczonej rękojmi;

(ii) nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkiem, nadużyciem i używaniem Produktów w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub opublikowaną przez Microsoft dokumentacją lub instrukcjami ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft;

(iii) nie ma zastosowania w przypadku problemów spowodowanych niespełnieniem minimalnych wymagań systemu;

(iv) nie ma zastosowania do Wersji Ewaluacyjnych ani Oferty Ograniczonej.

c. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Poza niniejszą gwarancją i w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych gwarancji, w tym gwarancji co do wartości handlowej ani przydatności do określonego celu. Powyższe odrzucenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo właściwe.

5. Obrona przed roszczeniami

a. Obrona.

(i) Microsoft będzie bronić Klienta przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Produkt ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych.

(ii) W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i w zakresie, w którym podpunkt (iii) poniżej nie ma zastosowania do Klienta, Klient będzie bronić Microsoft przed wszelkimi wniesionymi przez niepowiązaną osobę trzecią roszczeniami, które (1) podnoszą, że Dane Klienta, Rozwiązanie Klienta, Produkty niepochodzące od Microsoft albo usługi, które Klient świadczy pośrednio albo bezpośrednio w związku z używaniem Produktu, naruszają jej prawa patentowe, prawa autorskie albo prawa do znaku towarowego albo niezgodnie z prawem wykorzystują ich tajemnice handlowe albo (2) wynikają z naruszenia Zasad dozwolonego użytku.

(iii) Jeżeli Klient jest Agencją Federalną, podpunkt (ii) powyżej nie ma zastosowania. Jednakże Klient potwierdza, że wykorzystywanie wszelkich Danych Klienta, Rozwiązania Klienta, Produktów niepochodzących od Microsoft albo usług, które Klient świadczy pośrednio albo bezpośrednio w związku z używaniem Produktu, nie narusza żadnych przysługujących osobie trzeciej praw patentowych, praw autorskich ani praw do znaku towarowego ani nie stanowi niezgodnego z prawem wykorzystania tajemnicy handlowej jakiejkolwiek osoby trzeciej. Ponadto Klient nie będzie korzystał z Usługi online w sposób naruszający Zasady dozwolonego użytku.

b. Ograniczenia. Obowiązki Microsoft określone w punkcie 5a nie będą mieć zastosowania do roszczenia ani wyroku opartego na: (i) dowolnym Rozwiązaniu Klienta, Danych Klienta, Produktach niepochodzących od Microsoft, modyfikacjach wprowadzonych przez Klienta w Produkcie, usługach albo materiałach przekazanych albo udostępnionych przez Klienta w ramach korzystania z Produktu; (ii) łączeniu przez Klienta Produktu z Danymi Klienta albo Produktem niepochodzącym od Microsoft, danymi albo procesami biznesowymi albo odszkodowaniu opartym na wartości takich Danych Klienta, Produktu niepochodzącego od Microsoft, danych albo procesu biznesowego; (iii) korzystaniu przez Klienta ze znaku towarowego Microsoft bez uprzedniego uzyskania od Microsoft wyraźnej pisemnej zgody albo korzystaniu przez Klienta z Produktu po powiadomieniu Klienta przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z roszczeniem osoby trzeciej; (iv) rozpowszechnianiu przez Klienta Produktu wśród niepowiązanych osób trzecich albo korzystania z Produktu na rzecz takich osób trzecich; albo (v) Produktach udostępnianych nieodpłatnie

c. Uprawnienia. Jeśli Microsoft w sposób uzasadniony uzna, że roszczenie na mocy punktu 5 podpunktu a lit. i może być przyczyną zakazania Klientowi korzystania z Produktu, wówczas Microsoft dołoży starań, aby: (i) uzyskać dla Klienta prawo do dalszego korzystania z Produktu; albo (ii) zmodyfikować Produkt albo zastąpić go funkcjonalnym odpowiednikiem i powiadomić Klienta o konieczności zaprzestania korzystania z poprzedniej wersji Produktu. Jeśli powyższe opcje nie są uzasadnione z handlowego punktu widzenia, wówczas Microsoft może wypowiedzieć Klientowi prawo do korzystania z Produktu, a następnie zwróci mu wszystkie zapłacone zaliczki za niewykorzystane prawa wynikające z Subskrypcji.

d. Zobowiązania. W przypadku pojawienia się roszczeń określonych w postanowieniach zawartych w tym punkcie umowy strony mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę. Strona ubiegająca się o ochronę musi (i) przekazać drugiej stronie pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony i zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia (z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Klientów będących Agencją Federalną kontrola nad prowadzeniem obrony i zawarciem ugody podlega postanowieniom zawartym w tytule 28 Kodeksu Stanów Zjednoczonych 516); oraz (ii) udzielić drugiej stronie uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia. W stosownych przypadkach strona zapewniająca ochronę odpowiednio (1) zwróci drugiej stronie uzasadnione wydatki bieżące wynikające z udzielenia takiej pomocy oraz (2) wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu albo ugody. Przysługujące stronom odpowiednie prawa do obrony oraz zasądzone lub uzgodnione płatności (lub z ugody, którą druga strona zaakceptuje) na mocy tego punktu 5 zastępują wszelkie wynikające z przepisów prawa stanowionego lub powszechnego uprawnienia do rekompensaty lub zabezpieczenia (ang. indemnification rights) lub podobne uprawnienia. Ponadto strony zrzekają się wykonania takich praw wynikających z przepisów prawa powszechnego lub stanowionego.

e. Niezależnie od powyższego i wyłącznie w odniesieniu do klientów będących Agencją Federalną przysługujące Microsoft prawa określone w niniejszym punkcie (oraz prawa osoby trzeciej wnoszącej roszczenie dotyczące naruszenia) podlegają postanowieniom tytułu 28 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 1498.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

a. Ograniczenie. Łączna odpowiedzialność każdej ze stron z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie w maksymalnej wysokości kwoty uiszczonej na mocy niniejszej Umowy za Usługi Online w okresie 12 miesięcy przed powstaniem przyczyny roszczenia; z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku łączna odpowiedzialność żadnej strony z tytułu żadnych Usług Online nie przekroczy kwoty zapłaconej za te Usługi Online w okresie Subskrypcji. Odpowiedzialność Microsoft za Produkty oferowane nieodpłatnie jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie w maksymalnej wysokości $5000.

b. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W zakresie dozwolonym na mocy prawa żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów ani odszkodowanie z tytułu szkód pośrednich, specjalnych, ubocznych, następczych, retorsyjnych ani przykładowych, ani za odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, przychodów, przerw w prowadzeniu działalności ani z tytułu utraty informacji biznesowych, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia albo były one możliwe do przewidzenia w uzasadnionym zakresie.

c. Wyjątki od ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w tym punkcie obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa, jednak nie mają zastosowania do:(1) zobowiązań stron wynikających z punktu 5; ani (2) naruszenia praw własności intelektualnej drugiej strony.

d. Agencje Federalne. Niniejszy punkt nie stanowi naruszenia prawa Klientów będących Agencjami Federalnymi do odszkodowania z tytułu oszustwa albo przestępstwa wynikającego z niniejszej Umowy albo związanego z niniejszą Umową na mocy jakichkolwiek federalnych przepisów prawa dotyczących oszustw, w tym Ustawy o fałszywych roszczeniach, tytuł 31 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, §§ 3729–3733.

7. Rządowa chmura społecznościowa.

W przypadku zakupu oferty Rządowej chmury społecznościowej zastosowanie mają następujące dodatkowe postanowienia:

a. Wymogi dotyczące Społeczności. Klient oświadcza, że jest członkiem Społeczności i wyraża zgodę na korzystanie z Usług rządowej chmury społecznościowej wyłącznie w charakterze członka Społeczności i na korzyść użytkowników końcowych będących członkami Społeczności. Korzystanie z Usług rządowej chmury społecznościowej przez podmiot niebędący członkiem Społeczności albo w celu świadczenia usług na rzecz osób niebędących członkami Społeczności jest surowo zabronione i może skutkować rozwiązaniem niniejszej Umowy lub unieważnieniem licencji na Usługi rządowej chmury społecznościowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie członkowie Społeczności mogą korzystać z Usług rządowej chmury społecznościowej.

