Pomiń nawigację

Platforma Azure (Niemcy) w programie CSP dla usługi Microsoft Cloud (Niemcy)

Jako partner w ramach programu Cloud Solution Provider (CSP) dla usługi Microsoft Cloud (Niemcy) przeprowadzaj transakcje między różnymi usługami w chmurze firmy Microsoft — tzn. Azure (Niemcy), Office 365 (Niemcy) i Dynamics 365 (Niemcy) — poprzez jedną platformę. Program CSP umożliwia partnerom: przejęcie na własność cyklu życia obsługi klienta, ustalanie cen i warunków, bezpośrednie naliczanie opłat klientom i ich rozliczanie, bezpośrednie inicjowanie obsługi administracyjnej subskrypcji i zarządzanie nimi, dodawanie własnych usług oraz przejęcie roli pierwszego punktu kontaktu udzielającego pomocy technicznej klientom.

Jeśli jesteś klientem, współpracuj bezpośrednio ze swoim partnerem, aby zaprojektować i wdrożyć rozwiązanie spełniające Twoje unikatowe potrzeby. Skontaktuj się z partnerem firmy Microsoft i dowiedz się, jak Twoja firma może skorzystać z zalet chmury. Chcesz znaleźć partnera? Odwiedź stronę platformy Microsoft Pinpoint, aby rozpocząć już dziś.

Rozpocznij

Program CSP umożliwia partnerom przejęcie na własność całego cyklu obsługi klienta i relacji z klientem dla platformy Microsoft Azure. Oznacza to, że partnerzy są jedynym punktem kontaktu dla klientów i mają kontrolę nad zarządzaniem sprzedażą, relacjami związanymi z rozliczeniami oraz zapewnianiem pomocy technicznej i pomocy dotyczącej rozliczeń. Ponadto program CSP oferuje partnerom pełen zestaw narzędzi, w tym portal samoobsługowy i towarzyszące interfejsy API, umożliwiające łatwe inicjowanie obsługi, zarządzanie i obsługę rozliczeń dla klientów i subskrypcji.

Najważniejsze informacje o programie

Pełne kompleksowe zarządzanie klientami

Partnerzy programu CSP są pierwszym punktem kontaktu dla potrzeb klientów i centrum relacji z klientami. Partnerzy są w stanie budować silniejsze relacje ze swoimi klientami dzięki kompleksowemu zarządzaniu ich środowiskiem obsługi.

 • Sprzedaż — możliwość łączenia usług w pakiety z unikalnymi rozwiązaniami lub odsprzedaży platformy Azure przy zachowaniu kontroli nad cenami, warunkami i rozliczeniami.
 • Sprzedaż własnych usług — partnerzy mogą wykorzystywać program CSP do dodawania usług zarządzanych i /lub aplikacji innych firm do usług platformy Azure.
 • Świadczenie usług — możliwość bezpośredniego inicjowania obsługi klientów i subskrypcji oraz zarządzania usługami za pomocą nowych portali i towarzyszących interfejsów API.
 • Zarządzanie — dzięki funkcjom środowiska wielodostępnego partnerzy mogą zarządzać wszystkimi subskrypcjami swoich klientów w usługach.
 • Rozliczenia — firma Microsoft będzie wystawiała rachunek bezpośrednio partnerowi za całe użycie usług przez jego klientów. W związku z tym do partnera należy naliczanie opłat i rozliczanie swoich klientów.
 • Wsparcie techniczne — zapewnianie pierwszej linii wsparcia technicznego swoim klientom w celu zachowania ciągłości działania.

Centrum partnerskie i interfejsy API

Centrum partnerskie to środowisko portalu, z którego korzystają partnerzy programu CSP w celu inicjowania obsługi nowych klientów, zamawiania subskrypcji, zarządzania subskrypcjami i wykonywania czynności administracyjnych w imieniu swoich klientów. Do najważniejszych zalet nowego portalu należą następujące:

 • Prosty w obsłudze — nowy portal i interfejsy API umożliwiają bezproblemowe inicjowanie obsługi klientów i subskrypcji oraz zarządzanie nimi.
 • Inicjowanie obsługi administracyjnej klientów i subskrypcji — inicjowanie obsługi klientów i subskrypcji w jednym, łatwym w użyciu portalu.
 • Administrowanie w imieniu klientów — zarządzanie subskrypcjami klientów za pomocą funkcji logowania jednokrotnego.
 • Pełen pakiet ofert usług w chmurze programu CSP — oprócz platformy Azure można oferować produkty CSP, zgodnie z informacjami podanymi w Centrum partnerskim.
 • Obsługa wielu kanałów i wielu partnerów CSP — obsługa wielu kanałów daje partnerom możliwość inicjowania obsługi subskrypcji CSP dla klienta już mającego dzierżawę, a obsługa wielu partnerów pozwala klientom współpracować z wieloma partnerami CSP przy szukaniu rozwiązań najlepiej spełniających ich potrzeby.
 • Wyświetlanie faktur — wyświetlanie faktur i historii rozliczeń.
 • Dostęp do interfejsów API programu CSP i ich dołączania — dołącz do interfejsów API programu CSP w celu zarządzania klientami i subskrypcjami, aby zwiększyć skalę i wydajność.

Kluczowe pojęcia

Partner kontroluje dostęp

Po utworzeniu nowej subskrypcji platformy Microsoft Azure w dzierżawie klienta partnerowi przyznawane są prawa właściciela do tej subskrypcji, ale klient domyślnie nie otrzymuje tych praw. W związku z tym klient nie może logować się do portalu zarządzania platformy Microsoft Azure i tworzyć/uruchamiać/zatrzymywać nowych usług portalu Azure dla tej konkretnej subskrypcji — musi to robić partner w imieniu klienta. Partner może wybrać przyznanie klientowi praw właściciela lub współautora do subskrypcji w ustawieniach subskrypcji w portalu zarządzania platformy Microsoft Azure. Klient z prawami właściciela lub współautora do subskrypcji może logować się do portalu w celu utworzenia/uruchomienia/zatrzymania nowych usług platformy Azure w ramach tej subskrypcji. Istotne jest to, że klient posiadający uprawnienia właściciela lub współautora do subskrypcji może wprowadzić zmiany usług w tej subskrypcji, które potencjalnie zmienią rzeczywiste użycie. Partner musi mieć tego świadomość i zapewnić odpowiedni kontrakt, zarządzanie, wsparcie techniczne i rozliczenia z klientami, jeśli zdecyduje się na udzielanie klientom uprawnień administracyjnych do subskrypcji. Należy zauważyć, że uprawnienia można zastosować również na poziomie usługi.

Dostępność usług

Platforma Azure w programie CSP jest oparta na modelu wdrażania Azure — usłudze Azure Resource Manager (ARM). Większość usług jest dostępnych za pośrednictwem usługi ARM, a w związku z tym za pośrednictwem platformy Azure w programie CSP. W miarę jak usługi będą przechodziły na obsługę usługi ARM, staną się dostępne w ramach programu CSP. Informacje o dostępnych usługach są publikowane w dokumencie Informacje o wersji platformy Azure w programie CSP, publikowanym na stronie cen i ofert w Centrum partnerskim i dostępnym do pobrania dla partnerów. Klienci powinni skontaktować się ze swoim partnerem, aby uzyskać informacje o dostępnych usługach platformy Azure.

Dostępność programu

Program CSP jest dostępny dla firm mających biura w krajach/regionach wymienionych tutaj, które pogrupowano według rynków. Partnerzy w programie CSP mogą prowadzić sprzedaż w innych krajach w ramach tego samego rynku, nawet jeśli nie mają biur w tych lokalizacjach.

Model rozliczania „płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”

Platforma Azure w programie CSP jest usługą rozliczaną w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Oznacza to, że partnerzy płacą tylko za użycie usług użytkowanych w ramach subskrypcji klienta. Nie ma żadnych minimalnych kwot zakupu lub zobowiązań, a subskrypcje można anulować w każdej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Zawartość i zasoby programu CSP

Zobacz bogaty zestaw zawartości i zasobów, które ułatwiają efektywne zarządzanie i maksymalne wykorzystanie możliwości programu CSP.

Partner zapewnia pomoc techniczną

Partnerzy programu CSP zapewniają wsparcie techniczne i pomoc dotyczącą rozliczeń swoim odsprzedawcom i klientom. Jeśli partner programu CSP potrzebuje pomocy technicznej ze strony firmy Microsoft, może utworzyć przypadek za pomocą Centrum partnerskiego. Odsprzedawcy i klienci nie będą mogli uzyskiwać pomocy bezpośrednio od firmy Microsoft — tylko partner programu CSP ma taką możliwość.

