Pomiń nawigację

Akcelerator deweloperski dla partnerów w wersji podstawowej

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Cennik jednostek podstawowych:

$56.95 za jednostkę podstawową miesięcznie.

Miesięczne użycie przekraczające ilość wynikającą z liczby nabytych jednostek podstawowych po początkowym okresie subskrypcji spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem (nie dotyczy to cen za usługi Cloud Services i SQL Database, które podlegają rabatowi o wartości 5%).

Okres subskrypcji: 6 miesięcy

Uwaga: od 16 kwietnia 2013 r. dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia obliczeniowego można używać tylko do uruchamiania standardowych wystąpień usług Cloud Services (A0, A1, A2, A3 i A4). Opłata za każde użycie usługi Virtual Machines będzie naliczana według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Jednostka podstawowa obejmuje

Cloud Services Backup
750 godzin małego wystąpienia obliczeniowego 5 GB
Storage CDN Transfery danych Service Bus
10 GB lokalnego i 10 GB geograficznie nadmiarowego magazynu Strefa 1: 14 GB wyj. Strefa 1: 19 GB wyj. 13 500 000 komunikatów
1 000 000 transakcji magazynu Strefa 2: 5 GB wyj. Strefa 2: 10 GB wyj. 3800 godzin przekazywania

Centra danych w Ameryce Północnej i Europie są klasyfikowane jako należące do Strefy 1. Wszystkie inne są klasyfikowane jako należące do Strefy 2. Transfery danych dla usługi CDN są rozliczane oddzielnie od pozostałych transferów danych.

W ciągu sześciomiesięcznego okresu tej subskrypcji można w dowolnej chwili zwiększyć liczbę nabytych jednostek podstawowych. Każde zwiększenie liczby jednostek podstawowych będzie obowiązywać od nowego cyklu rozliczeniowego. Liczbę jednostek podstawowych można zmniejszyć tylko w czasie odnowienia.

Niewykorzystana część jednostki podstawowej nie będzie podlegać zwrotowi kosztów ani nie będzie przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego. Zakres usług wchodzących w skład każdej jednostki podstawowej nie ulega zmianie w okresie subskrypcji.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Opcje płatności

Klienci mogą płacić za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub faktury. Do rozliczeń za pomocą faktur jest wymagane miesięczne zobowiązanie podstawowe o wartości przekraczającej $500 miesięcznie dla klientów z USA i $250 dla klientów z innych krajów. Klienci wybierający opcję płatności przy użyciu faktury mogą spodziewać się opóźnienia aktywacji usługi z powodu oczekiwania na weryfikację kredytu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

W ciągu pierwszych 30 dni okresu subskrypcji możliwe jest anulowanie bez opłaty karnej. Należy jednak zapłacić za miesięczne zobowiązanie podstawowe oraz użycie nadwyżkowe w pierwszym miesiącu. Anulowanie po upływie pierwszych 30 dni okresu subskrypcji wymaga pełnego opłacenia zobowiązania podstawowego za pozostałe miesiące subskrypcji oraz naliczonych opłat za użycie nadwyżkowe.

Zasady odnawiania

Po upływie pierwszego sześciomiesięcznego okresu subskrypcji można odnowić subskrypcję według stawki obowiązującej w danym momencie, która jest obecnie zgodna z cennikiem jednostek podstawowych przedstawionym w ramach tej oferty. Podczas odnawiania subskrypcji można zmienić wysokość zobowiązania podstawowego, jednak odnowienie jest możliwe przy zobowiązaniu obejmującym co najmniej jedną jednostkę podstawową.

Subskrypcja jest domyślnie odnawiana automatycznie. Gdy będzie zbliżał się termin odnowienia, otrzymasz powiadomienie o tym pocztą e-mail. Nie możesz zrezygnować z automatycznego odnawiania w dowolnym momencie.

Dostępność oferty

Ta oferta nie jest już dostępna do zakupu.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Firma Microsoft będzie zapewniać usługi co najmniej na poziomie powiązanego użycia, które obejmują zakupione jednostki podstawowe (zobowiązanie do świadczenia usług), ale każde zwiększenie poziomu użycia zasobów usługi (np. zwiększenie liczby uruchomionych wystąpień obliczeniowych lub ilości używanego miejsca) jest zależne od dostępności tych zasobów usługi.

Limity przydziału opisane w sekcji Limity przydziału użycia nie stanowią zobowiązania do świadczenia usług. W celu określenia liczby jednoczesnych małych wystąpień obliczeniowych (lub ich odpowiednika) zapewnianych w ramach zobowiązania do świadczenia usług zatwierdzona liczba godzin małego wystąpienia obliczeniowego w miesiącu jest dzielona przez liczbę godzin w najkrótszym miesiącu roku (tj. lutym — 672 godziny).