(i) Wszelkie warunki dotyczące Usług pozarządowej chmury społecznościowej mają zastosowanie również do odpowiadających im Usług rządowej chmury społecznościowej, chyba że określono inaczej w Postanowieniach dotyczących usług online.

(ii) Klient musi zachować status członka Społeczności przez cały okres świadczenia Usług rządowej chmury społecznościowej. Zachowanie statusu członka Społeczności jest istotnym wymogiem świadczenia tych usług.

Disclaimer: Government Community Cloud Services are not designed to operate in the same domain as non-Government Community Cloud Services.

b. Postanowienia dotyczące usług online mające zastosowanie do Usług rządowej chmury społecznościowej W odniesieniu do Usług rządowej chmury społecznościowej, niezależnie od wszelkich sprzecznych postanowień zawartych w Postanowieniach dotyczących usług online:

(i) Usługi rządowej chmury społecznościowej będą oferowane wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych.

(ii) Dodatkowe postanowienia dotyczące Europy określone w Postanowieniach dotyczących usług online nie będą mieć zastosowania.

(iii) Odniesienia do obszarów geograficznych zawarte w Postanowieniach dotyczących usług online w związku z miejscem przechowywania niewykorzystywanych na bieżąco Danych Klienta określonym w Postanowieniach dotyczących usług online dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczonych.

c. Standardy i ramy kontroli. Niezależnie od punktu Postanowienia dotyczące usług online zawierającego Postanowienia dotyczące przetwarzania danych Usługi Azure dla instytucji rządowych nie podlegają tym samym standardom i ramom kontroli, co Podstawowe usługi Microsoft Azure. Na Stronie Centrum zaufania poświęconej zgodności określone zostały standardy i ramy kontroli mające zastosowanie do Usług Azure dla instytucji rządowych

8. Usługi objęte przepisami ITAR.

Punkt ten dotyczy wyłącznie określonych poniżej Usług objętych przepisami ITAR (International Traffic in Arms Regulations, przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią), które Klient kupuje w ramach Subskrypcji. Postanowienia te mają zastosowanie tylko do sytuacji, w których Klient jednoznacznie powiadomi Microsoft o swoim zamiarze zarządzania Danymi podlegającymi przepisom ITAR w ramach Danych Klienta w fazie weryfikacji spełnienia wymogów w ramach internetowego procesu składania wniosku.

a. Wymogi nałożone na Klienta:

(i) Klient ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ustanowionych albo określonych na mocy Przepisów ITAR przed wprowadzeniem Danych podlegających przepisom ITAR do Usług objętych przepisami ITAR.

(ii) Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi objęte przepisami ITAR zamówione przez Klienta poprzez Rejestrację opcjonalnie umożliwiają Użytkownikom końcowym uzyskanie dostępu do albo korzystanie z szeregu dodatkowych zasobów, aplikacji albo usług, które są (a) świadczone przez osoby trzecie albo (b) świadczone przez Microsoft z zastrzeżeniem warunków korzystania albo polityk prywatności Microsoft (zwane dalej dla wygody łącznie „dodatkami”) zgodnie z dokumentacją usług lub informacjami dostępnymi na portalu, za pośrednictwem którego administratorzy Klienta będą zarządzać Usługami objętymi przepisami ITAR i konfigurować je.

(iii) Klient ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją Usług online, skonfigurować Usługi objęte przepisami ITAR oraz przyjąć i wdrożyć polityki i praktyki dotyczące korzystania przez Użytkowników końcowych Klienta z Usług objętych przepisami ITAR wraz z wszelkimi dodatkami, jakie Klient uzna za stosowne w celu zachowania zgodności z Przepisami ITAR albo innymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi mającymi zastosowanie do Klienta, lecz niemającymi ogólnego zastosowania do Microsoft jako usługodawcy świadczącego usługi informatyczne.

(iv) Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu świadczone będą wyłącznie Usługi objęte przepisami ITAR. Przetwarzanie i przechowywanie Danych podlegających przepisom ITAR w ramach innych usług, w tym w szczególności dodatków, nie jest objęte tymi postanowieniami. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień postanowieniom tego punktu nie podlegają dane przekazane ewentualnie przez Klienta przedsiębiorstwu Microsoft zapewniającemu wsparcie techniczne ani dane ewentualnie wprowadzone przez Klienta albo w jego imieniu do systemów rozliczeń i handlowych w związku z zakupem albo zamówieniem Usług objętych przepisami ITAR. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieuwzględnienie Danych podlegających przepisom ITAR w informacjach dotyczących pomocy technicznej ani elementach danego zgłoszenia pomocy technicznej.

b. Warunki specjalne.

(i) Usługi objęte przepisami ITAR. Usługi objęte przepisami ITAR stanowią usługi chmurowe świadczone w sposób standardowy wraz z funkcjami i procesami wspólnymi dla wielu klientów. W ramach przygotowania do korzystania z Usług objętych przepisami ITAR w celu przechowywania, przetwarzania albo przekazywania Danych podlegających przepisom ITAR Klient powinien zapoznać się z odpowiednią dokumentacją dotyczącą usług. Zgodność z Przepisami ITAR będzie zależeć częściowo od konfiguracji usług oraz zastosowania i wdrożenia polityk oraz praktyk dotyczących korzystania przez Użytkowników końcowych Klienta z Usług objętych przepisami ITAR. Do wyłącznych obowiązków Klienta należy określenie odpowiednich polityk i praktyk niezbędnych do zapewnienia zgodności z Przepisami ITAR.

c. Personel. Personel i wykonawcy Microsoft upoważnieni przez Microsoft do uzyskiwania dostępu do Danych Klienta (które mogą obejmować Dane podlegające przepisom ITAR) w ramach Usług objętych przepisami ITAR zostaną ograniczeni do rezydentów i obywateli USA zgodnie z definicją w Przepisach ITAR. Klient może również upoważnić personel i wykonawców Microsoft do dostępu do jego Danych Klienta. Wyłącznym obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że takie upoważnienie jest dozwolone na mocy Przepisów ITAR.

d. Angażowanie Podwykonawców. Zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi usług online do świadczenia usług w swoim imieniu Microsoft może zaangażować podwykonawców. Każdy taki podwykonawca zaangażowany w świadczenie Usług objętych przepisami ITAR będzie miał zgodę na uzyskanie Danych Klienta (które mogą obejmować Dane podlegające przepisom ITAR) wyłącznie w celu świadczenia Usług objętych przepisami ITAR zleconych mu przez Microsoft i nie będzie mógł korzystać z Danych Klienta w żadnym innym celu. Przechowywanie i przetwarzanie Danych Klienta w ramach Usług objętych przepisami ITAR podlega każdorazowo mechanizmom kontroli bezpieczeństwa Microsoft, a personel podwykonawcy, świadcząc usługi w związku z Usługami objętymi przepisami ITAR, ma obowiązek przestrzegania polityk Microsoft, w tym w szczególności ograniczeń geograficznych i mechanizmów kontroli wybranych przez Klienta podczas konfiguracji Usług objętych przepisami ITAR. Microsoft ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie ciążących na Microsoft zobowiązań przez jej podwykonawców.

e. Powiadomienia Określony w Postanowieniach dotyczących usług online proces obsługi Naruszenia zabezpieczeń będzie mieć zastosowanie do Usług objętych przepisami ITAR. Ponadto strony przyjmują następujące postanowienia:

(i) Klient przyjmuje do wiadomości, że skuteczność postępowania wyjaśniającego Naruszenie zabezpieczeń albo ograniczanie skutków Naruszenia zabezpieczeń w odniesieniu do Danych podlegających przepisom ITAR może zależeć od informacji albo konfiguracji usług podlegających kontroli Zarejestrowanego podmiotu stowarzyszonego. Dlatego też odpowiednie traktowanie Danych podlegających przepisom ITAR będzie wspólnym obowiązkiem Microsoft i Klienta. W przypadku powzięcia przez Klienta wiedzy o jakimkolwiek nieupoważnionym przekazaniu Microsoft Danych podlegających przepisom ITAR albo wykorzystywaniu usługi innej niż Usługa objęta przepisami ITAR w celu przechowywania, przetwarzania albo przekazywania Danych podlegających przepisom ITAR Klient niezwłocznie powiadomi Microsoft o takim zdarzeniu oraz zapewni uzasadnioną pomoc i przekaże informacje niezbędne w celu przeprowadzenia przez Microsoft postępowania wyjaśniającego i zgłoszenia takiego zdarzenia.

