Korzyść związana z systemem Azure dla uczestników programu Microsoft Partner Network

WARUNKI OFERTY ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE I SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

Uczestnicy programu Microsoft Action Pack otrzymują bez dodatkowych opłat miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $100.

Elastyczność dzięki kredytom na korzystanie z systemu Azure

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Można wykorzystać je do zapłacenia za dowolne usługi systemu Azure potrzebne klientowi, takie jak Maszyny wirtualne, Usługi w chmurze, Usługi mobilne, Magazyn, Baza danych SQL, Sieć dostarczania zawartości, HDInsight, Usługa multimediów i inne.

Za pomocą kalkulatora cen można oszacować, na ile wystarczą środki o wartości $100 miesięcznie. Poniżej przedstawiono kilka scenariuszy użycia, w których wartość użycia nie przekroczy $100 USD miesięcznie:

  • Używanie jednego małego wystąpienia maszyny wirtualnej przez cały miesiąc.
  • Przechowywanie 400 GB danych w usłudze Magazyn.
  • Projektowanie i testowanie aplikacji sieci web za pomocą usługi Usługi w chmurze przy założeniu, że w małych wystąpieniach będą używane trzy role Sieć Web i dwie role Proces roboczy przez 10 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu.
  • Używanie bazy danych SQL o rozmiarze 30 GB przez cały miesiąc.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure. Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę kredytu będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Konieczne jest uczestnictwo w programie Microsoft Partner Network Cloud Essentials oraz użycie konta Microsoft skojarzonego z tym programem. Korzyść związana z systemem Azure wynikająca z uczestnictwa w programie Microsoft Partner Network — Cloud Essentials jest dostępna tylko dla aktywnych uczestników tego programu. Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na subskrybenta.

Do utworzenia konta jest wymagane uwierzytelnienie za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Karta kredytowa NIE ZOSTANIE początkowo obciążona opłatami, ponieważ dla nowych kont obowiązuje limit wydatków w wysokości $0. Użycie o wartości nieprzekraczającej miesięcznych kredytów na korzystanie z systemu Azure nie powoduje obciążenia opłatami. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość kredytów miesięcznych, usługa zostanie wyłączona w danym miesiącu. Można wybrać opcję wyłączenia limitu wydatków, ale wtedy każde miesięczne użycie, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure