12-miesięczna oferta przedpłaty

Ta oferta nie jest już dostępna dla nowych subskrybentów. Istniejący subskrybenci mogą kontynuować korzystanie z tej oferty.

Skorzystaj z możliwości przedpłaty za usługi platformy Azure w okresie 12-miesięcznym, a otrzymasz 5% rabatu na te usługi. Minimalna wartość zakupu to $6000. Opłata zostanie naliczona w momencie zakupu. Jeśli na końcu 12-miesięcznego okresu pozostanie niezużyte saldo, środki zostaną utracone.

Szczegóły dotyczące rabatu

Stawka rabatu w tej ofercie jest stosowana do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla części użycia nie większej niż przedpłacona kwota zakupu. Opłaty za każde użycie przekraczające przedpłaconą kwotę zakupu będą naliczane na podstawie standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Wykluczenia

Przedpłaconych środków nie można wykorzystać na zakup (i rabaty nie mają zastosowania do) planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm, produktów sprzedawanych w witrynie Azure Marketplace ani produktów sprzedawanych niezależnie od platformy Azure (np. usługi Azure Active Directory Premium).

Pojemność magazynu platformy Azure nie jest objęta rabatami.

Stawki rabatu nie można łączyć z rabatem progresywnym przyznawanym dla stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w przypadku usług Azure Storage, Data Transfer, Content Delivery Network, Media Services ani innych usług platformy Azure, w przypadku których cena zależy od wielkości użycia danej usługi. W przypadku tych usług rabat jest stosowany do ceny podstawowej.

Opcje płatności

Przy zakupie nowej subskrypcji możesz zapłacić kartą kredytową, kartą debetową lub opłacając fakturę. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane. W przypadku wybrania opcji płatności przy użyciu faktury aktywacja usługi może zostać opóźniona z powodu oczekiwania na weryfikację kredytu.

W przypadku przechodzenia z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem na tę ofertę aktualnie obsługujemy tylko płatność za pomocą faktury.

Zasady zmian

W okresie obowiązywania oferty można w dowolnym momencie zwiększyć przedpłaconą kwotę zakupu w portalu konta. Należy zwrócić uwagę, że zwiększenie przedpłaconej kwoty zakupu nie spowoduje zmiany okresu obowiązywania oferty (data zakończenia pozostanie niezmieniona, a niezużyta część przedpłaconej kwoty zakupu zostanie utracona). Zmiana zostanie uwzględniona w następnym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Załóżmy na przykład, że przedpłacony zakup na kwotę $8200 zostanie dokonany na początku czerwca. Będziesz mieć 12 miesięcy na wydanie kwoty $8200 na usługi platformy Azure. Jeśli we wrześniu stwierdzisz, że większość kwoty $8200 została już użyta i chcesz dodać więcej środków, możesz to zrobić, ale wszystkie przedpłacone środki trzeba wydać do końca oryginalnego 12-miesięcznego okresu. Jeśli w dowolnym momencie przedpłacone środki zostaną wydane, opłaty za użycie będą naliczane na podstawie standardowych stawek detalicznych.

Dodatkowe zakupy przedpłacone dokonane w połowie okresu będą rozliczane i dodawane do konta w standardowym miesięcznym cyklu rozliczeniowym, który jest definiowany podczas tworzenia konta platformy Azure/dokonywania zakupu po raz pierwszy.

W ciągu 12-miesięcznego okresu nie można zmniejszyć przedpłaconej kwoty.

Zasady anulowania

Zwroty kosztów (w tym niewykorzystanego zakupu, który opłacono z góry) nie są możliwe, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Jeśli subskrypcja zostanie anulowana w ciągu pierwszych 30 dni, subskrybent jest zobowiązany do zapłaty za dotychczasowe użycie w miesiącu, w którym anulował subskrypcję.

Jeśli subskrypcja zostanie anulowana w dowolnym innym czasie, subskrybent jest zobowiązany do zapłaty za zakup obejmujący pozostały okres oraz użycie nadwyżkowe w miesiącu, w którym anulował subskrypcję.

Zasady odnawiania

Domyślnie subskrypcja jest skonfigurowana w celu automatycznego odnawiania na koniec okresu jej obowiązywania. W kolejnym okresie przedpłacona kwota zakupu będzie taka sama. Przedpłacone saldo, które nie zostanie użyte do końca bieżącego okresu, nie będzie przenoszone do kolejnego okresu. Oznacza to, że zostanie ono utracone na końcu bieżącego okresu. Rabat dla nowego okresu subskrypcji będzie taki sam jak rabat obowiązujący dla tej oferty w momencie odnowienia. W każdej chwili można zrezygnować z autoodnawiania. W takim przypadku subskrypcja wygaśnie z końcem okresu obowiązywania.

Jeśli zrezygnujesz z odnowienia oferty przedpłaty, na koniec okresu subskrypcja stanie się ponownie standardową subskrypcją z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Przydziały użycia

Zostaną zastosowane poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitów można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Usługi w chmurze i maszyny wirtualne

Przydział standardowy to 20 równoczesnych standardowych małych (A1) wystąpień obliczeniowych lub odpowiadająca im liczba wystąpień obliczeniowych o innych typach lub rozmiarach, zgodnie z poniższą tabelą konwersji przydziałów wystąpień obliczeniowych.

1 WYSTĄPIENIE OBLICZENIOWE O PONIŻSZYM ROZMIARZE LICZBA RÓWNOWAŻNYCH STANDARDOWYCH MAŁYCH WYSTĄPIEŃ (A1)
Bardzo małe (A0) 1
Małe (A1) 1
Średnie (A2) 2
Duże (A3) lub A6 4
Bardzo duże (A4) lub A7 8

Magazyn

5 równoczesnych kont magazynu

Usługa Active Directory

150 000 obiektów

Obiekt to wpis w usłudze katalogowej reprezentowany przez unikatową nazwę wyróżniającą. Przykładem obiektu jest wpis określający użytkownika, używany w celu uwierzytelniania.

Klient, który przekroczy powyższe przydziały w danym miesiącu, zostanie obciążony dodatkowymi opłatami. Microsoft zastrzega sobie również prawo wyłączenia konta klienta w miesiącu, w którym przekroczy on swój przydział, ale wcześniej podejmie kilka prób skontaktowania się z nim za pośrednictwem poczty e-mail. Występują też inne sytuacje, które mogą spowodować wyłączenie konta, takie jak nieuiszczenie płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z prawami użytkowania usług online dotyczącymi platformy Azure, które opublikowano na stronie poświęconej regulacjom prawnym.

Umowy dotyczące poziomu usług

Firma Microsoft oferuje atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług (SLA). Szczegółowe informacje dotyczące umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy SLA nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Przydziały opisane w sekcji Przydziały użycia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji żadne dane nie zostaną usunięte i będzie można je ponownie wdrożyć w dowolnym momencie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskaj dostęp do hostowanych usług za pomocą naszych interfejsów API platformy Azure.