(ii) W przypadku stwierdzenia przez Klienta po powiadomieniu przez Microsoft o Naruszeniu zabezpieczeń, że mogło dojść do nieupoważnionej inspekcji albo ujawnienia Danych podlegających przepisom ITAR, Klient ma obowiązek powiadomić o takim zdarzeniu właściwe organy albo osoby fizyczne, których to zdarzenie dotyczy, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne na mocy przepisów obowiązującego prawa albo wewnętrznych polityk Klienta

(iii) W przypadku stwierdzenia przez jedną ze stron konieczności albo zasadności dobrowolnego ujawnienia Dyrekcji ds. Mechanizmów Kontroli Handlu Przedmiotami i Usługami Obronności sposobu traktowania Danych podlegających przepisom ITAR w ramach Usług online, strona ta w dobrej wierze powiadomi drugą stronę o takim dobrowolnym ujawnieniu przed jego dokonaniem. Strony będą w dobrej wierze współpracować w ramach dokonywania i zgłaszania wszelkich przypadków dobrowolnego ujawnienia.

f. Sprzeczność postanowień. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między postanowieniami niniejszego punktu a jakimikolwiek postanowieniami określonymi w Umowie postanowienia tego punktu mają znaczenie nadrzędne.

9. Usługi objęte publikacją 1075 IRS.

Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie określonych poniżej Usług objętych publikacją 1075 IRS (Internal Revenue Service, Amerykański Urząd Skarbowy), które Klient kupuje w ramach Subskrypcji

a. Wymogi nałożone na Klienta:

(i) Klient ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ustanowionych albo wynikających z postanowień Publikacji 1075 IRS przed wprowadzeniem Federalnych informacji podatkowych do Usług objętych publikacją 1075 IRS.

(ii) Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi objęte publikacją 1075 IRS zamówione przez Klienta poprzez Subskrypcję opcjonalnie umożliwiają Użytkownikom końcowym uzyskanie dostępu do albo korzystanie z szeregu dodatkowych zasobów, aplikacji albo usług, które są (a) świadczone przez osoby trzecie albo (b) świadczone przez Microsoft z zastrzeżeniem warunków korzystania albo polityk prywatności Microsoft (zwane dalej dla wygody łącznie „dodatkami”) zgodnie z dokumentacją usług lub informacjami dostępnymi na portalu, za pośrednictwem którego administratorzy Klienta będą zarządzać Usługami objętymi publikacją IRS 1075 i konfigurować je.

(iii) Klient ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją Usług online, skonfigurować usługi oraz przyjąć i wdrożyć polityki i praktyki dotyczące korzystania przez Użytkowników końcowych Klienta z Usług objętych publikacją 1075 IRS wraz z wszelkimi dodatkami, jakie Klient uzna za stosowne w celu zachowania zgodności z Publikacją 1075 IRS albo innymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi mającymi zastosowanie do Klienta, lecz niemającymi ogólnego zastosowania do Microsoft jako usługodawcy świadczącego usługi informatyczne.

(iv) Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 9 świadczone będą wyłącznie Usługi objęte publikacją 1075 IRS. Żadne inne usługi nie są objęte postanowieniami niniejszego punktu 9. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień postanowieniom niniejszego punktu 9 nie podlegają dane przekazane ewentualnie przez Klienta przedsiębiorstwu Microsoft zapewniającemu wsparcie techniczne („Dane dotyczące pomocy technicznej”) ani dane ewentualnie wprowadzone przez Klienta albo w jego imieniu do systemów rozliczeń i handlowych w związku z zakupem/zamówieniem Usług objętych publikacją 1075 IRS („Dane rozliczeniowe”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, aby Federalne informacje podatkowe nie był prekazywane jako Dane dotyczące pomocy technicznej ani Dane rozliczeniowe.

b. Warunki specjalne związane z Publikacją 1075 IRS.

(i) Usługi objęte publikacją 1075 IRS. Usługi objęte publikacją 1075 IRS stanowią usługi chmurowe świadczone w sposób standardowy wraz z funkcjami i procesami wspólnymi dla wielu klientów. W ramach przygotowania do korzystania z usług do celów związanych z Federalnymi informacjami podatkowymi Klient powinien zapoznać się z odpowiednią dokumentacją dotyczącą usług. Zgodność Zarejestrowanego podmiotu stowarzyszonego z wymogami Publikacji 1075 IRS będzie zależeć częściowo od konfiguracji usług oraz przyjęcia i wdrożenia polityk oraz praktyk dotyczących korzystania przez Użytkowników końcowych Klienta z Usług objętych publikacją 1075 IRS. Wyłącznym obowiązkiem Klienta jest określenie odpowiednich polityk i praktyk niezbędnych do zapewnienia zgodności z Publikacją 1075 IRS.

(ii) Załącznik 1 zawiera Zabezpieczające sformułowania umowne dotyczące usług technologicznych i określone w Publikacji 1075 IRS. Microsoft i Klient uzgadniają, że określone wymogi wynikające z Zabezpieczających sformułowań umownych i Publikacji 1075 IRS zostaną spełnione w sposób określony w pozostałej części niniejszego punktu 9.

(iii) Dokumentacja dotycząca personelu i szkolenia. Microsoft będzie prowadzić listę poddanych kontroli członków personelu upoważnionych do dostępu do Danych Klienta (które mogą obejmować Federalne informacje podatkowe) w ramach Usług objętych publikacją 1075 IRS, która zostanie udostępniona Klientowi albo IRS na pisemne żądanie. Klient będzie traktował dane umożliwiające ustalenie tożsamości personelu Microsoft jako tajemnice handlowe albo informacje poufne Microsoft wyłączone z obowiązku ujawniania w maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, a w przypadku wymogu przekazania danych umożliwiających ustalenie tożsamości personelu Microsoft do IRS Klient będzie wymagał od IRS traktowania tych danych umożliwiających ustalenie tożsamości personelu w taki sam sposób.

(iv) Dokumentacja szkoleniowa. Microsoft będzie prowadzić dokumentację dotyczącą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ujawniania informacji zgodnie z wymogami wynikającymi z Publikacji 1075 IRS i udostępni tę dokumentację Klientowi na pisemne żądanie.

(v) Oświadczenie o zachowaniu poufności. Microsoft zachowa podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności i na żądanie przekaże jego egzemplarz na potrzeby inspekcji.

(vi) Wymogi dotyczące środowiska chmury obliczeniowej. Usługi objęte publikacją 1075 IRS są świadczone zgodnie z Planem zabezpieczeń systemowych FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program, Federalny Program Zarządzania Ryzykiem i Zatwierdzeniami) dla odpowiednich usług. Wdrażanie przez Microsoft mechanizmów kontroli wymaganych na mocy Publikacji 1075 IRS, w tym w szczególności szyfrowania i mechanizmów kontroli oczyszczania nośników, znajduje potwierdzenie w odpowiednim Planie zabezpieczeń systemowych FedRAMP.