Modele programu CSP

Istnieją dwa modele programu CSP dla odsprzedawców, którzy pracują bezpośrednio z klientami komercyjnymi:

 • Dostawca rozwiązań w chmurze w modelu jednowarstwowym: Dla partnerów będących dostawcami usług zarządzanych lub producentami rozwiązań, którzy są w stanie zapewniać rozliczenia i wsparcie techniczne swoim klientom na dużą skalę.
 • Odsprzedawca w modelu dwuwarstwowym: Dla partnerów chcących odsprzedawać usługi w chmurze firmy Microsoft z wykorzystaniem usług rozliczania, wsparcia i usług własnych partnera ds. dystrybucji w chmurze w modelu dwuwarstwowym.

Firma Microsoft uznaje również Partnerzy ds. dystrybucji w chmurze w modelu dwuwarstwowym którzy utrzymują, udostępniają i rozwijają kanał odsprzedawców rozwiązań w chmurze na dużą skalę. Ta opcja jest dostępna tylko dla partnerów od dawna współpracujących z firmą Microsoft i mających doskonałą reputację. Selekcja odbywa się przez nominację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat umowy partnerskiej i innych wymaganiach dotyczących programu, zobacz dokumenty i materiały szkoleniowe programu CSP.

Warunki płatności

Faktury dla partnerów są wystawiane co miesiąc, rozliczenie obejmuje całe użycie w ramach wszystkich subskrypcji klientów. Opłaty dla klientów będą naliczane przez ich partnera.

Dostępność oferty

Platforma Azure w programie CSP jest dostępna w krajach/regionach wymienionych tutaj. W przypadku partnerów waluta jest określona w ich umowie z firmą Microsoft. W przypadku klientów waluta jest określona w ich umowie z partnerem.

Partnerzy programu CSP w modelu jednowarstwowym:

Partnerzy programu CSP w modelu jednowarstwowym:

 • Firma Microsoft będzie rozliczała partnera CSP miesięcznie za całe użycie naliczone dla subskrypcji odsprzedawców i klientów objętych prawem własności partnera. Partner otrzyma fakturę za wszystkie opłaty wraz z towarzyszącym plikiem uzgodnienia płatności zawierającym dodatkowe szczegóły. Więcej informacji na temat rozliczeń można znaleźć tutaj.
 • Opłaty za korzystanie z platformy Azure w programie CSP różnią się w zależności od używanych usług. Szczegółowy cennik usług platformy Azure jest dostępny dla partnerów na stronie Ceny i oferty w Centrum partnerskim lub za pośrednictwem interfejsu API RateCard.
 • Partnerzy mogą odwoływać się do dokumentu Informacje o wersji platformy Azure w programie CSP opublikowanego na stronie Ceny i oferty w Centrum partnerskim, który zawiera szczegółowe informacje o dostępności usług. Informacje te można udostępnić odsprzedawcom i klientom.
 • Domyślnie tylko partner programu CSP ma dostęp do subskrypcji, jednak istnieje możliwość dodania klientów (grup lub użytkowników) do subskrypcji. Więcej informacji na temat zarządzania dostępem można znaleźć tutaj. Ogólnie nie zaleca się dodawania klientów do roli Właściciel, ponieważ ta rola uprawnia jej członków do dodawania i usuwania innych użytkowników.
 • Subskrypcjami można zarządzać na wiele sposobów, w tym za pomocą portalu zarządzania platformy Microsoft Azure, programu PowerShell, interfejsów wiersza polecenia X-Plat i interfejsu API REST zarządzania zasobami.

Odsprzedawcy kupujący za pośrednictwem dystrybutorów CSP w modelu dwuwarstwowym:

 • Dystrybutorzy programu CSP zarządzają rozliczeniami dla odsprzedawców. Odsprzedawcy powinny skontaktować się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach rozliczania.
 • Dystrybutorzy CSP zarządzają cennikiem dla odsprzedawców. Odsprzedawcy powinni skontaktować się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji o cenniku.
 • Firma Microsoft publikuje dokument „Informacje o wersji platformy Azure w programie CSP” zawierający szczegółowe informacje o dostępności usług. Odsprzedawcy powinni skontaktować się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania informacji o dostępności usług.
 • Uzyskiwanie dostępu do subskrypcji klienta jest procesem dwuetapowym. Najpierw odsprzedawca musi ustanowić relację odsprzedawcy z klientem. Po ustanowieniu tej relacji dystrybutor może dodać grupę odsprzedawcy do odpowiedniej roli w subskrypcji klienta.