(vii) Angażowanie Podwykonawców. Niezależnie od ewentualnych sprzecznych postanowień zawartych w Załączniku 1, zgodnie z Postanowieniami dotyczącymi usług online do świadczenia usług w swoim imieniu Microsoft może zaangażować podwykonawców. Każdy taki podwykonawca zaangażowany w świadczenie Usług objętych publikacją 1075 IRS będzie miał zgodę na uzyskanie Danych Klienta (które mogą obejmować Federalne informacje podatkowe) wyłącznie w celu świadczenia usług zleconych mu przez Microsoft i nie będzie mógł korzystać z Danych Klienta w żadnym innym celu. Przechowywanie i przetwarzanie Danych Klienta w ramach Usług objętych publikacją 1075 IRS podlega każdorazowo mechanizmom kontroli bezpieczeństwa Microsoft, a personel podwykonawcy, świadcząc usługi w związku z Usługami objętymi publikacją 1075 IRS, ma obowiązek przestrzegania polityk Microsoft. Microsoft ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie ciążących na Microsoft zobowiązań przez jej podwykonawców. Z zastrzeżeniem powyższego Microsoft może zatrudniać personel podwykonawców w ramach wzmocnienia obecnego personelu i rozumie zawarte w Publikacji 1075 IRS odniesienie do pracowników w znaczeniu pracowników oraz podwykonawców działających w sposób określony w niniejszej Umowie. Zarejestrowany podmiot stowarzyszony ma obowiązek uzyskać zgodę IRS na zaangażowanie wszystkich podwykonawców.

(viii) Microsoft prowadzi listę podwykonawców, którzy mogą ewentualnie zapewniać personel upoważniony do dostępu do Danych Klienta w ramach Usług online, opublikowaną dla usług marki Azure pod adresem http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/ albo w miejscach wskazanych później przez Microsoft. Microsoft będzie aktualizował informacje na tych witrynach na co najmniej 14 dni przed upoważnieniem nowego podwykonawcy do uzyskiwania dostępu do Danych Klienta; Microsoft zaktualizuje informacje w tej witrynie i zapewni Klientowi mechanizm służący do uzyskiwania powiadomień o takich aktualizacjach.

(ix) Powiadomienie o Naruszeniu Zabezpieczeń. Proces obsługi Naruszenia zabezpieczeń określony w Postanowieniach dotyczących usług online będzie mieć zastosowanie do Usług objętych publikacją 1075 IRS. Ponadto strony przyjmują następujące postanowienia:

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że skuteczne postępowanie wyjaśniające Naruszenie zabezpieczeń albo ograniczanie skutków Naruszenia zabezpieczeń może zależeć od informacji albo konfiguracji usług podlegających kontroli Klienta. Dlatego też zachowanie zgodności z wynikającymi z Publikacji 1075 IRS wymogami dotyczącymi reagowania na naruszenia będzie wspólnym obowiązkiem Microsoft i Klienta.

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta po powiadomieniu przez Microsoft o Naruszeniu zabezpieczeń, że mogło dojść do nieupoważnionej inspekcji albo ujawnienia Federalnych informacji podatkowych, Klient ma obowiązek powiadomić o Naruszeniu zabezpieczeń właściwego Agenta prowadzącego śledztwo, Inspektora Generalnego ds. Administracji Podatkowej Departamentu Skarbu (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA) lub IRS albo osoby fizyczne, których to zdarzenie dotyczy, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne na mocy Publikacji 1075 IRS, innych przepisów obowiązującego prawa albo wewnętrznych polityk Klienta.

c. Prawo Klienta do przeprowadzenia inspekcji.

(i) Audyt prowadzony przez Klienta. Klientowi przysługują następujące prawa: (i) uzyskanie raz na kwartał dostępu do informacji generowanych wskutek regularnego monitorowania przez Microsoft bezpieczeństwa, prywatności i wdrażanych operacyjnych mechanizmów kontroli w celu zapewnienia Klientowi nieustannego wglądu w skuteczność tych mechanizmów; (ii) uzyskanie sprawozdania dotyczącego badania zgodności Usług objętych publikacją 1075 IRS z postanowieniami publikacji 800-53 Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (National Institute of Standards and Technology, NIST) albo wprowadzonymi w późniejszym terminie mechanizmami kontroli; (iii) zapewnienie na wniosek możliwości kontaktowania się z ekspertami merytorycznymi Microsoft w celu objaśnienia wyżej określonych sprawozdań; oraz (iv) umożliwienie Klientowi na jego wniosek i na jego koszt kontaktowania się z niezależnymi audytorami zewnętrznymi Microsoft zaangażowanymi w przygotowywanie sprawozdań z audytów. Klient wykorzysta powyższe informacje w celu spełnienia wszelkich wymogów dotyczących inspekcji na mocy Publikacji 1075 IRS i potwierdza, że określone w niniejszym punkcie prawa do przeprowadzenia audytu w pełni zaspokajają wymogi przeprowadzenia przez Klienta audytu, którego przeprowadzenia mógłby żądać na innych podstawach

(ii) Poufność materiałów dotyczących audytu. Przekazane Klientowi przez Microsoft informacje dotyczące audytu będą stanowić wysoce poufne i zastrzeżone informacje albo informacje stanowiące tajemnicę handlową Microsoft. Microsoft może zażądać pisemnego zapewnienia albo zapewnienia w inny sposób w rozsądnym zakresie, że informacje będą traktowane jak informacje poufne lub informacje stanowiące tajemnicę handlową na mocy niniejszej Umowy przed przekazaniem ich Agencji, a Agencja zachowa poufność informacji Microsoft dotyczących audytu na możliwie jak najwyższym poziomie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa.

(iii) Niniejszy punkt 9 podpunkt c stanowi uzupełnienie informacji dotyczących zgodności udostępnianych Klientowi na mocy Postanowień dotyczących usług online.

10. Usługi informacyjne dla wymiaru sprawiedliwości (Criminal Justice Information Services, CJIS).

Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie określonych poniżej Usług Azure dla instytucji rządowych objętych usługami CJIS (Criminal Justice Information Services, usługi informacyjne dla wymiaru sprawiedliwości), które Klient kupuje w ramach Subskrypcji.

a. Wymogi nałożone na Klienta:

(i) Oświadczenia Microsoft dotyczące zgodności Usług objętych usługami CJIS z Dodatkiem dotyczącym bezpieczeństwa w ramach systemów informacyjnych dla wymiaru sprawiedliwości („usług CJIS”) FBI (Załącznik H do Polityki FBI dotyczącej usług CJIS) podlegają wdrożeniu przez Klienta postanowień obowiązującego dla danego stanu Dodatku dotyczącego usług CJIS w ramach Subskrypcji Klienta. Są one również uzależnione od wdrożeniu przez Klienta oraz uwzględnieniu na dalszym etapie takich postanowień w umowach z Podmiotem objętym umową.

(ii) Dodatkowe informacje dotyczące Stanów objętych usługami CJIS i Usług objętych usługami CJIS można uzyskać pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS. Należy zauważyć, że nie wszystkie stany są Stanami objętymi usługami CJIS oraz że różne Usługi objęte usługami CJIS mogą mieć zastosowanie w różnych Stanach objętych usługami CJIS. Więcej informacji dotyczących sposobu zamawiania Usług objętych usługami CJIS za pośrednictwem Umowy Enterprise można znaleźć pod adresem https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/enterprise-agreement. Na potrzeby niniejszego punktu jeżeli Klient nie jest Stanem objętym usługami CJIS, wówczas Microsoft nie może przekazać mu oświadczeń związanych z usługami CJIS, a Dodatek dotyczący usług CJIS nie ma zastosowania,

(iii) Klient może uzyskać dostęp do postanowień dotyczących zgodności Microsoft z Polityką FBI dotyczącą usług CJIS, kontaktując się z CSA danego Stanu objętego usługami CJIS. Dodatek dotyczący bezpieczeństwa dla prywatnych wykonawców (dostawców usług chmury) przywołany w Polityce FBI dotyczącej usług CJIS oraz warunkach określonych przez CSA został włączony przez odwołanie, a Klient przyjmuje do wiadomości, że udzielane przez Microsoft wsparcie dla Informacji CJI będzie zgodne z tymi postanowieniami ustalonymi lub podpisanymi przez CSA określonego stanu. Klient przyjmuje również do wiadomości, że ma obowiązek nawiązać kontakt z CSA odpowiedniego stanu w celu uzyskania powyższych i wszelkich dodatkowych informacji. Klient ma obowiązek współpracować bezpośrednio z CSA odpowiedniego stanu w związku z wszelkimi wymogami dotyczącymi dokumentacji na temat usług CJIS oraz audytu, a także potwierdza, że nawiąże taką współpracę.

(iv) Klient ma obowiązek zapewnić, że Dodatek dotyczący bezpieczeństwa w ramach usług CJIS został podpisany przez CSA, że CSA wyraziła zgodę na korzystanie przez Klienta z Usług objętych umową w celu przechowywania i przetwarzania Informacji CJI, a także że zostały spełnione wszelkie pozostałe wymogi ustanowione albo określone przez FBI, CSA danego stanu albo Klienta przed wprowadzeniem Informacji CJI do Usług objętych umową.

(v) Klient potwierdza, że będzie prowadził dokumentację dotyczącą wszelkich Podmiotów objętych umową, którym przekaże uzyskane od CSA danego stanu Umowy z określonym stanem dotyczące usług CJIS albo inną dokumentację związaną z usługami CJIS i niezwłocznie udostępni Microsoft tę dokumentację na żądanie.

b. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między postanowieniami niniejszego punktu a jakimikolwiek postanowieniami określonymi w Umowie postanowienia tego punktu mają znaczenie nadrzędne.

11. Postanowienia różne

a. Powiadomienia. Klient jest zobowiązany wysyłać powiadomienia pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na poniższy adres:

Microsoft Corporation

Cour Défense Tour B

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052,

USA

Faks: (425) 936-7329

Microsoft Corporation

Law and Corporate Affairs

Cour Défense Tour B

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052,

USA

Faks: (425) 936-7329

Klient zgadza się otrzymywać od Microsoft powiadomienia w formie elektronicznej, które będą przesyłane pocztą elektroniczną administratorowi konta określonego przez Klienta na Portalu. Powiadomienia wchodzą w życie w dniu podanym na pocztowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku poświadczeń dostarczanych pocztą e-mail — w dniu wysłania. Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że adres e-mail administratora konta określony przez Klienta w Portalu jest aktualny i dokładny. Ponadto Klient zgadza się, że wszelkie powiadomienia e-mail wysyłane przez Microsoft na taki adres e-mail mają moc prawną z chwilą wysłania bez względu na to, czy Klient takie powiadomienie w rzeczywistości odebrał.

b. Przeniesienia i przypisanie Licencji. Klient nie może przenosić praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości ani w części ani dokonać przeniesienia licencji bez zgody Microsoft.

c. Zgoda na wynagrodzenie partnera Klient składający zamówienie może mieć możliwość określenia w stosownych przypadkach Zarejestrowanego partnera, który będzie powiązany z Subskrypcjami Klienta. Jeśli Klient określa Zarejestrowanego Partnera bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej, zgadza się na zapłatę przez Microsoft wynagrodzenia na rzecz takiego Zarejestrowanego Partnera. Wynagrodzenie dotyczy obsługi przedsprzedażowej i może również dotyczyć obsługi posprzedażowej. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielkości Zamówienia Klienta, tj. wzrasta wraz z wielkością zamówienia. Oferowane Klientowi ceny za Usługi Online są takie same bez względu na to, czy Klient określił, czy nie określił Zarejestrowanego Partnera.

d. Rozdzielność postanowień. Jeśli którakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

e. Zrzeczenie się wykonania przysługujących praw. Niewyegzekwowanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się wykonania przysługujących praw.

f. Brak stosunku przedstawicielstwa. Niniejsza umowa nie prowadzi do powstania przedstawicielstwa, spółki ani przedsiębiorstwa typu joint venture.

g. Prawa osób trzecich. Żadna osoba trzecia nie jest beneficjentem tej umowy.

h. Prawo właściwe i właściwość miejscowa Prawem właściwym dla wykładni niniejszej Umowy jest prawo stanu Waszyngton bez względu na przyjęte w nim normy kolizyjne, przy czym (i) jeśli Klient jest podmiotem rządowym w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych oraz (ii) jeśli Klient jest podmiotem stanowej albo lokalnej administracji rządowej w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące w danym stanie. Powództwo mające na celu wykonanie postanowień niniejszej umowy musi zostać wniesione w stanie Waszyngton (USA). Powyższy wybór jurysdykcji nie uniemożliwia stronom ubiegania się przed sądem w jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

i. Całość umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia dotyczącego przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie przeszłe lub bieżące ustalenia poczynione w tym zakresie. W przypadku sprzeczności między postanowieniami dokumentów wymienionych w niniejszej Umowie, w stosunku do których pozostałe postanowienia zawarte w tych dokumentach nie wskazują wyraźnie sposobu ich rozstrzygania, dokumenty te mają moc rozstrzygającą w następującej kolejności: (1) Umowa subskrypcyjna dotycząca usług online Microsoft; (2) Postanowienia dotyczące usług online; (3) odpowiednie Szczegóły oferty; oraz (4) wszelkie inne dokumenty wymienione w niniejszej Umowie.

j. Pozostanie w mocy. Postanowienia punktów 1, 2 podpunkt e, 3 podpunkt b, 4, 5, 6, 7 oraz 8 będą obowiązywać po rozwiązaniu albo wygaśnięciu niniejszej Umowy.

k. Przepisy eksportowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Produkty podlegają przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Klient musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (ang. U.S. Export Administration Regulations) oraz amerykańskich przepisów o międzynarodowym obrocie bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, używania i kraju przeznaczenia, nakładanych na niego przez instytucje rządowe w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/exporting/.

l. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek niewykonanie postanowień niniejszej Umowy wynikające z przyczyn, na które ta strona nie ma realnego wpływu (takich jak pożar, wybuch, awaria zasilania prądem elektrycznym, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, strajk, embargo, negocjacje między pracodawcą a pracownikami, działania organów państwowych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, w tym cyberterroryzmu, zdarzenia losowe, działania lub zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, działania lub zaniechania organów rządowych lub jednostek administracyjnych, w tym uchwalenie ustawy lub ustanowienie przepisów lub innych aktów prawnych wpływających na świadczenie Usług Online). Niniejszy punkt nie ma jednak zastosowania do zobowiązań płatniczych Klienta wynikających z tej umowy.

m. Instytucja zamawiająca. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, która akceptuje niniejsze postanowienia w imieniu innego podmiotu, wówczas Klient oświadcza, że jest prawnie upoważniony do zawarcia niniejszej umowy w imieniu tego podmiotu. Jeśli w związku z zakupem lub odnowieniem Subskrypcji Klient określi jednostkę lub używa adresu e-mail zapewnionego przez jednostkę, z którą jest stowarzyszony (np. pracodawcę), jednostka ta będzie traktowana jako właściciel tej Subskrypcji do celów niniejszej umowy.

n. Dodatkowe postanowienia mające zastosowanie do Klientów będących Agencją Federalną Stanów Zjednoczonych:

(i) Żadne postanowienia jakiejkolwiek umowy dostępnej dopiero po rozpakowaniu produktu (umowy typu shrink-wrap) ani umowy zawieranej poprzez serię kliknięć (umowy typu click-through) przekazanej w połączeniu z jakimkolwiek Produktem nabytym na mocy niniejszej Umowy nie zastąpią ani nie będą służyć wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszej Umowy, nawet w przypadku domniemanego wyraźnego zaakceptowania przez użytkownika albo umocowanego przedstawiciela Klienta postanowień takiej umowy dostępnej dopiero po rozpakowaniu produktu albo umowy zawieranej poprzez serię kliknięć. W celu uniknięcia wątpliwości i bez uszczerbku dla powyższych postanowień w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami ewentualnej umowy dostępnej dopiero po rozpakowaniu produktu albo umowy zawieranej poprzez serię kliknięć (niezależnie od produktów bądź usług, do których została dołączona taka umowa) a postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie do zakupu takich Produktów mają odnośne postanowienia niniejszej Umowy i są one nadrzędne w przypadku takich sprzeczności. Wszelka akceptacja umów i odnowień musi zostać potwierdzona na piśmie.

(ii) W przypadku włączenia przez odwołanie w niniejszej Umowie dokumentu, w tym Postanowień dotyczących produktów i Postanowień dotyczących Usług Online zawartych lub przywołanych w niniejszej Umowie albo w odpowiednich postanowieniach albo włączonych do niniejszej Umowy albo odpowiednich postanowień, który obejmuje postanowienie (a) dotyczące możliwości automatycznego wygaśnięcia praw licencyjnych albo zakończenia świadczenia Usług Online; (b) dotyczące możliwości automatycznego odnowienia usług i/lub opłat; (c) dotyczące ustanowienia prawa innego niż prawo federalne jako prawa właściwego; lub (d) w inny sposób stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa federalnego, takie postanowienia nie będą mieć zastosowania w odniesieniu do rządu federalnego. W przypadku włączenia przez odwołanie w niniejszej Umowie dokumentu, w tym Postanowień dotyczących produktów i Postanowień dotyczących Usług Online zawartych albo przywołanych w niniejszej Umowie lub w odpowiednich postanowieniach lub włączonych do niniejszej Umowy albo odpowiednich postanowień, który obejmuje postanowienie dotyczące zabezpieczenia przed roszczeniami, takie postanowienie nie będzie mieć zastosowania do Stanów Zjednoczonych w zakresie zabezpieczania Microsoft albo jakiejkolwiek innej strony przed roszczeniami.

12. Definicje.

Używany w niniejszej umowie termin „dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

Termin „Zasady Dozwolonego Użytku” ma takie samo znaczenie jak określone w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

„Podmiot Stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot prawny, który znajduje się w posiadaniu strony, w którego posiadaniu znajduje się strona lub który znajduje się we wspólnym posiadaniu ze stroną. „Posiadanie” oznacza dla celów niniejszej definicji ponad 50% udział w podmiocie.

„Usługi Azure dla instytucji rządowych” oznaczają co najmniej jedną z usług albo funkcji udostępnianych przez Microsoft Zarejestrowanemu podmiotowi stowarzyszonemu w ramach tej Rejestracji, określonemu pod adresem /pl-pl/global-infrastructure/regions/, które stanowią Usługi rządowej chmury społecznościowej.

„Informacje CJI” oznaczają informacje niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości w rozumieniu Polityki FBI (Federal Bureau of Investigation, Federalne Biuro Śledcze) dotyczącej usług CJIS.

„Stan objęty usługami CJIS” oznacza stan zgodnie z wykazem dostępnym pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/CJIS/ albo na innej stronie internetowej określonej przez Microsoft, z którym Microsoft i odpowiedni stan zawarli Umowę dotyczącą usług CJIS.

„Usługa objęta usługami CJIS” oznacza w odniesieniu do każdego Dodatku dotyczącego usług CJIS Usługi Online Microsoft wymienione w tym dodatku jako takie usługi, do których zastosowanie mają oświadczenia Microsoft w związku z usługami CJIS.

„Umowa z określonym stanem dotycząca usług CJIS” oznacza umowę zawartą pomiędzy Microsoft a CSA danego Stanu objętego umową (albo innym podmiotem, któremu CSA przekazała swoje obowiązki), obejmującą postanowienia, których przestrzeganie przez określony Stan objęty umową oraz Microsoft zapewni zachowanie zgodności z odpowiednimi wymogami wynikającymi z Polityki dotyczącej usług CJIS. Każda Umowa z określonym stanem dotycząca usług CJIS jest zgodna z obowiązującym dla danego stanu Dodatkiem dotyczącym usług CJIS i obejmuje certyfikaty zgodności Microsoft z Dodatkiem dotyczącym bezpieczeństwa w ramach usług CJIS. Celem uniknięcia wątpliwości Umowa z określonym stanem dotycząca usług CJIS może być zatytułowana „Umowa dotycząca informacji w ramach usług CJIS” albo „Umowa dotycząca zarządzania usługami CJIS”.

„Społeczność” oznacza społeczność obejmującą co najmniej jeden z poniższych podmiotów:(1) instytucję rządową; (2) Klienta używającego kwalifikujących się Usług rządowej chmury społecznościowej w celu dostarczania rozwiązań instytucjom rządowym albo kwalifikującemu się członkowi Społeczności; albo (3) Klienta posiadającego Dane Klienta podlegające przepisom rządowym, w odniesieniu do których Klient określa, a Microsoft potwierdza, że korzystanie z Usług rządowej chmury społecznościowej jest odpowiednie, aby spełnić wymagania Klienta wynikające z przepisów. Członkostwo w Społeczności ostatecznie zależy od decyzji Microsoft, która może być różna w zależności od Usługi Rządowej Chmury Społecznościowej.

„Strona Centrum zaufania poświęcona zgodności” oznacza stronę poświęconą zgodności Centrum zaufania Microsoft, opublikowaną przez Microsoft pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/default.aspx albo pod innym adresem określonym później przez Microsoft.

„Opcja Płatności za Korzystanie”, „Opcja Płatności za Zadeklarowanie” lub „Oferta Ograniczona” to kategorie Subskrypcji określone w punkcie 2.

„Podmiot objęty umową” oznacza wszelkie Podmioty stanowe/lokalne w Stanie objętym umową, pozostające z Klientem w stosunku umownym, które korzystają z Usług objętych usługami CJIS z zastrzeżeniem postanowień Polityki dotyczącej usług CJIS.

„CSA” oznacza Agencję Systemu Usług CJIS danego Stanu objętego usługami CJIS w rozumieniu Polityki FBI dotyczącej usług CJIS.

„Dane Klienta” zostały zdefiniowane w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

„Rozwiązanie Klienta” zostało zdefiniowane w Postanowieniach dotyczących Usług Online.

„Produkt wojskowy” ma znaczenie nadane w tytule 22 Kodeksu Przepisów Federalnych § 120.

„Usługa związana z obronnością” ma znaczenie nadane w tytule 22 Kodeksu Przepisów Federalnych § 120.

„Użytkownik Końcowy” to każdy użytkownik, któremu Klient umożliwia dostęp do Danych Klienta udostępnianych w ramach Usług Online lub w inny sposób umożliwia korzystanie z Usług Online, lub dowolny użytkownik Rozwiązania Klienta. W kontekście Usług objętych przepisami ITAR Użytkownik końcowy oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usług objętych przepisami ITAR. W kontekście Usług objętych publikacją 1075 IRS Użytkownik końcowy oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usług objętych publikacją 1075 IRS. „Agencja Federalna” oznacza biuro, urząd, agencję, ministerstwo lub inny podmiot Rządu Stanów Zjednoczonych.

„Federalne informacje podatkowe” są zdefiniowane w Publikacji 1075 IRS.

„Rząd” oznacza Agencję Federalną, Podmiot Stanowy/Lokalny lub Podmiot Plemienny sprawujący swoją funkcję rządową.

„Usługi Rządowej Chmury Społecznościowej” oznaczają Usługi Online świadczone przez Microsoft w wielodostępowych centrach przetwarzania danych Microsoft w celu wyłącznego korzystania z nich przez Społeczność i na jej rzecz oraz oferowanych zgodnie ze specjalną publikacją 800-145 Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST). Usługi online świadczone przez Microsoft będące Usługami rządowej chmury społecznościowej są określone jako takie w Prawach do używania i Postanowieniach dotyczących produktów.

„Usługi objęte publikacją 1075 IRS” oznaczają usługi Azure dla instytucji rządowych wymienione jako znajdujące się w zakresie Publikacji 1075 IRS dostępnej pod adresem /pl-pl/support/trust-center/compliance/irs1075/ albo pod innym adresem określonym później. Bez żadnych ograniczeń Usługi objęte publikacją 1075 IRS nie obejmują żadnych Usług online udostępnianych pod odrębnymi nazwami.

„Publikacja 1075 IRS” oznacza Publikację 1075 Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Services, IRS) obowiązującą od 1 stycznia 2014 r., w tym aktualizacje (w stosownych przypadkach) wydane przez IRS w okresie obowiązywania Rejestracji.

„Przepisy ITAR” oznaczają Przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią zawarte w tytule 22 Kodeksu Przepisów Federalnych §§ 120–130.

„Dane podlegające przepisom ITAR” oznaczają Dane Klienta podlegające Przepisom ITAR jako Produkty wojskowe albo Usługi związane z obronnością.

„Usługi objęte przepisami ITAR” oznaczają wyłącznie w odniesieniu do niniejszej Umowy usługi Azure dla instytucji rządowych wymienione jako znajdujące się w zakresie Przepisów ITAR dostępnych pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Compliance/itar albo pod innym adresem określonym później.

Termin „Rozwiązanie oparte na Usługach Zarządzanych” oznacza zarządzaną usługę informatyczną, świadczoną przez Klienta osobie trzeciej, polegającą na administrowaniu Usługami Microsoft Azure i świadczeniu dotyczącego ich wsparcia.

„Usługi Microsoft Azure” oznaczają co najmniej jedną z usług i funkcji Microsoft wskazanych pod adresem /pl-pl/services/, o ile nie są one wskazane jako podlegające odrębnej licencji.

Termin „Produkt Niepochodzący od Microsoft” został zdefiniowany w Warunkach Dotyczących Usług Online.

„Szczegóły Oferty” oznaczają postanowienia dotyczące cen i warunków płatności dla danej oferty Subskrypcji, opublikowane w Portalu.

„Usługi online” oznaczają dowolne usługi online udostępniane przez Microsoft, a subskrybowane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy, w tym Usługi rządowej chmury społecznościowej i Usługi Dynamics CRM Online, Usługi Office 365, Usługi Microsoft Azure albo Usługi online Microsoft Intune.

„Postanowienia dotyczące usług online” to warunki obowiązujące w odniesieniu do używania Produktów przez Klienta dostępne pod adresem https://go.microsoft.com/?linkid=9840733. Postanowienia dotyczące Usług Online obejmują uzupełniające niniejszą umowę postanowienia regulujące używanie Produktów przez Klienta.

„Wersja Ewaluacyjna” to wersja ewaluacyjna, wersja beta lub innego rodzaju wersja przedpremierowa lub dostępna przed premierą funkcja Usług Online lub Oprogramowania, udostępniona przez Microsoft w celu uzyskania opinii klientów na jej temat.

„Portal” oznacza witryny internetowe dotyczące odpowiednich Usług online, dostępne pod adresem http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31, /pl-pl/pricing/ albo pod innym adresem określonym przez Microsoft.

„Produkt” to dowolna Usługa Online (w tym dowolne Oprogramowanie).

„Postanowienia dotyczące Produktów” oznacza dokument, który zawiera informacje o Produktach Microsoft dostępnych w ramach programu licencjonowania zbiorowego. Dokument Postanowień dotyczących produktów opublikowany jest w Witrynie licencjonowania zbiorowego pod adresem https://www.microsoftvolumelicensing.com i podlega okresowym aktualizacjom.

„Umowa dotycząca poziomu usług ” oznacza zobowiązania Microsoft dotyczące dostarczania lub świadczenia Usługi online, opublikowane pod adresem 10 albo pod innym adresem określonym przez Microsoft.

Termin „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie Microsoft udostępnione Klientowi do zainstalowania na jego urządzeniu w ramach Subskrypcji Klienta lub do użytku z Usługą Online w celu udostępnienia określonych funkcji.

„Subskrypcja” to rejestracja dokonana w celu korzystania z Usług Online przez dany Okres Obowiązywania określony w Portalu. Klient może dokonać zakupu kilku Subskrypcji, które mogą być administrowane oddzielnie i które będą podlegać postanowieniom oddzielnej Umowy Microsoft Online Subscription.

„Podmiot stanowy/lokalny” oznacza (1) dowolną agencję administracji stanowej albo lokalnej na terenie Stanów Zjednoczonych; albo (2) dowolne hrabstwo, okręg, wspólnotę, miasto, gminę, miasteczko, miejscowość, dystrykt specjalny albo inny podobny rodzaj jednostki administracyjnej na terenie Stanów Zjednoczonych ustanowiony na mocy prawa obowiązującego w stanie Klienta, znajdujące się pod jurysdykcją i w granicach geograficznych stanu Klienta.

„Dane techniczne” mają znaczenie nadane w tytule 22 Kodeksu Przepisów Federalnych § 120.

„Okres Obowiązywania” to okres obowiązywania Subskrypcji (na przykład 30 dni lub 12 miesięcy).

„Podmiot plemienny” oznacza uznany na poziomie federalnym podmiot plemienny pełniący funkcje rządowe wobec plemienia i kwalifikujący się do finansowania i świadczenia usług przez Departament Spraw Wewnętrznych USA na mocy swojego statusu plemienia indiańskiego.

„Prawa do używania” oznaczają, w odniesieniu do każdego licencjonowanego programu, prawa do używania albo warunki świadczenia usługi dla każdego Produktu i wersji opublikowanych dla takiego licencjonowanego programu w Witrynie licencjonowania zbiorowego. Prawa do Używania zastępują postanowienia wszelkich umów licencyjnych użytkownika oprogramowania (wyświetlanych na ekranie lub dostępnych w inny sposób) dołączonych do danych Produktów. Prawa do Używania mające zastosowanie do Oprogramowania są publikowane przez Microsoft w Postanowieniach dotyczących Produktów. Prawa do Używania dla Usług Online są publikowane Postanowieniach dotyczących Usług Online.

ZAŁĄCZNIK 1

Amerykański Urząd Skarbowy (IRS)

Federalne informacje podatkowe

Dodatek zabezpieczający

Microsoft zobowiązuje się do spełnienia wymogów zawartych w Załączniku 7 (Zabezpieczające sformułowania umowne dotyczące usług technologicznych) do Publikacji 1075 IRS w trakcie wykonywania zobowiązania do świadczenia Usług objętych publikacją 1075 IRS w ramach Subskrypcji w sposób określony poniżej. Na potrzeby niniejszego Załącznika 1 termin „wykonawca” odnosi się do Microsoft, termin „agencja” odnosi się do Klienta, a termin „umowa” odnosi się do Subskrypcji włącznie z postanowieniami zawartymi w punkcie 9 Umowy.

I. WYKONYWANIE POSTANOWIEŃ UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia niżej wymienionych wymogów i przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie przez jego pracowników zgodności z tymi wymogami podczas wykonywania postanowień umowy:

(1) Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem wykonawcy albo odpowiedzialnych pracowników wykonawcy.

(2) Wszelkie deklaracje podatkowe albo informacje zawarte w deklaracjach będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania postanowień niniejszej umowy. Informacje zawarte w takich materiałach będą traktowane jako informacje poufne i nie będą udostępniane żadnej osobie ani w jakikolwiek inny sposób przekazywane do wiadomości jakiejkolwiek osoby z wyłączeniem przypadków niezbędnych w celu wykonywania postanowień niniejszego Dodatku. Ujawnianie tych informacji osobie innej niż kierownik albo pracownik wykonawcy będzie zabronione.

(3) Wszelkie deklaracje podatkowe i informacje zawarte w deklaracjach będą rejestrowane po ich otrzymaniu oraz odpowiednio przechowywane przed ich przetworzeniem, w trakcie ich przetwarzania, a także po ich przetworzeniu. Ponadto zostanie zapewniony ten sam poziom ochrony wszelkich powiązanych danych wyjściowych, jaki jest wymagany dla materiałów źródłowych.

(4) Wykonawca oświadcza, że dane przetwarzane w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy zostaną całkowicie usunięte z wszelkich elementów do przechowywania danych w jego urządzeniach komputerowych oraz że żadne dane wyjściowe nie będą przechowywane przez wykonawcę w momencie ukończenia prac. Wykonawca oświadcza, że w przypadku braku możliwości niezwłocznego usunięcia danych z wszelkich elementów do przechowywania danych wszelkie dane IRS przechowywane w jakimkolwiek elemencie do przechowywania zostaną zabezpieczone w celu zapobieżenia ich nieupoważnionemu ujawnieniu.

(5) Wszelkie dokumenty w formie papierowej albo tymczasowe wydruki w formie fizycznej uzyskane w trakcie przetwarzania danych IRS zostaną przekazane agencji albo wyznaczonej przez nią osobie. W przypadku braku takiej możliwości wykonawca będzie miał obowiązek zniszczyć dokumenty w formie papierowej albo wszelkie tymczasowe wydruki w formie fizycznej oraz przekaże agencji albo wyznaczonej przez nią osobie odpowiednie oświadczenie zawierające datę zniszczenia, opis zniszczonych materiałów oraz określające wykorzystaną metodę.

(6) Wszelkie systemy komputerowe, przy użyciu których Federalne informacje podatkowe są odbierane, przetwarzane, przechowywane albo przekazywane, muszą spełniać wymogi określone w Publikacji 1075 IRS. W celu spełnienia wymogów funkcjonalnych i związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa zabezpieczające funkcje środowiska muszą zapewniać zarządcze, operacyjne i techniczne mechanizmy kontroli. Wszelkie funkcje zabezpieczające muszą być dostępne i aktywne w celu zapewnienia ochrony przez nieupoważnionym wykorzystaniem i dostępem do Federalnych informacji podatkowych.

(7) Wykonywane na mocy niniejszej umowy prace obejmujące Federalne informacje podatkowe nie będą podzlecane bez uzyskania uprzedniej zgody IRS.

(8) Wykonawca będzie prowadził wykaz pracowników upoważnionych do uzyskiwania dostępu. Taki wykaz będzie przekazywany Zarejestrowanemu podmiotowi stowarzyszonemu i na żądanie do biura weryfikacji IRS.

(9) Agencji będzie przysługiwać prawo do unieważnienia umowy w przypadku niezapewnienia przez wykonawcę określonych powyżej zabezpieczeń.

II. SANKCJE KARNE/CYWILNE

(1) Każdy kierownik albo pracownik jakiejkolwiek osoby, któremu są albo mogą być ujawnianie deklaracje podatkowe albo informacje zawarte w deklaracjach, zostanie powiadomiony na piśmie przez taką osobę o możliwości wykorzystania przez tego kierownika albo pracownika deklaracji podatkowych albo informacji zawartych w deklaracjach wyłącznie do celu i w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz o tym, że dalsze ujawnianie wszelkich deklaracji podatkowych albo informacji zawartych w deklaracjach do celu albo w zakresie niedozwolonym na mocy niniejszej Umowy stanowi przestępstwo podlegające w przypadku skazania karze grzywny w wysokości nawet $5000 albo karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu karom, wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Taka osoba powiadomi również każdego odpowiedniego kierownika i pracownika, że wszelkie dalsze nieupoważnione ujawnienie deklaracji podatkowych albo informacji zawartych w deklaracjach może również skutkować zasądzeniem odszkodowania na gruncie prawa cywilnego od kierownika albo pracownika w wysokości co najmniej $1000 za każdy przypadek nieupoważnionego ujawnienia. Wyżej wymienione kary zostały przewidziane w ust. 7213 i 7431 amerykańskiego Kodeksu podatkowego (Internal Revenue Code, IRC) oraz określone w tytule 26 Kodeksu Przepisów Federalnych 301.6103(n)-1 (Code of Federal Regulations, CFR).

(2) Każdy kierownik albo pracownik jakiejkolwiek osoby, któremu są albo mogą być ujawnianie deklaracje podatkowe albo informacje zawarte w deklaracjach, zostanie powiadomiony na piśmie przez taką osobę o wymogu wykorzystania udostępnionych w jakimkolwiek formacie deklaracji podatkowych albo informacji zawartych w deklaracjach wyłącznie w celu wykonywania postanowień niniejszej umowy. Informacje zawarte w takich materiałach będą traktowane jako informacje poufne i nie będą udostępniane żadnej osobie ani w jakikolwiek inny sposób przekazywane do wiadomości jakiejkolwiek osoby z wyłączeniem przypadków niezbędnych w celu wykonywania postanowień umowy. Zapoznanie się z tymi informacjami przez jakąkolwiek osobę albo ujawnienie ich jakiejkolwiek osobie, która oficjalnie nie potrzebuje dostępu do tych informacji, stanowi na gruncie prawa karnego występek podlegający w następstwie skazania karze grzywny w wysokości nawet $1000 albo karze pozbawienia wolności do roku albo obydwu karom, wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Taka osoba powiadomi również każdego odpowiedniego kierownika i pracownika, że wszelkie przypadki nieupoważnionego zapoznania się albo ujawnienia deklaracji podatkowych albo informacji zawartych w deklaracjach mogą również skutkować zasądzeniem odszkodowania na gruncie prawa cywilnego od kierownika albo pracownika [United States for Federal employees] w wysokości równej łącznej kwocie przekraczającej $1000 za każdy przypadek nieupoważnionego zapoznania się albo ujawnienia, za które odpowiedzialność ponosi pozwany albo w wysokości równej łącznej kwocie szkód faktycznie odniesionych przez powoda w wyniku takiego nieupoważnionego zapoznania się albo ujawnienia, powiększonej o odszkodowanie retorsyjne w przypadku umyślnego zapoznania się albo ujawnienia będącego skutkiem rażącego zaniedbania, plus koszty powództwa. Wyżej wymienione kary zostały przewidziane w ust. 7213A i 7431 amerykańskiego Kodeksu podatkowego.

(3) Ponadto na wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania swoich kierowników i pracowników o karach za niewłaściwe ujawnienie przewidzianych w amerykańskiej Ustawie o ochronie prywatności z 1974 r., tytuł 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych 552a. W szczególności tytuł 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych art. 552 ust. a lit. i pkt 1, mający zastosowanie do wykonawców w drodze tytułu 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych art. 552 ust. a lit. m pkt 1, zawiera postanowienie, zgodnie z którym jeżeli jakikolwiek kierownik albo pracownik wykonawcy, który na podstawie jego zakresu obowiązków służbowych albo oficjalnego stanowiska posiada dokumentację agencji obejmującą dane umożliwiające ustalenie tożsamości, których ujawnienie jest zabronione na mocy amerykańskiej Ustawy o ochronie prywatności albo przepisów wykonawczych ustanowionych na jej podstawie albo ma dostęp do takiej dokumentacji, a także ma świadomość, że ujawnienie tych szczególnych materiałów jest zabronione, umyślnie ujawni te materiały w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek osobie albo agencji nieupoważnionej do ich otrzymania, zostanie uznany za winnego występku i skazany na karę grzywny w wysokości do $5000.

(4) Przyznanie wykonawcy dostępu do Federalnych informacji podatkowych wymaga uprzedniego potwierdzenia, że każda osoba fizyczna rozumie politykę agencji dotyczącą bezpieczeństwa i procedury zabezpieczania informacji IRS. Wykonawcy muszą utrzymywać w mocy swoje upoważnienia do uzyskiwania dostępu do Federalnych informacji podatkowych w drodze corocznej ponownej certyfikacji. Pierwszą certyfikację i recertyfikację należy udokumentować i umieścić w dokumentacji agencji na potrzeby weryfikacji. W ramach certyfikacji i przynajmniej co roku po jej uzyskaniu wykonawcy muszą zostać powiadomieni o postanowieniach ust. 7431, 7213 i 7213A amerykańskiego Kodeksu podatkowego (zob. Załącznik 4 – Sankcje za nieupoważnione ujawnienie i Załącznik 5 – Odszkodowanie na gruncie prawa cywilnego z tytułu nieupoważnionego ujawnienia). Szkolenie przeprowadzone przed uzyskaniem pierwszego certyfikatu oraz co roku po jego uzyskaniu musi również obejmować zagadnienia związane z polityką dotyczącą reagowania na naruszenia i procedurami zgłaszania przypadków nieupoważnionego ujawnienia oraz naruszenia ochrony danych. (zob. punkt 10) W ramach zarówno pierwszej certyfikacji, jak i corocznych certyfikacji wykonawca musi podpisać przy użyciu atramentu albo podpisu elektronicznego oświadczenie o zachowaniu poufności, w którym potwierdza zrozumienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

III. INSPEKCJA

IRS oraz Agencji przysługuje prawo do wysłania swoich kierowników i pracowników do biur i zakładów wykonawcy w celu przeprowadzenia inspekcji zakładów i działalności operacyjnej wykorzystywanych w celu wykonywania jakichkolwiek prac na mocy niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia na podstawie takiej inspekcji, że wykonawca nie zachowuje zgodności z zabezpieczeniami umownymi, może okazać się niezbędne podjęcie określonych działań.